فعل ها در زبان انگلیسی + ۱۰۰ فعل پرکاربرد

فعل‌ها در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 31ام اردیبهشت , 1403

با سلام به دوستان راسا زبان در این آموزش رایگان زبان انگلیسی در این آموزش گرامر زبان انگلیسی می­‌خواهیم به فعل ها در زبان انگلیسی بپردازیم بپردازیم.

فعل ها در زبان انگلیسی

در تمام زبان­‌های دنیا، یکی از مهم‌ترین اجزای جمله فعل است یعنی اگر جمله­‌ای فاقد فعل باشد آن جمله ناقص است. در زبان انگلیسی ۵ دسته فعل داریم:

دسته اول فعل‌ها در زبان انگلیسی،

 • فعل to be  
 • فعل‌های کمکی یا Helping V
 •  اصلی یا  Main V. 
 •  فعل‌های مُدال یا Modal V
 •  فعل‌های دوتایی سه تایی یا phrasal V.

در این مقاله به 4 دسته از فعل­‌ها در زبان انگلیسی می‌پردازیم:​

دسته اول فعل ها در زبان انگلیسی، فعل to be:

در مورد فعل to be چهار نکته را باید به یاد داشته باشید:

 • این فعل معنی است، بود، خواهد بود می‌دهد.
 • زمانی از این فعل استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم از اسم یا صفت در جمله استفاده کنیم.
 • این فعل خودش ، خودش را سوالی و منفی می‌کند.

+I am teacher.

– I’m not a teacher.

? Am I a teacher?

 • وقتی می‌خواهیم جمله‌­ای را مجهول کنیم از این فعل استفاده می‌کنیم.

(Am is are)   (Was Were) (will be)

به ترتیب برای حال، گذشته و آینده است

مثال برای فعل to be در زبان انگیسی:

 • حال ساده (Present Simple):

من دانشجو هستم.

(I am a student.)

او دکتر است.

(He is a doctor.)

این کتاب جالب نیست.

(This book is not interesting.)

 • گذشته ساده (Past Simple):

دیروز خسته بودم.

(I was tired yesterday.)

آنها در تابستان در تهران بودند.

(They were in Tehran last summer.)

او شاد نبود.

(He was not happy.)

 • حال کامل (Present Perfect):

من هنوز به آسانسور نرفته‌ام.

(I haven’t taken the elevator yet.)

او تا به حال این کتاب را نخوانده است.

(He has not read this book so far.)

آیا تو این فیلم را دیده‌ای؟

(Have you seen this movie?)

 • گذشته کامل (Past Perfect):

من قبل از او رسیده بودم.

(I had arrived before him.)

او پولش را خرج کرده بود.

(He had spent his money.)

 • آینده ساده (Simple Future):

فردا در خانه خواهم بود.

(I will be at home tomorrow.)

او به شما تلفن خواهد زد.

(He will call you.)

آیا فردا آسانسور خواهد رفت؟

(Will the elevator be working tomorrow?)

 • آینده کامل (Future Perfect):

من تا آن زمان خوابیده خواهم بود.

(I will have slept by then.)

او تمام کارهایش را انجام داده خواهد بود.

(He will have done all his tasks.)

فعل‌ ها در زبان انگلیسی بیشتری از این دسته در زبان انگلیسی وجود دارد که تمام آن‌ها را در پکیج زمان‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.


می‌خواهم تمام فعل‌ها و زمان‌ها را یاد بگیرم

دسته دوم فعل ها در زبان انگلیسی، فعل کمکی یا Helping V. :

این فعل ‌ها در زبان انگلیسی موقعی استفاده می‌شود که ما فعل اصلی در جمله داریم و به دنبال سوالی و منفی کردن آن هستیم. در ضمن به فعل کمکی در انگلیسی فعل Auxiliary Verbs نیز گفته می‌شود.

(Do Does)  (Did)  (Will) have (has, have, had)

به ترتیب برای حال، گذشته و آینده هستند.

مثال برای افعال کمکی در زبان انگیسی و جمله با افعال کمکی در انگلیسی:

البته که می‌توان با افعال کمکی مختلف، مثال‌هایی را در زمان‌های مختلف ببینیم. اینجا مثال‌هایی با برخی از افعال کمکی رایج در انگلیسی در زمان‌های مختلف آورده شده است:
 
1. Will (آینده ساده):
   – I will go to the party tonight.
(امشب به مهمانی خواهم رفت.)
   – She will study for the exam tomorrow.
(فردا برای امتحان مطالعه خواهد کرد.)
 
2. Can (حال ساده):
   – He can speak Spanish fluently.
(او مسلط به صحبت کردن به زبان اسپانیایی است.)
   – We can meet at the café later.
(می‌توانیم بعداً در کافه دیدار کنیم.)
 
3. Have (حال کامل):
   – They have finished their homework.
(آنها تکالیفشان را تمام کرده‌اند.)
   – She has never been to France.
(او هرگز به فرانسه نرفته است.)
 
4. Had (گذشته کامل):
   – By the time we arrived, he had already left.
(تا زمانی که ما رسیدیم، او قبلاً رفته بود.)
   – She had cooked dinner before her guests arrived.
(او شام را پخته بود قبل از آمدن مهمان‌هایش.)
 
5. Should (پیشنهاد یا الزام):
   – You should call your parents more often.
(باید بیشتر به والدینت زنگ بزنی.)
   – We should leave early to avoid traffic.
(باید زودتر برای جلوگیری از ترافیک عزیمت کنیم.)
 
6. Would (گذشته‌ی will در شرایط غیررسمی یا فرضی):
   – If I were rich, I would travel the world.
(اگر ثروتمند بودم، دنیا را سفر خواهم کرد.)
   – He said he would help us with the project.
(او گفت که با پروژه به ما کمک خواهد کرد.)
 
7. Must (الزام):
   – You must finish your assignment by tomorrow.
(باید تا فردا وظیفه‌ت را تمام کنی.)
   – We must follow the rules.
(باید قوانین را رعایت کنیم.)
 
8. May (اجازه دادن یا احتمال):
   – You may leave the room now.
(می‌توانی الان از اتاق بیرون بروی.)
   – It may rain later.
(ممکن است بعداً باران ببارد.)
 
9. Could (گذشته‌ی can در شرایط غیررسمی یا فرضی):
   – When I was younger, I could run faster.
(وقتی جوان‌تر بودم، می‌توانستم سریعتر دویده باشم.)
   – Could you please pass me the salt?
(لطفاً می‌توانستی نمک را به من بدهی؟)
 
 • این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه افعال کمکی در زمان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند تا معانی مختلفی مانند آینده، گذشته، الزام، پیشنهاد و… را انتقال دهند.

فعل‌های مُدال یا Modal V. :

افعال مدال یا Modal Verbs در زبان انگلیسی افعالی هستند که برای بیان قابلیت، تمایل، الزام، مجازات و احتمالات استفاده می‌شوند. این افعال معمولاً با فعل اصلی در جمله به‌کار می‌روند و معانی مختلفی را ارائه می‌دهند. این افعال شامل موارد زیر می‌شوند:

1 (Can could) 2 (shall, should)     3 (will, would)    4 (may, might)   5 (need to) 6 (have to/has to, had to) 7 (ought to) 8 (must)

معنی‌ فعل های مدال در انگلیسی به ترتیب است

1 توانستن     2 باید 55%  3 خواهد      4 ممکن بودن      5 باید 70% ( بایدی که با نیاز همراه است)     6 باید 90%     7 باید 60%     8 باید 100%

 • نکته­‌ای که در مورد این فعل ها در زبان انگلیسی مهم است که زمانی که از فعل‌های مُدال در جمله استفاده می‌کنیم فعل آن جمله باید خالص باشد.

مثال با فعل مدال در انگلیسی:

1. Can:
 • برای بیان توانایی یا امکان انجام کاری استفاده می‌شود.
   – I can speak English fluently.
(من می‌توانم به زبان انگلیسی به‌روانی صحبت کنم.)
 
2. Could:
 • برای بیان توانایی یا امکان در گذشته و همچنین برای درخواست‌های مودبانه استفاده می‌شود.
   – She could swim when she was five.
(او می‌توانست وقتی پنج ساله بود شنا کند.)
   – Could you please pass me the salt?
(آیا لطفاً می‌توانید نمک را به من بدهید؟)
 
3. May:
 • برای بیان اجازه، احتمال و امکان در زمان حال استفاده می‌شود.
   – You may leave the room now.
(شما می‌توانید الان از اتاق بیرون بروید.)
   – It may rain later.
(احتمالاً بعداً باران می‌بارد.)
 
4. Might:
 • مشابه “may” برای بیان احتمال در زمان حال یا گذشته استفاده می‌شود، اما قوی‌تر و احتمال کمتری را نشان می‌دهد.
   – She might come to the party tonight.
(او احتمالاً امشب به مهمانی می‌آید.)
   – He might have forgotten his keys at home.
(او ممکن است کلیدهای خود را در خانه فراموش کرده باشد.)
 
5. Must:
 • برای بیان الزام یا اطمینان استفاده می‌شود.
   – You must wear a seatbelt in the car.
(شما باید در ماشین کمربند ببندید.)
   – She must be at home by now.
(او حتماً الان باید در خانه باشد.)
 
6. Should:
 • برای بیان پیشنهاد، توصیه یا الزام در زمان حال یا آینده استفاده می‌شود.
   – You should see a doctor if you’re not feeling well.
(اگر حالت خوبی ندارید، باید به دکتر مراجعه کنید.)
   – We should arrive at the airport early.
(باید زودتر به فرودگاه برسیم.)
 
7. Would:
 • برای بیان درخواست‌های مودبانه، افکار، تمایلات و عادات در گذشته استفاده می‌شود.
   – Would you like some coffee?
(آیا می‌خواهید کمی قهوه بنوشید؟)
   – When I was young, I would often go fishing with my grandfather.
(وقتی جوان بودم، اغلب با پدربزرگم ماهیگیری می‌کردم.)
 
8. Shall:
 • در برخی موارد برای بیان پیشنهاد یا پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، اما استفاده‌ی این فعل در زبان محاوره‌ای روزمره کاهش یافته است و بیشتر در انگلیسی بریتانیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   – Shall we go for a walk?
(بیا برای قدم زدن برویم؟)
   – I shall never forget this moment.
(من هرگز این لحظه را فراموش نخواهم کرد.)
 
 • اینها فقط یک بخش از افعال مدال در فعل های زبان انگلیسی هست. هر یک از این افعال دارای کاربردهای خاص و تفاوت‌های گرامری است که بسته به متن و موقعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دسته بعدی فعل ها در زبان انگلیسی افعال اصلی یا  Main V. :

فعل اصلی یا “Main Verb” در زبان انگلیسی اصطلاحی است که به عمل یا وضعیت اصلی در جمله اشاره دارد. این افعال، عموماً قلب جمله هستند و بدون آنها جمله کامل نمی‌شود. فعل اصلی معمولاً به صورت اسم یا فعل استمراری (ing) در جمله ظاهر می‌شود و می‌تواند تکلم یا فعل اصلی گروهی از کلمات باشد.
 
 • فعل اصلی می‌تواند در زمان‌های مختلف (حال، گذشته، آینده) و شکل‌های مختلف (ساده، استمراری، کامل) ظاهر شود. به طور کلی، فعل اصلی وظیفه اصلی انتقال معنی اصلی جمله را بر عهده دارد.
 

مثال و جمله با افعال اصلی در زبان انگلیسی:

 
1. حال ساده (Present Simple):
   – She **works** in a hospital.
   – They **study** English every day.
 
2. گذشته ساده (Past Simple):
   – He **finished** his homework.
   – We **went** to the beach last weekend.
 
3. **آینده ساده (Simple Future)**:
   – I **will cook** dinner tonight.
   – They **are going to travel** to Europe next month.
 
4.حال استمراری (Present Continuous):
   – They **are playing** football.
   – She **is studying** for her exams.
 
5. گذشته استمراری (Past Continuous):
   – I **was reading** a book when you called.
   – They **were sleeping** when the phone rang.
 
6. آینده استمراری (Future Continuous):
   – At this time tomorrow, I **will be working**.
   – This time next week, they **will be traveling**.
 
7. حال کامل (Present Perfect):
   – She **has visited** Paris several times.
   – They **have already eaten** dinner.
ک
8. گذشته کامل (Past Perfect)**:
   – By the time we arrived, they **had already left**.
   – She **had finished** her work before lunchtime.
 
9. آینده کامل (Future Perfect):
   – By this time next year, he **will have graduated**.
   – She **will have completed** her project by tomorrow.
 
همانطور که مشاهده می‌شود، فعل اصلی در هر زمان و شکل، نقش مهمی در ساختار و معنی جمله دارد و بدون آن، جمله کامل نمی‌شود.
 • این فعل­‌ها تعداد زیادی دارند اما دو نکته در مورد این فعل­‌ها مهم است:

این فعل­‌ها چهار حالت دارندو دو نوع هستند:

در جدول زیر انواع مختلف حالت­‌ها و انواع فعل­‌ها ذکر شده است:

  Present

ing

past

P.P

باقاعده

Walk

Walking

Walked

Walked

بی‌قاعده

Go

Going

Went

Gone

نکته­‌ای که باید ذکر شود این است که P.P گذشته نیست!!! و یک نوع فعل در زبان انگلیسی است که در زبان فارسی معادل ندارد و باید در زمان­‌ها آن را دنبال کنیم. در صورتی ­‌که از زمان­‌ها در زبان انگلیسی اطلاعات دقیقی ندارید می‌توانید از طریق لینک زیر به صفحه پکیج زمان­‌ها در زبان انگلیسی گروه آموزشی راسازبان مراجعه کنید.


می‌خواهم صفحه زمان‌ها را مشاهده کنم

اما نکته دوم در مورد انواع فعل­‌های اصلی:

فعل‌­های باقاعده و بی‌قاعده در حالت اول و دوم تفاوتی باهم ندارند. فعل­‌های باقاعده در حالت گذشته و اسم مفعول فقط (ED) می‌گیرند. اما فعل­‌های بی‌قاعده در دو حالت آخر به طور کامل تغییر می‌کنند و به ­همین دلیل به این فعل‌­ها، فعل­‌های بی‌قاعده می­‌گویند.

 • حال سوال اینجاست که چطور می‌توان این فعل­‌ها را یاد گرفت و دانست کدام باقاعده و کدامیک بی‌قاعده است؟

تنها راه تشخیص اینکه کدام فعل باقاعده است و فقط ED می‌گیرد و کدامیک بی‌قاعده این است که شما فعل­‌های بی‌قاعده را تمام و کمال حفظ کنید و قسمت سوم و چهارم آن­‌ها را حفظ نمایید و سپس هر فعلی که جزو این فعل­‌های بی‌قاعده نبود، فعل باقاعده است و در قسمت سوم و چهارم فقط ED می‌گیرد.

قطعا پیدا کردن تمام فعل‌­های بی‌قاعده برای شما کار سختی است!!!!


فعل‌های بی‌قاعده را رایگان دانلود می‌کنم

صد و پنجاه فعل پرکاربرد زبان انگلیسی!

شماره

فعل انگلیسی

معنی فارسی

1

be

بودن

2

have

داشتن

3

do

انجام دادن

4

say

گفتن

5

go

رفتن

6

see

دیدن

7

take

گرفتن

8

come

آمدن

9

make

ساختن

10

give

دادن

11

put

گذاشتن

12

get

گرفتن

13

know

دانستن

14

think

فکر کردن

15

want

خواستن

16

seem

به نظر رسیدن

17

need

نیاز داشتن

18

hear

شنیدن

19

ask

پرسیدن

20

tell

گفتن

21

feel

احساس کردن

22

try

تلاش کردن

23

leave

ترک کردن

24

call

صدا زدن

25

find

پیدا کردن

26

use

استفاده کردن

27

look

نگاه کردن

28

may

ممکن است

29

should

باید

30

could

می توانست

31

would

would

32

can

می توان

33

must

باید

34

might

ممکن است

35

will

will

36

be able to

قادر به بودن

37

believe

باور داشتن

38

become

شدن

39

bring

آوردن

40

buy

خریدن

41

carry

حمل کردن

42

catch

گرفتن

43

choose

انتخاب کردن

44

close

بستن

45

come back

بازگشتن

46

count

شمردن

47

cover

پوشاندن

48

cut

بریدن

49

dance

رقصیدن

50

decide

تصمیم گرفتن

51

describe

توصیف کردن

52

discuss

بحث کردن

53

do something to someone

کاری به کسی کردن

54

draw

نقاشی کردن

55

drink

نوشیدن

56

drive

رانندگی کردن

57

eat

خوردن

58

end

پایان دادن

59

enter

وارد شدن

60

explain

توضیح دادن

61

fall

افتادن

62

feel like

احساس … کردن

63

fill

پر کردن

64

find out

فهمیدن

65

finish

تمام کردن

66

fit

جا شدن

67

follow

دنبال کردن

68

forget

فراموش کردن

69

forgive

بخشیدن

70

get along with

با … کنار آمدن

71

get back

برگشتن

72

get better

بهتر شدن

73

get dressed

لباس پوشیدن

74

get lost

گم شدن

75

get married

ازدواج کردن

76

get off

پیاده شدن

77

get on

سوار شدن

78

get out of

خارج شدن از

79

get ready

آماده شدن

80

get up

بلند شدن

81

give back

پس دادن

82

give someone something

به کسی چیزی دادن

83

go away

رفتن

84

go back

برگشتن

85

go for a walk

پیاده روی کردن

86

go out

بیرون رفتن

87

go to bed

به رختخواب رفتن

   

شماره

فعل انگلیسی

معنی فارسی

88

go to sleep

خوابیدن

89

grow

رشد کردن

90

have a bath

حمام کردن

91

have a shower

دوش گرفتن

92

have breakfast

صبحانه خوردن

93

have dinner

شام خوردن

94

have fun

خوش گذرانی کردن

95

have lunch

ناهار خوردن

96

have something to drink

چیزی برای نوشیدن خوردن

97

have to

باید

98

hear from someone

از کسی خبر داشتن

99

help

کمک کردن

100

hide

پنهان کردن

101

hit

زدن

102

hold

نگه داشتن

103

hope

امیدوار بودن

104

hurt

صدمه زدن

105

imagine

تصور کردن

106

include

شامل کردن

107

invite

دعوت کردن

108

iron

اتو کردن

109

join

پیوستن

110

jump

پریدن

111

keep

نگه داشتن

112

keep in touch

در تماس بودن

113

kick

لگد زدن

114

kill

کشتن

115

kiss

بوسیدن

116

laugh

خندیدن

117

leave a message

پیام گذاشتن

118

lend

قرض دادن

119

lie

دروغ گفتن

120

like

دوست داشتن

121

listen

گوش دادن

122

live

زندگی کردن

123

look after

مراقبت کردن

124

look forward to

مشتاقانه منتظر بودن

125

lose

از دست دادن

126

love

دوست داشتن

127

make a mistake

اشتباه کردن

128

make an appointment

قرار ملاقات گذاشتن

129

make a decision

تصمیم گرفتن

130

make a phone call

تماس تلفنی برقرار کردن

131

make a plan

برنامه ریزی کردن

132

make a point

نکته ای را بیان کردن

133

make a profit

سود بردن

134

make a reservation

رزرو کردن

135

make a sandwich

ساندویچ درست کردن

136

make sense

معنی داشتن

137

make sure

مطمئن شدن

138

manage

مدیریت کردن

139

marry

ازدواج کردن

140

mean

mean

141

meet

ملاقات کردن

142

miss

دلتنگ شدن

143

mistake

اشتباه گرفتن

144

move

حرکت کردن

145

must

باید

146

need

نیاز داشتن

147

open

باز کردن

148

order

سفارش دادن

149

own

مالک بودن

150

pay

پرداخت کردن

   

 

تمرین آموزش فعل‌ها در زبان انگلیسی

۱. تو یک معلم هستی؟

۲. آیا به خانه رفتی؟

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: فعل ها در زبان انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹