مکالمه در مورد حیوانات در انگلیسی

مکالمه در مورد حیوانات در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 22ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه در مورد حیوانات در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه در مورد حیوانات در انگلیسی

Are you an animal lover?

Yes, I am. I love animals.

آیا شما عاشق حیوانات هستید؟

بله من هستم. حیوانات را دوست دارم.

Are you raising any pets?

Yes, I have a pitbull puppy at home.

آیا در حال پرورش حیوانات خانگی هستید؟

بله، من یک توله سگ پیتبول در خانه دارم.

What is it like?

My puppy is friendly, highly intelligent, and well-behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home.

چگونه است؟

توله سگ من دوستانه، بسیار باهوش و خوش رفتار است. همیشه دمش را تکان می دهد و دستم را می لیسد تا خوش‌آمدگویی کنه وقتی خونه آمدم.

What does it look like?

He’s a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair.

چه شکلی است؟

او یک توله سگ با جثه متوسط با گردن قوی، سینه پهن و موهای قهوه ای است.

What are its habits?

My Pitbull puppy loves doing exercise every day. When he plays, he plays to win.

عاداتش چیه؟

توله سگ پیتبول من هر روز ورزش کردن را دوست دارد. وقتی بازی می کند، برای بردن بازی می کند.

What do you usually do with it?

We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls.

معمولا با آن چه می کنید؟

ما معمولا با هم تنیس بازی می کنیم. توله سگم به من کمک می کند تا توپ های تنیس را بردارم.

مکالمه در مورد حیوانات در انگلیسی

What does it like to eat?

He loves beef, chicken, and some dairy products.

چه چیزی دوست دارد بخورد؟

او عاشق گوشت گاو، مرغ و برخی محصولات لبنی است.

What do you learn from it?

He teaches me loyalty. An adult pitbull may make me feel safe.

چه چیزی از آن یاد می گیرید؟

او به من وفاداری را یاد می دهد. یک پیتبول بالغ ممکن است به من احساس امنیت بدهد.

Why do people keep pets?

They consider pets as their loyal companions which make their life better.

چرا مردم از حیوانات خانگی نگهداری می کنند؟

آنها حیوانات خانگی را به عنوان همراهان وفادار خود می دانند که زندگی آنها را بهتر می کند.

Are pets well looked after in your country?

Yes. People in my country love pets.

آیا در کشور شما از حیوانات خانگی به خوبی مراقبت می شود؟

آره. مردم کشور من عاشق حیوانات خانگی هستند.


متن انگلیسی در مورد حیوانات:

Animals are fascinating creatures that inhabit every corner of our planet. From the depths of the oceans to the highest mountains, biodiversity thrives with an incredible array of species. Each animal, whether big or small, plays a vital role in maintaining the delicate balance of nature.

Some animals are apex predators, like lions and sharks, regulating populations of prey species and preventing ecosystem imbalances. Others, such as bees and butterflies, are crucial pollinators, facilitating the reproduction of countless plant species.

Unfortunately, many animal populations are threatened by human activities. Habitat destruction, pollution, climate change, and poaching are among the many challenges they face. Conservation efforts are essential to protect these vulnerable species and preserve biodiversity.

In addition to their ecological importance, animals enrich our lives in countless ways. They provide companionship as pets, serve as sources of inspiration for art and literature, and offer valuable insights into the complexities of the natural world.

In conclusion, animals are not only integral to the functioning of ecosystems but also hold profound cultural and emotional significance for humans. It is our responsibility to ensure their well-being and safeguard their future for generations to come.

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد حیوانات:

حیوانات موجودات جذابی هستند که هر گوشه‌ای از سیاره ما را ساکن شده‌اند. از عمق اقیانوس‌ها تا بلندترین کوه‌ها، تنوع زیستی با یک آرایه فوق‌العاده از گونه‌ها به طور قابل توجهی رشد می‌کند. هر حیوان، بزرگ یا کوچک، نقش اساسی در حفظ تعادل حساس طبیعت ایفا می‌کند.

 

بعضی از حیوانات صدرترین شکارچیان هستند، مانند شیرها و کوسه‌ها، که جمعیت گونه‌های شکاری را تنظیم می‌کنند و از عدم تعادل در اکوسیستم جلوگیری می‌کنند. دیگران، مانند زنبورها و پروانه‌ها، گرده‌افشان‌های حیاتی هستند که تولید مثل بی‌شماری از گونه‌های گیاهی را تسهیل می‌کنند.

 

متأسفانه، بسیاری از جمعیت‌های حیوانی توسط فعالیت‌های انسانی تهدید می‌شوند. نابودی محیط زیست، آلودگی، تغییرات آب و هوا و شکار غیرقانونی از جمله چالش‌های بسیاری هستند که با آنها روبرو هستند. تلاش‌های حفاظتی برای حفاظت از این گونه‌های آسیب‌پذیر و حفظ تنوع زیستی بسیار حیاتی است.

 

علاوه بر اهمیت اکولوژیکی‌شان، حیوانات به طرق بی‌شماری زندگی ما را غنی‌تر می‌کنند. آنها به عنوان حیوانات خانگی، منبع همراهی، به عنوان منبع الهام برای هنر و ادبیات، و برای ما درک‌های ارزشمندی از پیچیدگی‌های جهان طبیعی ارائه می‌دهند.

 

در پایان، حیوانات نه تنها برای عملکرد اکوسیستم‌ها بلکه برای ما ارزش فرهنگی و احساسی عمیقی دارند. مسئولیت ما این است که برای حفظ رفاه آنها و تضمین آینده‌شان برای نسل‌های آینده ایفای نقش کنیم.


متن انگلیسی در مورد حیوانات خانگی

Domestic animals, also known as pets, have been companions to humans for thousands of years. These animals, including dogs, cats, birds, and small mammals, live alongside us in our homes and often become cherished members of our families.

Dogs are perhaps the most popular choice for pets worldwide. They are known for their loyalty, intelligence, and diverse breeds, each with its own unique characteristics and personalities. From loyal guardians to playful companions, dogs offer love and companionship to millions of people around the world.

Cats, with their independent nature and affectionate demeanor, are also beloved companions. They provide comfort and companionship to their owners, often forming strong bonds with their human families. With their playful antics and calming presence, cats bring joy and relaxation to many households.

Birds, such as parrots, canaries, and finches, are admired for their beauty, intelligence, and melodic songs. They bring life and color to our homes with their vibrant plumage and cheerful chirps. Many bird enthusiasts enjoy interacting with their feathered friends, teaching them tricks, and marveling at their natural behaviors.

Small mammals, including rabbits, guinea pigs, and hamsters, are popular pets for their compact size and gentle demeanor. These furry companions provide entertainment and companionship to their owners, often forming close bonds with them through regular interaction and care.

In addition to the joy and companionship they provide, domestic animals offer numerous benefits to their owners. They can improve mental and physical health, reduce stress and anxiety, and teach valuable lessons about responsibility and empathy.

Overall, domestic animals enrich our lives in countless ways. They bring joy, companionship, and unconditional love into our homes, making them an integral part of our families and our hearts.

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد حیوانات خانگی

حیوانات خانگی، همچنین به نام حیوانات خانگی، برای هزاران سال همراه انسان‌ها بوده‌اند. این حیوانات، شامل سگ‌ها، گربه‌ها، پرندگان و جانوران کوچک دیگر، در کنار ما در خانه‌هایمان زندگی می‌کنند و اغلب به عنوان اعضای محبوب خانواده‌هایمان شناخته می‌شوند.

 

سگ‌ها شاید پرطرفدارترین انتخاب برای حیوانات خانگی در سراسر جهان باشند. آنها به خاطر وفاداری، هوش و گوناگونی نژادها، هر کدام با ویژگی‌ها و شخصیت‌های منحصر به فرد خود، شناخته می‌شوند. از نگهبانان وفادار تا همراهان بازیگوش، سگ‌ها عشق و همدردی را به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ارائه می‌دهند.

 

گربه‌ها، با طبیعت مستقل و رفتار مهربان، همچنین همراهان محبوبی هستند. آنها راحتی و همدردی را به صاحبانشان می‌بخشند، اغلب با خانواده‌های انسانی‌شان رابطه‌های قویی را برقرار می‌کنند. با بازی‌های جذاب و حضور آرامش‌بخششان، گربه‌ها شادی و آرامش را به خانه‌های بسیاری می‌آورند.

 

پرندگان، مانند طوطی‌ها، کناره‌زردان و گنجشک‌ها، به خاطر زیبایی، هوش و آوازهای ملایمشان محبوب هستند. آنها با پرپریدن و آواز خوش‌آهنگشان، رنگ و زندگی را به خانه‌های ما می‌آورند. بسیاری از علاقه‌مندان به پرندگان از تعامل با دوستان پرپری‌شان، آموزش حرکات و حیرت‌انگیزی از رفتارهای طبیعی‌شان لذت می‌برند.

 

جانوران کوچک، شامل خرگوش‌ها، موش‌های چرب و همچنین همسترها، برای اندازه کوچک و طبیعت مهربانی‌شان محبوب هستند. این همراهان پشم‌دار، با ارائه سرگرمی و همدردی به صاحبانشان، اغلب با تعامل و مراقبت منظم با آنها ارتباطات نزدیکی را با آنها ایجاد می‌کنند.

 

علاوه بر خوشحالی و همدردی که ارائه می‌دهند، حیوانات خانگی منافع بسیاری

 

را برای صاحبانشان فراهم می‌کنند. آنها می‌توانند بهبود سلامت روحی و جسمی، کاهش استرس و اضطراب، و آموزش درس‌های ارزشمندی در مورد مسئولیت و همدلی باشند.

 

کلیا، حیوانات خانگی زندگی ما را به شکل‌های بی‌شماری غنی می‌کنند. آنها شادی، همدردی و عشق بی‌شرط را به خانه‌های ما می‌آورند، که اینها را جزئی از خانواده‌ها و دلهای ما می‌سازد.


مکالمه انگلیسی درباره حیوانات با معنی:

**Tom:** Hey, have you ever been to a safari park?

**تام:** سلام، تو یه بار به پارک سفاری رفتی؟

**Sarah:** No, I haven’t. What’s it like?

**سارا:** نه، نرفتم. چطوره؟

**Tom:** It’s amazing! You get to see all kinds of animals up close in their natural habitat.

**تام:** عالیه! می‌تونی همه نوع حیوان رو نزدیک ببینی که در محیط طبیعی‌شون هستن.

**Sarah:** That sounds incredible! What kinds of animals did you see?

**سارا:** خیلی هم جالبه! چه نوع حیواناتی دیدی؟

**Tom:** We saw lions, elephants, giraffes, and even some rhinos!

**تام:** ما شیرها، فیل‌ها، زرافه‌ها و حتی چند تا وحشی!

**Sarah:** Wow, that must have been unforgettable.

**سارا:** اوو، حتماً یادمانها ماندگار خواهد بود.

**Tom:** Absolutely. It’s an experience I’ll never forget. Plus, it’s a great way to learn about wildlife conservation and the importance of protecting these animals.

**تام:** قطعاً. این یک تجربه‌ای است که هیچگاه فراموش نمی‌کنم. علاوه بر این، این یک راه عالی برای یادگیری در مورد حفاظت از جانوران و اهمیت حفاظت از این حیوانات است.


مکالمه دونفره انگلیسی با ترجمه در مورد حیوانات در حال انقراض:

**John:** Hey, have you heard about the latest news on endangered species?

**جان:** سلام، آخرین اخبار در مورد گونه‌های در حال انقراض را شنیده‌ای؟

**Sarah:** No, what’s going on?

**سارا:** نه، چه اتفاقی افتاده؟

**John:** It’s really concerning. Many animal species are facing extinction due to habitat destruction and poaching.

**جان:** واقعاً نگران‌کننده است. بسیاری از گونه‌های حیوانی به دلیل نابودی محیط زیست و شکار غیرقانونی با خطر انقراض مواجه هستند.

**Sarah:** That’s terrible. What can we do to help?

**سارا:** این وحشتناک است. ما چه کاری می‌توانیم بکنیم تا کمک کنیم؟

**John:** There are several things we can do. Supporting conservation organizations, raising awareness about the issue, and advocating for stricter laws to protect endangered species are just a few examples.

**جان:** چندین کار می‌توانیم انجام دهیم. حمایت از سازمان‌های حفاظت، افزایش آگاهی در مورد مسئله و ارتقاء قوانین سختگیرانه‌تر برای حفاظت از گونه‌های در حال انقراض تنها چند مثال است.

**Sarah:** I agree. Every little effort counts when it comes to protecting our planet’s precious biodiversity.

**سارا:** من موافقم. هر تلاش کوچکی که برای حفظ تنوع زیستی ارزشمند سیاره ما انجام شود مهم است.

**John:** Absolutely. It’s up to each one of us to make a difference and ensure a better future for all living beings.

**جان:** قطعاً. با ماهیت هر کدام از ما می‌توانیم تغییری ایجاد کنیم و آینده بهتری برای همه موجودات زنده را تضمین کنیم.

 

در این مکالمه، جان و سارا در مورد حیواناتی که در حال انقراض هستند صحبت می‌کنند. جان توضیح می‌دهد که بسیاری از این حیوانات به دلیل نابودی محیط زیست و شکار غیرقانونی در معرض انقراض قرار دارند، و سپس پیشنهاداتی برای کمک به حفظ این گونه‌ها مطرح می‌کند. سارا موافقت می‌کند و تأکید می‌کند که هر تلاش کوچکی می‌تواند موثر باشد در حفظ تنوع زیستی کره زمین.


انشا در مورد حیوانات به انگلیسی

Animals are an integral part of our planet’s ecosystem. They come in all shapes and sizes, from the tiniest insects to the largest mammals. Each species plays a unique role in maintaining the balance of nature.

One of the most fascinating aspects of animals is their diversity. There are millions of different species, each adapted to its own environment and way of life. From the graceful movements of a dolphin in the ocean to the majestic presence of an elephant in the savannah, animals captivate us with their beauty and behavior.

However, many animal species are currently facing threats to their survival. Habitat destruction, pollution, climate change, and poaching are just some of the challenges they must overcome. If we do not take action to protect them, we risk losing these incredible creatures forever.

Fortunately, there are steps we can take to help. Supporting conservation efforts, reducing our carbon footprint, and advocating for stronger environmental laws are all ways we can make a difference. By working together, we can ensure a brighter future for animals and preserve the rich tapestry of life on Earth.

In conclusion, animals are not just fascinating creatures; they are essential to the health of our planet. It is our responsibility to protect and cherish them for generations to come.

ترجمه فارسی انشا در مورد حیوانات به انگلیسی:

حیوانات بخش جدایی‌ناپذیری از اکوسیستم سیاره ما هستند. آنها به انواع و اقسام، از حشرات کوچک‌ترین تا پستانداران بزرگترین، وجود دارند. هر گونه نقش منحصر به فردی را در حفظ تعادل طبیعت ایفا می‌کند.

 

یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های حیوانات، تنوع آنهاست. میلیون‌ها گونه مختلف وجود دارد، هر کدام با محیط خود و روش زندگی خاص خود. از حرکات آرامش‌بخش دلفین در اقیانوس تا حضور با شکوه فیل در سواحل ساوانا، حیوانات ما را با زیبایی و رفتارشان مجذوب خود می‌کنند.

 

اما، بسیاری از گونه‌های حیوانی در حال حاضر با تهدیداتی برای بقا مواجه هستند. نابودی محیط زیست، آلودگی، تغییرات آب و هوا و شکار غیرقانونی فقط چندی از چالش‌هایی هستند که باید با آنها روبرو شوند. اگر ما اقدامات لازم برای حفاظت از آنها را انجام ندهیم، خطر از دست دادن این موجودات شگفت‌انگیز را به شکلی جدی رو به رو خواهیم بود.

 

به خوشبختی، ما می‌توانیم گام‌هایی را برای کمک به آنها برداریم. حمایت از تلاش‌های حفاظتی، کاهش اثرات کربن، و حمایت از قوانین محیطی سخت‌گیرانه، همه راه‌هایی هستند که می‌تواند تفاوتی ایجاد کند. با کارکرد مشترک، می‌توانیم آینده روشن‌تری برای حیوانات تضمین کنیم و تنوع زندگی در زمین را حفظ کنیم.

 

در پایان، حیوانات نه تنها موجودات جذابی هستند؛ بلکه برای سلامتی کره زمین ضروری‌اند. مسئولیت ما این است که آنها را برای نسل‌های آینده حفظ و گرامی بداریم.


متن انگلیسی در مورد حیوانات با ترجمه:

Animals are an essential part of our planet’s ecosystem. From tiny insects to majestic elephants, each species plays a unique role in maintaining the balance of nature. Unfortunately, many animal species are facing threats such as habitat loss, poaching, and climate change. Conservation efforts are crucial to protect these vulnerable creatures and preserve biodiversity for future generations.

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد حیوانات:

حیوانات بخش حیاتی از اکوسیستم سیاره ما هستند. از حشرات کوچک تا فیل‌های شاهانه، هر گونه نقش منحصر به فردی در حفظ تعادل طبیعت دارد. متأسفانه، بسیاری از گونه‌های حیوانی با تهدیداتی مانند از دست دادن محیط زیست، شکار غیرقانونی و تغییرات اقلیمی روبه‌رو هستند. تلاش‌های حفاظتی برای حفاظت از این موجودات آسیب‌پذیر و حفظ تنوع زیستی برای نسل‌های آینده بسیار حیاتی است.


جملات کوتاه انگلیسی در مورد حیوانات

 1. Dogs are loyal companions.
 2. Cats enjoy lounging in the sun.
 3. Birds sing beautiful melodies.
 4. Elephants have remarkable memories.
 5. Dolphins are highly intelligent creatures.
 6. Bees play a crucial role in pollination.
 7. Tigers are majestic predators.
 8. Penguins waddle clumsily on land.
 9. Rabbits hop around in the garden.
 10. Monkeys swing from tree to tree.

ترجمه فارسی جملات کوتاه انگلیسی در مورد حیوانات:

 1. سگ‌ها همراهان وفاداری هستند.
 2. گربه‌ها لذت می‌برند که در آفتاب آرام بگیرند.
 3. پرندگان ملودی‌های زیبایی می‌خوانند.
 4. فیل‌ها حافظه‌های قابل توجهی دارند.
 5. دلفین‌ها موجودات بسیار هوشمندی هستند.
 6. زنبورها نقش حیاتی در گرده‌افشانی ایفا می‌کنند.
 7. ببرها شکارچیان شاهانه‌ای هستند.
 8. پنگوئن‌ها در زمین با پشتکار بی‌مرامی می‌پیچند.
 9. خرگوش‌ها در باغچه به اطراف پرش می‌زنند.
 10. میمون‌ها از درخت به درخت می‌پرند.

جمع‌بندی مکالمه در مورد حیوانات در انگلیسی

امیدوارم مکالمه در مورد حیوانات در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان