بایگانی دسته‌ی: شاه کلید مکالمه

جمله با What’s your favorite در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What’s your favorite در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

جمله با What’s the use of در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What’s the use of در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

جمله با What would you do if در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What would you do if در انگلیسی را یاد خواهید [...]

1 دیدگاه

جمله با What’s the matter with در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What’s the matter with در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

جمله با What I’m trying to say is در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What I’m trying to say is در انگلیسی را یاد [...]

جمله با What if در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What if در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]

جمله با What… for در انگلیسی

در این ویدئو جمله با What… for در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]

1 دیدگاه