مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی

مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 29ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.

مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی

How many rooms are there in your house?

There are 6 rooms: a living room, 2 bedrooms, a bathroom, and a kitchen.

در خانه شما چند اتاق وجود دارد؟

دارای 6 اتاق: یک اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، حمام و آشپزخانه.

Which floor is your bedroom on?

My bedroom is on the first floor of a three-story house.

اتاق خواب شما در کدام طبقه است؟

اتاق خواب من در طبقه اول یک خانه سه طبقه است.

Is it big or small?

It’s not very spacious, just enough to put the necessary furniture in.

بزرگ است یا کوچک؟

خیلی جادار نیست، فقط کافی است مبلمان لازم را در آن قرار دهید.

What color is your bedroom painted?

It’s painted pink, my favorite color.

اتاق خواب شما چه رنگی شده است؟

صورتی رنگ شده است، رنگ مورد علاقه من.

Do you love your room? Why?

I love it because it is my private space whenever I go home.

آیا اتاق خود را دوست دارید؟ چرا؟

من آن را خیلی دوست دارم زیرا هر وقت به خانه می روم فضای خصوصی من است.

مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی

What furniture does your bedroom contain?

It contains a bed, a desk, and a clothing closet.

اتاق خواب شما شامل چه مبلمانی است؟

این شامل یک تخت، یک میز، و یک کمد لباس است.

What do you do in it?

Well, I spend most of my free time there reading books and sleeping.

در آن چه می کنید؟

خب، بیشتر اوقات فراغتم را آنجا صرف کتاب خواندن و خوابیدن می کنم.

How much time do you spend in your room?

About 10 hours a day, especially in the evening.

چقدر در اتاق خود وقت می‌گذرانید؟

حدود 10 ساعت در روز مخصوصاً عصرها.

Do you share your room with anyone else?

No, everyone in my family has their own room, so I stay there alone.

آیا اتاق خود را با دیگری تقسیم می‌کنید؟

نه، همه اعضای خانواده من اتاق مخصوص به خود را دارند، بنابراین من تنها آنجا می‌مانم.

متن برای توصیف اتاق خواب من به انگلیسی:

English:

My bedroom is a sanctuary, a personal haven where tranquility and comfort intertwine. The walls are painted in a soft, calming shade of blue, creating a serene atmosphere that instantly puts the mind at ease. Sunlight gently filters through the sheer curtains, casting a warm glow across the room.

A queen-sized bed, adorned with plush pillows and a cozy duvet, is positioned against one wall. The headboard, a rustic wooden frame, adds a touch of warmth and character. On each side of the bed, small bedside tables stand, supporting soft reading lamps and a collection of well-loved books.

Opposite the bed, a large window offers a view of the outside world. During the day, sunlight dances on the hardwood floor, reflecting off the polished surface. A comfortable armchair is strategically placed near the window, creating a perfect nook for reading or simply enjoying the view.

The room is adorned with personal touches – framed photographs capturing cherished memories, a gallery of artwork that reflects my taste and personality, and a soft, plush rug that invites bare feet to sink in. The subtle fragrance of lavender lingers in the air, adding to the overall sense of calm.

Overall, my bedroom is a retreat from the demands of the outside world, a space where I can unwind, recharge, and find solace in the comforting embrace of familiarity.

ترجمه متن برای توصیف اتاق خواب من به انگلیسی:

اتاق خواب من پناهگاهی امن است، بهشتی شخصی که در آن آرامش و آسایش در هم تنیده شده اند. دیوارها با رنگ آبی ملایم و آرامش بخش نقاشی شده اند که فضایی آرام ایجاد می کند و به سرعت ذهن را آسوده می سازد. نور خورشید به نرمی از میان پرده های نازک عبور می کند و درخشش گرمی به کل اتاق می بخشد.

یک تخت کوئین ساز، آراسته با بالش‌های پر‌قو و لحافی راحت، در برابر یکی از دیوارها قرار گرفته است. تاج تخت، با قاب چوبی روستایی‌اش، حس گرما و صمیمیت را به فضا القا می‌کند. در دو طرف تخت میزهای کوچک کنار تختی قرار دارند که چراغ‌های مطالعه با نور ملایم و مجموعه‌ای از کتاب‌های دوست‌داشتنی را روی خود جای داده‌اند.

در طرف مقابل، یک پنجره بزرگ منظره‌ای از دنیای بیرون را به نمایش می‌گذارد و در طول روز نور خورشید روی کفپوش چوبی می‌رقصد و از سطح براق آن منعکس می‌شود. یک صندلی راحتی به طور استراتژیکی در نزدیکی پنجره قرار گرفته است که گوشه‌ای عالی برای خواندن کتاب یا صرفاً لذت بردن از منظره ایجاد می‌کند.

اتاق با جزئیات شخصی تزیین شده است – قاب عکس‌هایی که لحظات ارزشمند را ثبت کرده‌اند، مجموعه‌ای از آثار هنری که سلیقه و شخصیت مرا منعکس می‌کند، و قالیچه‌ای نرم و مخمل که پاهای برهنه را به فرو رفتن در خود دعوت می‌کند. عطر ملایم اسطوخودوس در هوا می‌پیچد و به حس کلی آرامش می‌افزاید.

اتاق خواب من در کل، پناهگاهی در برابر فشارهای دنیای بیرون است، فضایی که در آن می‌توانم آرام بگیرم، دوباره نیرو کسب کنم و در آغوش گرم و آشنا آرامش بیابم.

انشا در مورد اتاق رویایی من به انگلیسی:

English:

Title: My Dream Room

In the tapestry of my imagination, I weave the threads of my dream room – a sanctuary that reflects my desires and personality. This room, bathed in soft hues and filled with curated elements, is a haven where tranquility and inspiration converge.

The walls are painted in a soothing palette of pastel blues and greens, reminiscent of a calm sea. The gentle colors create an atmosphere of serenity, providing a canvas for the art and decor that adorns the space. Large windows allow natural light to flood in, illuminating every corner and highlighting the carefully chosen furnishings.

At the heart of my dream room is a bed that beckons with comfort. A king-sized haven, adorned with luxurious linens and an array of plush pillows, offers a retreat after a long day. The headboard, a piece of elegant craftsmanship, serves as a focal point, adding a touch of sophistication.

انشا در مورد اتاق رویایی من به انگلیسی

The room is not merely a place to sleep; it is a multifunctional space designed for creativity and relaxation. A spacious desk with a sleek design stands near the window, bathed in the glow of natural light, providing the perfect setting for writing, drawing, or simply daydreaming. Shelves adorned with favorite books and artistic trinkets line the walls, inviting exploration and reflection.

A cozy reading nook, nestled in a corner with a comfortable armchair and a floor lamp, becomes a refuge for quiet moments of introspection. The walls showcase a rotating gallery of artwork, a blend of personal creations and pieces collected from travels, each telling a story and adding to the room’s unique charm.

The dream room is complete with thoughtful touches, such as ambient lighting that can be adjusted to suit different moods and a sound system that fills the air with the melodies of my favorite tunes. A soft, plush rug underfoot adds warmth and comfort, inviting bare feet to sink into its embrace.

My dream room is a reflection of my aspirations and passions, a space where I can unwind, create, and find solace. It is not just a physical environment but a manifestation of my inner world, a canvas where I can paint the colors of my imagination and make my dreams a tangible reality.

ترجمه فارسی انشا در مورد اتاق رویایی من به انگلیسی:

عنوان: اتاق رویایی من

در نقشه تخیل من ، تارهای اتاق رویایی ام را می‌بافم – پناهگاهی که منعکس کننده آرزوها و شخصیت من است. این اتاق، غوطه‌ور در رنگ‌های ملایم و پر از عناصر با دقت انتخاب شده، بهشتی است که در آن آرامش و الهام به هم می‌رسند.

 

دیوارها با پالت آرامش‌بخش از آبی و سبز پاستلی رنگ‌آمیزی شده‌اند که یادآور دریای آرام است. رنگ‌های ملایم فضایی از آرامش ایجاد می‌کنند و بوم نقاشی‌ای را برای هنر و دکوراسیونی که فضا را می‌آراید، فراهم می‌سازند. پنجره‌های بزرگ نور طبیعی را به داخل سرازیر می‌کنند و هر گوشه‌ای را روشن کرده و بر اثاثیه‌ی با دقت انتخاب‌شده تأکید می‌کنند.

در قلب اتاق رویایی‌ام تختخوابی قرار دارد که با نوید راحتی، مرا به سوی خود فرا می‌خواند. این پناهگاه شاهانه (همون تخت کینگ‌سایز)، آراسته با ملافه‌های لوکس و انبوهی از بالش‌های پر، مکانی برای استراحت پس از یک روز طولانی است. تاج تخت، نمونه‌ای از هنر دستی نفیس، به عنوان نقطه‌ی کانونی اتاق عمل می‌کند و لمسی از تجمل را به فضا می‌بخشد.

ترجمه انشا اتاق رویایی به انگلیسی:

اتاق صرفاً برای خوابیدن نیست؛ بلکه فضایی چندمنظوره است که برای خلاقیت و آرامش طراحی شده است. یک میز کار با طراحی شیک و جادار در نزدیکی پنجره قرار دارد که در نور طبیعی غوطه ور است و فضایی عالی را برای نوشتن، طراحی یا صرفاً خیال‌پردازی فراهم می کند. قفسه‌هایی که با کتاب‌های محبوب و تزئینات هنری آراسته شده‌اند، دیوارها را می پوشانند و به کاوش و تفکر دعوت می‌کنند.

گوشه‌ای دنج برای خواندن، با یک صندلی راحتی و یک چراغ ایستاده، در گوشه‌ای از اتاق قرار گرفته و به پناهگاهی برای لحظات آرام درون‌نگری تبدیل می‌شود. دیوارها نمایشگاهی چرخشی از آثار هنری را به نمایش می‌گذارند، ترکیبی از خلق‌و‌کارهای شخصی و قطعاتی که از سفرها جمع‌آوری شده‌اند، هر کدام داستانی را روایت می‌کنند و بر جذابیت منحصربه‌فرد اتاق می‌افزایند.

اتاق رویایی با جزئیات دقیق تکمیل می شود، مانند نورپردازی محیطی که می توان آن را با توجه به حالات مختلف تنظیم کرد و سیستم صوتی که فضا را با ملودی های آهنگ های مورد علاقه من پر می کند. قالیچه‌ای نرم و مخمل زیر پا گرما و راحتی را به ارمغان می آورد و پاهای برهنه را به فرو رفتن در آغوش خود دعوت می کند.

اتاق رویایی من انعکاسی از آرزوها و علایق من است، فضایی که در آن می‌توانم آرام بگیرم، خلق کنم و به آرامش برسم. این اتاق صرفا یک محیط فیزیکی نیست، بلکه تجلی‌گر دنیای درونی من است، بوم نقاشی‌ای که در آن می‌توانم رنگ‌های تخیلاتم را به کار گرفته و رویاهایم را به واقعیتی ملموس تبدیل کنم.

متن درباره اتاق خواب به انگلیسی:

English:

My bedroom is a retreat from the outside world, a personal space where I can unwind and find comfort. The walls are painted in a soft shade of lavender, creating a calming atmosphere. The large window allows natural light to flood the room during the day, and at night, I can draw the curtains for a cozy, private feel.

In the center of the room is a queen-sized bed, adorned with fluffy pillows and a warm duvet. The headboard is a simple, elegant design that adds a touch of sophistication. On either side of the bed, small bedside tables hold soft reading lamps and a few cherished books.

A plush rug covers the hardwood floor, inviting bare feet to experience its softness. Against one wall, a comfortable armchair and a small side table form a perfect reading nook. The room is decorated with personal touches, such as framed photos of loved ones and pieces of artwork that reflect my taste.

The overall ambiance is one of tranquility and coziness and The soft scent of lavender fills the air, creating a soothing environment. My bedroom is not just a place to sleep; it’s a haven where I can relax, recharge, and surround myself with the things that bring me joy.

ترجمه فارسی متن درباره اتاق خواب به انگلیسی:

اتاق خواب من پناهگاهی در برابر دنیای بیرون است، فضایی شخصی که در آن می‌توانم آرام بگیرم و آسایش پیدا کنم. دیوارها با رنگ اسطوخودوس ملایم نقاشی شده‌اند که فضایی آرامش‌بخش ایجاد می‌کند. پنجره بزرگ در طول روز نور طبیعی را به داخل اتاق سرازیر می‌کند و شب‌ها می‌توانم برای ایجاد فضایی دنج و خصوصی، پرده‌ها را بکشم.

در مرکز اتاق، تختخوابی به سایز کویین با بالش‌های پف‌دار و لحافی گرم قرار گرفته است. تاج تخت، با طراحی ساده و در عین حال شیک، لمسی از تجمل به فضا می‌بخشد. در دو طرف تخت، میزهای کوچک کنار تختی قرار دارند که چراغ‌های مطالعه با نور ملایم و چند کتاب دوست‌داشتنی را روی خود جای داده‌اند.

قالیچه‌ای مخمل کفپوش چوبی را پوشانده و پاهای برهنه را دعوت می‌کند تا نرمی‌اش را حس کنند. روبروی یکی از دیوارها، یک صندلی راحتی به همراه یک میز عسلی کوچک، گوشه‌ای دنج برای خواندن کتاب ایجاد کرده است. اتاق با جزئیات شخصی تزیین شده، مانند قاب عکس‌هایی از عزیزان و آثاری هنری که سلیقه‌ی مرا منعکس می‌کنند.

فضای کلی اتاق، آرامش‌بخش و دنج است. رایحه ملایم اسطوخودوس هوا را پر کرده و فضایی آرامش‌بخش ایجاد می‌کند. اتاق خواب من صرفا جایی برای خوابیدن نیست؛ بلکه پناهگاهی‌ست که در آن می‌توانم استراحت کنم، دوباره نیرو کسب کنم و خودم را با چیزهایی احاطه کنم که مرا شاد می‌کنند.

جمع‌بندی مکالمه در مورد اتاق مورد علاقه و متن در مورد اتاق خواب در انگلیسی:

امیدوارم مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

تمرین آموزش: مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی

مکالمات این قسمت رو با نام و علایق خودتان تغییر بدید و تمرین کنید تا مکالمه انگلیسی در ذهن شما روان‌تر شود!

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمه اتاق مورد علاقه در انگلیسی

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان