بایگانی دسته‌ی: راسا فریز

معنی make و گذشته make و جمله با make

در این آموزش از فریزال ورب‌های انگلیسی در مورد معنی make و گذشته make و [...]

معنی go و جمله با go و گذشته با go

در این آموزش از فریزال ورب‌های انگلیسی در مورد معنی go و جمله با go [...]

1 Comments

معنی stand و جمله با stand و گذشته stand

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی stand و جمله با stand [...]

معنی give | گذشته give

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی give | گذشته give در [...]

گذشته get | جمله با get | معنی ‌get

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد گذشته get | جمله با get [...]

1 Comments

معنی cut | جمله با cut و گذشته cut

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی cut | جمله با cut [...]

معنی pick و جمله با pick در انگلیسی

معنی pick و جمله با pick در انگلیسی را یاد بگیرید. فریزهای کاربردی به همراه [...]

8 Comments