بایگانی دسته‌ی: راسا تیپس

تفاوت Emphasis & emphasize در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت Emphasis & emphasize در انگلیسی . کاربردهای [...]

معنی fine و جمله با fine در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد معنی fine و جمله با fine در زبان [...]

معنی dish در زبان انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد معنی dish در زبان انگلیسی . کاربردهای متفاوت [...]

تفاوت feel و fill | معنی feel در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت feel و fill در انگلیسی . کاربردهای [...]

2 دیدگاه

تفاوت difference و different در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت difference و different در انگلیسی . کاربردهای [...]

2 دیدگاه

تفاوت Desert و dessert در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت Desert و dessert در انگلیسی . کاربردهای [...]

2 دیدگاه

تفاوت dairy و diary در انگلیسی

توی این ویدئو راسا تیپس در مورد تفاوت dairy و diary در انگلیسی . کاربردهای [...]

3 دیدگاه