بایگانی دسته‌ی: شاه کلید مکالمه

جمله با It’s your turn در انگلیسی

در این ویدئو جمله با It’s your turn در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

جمله با on the tip of my tongue در انگلیسی

در این ویدئو جمله با on the tip of my tongue در انگلیسی را یاد [...]

جمله با It’s not that but در انگلیسی

در این ویدئو جمله با It’s not that… but در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

1 دیدگاه

جمله با It’s my fault در انگلیسی

در این ویدئو جمله با It’s my fault در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

1 دیدگاه

جمله با It’s too bad that در انگلیسی

در این ویدئو جمله با It’s too bad that در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

1 دیدگاه

جمله با It is… that در انگلیسی

در این ویدئو جمله با It is… that در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

1 دیدگاه

جمله با I really go for در انگلیسی

در این ویدئو جمله با I really go for در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

1 دیدگاه