مکالمه انگلیسی در مورد کتاب

مکالمات کتاب در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 9ام خرداد , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه انگلیسی در مورد کتاب و متن انگلیسی در مورد کتاب یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.

مکالمه انگلیسی در مورد کتاب

How often do you read books?

I read books almost every night before I go to bed.

چند وقت یکبار کتاب می‌خوانید؟

تقریبا هر شب قبل از خواب کتاب می‌خوانم.

What’s your favorite type of book?

I love reading about different cultures.

نوع کتاب مورد علاقه شما چیست؟

من عاشق مطالعه در مورد فرهنگ‌های مختلف هستم.

What can you learn from books?

Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends.

چه چیزی می‌توانید از کتاب یاد بگیرید؟

کتاب‌ها می‌توانند افق من را در مورد هزاران چیز در سراسر جهان گسترش دهند، و کتاب‌ها بهترین دوستان من هستند.

Where do you read books?

I read books at home, sometimes in the library.

کجا کتاب می‌خوانی؟

در خانه و گاهی در کتابخانه کتاب می‌خوانم.

مکالمات کتاب در انگلیسی

What’s the most interesting book you have ever read?

I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999.

جالب‌ترین کتابی که تا به حال خوانده‌اید چیست؟

فکر می‌کنم نپال باشد، کتابی که درباره کشور نپال نوشته شده و در سال 1999 منتشر شده است.

How long does it take you to finish a book?

Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book.

چقدر طول می‌کشد تا یک کتاب را تمام کنید؟

خوب، بستگی به طول کتاب دارد، اما معمولا یک هفته طول می‌کشد تا یک کتاب 300 صفحه‌ای را تمام کنم.

Do you usually bring books with you when you travel?

Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill time.

آیا معمولا هنگام سفر با خود کتاب می‌آورید؟

بله، وقتی در فرودگاه یا ایستگاه اتوبوس هستم، کتاب می‌خوانم تا زمان را بگذرونم.

Is there any bookstore or library in your area?

Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away.

آیا در منطقه شما کتابفروشی یا کتابخانه‌ای وجود دارد؟

متأسفانه نزدیک خانه من نیست. نزدیکترین آنها 3 کیلومتر دورتر است.

عبارات و جملات مفید در مورد خواندن کتاب در انگلیسی

**Talking about Preferences:**

 1. **جملات کتاب درباره ترجیحات صحبت کردن:**

   – I’m into [genre]. (e.g., I’m into historical fiction.)

   – من به [ژانر] علاقه دارم. (مثال: من به داستان‌های تاریخی علاقه دارم.)

   – I have a soft spot for [author/genre]. (e.g., I have a soft spot for classic literature.)

   – من یک نقطه ضعف دارم به [نویسنده/ژانر]. (مثال: من یک نقطه ضعف دارم به ادبیات کلاسیک.)

**Recommendations:**

 1. **توصیه‌ها در مورد کتاب خواندن در انگلیسی:**

   – You should check out [book title] by [author]. It’s fantastic!

   – بهتره [عنوان کتاب] اثر [نویسنده] را بخوانی. واقعاً فوق‌العاده است!

   – If you haven’t read [author], you’re missing out.

   – اگر [نویسنده] را نخوانده‌ای، چیزی از دست داده‌ای.

**Expressing Enjoyment:**

 1. **بیان لذت در مورد کتاب در انگلیسی:**

   – I couldn’t put it down! (Referring to a gripping book)

   – نتواستم آن را کنار بگذارم! (ارجاع به یک کتاب جذاب)

   – It was a real page-turner. (Referring to a book that’s hard to stop reading)

   – این واقعاً یک کتابی بود که نمی‌توانستم ترکش کنم.

**Describing the Plot:**

 1. **توصیف داستان در مورد کتاب در انگلیسی:**

   – The plot unfolds in [setting] and revolves around [main characters].

   – داستان در [مکان] رخ می‌دهد و دور داستان [شخصیت‌های اصلی] گرد میشود.

   – The story takes an unexpected turn when [plot twist].

   – داستان یک دوران غیرمنتظره به ما می‌گوید وقتی [نقطه داستان].

**Discussing Characters:**

 1. **درباره شخصیت‌ها صحبت کردن در مورد کتاب در انگلیسی :**

   – The characters are so well-developed and relatable.

   – شخصیت‌ها خیلی خوب توسعه یافته و قابل هم‌افزایی هستند.

   – I felt a strong connection to the protagonist because…

   – احساس کردم اتصال قوی‌ای به قهری داشتم چون…

**Expressing Dislike:**

 1. **عدم لذت در مورد کتاب در انگلیسی:**

   – It just wasn’t my cup of tea. (Referring to a book you didn’t enjoy)

   – این چای من نبود. (ارجاع به یک کتابی که از آن لذت نبردیده‌اید)

   – I found it a bit too [adjective] for my taste.

   – من یکم این را برای سلیقه خودم خیلی [صفت] یافتم.

**Describing Writing Style:**

 1. **سبک نویسی در مورد کتاب در انگلیسی:**

   – The author’s writing style is [adjective] and [adjective].

   – سبک نویسنده [صفت] و [صفت] است.

   – The narrative is beautifully crafted, with vivid descriptions.

   – داستان‌نویسی به زیبایی انجام شده است، با توصیفات رنگارنگ.

**Setting and Atmosphere:**

 1. **تنظیم و جو در مورد کتاب:**

   – The story is set in [location/time period], creating a [adjective] atmosphere.

   – داستان در [مکان/زمان] قرار دارد و یک فضای [صفت] ایجاد می‌کند.

   – The author paints a vivid picture of [setting] throughout the book.

   – نویسنده تصویر زیبایی از [مکان] در طول کتاب می‌کشد.

**Engagement and Immersion:**

 1. **مشارکت و غرق شدن در مورد کتاب:**

   – I got lost in the world of [book title].

   – من در جهان [عنوان کتاب] گم شدم.

   – The author really knows how to immerse the reader in the story.

   – نویسنده واقعاً می‌داند چگونه خواننده را در داستان غرق می‌کند.

**Expressing Nostalgia:**

 1. **عبرت از حال:**

    – It reminded me of [another book or author] from my childhood.

    – این مرا به [کتاب یا نویسنده دیگر] از کودکی یادآوری می‌کند.

    – Reading this brought back memories of when I used to…

    – خواندن این خاطراتی از زمانی که من…

**Bookish Habits:**

 1. **عادات کتاب‌خوانی:**

    – I always carry a book with me wherever I go.

    – من همیشه یک کتاب را همراه خود دارم هرجا بروم.

    – I love the smell of old books; there’s something nostalgic about it.

    – من عطر کتاب‌های قدیمی را دوست دارم؛ چیزی نوستالژیک در آن وجود دارد.

**Expressing Curiosity:**

 1. **علاقه ابراز کنید در مورد کتاب:**

    – Have you read anything by [author] before?

    – آیا تا به حال هر چیزی از [نویسنده] خوانده‌اید؟

    – What’s on your reading list right now?

    – لیست خواندن شما در حال حاضر چیست؟

**Discussing Book Clubs:**

 1. **درباره انجمن‌های کتاب صحبت کردن:**

    – Our book club is currently reading [book title]. It’s generating some interesting discussions.

    – I enjoy being part of a book club because it introduces me to books I might not have picked up on my own.

    – انجمن کتاب ما در حال حاضر [عنوان کتاب] اثر [نویسنده] را می‌خواند. بحران‌های جالبی ایجاد می‌کند.

– از بخشی از یک انجمن کتاب لذت می‌برم چون معرفی می‌شوم به کتاب‌هایی که شاید خودم انتخاب نمی‌کردم.

اصطلاحات انگلیسی در مورد کتاب خواندن

در این قسمت لیستی از برخی از اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد کتاب خواندن آورده شده است و بیاین اصطلاحات انگلیسی در مورد کتاب خواندن در انگلیسی رو یاد بگیریم.

مهم‌ترین اصطلاحات مربوط به کتاب در انگلیسی:

 • Bookworm: کسی که زیاد کتاب می‌خواند.
 • Book club: گروهی از افراد که به طور مرتب برای بحث در مورد یک کتاب با هم ملاقات می‌کنند.
 • Audiobook: کتابی که به صورت صوتی ضبط شده است.
 • E-reader: دستگاهی الکترونیکی برای خواندن کتاب‌های الکترونیکی.
 • Hardcover: کتابی با جلد سخت.
 • Paperback: کتابی با جلد نرم.
 • Used book: کتابی که قبلاً توسط شخص دیگری خوانده شده است.
 • First edition: اولین چاپ یک کتاب.
 • Out of print: کتابی که دیگر چاپ نمی‌شود.
 • Bestseller: کتابی که پرفروش است.
 • Genre: نوع کتاب، مانند رمان، داستان کوتاه، شعر یا غیرداستانی.
 • Plot: داستان اصلی یک کتاب.
 • Character: شخصیت‌های یک کتاب.
 • Setting: زمان و مکان وقوع داستان یک کتاب.
 • Theme: ایده یا پیام اصلی یک کتاب.

اصطلاحات خواندن کتاب در انگلیسی:

 • To read: خواندن.
 • To skim: سریع و گذرا خواندن.
 • To scan: به سرعت خواندن برای یافتن اطلاعات خاص.
 • To proofread: با دقت خواندن برای یافتن خطاها.
 • To reread: دوباره خواندن.
 • To dog-ear a page: خم کردن گوشه یک صفحه برای علامت‌گذاری آن.
 • To bookmark a page: استفاده از نشانک برای علامت‌گذاری یک صفحه.
 • To take notes: نوشتن یادداشت هنگام خواندن.
 • To underline: خط کشیدن زیر کلمات یا جملات مهم.
 • To highlight: رنگ کردن کلمات یا جملات مهم.
 • To summarize: خلاصه کردن محتوای یک کتاب.
 • To analyze: تجزیه و تحلیل محتوای یک کتاب.
 • To critique: نقد کردن یک کتاب.

لذت بردن از کتاب در انگلیسی:

 • To love a book: عاشق یک کتاب شدن.
 • To enjoy a book: از یک کتاب لذت بردن.
 • To be engrossed in a book: غرق شدن در یک کتاب.
 • To find a book captivating: یافتن یک کتاب جذاب (کتاب جذاب باشه برای کسی).
 • To be unable to put a book down: ناتوانی در زمین گذاشن کتاب.
 • To lose oneself in a book: غرق شدن در دنیای یک کتاب.

اصطلاحات عدم لذت بردن از کتاب در انگلیسی:

 • To dislike a book: از یک کتاب متنفر بودن.
 • To not enjoy a book: از یک کتاب لذت نبردن.
 • To find a book boring: یافتن یک کتاب خسته کننده.
 • To be unable to finish a book: ناتوانی در تمام کردن یک کتاب.
 • To not get into a book: نمی‌توان به دنیای یک کتاب راه پیدا کرد.

مکالمه در مورد کتاب در انگلیسی قسمت دوم:

Person A: Hi there! Have you read any interesting books lately?

Person B: Hey! Yes, I just finished reading “The Night Circus” by Erin Morgenstern. It was absolutely enchanting. The way she describes the magical world of the circus is so vivid.

Person A: Oh, I’ve heard about that one! It’s been on my to-read list for a while. What did you like most about it?

Person B: The atmosphere she creates is just mesmerizing. The characters are so well-developed, and the way the story weaves together is impressive. It’s one of those books that transports you to a different place.

Person A: That sounds amazing. I’m currently into historical fiction. Have you read anything in that genre lately?

Person B: Not recently, but I did read “The Book Thief” by Markus Zusak a while back. It’s set in Nazi Germany, and the narrative is unique – it’s told from the perspective of Death. The characters and the emotions in that book are so powerful.

مکالمه انگلیسی در مورد کتاب

Person A: Oh, “The Book Thief” is a masterpiece. I love how it explores the impact of words and stories during such a dark time. If you like historical fiction, you might enjoy “All the Light We Cannot See” by Anthony Doerr. It’s set during World War II and has a beautifully woven narrative.

Person B: That sounds intriguing! I’ll add it to my list. By the way, have you ever tried reading science fiction?

 

Person A: Absolutely! I’m a big sci-fi fan. I recently read “Dune” by Frank Herbert. It’s a classic in the genre, and the world-building is mind-blowing. The political intrigue and the desert planet setting make it a unique read.

Person B: Oh, “Dune” is on my list, too! I’ve been meaning to explore more sci-fi. Do you have any other recommendations?

Person A: Sure, if you’re into more recent sci-fi, “The Three-Body Problem” by Liu Cixin is fantastic. It’s a Chinese sci-fi novel that delves into astrophysics, philosophy, and the consequences of contact with extraterrestrial civilizations.

Person B: That sounds intriguing and different. I’ll check it out. Thanks for the recommendation!

And the conversation could continue, exploring different genres, authors, and perspectives on various books. If you have a specific direction you’d like the conversation to take or if you want to discuss a particular book or genre, feel free to let me know!

ترجمه مکالمه دوم انگلیسی درمورد کتاب

شخص A: سلام! آیا اخیراً کتاب جالبی خوانده‌ای؟

شخص B: سلام! بله، من همین حالا کتاب “سیرک شب” نوشته ارین مورگنسترن تمام کردم. کاملاً جادویی بود. نحوه‌ای که او جهان جادویی سیرک را توصیف می‌کند، بسیار زنده است.

شخص A: اوه، من درباره آن شنیده‌ام! این مدت در لیست خواندن من بوده است. چه چیزی بیشترین توجه شما را جلب کرد؟

شخص B: جوانبی که او ایجاد می‌کند، به شدت جذاب است. شخصیت‌ها بسیار خوب توسعه یافته‌اند، و روشی که داستان به هم پیوسته است، تحسین‌برانگیز است. این یکی از آن دسته کتاب‌هاست که شما را به جای دیگری منتقل می‌کند.

شخص A: این عالی به نظر می‌آید. من در حال حاضر به داستان‌های تاریخی علاقه دارم. آیا اخیراً چیزی در این ژانر خوانده‌اید؟

شخص B: نه، اما یک زمانی “دزد کتاب” نوشته مارکوس زوساک را خواندم. داستان در آلمان نازی رخ می‌دهد، و داستان از دیدگاه مرگ گویاست. شخصیت‌ها و احساسات در آن کتاب بسیار قدرتمند هستند.

شخص A: اوه، “دزد کتاب” یک شاهکار است. من دوست دارم چگونگی تأثیر کلمات و داستان‌ها در یک زمان تاریک مانند آن را بررسی کنم. اگر علاقه دارید به داستان‌های تاریخی، ممکن است “همه نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم” نوشته آنتونی دور را دوست داشته باشید. داستان در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد و دارای یک داستان زیباست.

شخص B: این جذاب به نظر می‌رسد! من آن را به لیستم اضافه خواهم کرد. به هر حال، آیا تا به حال تجربه خواندن علمی-تخیلی داشته‌اید؟

مکالمه انگلیسی در مورد کتاب

شخص A: البته! من یک طرفدار بزرگ علمی-تخیلی هستم. من اخیراً “دیون” نوشته فرانک هربرت خواندم. این یک اثر کلاسیک در این ژانر است، و ساختار جهان سازی در آن فوق‌العاده است. مآل سیاسی و تنظیمات سیاره بیابانی آن کتاب را یک خواندن منحصر به فرد می‌کند.

شخص B: اوه، “دیون” هم در لیست من است! من قصد دارم بیشتر در علمی-تخیلی بخوانم. آیا پیشنهاد دیگری دارید؟

شخص A: البته، اگر به علمی-تخیلی معاصر علاقه دارید، “مسأله سه‌پیکر” نوشته لیو سی‌شین فوق‌العاده است. این یک رمان علمی-تخیلی چینی است که به فیزیک فلسفی، فلسفه، و پیامدهای برقراری ارتباط با تمدن‌های فرازمینی می‌پردازد.

شخص B: این جذاب و متفاوت به نظر می‌رسد. من آن را چک خواهم کرد. از توصیه‌اتان ممنونم!

جملات کتاب و روزنامه در انگلیسی

Books & Newspapers

I spend most of my free time reading books.

بیشتر وقت آزادم را صرف مطالعه کتاب می‌کنم.

I’m interested in books on history/ books about historical events.

به کتاب‌های تاریخی علاقه‌مندم.

I enjoy reading books on psychology of children.

از خواندن کتاب‌های روان‌شناسی کودک خوشم می‌آید.

I like novels most of all.

بیشتر از همه از رمان خوشم می‌آید.

I like love stories and detective stories but I don’t like horror stories.

از داستان‌های عشقی و پلیسی خوشم می‌آید ولی داستان‌های ترسناک را دوست ندارم.

I love thrillers, especially Agatha Christie’s whodunits.

(thriller داستان یا فیلمی است که در بیننده هیجان و اضطراب ایجاد می‌کند. whodunit داستان یا فیلم جنایی است که قاتل تا آخرین لحظه شناخته نمی‌شود.)

جملات روزنامه در انگلیسی:

I read all the morning and evening papers.

تمام روزنامه‌های صبح و عصر را می‌خوانم.

I’m subscribed to three newspapers

مشترک سه روزنامه هستم.

I read each and every section, even the obituaries.

تک‌تک قسمت‌های روزنامه را می‌خوانم، حتی آگهی‌های ترحیم.

First I read the editorials, the news commentaries, and the news articles.

اول سرمقاله، تفسیرهای خبری و اخبار را می‌خوانم.

Then I read the sports section and the women’s section.

سپس قسمت ورزشی و قسمت بانوان را می‌خوانم.

I read the financial page carefully and then glanced at the weather forecast/ weather report.

صفحه (مقاله‌های) مالی را به‌دقت می‌خوانم و بعد نگاهی به گزارش وضع هوا می‌اندازم.

Then I have a look at the comic strips and after that, I do the jumble and the crossword puzzle.

(comic strips عبارت از چند کاریکاتور پشت سر همدیگر است که یک ماجرای فکاهی را بیان می‌کنند. jumble نوعی سرگرمی است که در آن حروف چند کلمه درهم‌ریخته می‌شود، خواننده باید با جابه‌جا کردن حروف، کلمه اولیه را پیدا کند. crossword puzzle جدول کلمات متقاطع است.)

The section I never miss is the want ads/ classified ads.

نیازمندی‌های عمومی / آگهی‌های طبقه‌بندی‌شده را هرگز از قلم نمی‌اندازم.

I don’t have time to read the newspapers, but I quickly look at the headlines.

وقت خواندن روزنامه را ندارم ولی نگاه سریعی به تیترها (عنوان‌ها) می‌اندازم.

I also skim through the pages just to update my information.

همچنین صفحات روزنامه را سریع و سرسری می‌خوانم تا تجدید اطلاع کنم.

جمع‌بندی مکالمه انگلیسی در مورد کتاب:

امیدوارم مکالمه انگلیسی در مورد کتاب را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمه انگلیسی در مورد کتاب

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

فقط با شماره ایران فرم را پر کنید!

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان