افعال مدال در انگلیسی | افعال modal

افعال مدال در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 24ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری مقاله‌های راسا گرامر قرار است در مورد افعال مُدال در زبان انگلیسی یا افعال مدال در انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

افعال مدال در انگلیسی

به طور کلی، افعال مدال در انگلیسی برای نشان دادن توانایی، تمایل، وظایف، اجازه دادن یا ممنوعیت در زمان حال یا آینده استفاده می‌شوند. این افعال شامل “can”, “could”, “may”, “might”, “will”, “would”, “shall”, “should”, “must”, و “ought to” هستند.
 
مثلاً، “can” برای بیان توانایی در انجام کارهایی مانند “I can swim” (می‌توانم شنا کنم) و “may” برای بیان اجازه یا احتمال مانند “You may leave now” (می‌توانید الان بروید) استفاده می‌شود.
 
در فارسی، این افعال مدال با ترجمه‌های متفاوتی هماهنگ می‌شوند، به عنوان مثال “can” معمولاً با “توانستن” و “می‌توانست” ترجمه می‌شود، “may” با “ممکن بود” و “می‌توانست” و “must” با “باید” و “لازم بود” ترجمه می‌شود.

لیست افعال مدال در انگلیسی:

البته! اینجا یک لیست از افعال مدال در زبان انگلیسی است:

افعال مدال یک نوع خاص از افعال هستند که برای نشان دادن توانایی، تمایل، وظایف، اجازه دادن یا ممنوعیت در زمان حال یا آینده استفاده می‌شوند. در انگلیسی، افعال مدال عبارتند از:

 
1. Can (توانایی)
2. Could (می‌توانست)
3. May (ممکن بود)
4. Might (ممکن بود)
5. Will (تمایل یا اراده)
6. Would (تمایل یا اراده)
7. Shall (پیشنهاد یا اراده)
8. Should (وظیفه یا پیشنهاد)
9. Must (ضرورت یا الزام)
10. Ought to (وظیفه یا پیشنهاد)
 
  • این افعال به شکل مختلف در جملات استفاده می‌شوند و معمولاً بعد از آن‌ها فعل اصلی بدون to می‌آید. به عنوان مثال: “I can swim” یا “She should study”.
  • نکته1: زمانی که از افعال مُدال در انگلیسی modal V. در جمله استفاده می کنیم فعل آن جمله باید خالص باشد.

افعال مدال در انگلیسی فعل can:

 

 

Can

Ability

توانایی

I can play the piano very well.

می‌تونم خوب پیانو بزنم

Permission

اجازه

Can I go now?

می‌تونم برم الان؟

Possibility

احتمال

It can be a very good day tomorrow.

میتونه روز خوبی باشه فردا

Offer

پیشنهاد

I can help you with this homework. Don’t worry!

میتونم توی این تکلیف کمکت کنم. نگران نباش

Request

درخواست

Can you please pass me the salt?

میشه بهم نمک رو بدی؟

 

 

 

Could

Ability in the past

توانایی در گذشته

I could play the piano well when I was 9.

می‌تونستم خوب پیانو بزنم وقتی ۹ سالم بود

Polite permission

اجازه مودبانه

Excuse me, could I come in?

ببخشید میتونم بیام داخل؟

Possibility

احتمال

A hailstorm could come here tomorrow.

تگرگ خواهد آمد فردا

Polite offer

درخواست مودبانه

No problem. I could give you a lift.

مشکلی نیس. میتونم بهت کمک کنم برای بلند کردن

مثال و جمله با فعل can:

  •  در اینجا چند جمله با فعل مدال “can” و معانی متفاوت:
 
1. She can swim in the pool.
(توانایی: او می‌تواند در استخر شنا کند.)
2. We can go to the beach tomorrow.
(اجازه: ما می‌توانیم فردا به ساحل برویم.)
3. He can’t hear you because of the noise.
(ناتوانی: او نمی‌تواند تو را بشنود به دلیل صدا.)
4. They can speak three languages fluently.
(توانایی: آنها می‌توانند سه زبان را به‌طور روان صحبت کنند.)
5. Can you pass me the salt, please?
(درخواست: می‌توانی از من نمک را بگیری، لطفا؟)
6. I can’t believe it’s already midnight.
(ناتوانی: نمی‌توانم باور کنم که قبل از نیمه شب است.)
7. The dog can smell fear.
(توانایی: سگ می‌تواند ترس را بشناسد.)
8. Can we leave now or do we have to wait?
(پرسش: آیا می‌توانیم الان بریم یا باید منتظر بمانیم؟)
9. I can’t attend the meeting tomorrow due to a prior engagement.
(ناتوانی: نمی‌توانم به جلسه فردا برای یک قرار قبلی بروم.)
10. With enough practice, anyone can learn to play an instrument.
(توانایی: با تمرین کافی، هر کسی می‌تواند یاد بگیرد یک ساز را بنوازد.)
  • در قسمت بالا جمله با فعل مدال can و could را یاد گرفتیم. معنی can به فارسی توانستن هست و کاربرد های can و could در انگلیسی برای گفتن توانایی، اجازه، احتمال پیشنهاد و درخواست است.
  • حتما با جمله با can مثال‌های بیشتری بزنید تا خوب فعل مدال can را یاد بگیرید.

افعال مدال در انگلسی may:

در این قسمت گرامر may را یاد می‌گیریم. جمله با فعل مدال با may, might, must را یاد خواهیم گرفت. معنی may به فارسی ممکن بودن هست و must  باید اجبار هست.

حتما با جمله با may و جمله با must مثال‌های بیشتری بزنید تا خوب فعل مدال may و must را یاد بگیرید.

May

Permission

اجازه

May I leave early?

Possibility

احتمال

Astronauts may discover life on other planets.

فضانوردها ممکن است زندگی در سیاره‌های دیگر را کشف کنند.

 

Might

Polite permission

اجازه مودبانه

Might I take you home?

میشه شما رو ببرم خونه

Possibility

احتمال

I might visit him tomorrow if the weather is nice.

ممکن است او را فردا ببینم اگر هوا خوب باشه

Must

Obligation

اجبار

You must do your homework.

تو باید تکالیفت رو انجام بدی

Certainty

اطمینان

He must be at the cinema now. He told me about that yesterday.

او باید الان سینما باشه. او دیروز بهم گفت.

Mustn’t

Prohibition

منع

You mustn’t play here. It’s dangerous.

شما نباید اینجا بازی کنید. خطرناک هست


مثال با may و جمله فعل مدال با may:

  • الآن اینجا چند جمله با فعل مدال “may” به همراه معانی مختلف:
 
1. You may bring a guest to the party.
(اجازه: ممکن است یک مهمان را به مهمانی بیاورید.)
2. It may rain later, so don’t forget your umbrella.
(پیش‌بینی: ممکن است بعدا باران ببارد، پس چترتان را فراموش نکنید.)
3. May I use your phone to make a quick call?
(درخواست: آیا می‌توانم از تلفن شما برای تماس سریع استفاده کنم؟)
4. The exam results may be announced tomorrow.
(پیش‌بینی: نتایج امتحان ممکن است فردا اعلام شود.)
5. He may arrive late due to traffic.
(احتمال: او ممکن است به دلیل ترافیک دیر برسد.)
6. May you have a safe journey!
(آرزو: برایتان آرزوی سفری ایمن دارم!)
7. Eating healthy foods may improve your overall well-being.
(پیش‌بینی: مصرف غذاهای سالم ممکن است به بهبود کلی سلامتی شما کمک کند.)
8. May I suggest an alternative solution to the problem?
(پیشنهاد: آیا می‌توانم یک راه حل جایگزین برای مسئله پیشنهاد کنم؟)
9. This project may take longer than we initially anticipated.
(پیش‌بینی: این پروژه ممکن است بیشتر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی کرده‌ایم طول بکشد.)

10. The doctor said the patient may need surgery.

(پیش‌بینی: پزشک گفت بیمار ممکن است به جراحی نیاز داشته باشد.)

افعال مدال فعل will و would:

در این قسمت گرامر will و would را یاد می‌گیریم. جمله با فعل مدال با will, wouldt را یاد خواهیم گرفت. معنی will به فارسی خواهد هست و معنی would هم خواهد هست.

 

Will

 Prediction

پیشبینی

The weather forecast predicts that it’ll rain tonight.

هواشناسی پیشبینی میکنه که باران خواهد بارید امشب

 Promise

قول

I’ll finish all the homework by Friday.

تمام تکالیف را تا جمعه تمام خواهم کرد

 Spontaneous decision

تصمیم خود به خود

I’ll lend you some money.

مقداری پول بهت قرض خواهم داد

 Request/ demand

درخواست و تقاضا

Will you please give me that book?

میشه اون کتاب رو بهم بدی؟

 

Would

 Used as the past form of “will”

استفاده به عنوان گذشته will

My dad said that he would give me some toys on my birthday.

 Polite request/ demand

درخواست مودبانه

Would you mind closing the door, please?مثال با فعل مدال would و will:

البته! در اینجا چند جمله با فعل‌های مدال “will” و “would” و معانی متفاوت:
 

مثال با فعل مدال “will”:

1. She will arrive at the airport at 3 PM.
(پیش‌بینی: او ساعت 3 بعدازظهر به فرودگاه می‌رسد.)
2. I will help you with your project.
(اراده: من به شما در پروژه‌تان کمک خواهم کرد.)
3. They will probably go on vacation next month.
(پیش‌بینی: آنها احتمالاً ماه آینده به تعطیلات خواهند رفت.)
4. He will be happy to see you.
(احتمال: او خوشحال خواهد شد که شما را ببیند.)
5. Will you join us for dinner tonight?
(دعوت: آیا امشب با ما برای شام می‌آیید؟)
6. The sun will rise in the east.
(حقیقت علمی: خورشید در شرق طلوع می‌کند.)
7. I will never forget your kindness.
(اراده: هرگز لطف شما را فراموش نخواهم کرد.)
8. She will always love him.
(تصمیم: او همیشه او را دوست خواهد داشت.)
9. The train will depart at 9 AM sharp.
(زمان بندی: قطار ساعت 9 صبح به موقع حرکت خواهد کرد.)
10. I will call you as soon as I arrive.
(قصد: همینطور که رسیدم، به شما زنگ خواهم زد.)
 

مثال با فعل مدال “would”:

1. If I were rich, I would travel the world.
(تصور شرایط غیر واقعی: اگر ثروتمند بودم، به دنیا سفر می‌کردم.)
2. He would always help his friends in need.
(عادت‌های گذشته: او همیشه به دوستانش در موقعیت‌های نیازمندی کمک می‌کرد.)
3. If it rained, we would stay indoors.
(فرضیه در شرایط خاص: اگر باران می‌بارید، ما در داخل می‌ماندیم.)
4. She would often visit her grandparents on weekends.
(عادت‌های گذشته: او اغلب در آخر هفته‌ها به پدر و مادرش می‌رفت.)
5. Would you like some more tea?
(پیشنهاد: آیا می‌خواهید کمی چای دیگر؟)
6. I would go to the concert if I had tickets.
(فرضیه در شرایط خاص: من به کنسرت می‌رفتم اگر بلیت داشتم.)
7. She would be happy if you called her.
(فرضیه در شرایط خاص: او خوشحال می‌شد اگر به او زنگ می‌زدی.)
8. If you studied harder, you would pass the exam.
(فرضیه در شرایط خاص: اگر بیشتر مطالعه می‌کردی، امتحان را قبول می‌شدی.)
9. Would you mind opening the window?
(درخواست با ادب: آیا ممکن است پنجره را باز کنید؟)
10. He said he would come to the party, but he didn’t show up.
(قصد: او گفت که به مهمانی می‌آید، اما حضور نداشت.)

افعال مدال فعل shall و should:

در این قسمت گرامر shall و should را یاد می‌گیریم. جمله با فعل مدال با shall و should را یاد خواهیم گرفت. معنی should به فارسی باید هست و معنی shall هم باید هست.

 

Shall

PredictionThis time tomorrow I shall be in London.
Offer/ suggestionShall we discuss this further with him?

 

Should

AdviceYou should see the doctor. It’s swollen.
Prediction/ expectationThe project should be done before May.
Polite suggestion

Should I call her to say sorry?


مثال و جمله با فعل مدال shall و should:

 در اینجا چند جمله با فعل‌های مدال “should” و “shall” و معانی مختلف:
 

مثال با فعل مدال “should”:

1. You should eat more fruits and vegetables for a balanced diet.
(پیشنهاد: شما باید بیشتر میوه و سبزیجات بخورید برای رژیم غذایی متعادل.)
2. If you want to stay healthy, you should exercise regularly.
(پیشنهاد: اگر می‌خواهید سالم بمانید، باید به صورت منظم ورزش کنید.)
3. She should apologize for her behavior.
(پیشنهاد: او باید به خاطر رفتارش عذرخواهی کند.)
4. We should leave early to avoid traffic.
(پیشنهاد: باید زودتر برای جلوگیری از ترافیک بریم.)
5. Students should study hard to succeed in their exams.
(پیشنهاد: دانش‌آموزان باید سخت مطالعه کنند تا در امتحانات موفق شوند.)
6. You should be careful when crossing the street.
(پیشنهاد: باید مراقب باشید وقتی که خیابان را عبور می‌کنید.)
7. He should call his parents more often.
(پیشنهاد: او باید بیشتر به پدر و مادرش زنگ بزند.)
8. I should have listened to your advice.
(پیشنهاد در گذشته: باید به نصیحت شما گوش می‌دادم.)
9. You should visit that museum; it’s really interesting.
(پیشنهاد: باید به آن موزه سر بزنید؛ واقعاً جالب است.)
10. She should take a break and relax.
(پیشنهاد: باید استراحت کند و آرامش ببرد.)
 

مثال با فعل مدال “shall”:

1. Shall we go for a walk in the park?
(پیشنهاد: آیا می‌خواهیم برای پیاده‌روی به پارک برویم؟)
2. Shall I help you with your bags?
(پیشنهاد: آیا باید به شما در برداشتن کیف‌هایتان کمک کنم؟)
3. Shall we meet at 6 PM?
(پیشنهاد: آیا باید ساعت 6 عصر ملاقات کنیم؟)
4. Shall I book the tickets for you?
(پیشنهاد: آیا باید بلیط‌ها را برای شما رزرو کنم؟)
5. Shall we dance?
(پیشنهاد: آیا می‌خواهیم برقصیم؟)
6. Shall I open the window?
(پیشنهاد: آیا باید پنجره را باز کنم؟)
7. Shall we order pizza for dinner?
(پیشنهاد: آیا باید برای شام پیتزا سفارش دهیم؟)
8. Shall we go to the cinema or stay home tonight?
(پیشنهاد: آیا باید امشب به سینما برویم یا در خانه بمانیم؟)
9. Shall we start the meeting now?
(پیشنهاد: آیا باید الان جلسه را شروع کنیم؟)
10. Shall I bring some snacks for the party?
(پیشنهاد: آیا باید برای مهمانی چند میان‌وعده بیاورم؟)

افعال مدال در انگلیسی فعل need to و ought to:

در این قسمت گرامر need to و ought to را یاد می‌گیریم. جمله با فعل مدال با need to و ought to را یاد خواهیم گرفت. معنی need to به فارسی باید هست و معنی ought to هم باید هست.

 

Ought to

ObligationYou ought to say goodbye to your parents when you leave.
AdviceYou ought to sleep early. You look really tired.

Need to

Used to talk about something necessaryYou need to give him advice. He needs it.

مثال و جمله با افعال مدال در انگلیسی ought to و need to

در اینجا چند جمله با فعل‌های مدال “ought to” و “need to” و معانی مختلف:

مثال با فعل مدال “ought to”:

1. You ought to apologize for your mistake.
(پیشنهاد: شما باید به خاطر اشتباه خود عذرخواهی کنید.)
2. She ought to study more if she wants to pass the exam.
(پیشنهاد: اگر می‌خواهد در امتحان قبول شود، باید بیشتر مطالعه کند.)
3. We ought to arrive early to secure good seats.
(پیشنهاد: باید زودتر برای به دست آوردن صندلی‌های خوب برسیم.)
4. He ought to call his parents regularly.
(پیشنهاد: او باید به طور منظم به پدر و مادرش زنگ بزند.)
5. You ought to eat more vegetables for better health.
(پیشنهاد: برای سلامتی بهتر، باید بیشتر سبزیجات بخورید.)
6. She ought to be more careful when driving at night.
(پیشنهاد: باید بیشتر مراقب باشد وقتی که شب رانندگی می‌کند.)
7. We ought to conserve water by taking shorter showers.
(پیشنهاد: باید آب را صرفه‌جویی کنیم با انجام حمام‌های کوتاه‌تر.)
8. He ought to finish his homework before watching TV.
(پیشنهاد: باید تمامی تکالیفش را قبل از تماشای تلویزیون تمام کند.)
9. She ought to visit her grandparents more often.
(پیشنهاد: باید اغلب به پدر و مادرش سر بزند.)
10. You ought to wear a coat; it’s cold outside.
(پیشنهاد: باید یک کت پوشیده، بیرون هوا سرد است.)
 

مثال با فعل “need to”:

1. You need to finish your report by tomorrow.
(ضرورت: باید گزارش خود را تا فردا تمام کنید.)
2. She needs to buy groceries for dinner tonight.
(ضرورت: باید برای شام امشب خرید غذاها را انجام دهد.)
3. We need to wake up early to catch the train.
(ضرورت: باید زود بیدار شویم تا قطار را دست نزنیم.)
4. He needs to call the plumber to fix the leaky faucet.
(ضرورت: باید به لوله‌کش تلفن کند تا شیر آب نشتی را تعمیر کند.)
5. You need to study harder if you want to improve your grades.
(ضرورت: باید بیشتر مطالعه کنید اگر می‌خواهید نمراتتان را بهبود ببخشید.)
6. She needs to get more sleep to feel rested.
(ضرورت: باید بیشتر بخوابد تا حس خواب آوردن داشته باشد.)
7. We need to clean the house before the guests arrive.
(ضرورت: باید قبل از رسیدن مهمان‌ها خانه را تمیز کنیم.)
8. He needs to save money for his future.
(ضرورت: باید برای آینده‌اش پول صرفه‌جویی کند.)
9. You need to check your email for important updates.
(ضرورت: باید ایمیل‌هایتان را برای به‌روزرسانی‌های مهم چک کنید.)
10. She needs to learn how to manage her time effectively.
(ضرورت: باید یاد بگیرد چگونه بهتر وقت خود را مدیریت کند.)

متن انگلیسی با افعال مدال:

 اینجا یک مثال از یک متن به انگلیسی با استفاده از افعال مدال برای شما است:
 
“As a student, you should prioritize your assignments and manage your time effectively. You must attend all your classes regularly and submit your homework on time and can seek help from your teachers whenever you encounter difficulties then, you ought to study diligently to excel in your exams. Additionally, you might consider joining study groups for collaborative learning. Remember, your dedication and effort will determine your success in academics.”
 
در این متن، افعال مدال مانند “should”, “must”, “can”, “ought to”, و “might” برای نشان دادن توصیه‌ها، وظایف، توانایی‌ها و احتمالات استفاده شده‌اند.

ترجمه فارسی متن انگلیسی با افعال مدال در انگلیسی:

 
“به عنوان یک دانش آموز، باید تکالیف خود را اولویت بندی کنید و زمان خود را به طور موثر مدیریت کنید. شما باید به طور منظم در تمام کلاس های خود شرکت کنید و تکالیف خود را به موقع ارائه دهید. هر زمان که با مشکل مواجه شدید می توانید از معلمان خود کمک بگیرید. شما باید با پشتکار مطالعه کنید تا در آن موفق شوید. علاوه بر این، ممکن است برای یادگیری مشارکتی به گروه‌های مطالعه بپیوندید. به یاد داشته باشید، فداکاری و تلاش شما موفقیت شما را در تحصیلات تعیین می‌کند.”

تمرین آموزش: افعال مدال در انگلیسی

۱. میشه اون کتاب رو بهم بدی؟

۲. شما نباید اینجا بازی کنید. خطرناک هست

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: افعال مدال در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹