مکالمه انگلیسی در مورد مسافرت

مکالمه مسافرت در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 20ام بهمن , 1402

مردر این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه انگلیسی در مورد مسافرت یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.

مکالمه انگلیسی در مورد مسافرت

How many places have you traveled to?

I’ve visited all the provinces throughout my country.

به چند جا سفر کرده‌اید؟

من از تمام استان‌های کشورم دیدن کرده‌ام.

Who do you usually go with?

I often go with my family, sometimes with my best friends.

معمولا با کی میری؟

من اغلب با خانواده‌ام می‌روم، گاهی اوقات با بهترین دوستانم.

What’s your favorite tourist attraction?

That would be Venice city in Italy. I love riding the gondola along the canals while watching Italian people live their daily lives.

جاذبه گردشگری مورد علاقه شما چیست؟

شهر ونیز در ایتالیا خواهد بود. من عاشق گوندولا سواری در امتداد کانال‌ها هستم در حالی که مردم ایتالیا را در زندگی روزمره خود تماشا می‌کنم.

Have you ever been abroad?

Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip.

آیا تا به حال مسافرت خارجی داشته‌اید؟

بله داشتم. من سال گذشته برای یک سفر کاری به ایتالیا آمدم.

مکالمه مسافرت در انگلیسی

What language do you use when traveling?

English, but sometimes I have to use body language since not all people are good at English.

در سفر از چه زبانی استفاده می‌کنید؟

انگلیسی، اما گاهی اوقات مجبور می‌شوم از زبان بدن استفاده کنم زیرا همه افراد در انگلیسی خوب نیستند.

What do you usually do during your trip?

I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people, and sample the local cuisine.

معمولا در طول سفر چه می‌کنید؟

من اغلب به گشت و گذار می‌روم، عکس می‌گیرم، با مردم محلی می‌نشینم و غذاهای محلی را امتحان می‌کنم.

What do you do to prepare for your trip?

Before the trip, I search for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine, and prices on the internet.

برای آماده شدن برای سفر خود چه می‌کنید؟

قبل از سفر، اطلاعاتی در مورد مکان، آب و هوا، جاذبه‌‌های گردشگری معروف، حمل و نقل، غذاهای محلی و قیمت‌ها را در اینترنت جستجو می‌کنم.

What do you usually bring when you travel?

I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map, and a camera.

هنگام سفر معمولا چه چیزی با خود می‌آورید؟

من معمولاً چمدانم را با وسایل ضروری مانند لباس، دارو، غذا، نقشه و دوربین بسته می‌کنم.

مکالمه مسافرت در انگلیسی

Do you prefer to travel by car, train, or plane?

I prefer planes although they can be a little expensive. Planes are much faster than any other mode of transport.

آیا ترجیح می‌دهید با ماشین، قطار یا هواپیما سفر کنید؟

من هواپیماها را ترجیح می‌دهم اگرچه ممکن است کمی گران باشند. هواپیماها بسیار سریعتر از هر نوع حمل و نقل دیگری هستند.

Do you prefer traveling alone or joining a guided tour?

I love backpacking with my friends who share the same interests as me.

آیا ترجیح می‌دهید به تنهایی سفر کنید یا به یک تور با راهنما بپیوندید؟

من عاشق بک‌پکینگ (یک سبک مسافرتی هست) با دوستانم هستم که علایق مشابهی با من دارند.


عبارات رایج و جملات پرکاربرد در مورد مسافرت در انگلیسی

**Making Plans:**

 1. **برنامه‌ریزی در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – I’m planning a trip to [destination] next month.

   – من قصد سفر به [مقصد] را در ماه آینده دارم.

   – We’re thinking of going on a weekend getaway to [place].

   – ما در حال تفکر درباره یک سفر کوتاه به [مکان] هستیم.

**Asking for Recommendations:**

**درخواست توصیه در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

 

   – Can you recommend any must-see places in [city]?

   – آیا می‌توانید هر مکانی که باید در [شهر] دید را توصیه کنید؟

   – Where’s the best place to try local cuisine in [country]?

   – بهترین مکان برای امتحان غذاهای محلی در [کشور] کجاست؟

**Describing Places:**

 1. **توصیف مکان‌ها در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – The scenery was breathtaking!

   – چشم انداز حیرت‌انگیز بود!

   – The historic sites were awe-inspiring.

   – مناطق تاریخی حیرت‌انگیز بودند.

**Expressing Excitement:**

 1. **بیان هیجان در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – I can’t wait to explore [destination]!

   – نمی‌توانم صبر کنم که [مقصد] را بکاوش کنم!

   – This trip is going to be an adventure of a lifetime.

   – این سفر یک ماجراجویی عمر خواهد بود.

**Talking about Accommodations:**

 1. **درباره محل اقامت صحبت کردن در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – We booked a cozy Airbnb in the heart of the city.

   – ما یک آپارتمان راحت در قلب شهر رزرو کرده‌ایم.

   – The hotel we stayed at had a stunning view of the ocean.

   – هتلی که در آن اقامت داشتیم منظره‌ای خیره‌کننده از اقیانوس داشت.

**Discussing Transportation:**

 1. **بحث در مورد حمل و نقل در سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – We took a scenic train ride through the mountains.

   – ما یک سفر آهسته با قطار در میان کوهستان‌ها داشتیم.

   – The flight was smooth, and we arrived on time.

   – پرواز صاف بود، و ما به موقع رسیدیم.

**Dealing with Challenges:**

 1. **برخورد با چالش‌ها در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – We faced a few hiccups along the way, but overall, it was a great trip.

   – ما با چند تراکم روبرو شدیم، اما به طور کلی یک سفر عالی بود.

   – Despite the language barrier, we managed to get around with some basic phrases.

   – با وجود مشکلات زبانی، ما موفق به حرکت با چند عبارت اصلی شدیم.

**Sharing Highlights:**

 1. **اشتراک ارتباطات در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – The local markets were vibrant, and we tried delicious street food.

   – بازارهای محلی پرانرژی بودند و ما غذاهای خیابانی لذیذی امتحان کردیم.

   – Exploring the [museum, park, etc.] was a highlight of the trip.

   – کاوش [موزه، پارک، و غیره] یک نقطه برجسته از سفر بود.

**Reflecting on the Experience:**

 1. **انعکاس بر تجربه در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

   – Traveling allows you to step out of your comfort zone and experience new cultures.

   – سفر اجازه می‌دهد که از ناحیه راحتی خود بیرون بروید و فرهنگ‌های جدیدی را تجربه کنید.

   – The memories from this trip will stay with me forever.

   – خاطرات این سفر همیشه با من خواهد ماند.

**Expressing Gratitude:**

 1. **عرض امتنان در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی: **

    – Thank you for the travel tips; they were incredibly helpful!

    – از نکات سفر ممنونم؛ واقعاً کمک زیادی کردند!

    – I’m grateful for the opportunity to explore such a beautiful place.

    – من از فرصت برای کاوش یک مکان زیبا قدردانی می‌کنم.

**Talking about Cultural Experiences:**

 1. **درباره تجربیات فرهنگی صحبت کردن در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

    – We had the chance to participate in a local festival.

    – ما فرصت داشتیم در یک جشنواره محلی شرکت کنیم.

    – Immersing ourselves in the culture was a unique and enriching experience.

    – غرق شدن در فرهنگ تجربه منحصر به فرد و غنی بود.

**Making Future Plans:**

 1. **برنامه‌های آینده ساختن در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

    – I’ve already started planning my next adventure.

    – من قبلاً شروع به برنامه‌ریزی ماجراجویی بعدی خود کرده‌ام.

    – There are so many more places on my travel bucket list.

    – تعداد زیادی از مکان‌ها در لیست آرزوهای سفر من وجود دارد.

**Describing Weather:**

 1. **توصیف آب‌و‌هوا در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

    – The weather was perfect for sightseeing.

    – آب‌و‌هوا برای دیدن جاذبه‌ها عالی بود.

    – We experienced a sudden downpour, but it added to the adventure.

    – ما بازپرتی ناگهانی تجربه کردیم، اما به ماجرا افزود.

**Expressing Wanderlust:**

 1. **عبارت از حساب میل در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

    – I have a serious case of wanderlust; I always want to be on the go.

    – من یک مورد جدی از حساب میل برای سفر دارم؛ همیشه می‌خواهم در حرکت باشم.

    – Traveling opens your eyes to a world of possibilities.

    – سفر ذهن شما را به دنیای امکانات باز می‌کند.

**Asking for Travel Advice:**

 1. **درخواست نصیحت سفر در مورد سفر و مسافرت در انگلیسی:**

    – Do you have any tips for traveling on a budget?

    – آیا نکاتی برای سفر با بودجه محدود دارید؟

    – What’s the best way to navigate public transportation in [city]?

    – بهترین راه برای ناوبری در حمل‌ونقل عمومی در [شهر] چیست؟


مکالمه انگلیسی در مورد سفر قسمت دوم:

Person A: Hi! Have you been on any exciting trips lately?

Person B: Hey! Yes, I just got back from a two-week vacation in Thailand. It was amazing!

Person A: Thailand sounds incredible. What was your favorite part of the trip?

Person B: Oh, the beaches were stunning. I spent a few days in Phuket, and the crystal-clear water and white sand were like paradise. And the street food – it’s something else!

Person A: That sounds fantastic. I’ve always wanted to try authentic Thai street food. Any recommendations?

Person B: Definitely try Pad Thai from the street vendors. It’s a game-changer. And don’t miss out on the mango sticky rice for dessert.

Person A: Noted! I’m planning a trip to Europe next summer. Any must-visit places you’d recommend?

Person B: Europe is amazing! If you’re into history, Rome is a must-visit. The Colosseum and the Vatican are mind-blowing. And for a more relaxed vibe, consider Santorini in Greece. The sunsets are breathtaking.

Person A: Wow, Rome and Santorini both sound incredible. How do you usually plan your trips?

Person B: I’m a bit of a planner. I love researching beforehand – checking out local recommendations, and making a rough itinerary. But I also leave room for spontaneity; you never know what hidden gems you might find.

مکالمه انگلیسی در مورد سفر قسمت دوم:

Person A: That’s a good approach. I usually plan everything to the detail, but maybe I should leave some room for spontaneity this time.

Person B: It adds a bit of excitement to the trip! Sometimes the best experiences happen when you least expect them.

Person A: True. Any travel mishaps or funny stories from your recent trip?

Person B: Oh, you won’t believe this. I got on the wrong train in Bangkok and ended up in a completely different part of the city. But it turned out to be a happy accident – I discovered this charming local market I wouldn’t have found otherwise.

Person A: That’s the beauty of travel – even the mishaps turn into memorable adventures. Thanks for sharing! I’m getting even more excited about my upcoming trip now.

Person B: No problem! Where are you planning to go in Europe?

Person A: I’m thinking of starting in Paris, then exploring Italy, and maybe ending in Barcelona. Any tips for those places?

 

ترجمه مکالمه انگلیسی در مورد مسافرت قسمت دوم:

 

شخص A: سلام! آیا اخیراً به سفرهای هیجان‌انگیزی رفته‌ای؟

شخص B: سلام! بله، همین از یک تعطیلات دو هفته‌ای در تایلند بازگشتم. فوق‌العاده بود!

 

شخص A: تایلند به نظر شگفت‌آور می‌آید. مورد محبوبتان در سفر چی بود؟

شخص B: اوه، سواحل فوق‌العاده زیبا بودند. چند روزی در پوکت بودم و آب کریستالی و شن سفید مانند بهشت بودند. و غذاهای خیابانی – چیز دیگری بود!

 

شخص A: به نظر می‌آید فوق‌العاده است. همیشه خواسته‌ام غذای خیابانی تایلندی اصیل را امتحان کنم. هیچ  توصیه‌ای دارید؟

شخص B: حتماً پد تای از فروشندگان خیابانی بخور. واقعاً یک چیز عجیب غریبیه. و دسر برنج چسبناک با مانگو را برای دسر امتحان کن.

 

شخص A: ثبت شد! من قصد دارم تا تابستان آینده به اروپا بروم. هیچ مکانی هست که معرفی می‌کنید؟

شخص B: اروپا فوق‌العاده است! اگر به تاریخ علاقه دارید، رم باید حتماً دیدن بشه. کلوژیم و واتیکان شگفت‌انگیز هستند. و برای یک احساس آرامش‌بخش‌تر، در نظر بگیرید سانتورینی در یونان. غروب خورشید‌ها دلنشین هستند.

 

شخص A: اوه، هر دو به نظر شگفت‌آور می‌آیند. چگونه معمولاً سفرهایتان را برنامه‌ریزی می‌کنید؟

شخص B: من کمی برنامه‌ریز هستم. دوست دارم پیش از اینکه بروم، تحقیقاتی انجام دهم – پیشنهادات محلی را بررسی کنم، یک برنامه‌ریزی خشک برگزینم. اما همچنین جایی برای ناگهانیته باقی می‌گذارم؛ هرگز نمی‌دانید کدام جواهرهای پنهان را پیدا خواهید کرد.

ترجمه مکالمه انگلیسی در مورد سفر قسمت دوم:

شخص A: این یک دیدگاه خوب است. من معمولاً همه چیز را تا جزئیات برنامه‌ریزی می‌کنم، اما شاید این بار بخواهم کمی جایی برای ناگهانیته بگذارم.

شخص B: این یک مقدار هیجان به سفر اضافه می‌کند! گاهی اوقات بهترین تجربیات هنگامی رخ می‌دهند که کمتر انتظار دارید.

 

شخص A: درست است. هر گونه مشکل یا داستان خنده‌دار از سفر اخیرتان وجود دارد؟

شخص B: اوه، نمی‌پذیرید. من در بانکوک به اشتباه در قطار اشتباه نشستم و در نتیجه در یک قسمت کاملاً مختلف شهر ایستادم. اما به یک سان بازار محلی منحصر به فرد پیدا کردم که خودمانی نمی‌کشیدم.

 

شخص A: این زیبایی سفر است – حتی اشتباهات هم به ماجراجویی‌هایی که یادمان می‌مانند تبدیل می‌شوند. ممنون از به اشتراک گذاری! حالا من بیشتر در مورد سفر آینده‌ام هیجان‌زده می‌شوم.

شخص B: هیچ مشکلی ندارد! قصد دارید در کجا در اروپا بروید؟

 

شخص A: من فکر می‌کنم که با پاریس شروع می‌شوم، سپس ایتالیا را کاوش می‌کنم و شاید در بارسلونا پایان می‌یابد. برای این مناطق هر نکته‌ای دارید؟


جمع‌بندی مکالمه انگلیسی در مورد سفر:

امیدوارم مکالمه انگلیسی در مورد مسافرت را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان