تست یک جلسه از پیچ و خم مکالمه

یک جلسه از مکالمه انگلیسی در سفر را رایگان تماشا کنید

دانلود جلسه اول
یادتان باشد که فیلدها را درست پر کنید تا اطلاعات برای شما ارسال شود
صفحه محصول مکالمه زبان انگلیسی در سفر!