بایگانی دسته‌ی: شاه کلید مکالمه

جمله با Thank you for در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Thank you for در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

جمله با Speaking of در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Speaking of در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]

جمله با Thanks to در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Thanks to در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]

جمله با See that در انگلیسی

در این ویدئو جمله با See that در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]

جمله با On one hand…on the other hand

در این ویدئو جمله با جمله با On one hand on the other hand [...]

جمله با only to find در انگلیسی

در این ویدئو جمله با only to find در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

جمله با Once you در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Once you در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]