جملات شرطی در زبان انگلیسی | گرامر conditional sentences

جملات شرطی در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 27ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی در دسته آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد جملات شرطی در زبان انگلیسی یا گرامر conditional صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


جملات شرطی در انگلیسی یا گرامر conditional

جملات شرطی در زبان انگلیسی جملاتی هستند که شرایط مختلفی را بیان می‌کنند و به کمک آنها می‌توان تأثیرات مختلف یک شرط را بیان کرد. این نوع جملات به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند: بخش شرط (if clause) و بخش نتیجه (result clause) که شرایط و نتایج ممکن را بیان می‌کنند.

بخش شرط (if clause): این بخش از جمله شرایط مختلفی را بیان می‌کند که وابسته به وقوع یا عدم وقوع آن، نتیجه‌ای خاص را در پی دارد. این بخش با کلمه “if” آغاز می‌شود و فعل آن معمولاً به صورت حال ساده یا گذشته ساده قرار می‌گیرد.برای مثال:

 • If it rains, we will stay at home.
 • (اگر باران ببارد، ما در خانه می‌مانیم.)
 • If she had studied harder, she would have passed the exam.
 • (اگر او بیشتر مطالعه می‌کرد، امتحان را قبول می‌شد.)

بخش نتیجه (result clause):
این بخش نتیجه یا پیامدی را که بر اساس شرط بخش قبلی اتفاق می‌افتد را بیان می‌کند. این بخش معمولاً بدون کلمه “if” آغاز می‌شود و فعل آن به صورت شرطی (به شکل فعل کمکی و فعل اصلی) یا حال ساده/گذشته ساده قرار می‌گیرد.برای مثال:

 • We will stay at home if it rains.
 • (ما در خانه می‌مانیم اگر باران ببارد.)
 • She would have passed the exam if she had studied harder.
 • (او امتحان را قبول می‌کرد اگر بیشتر درس خوانده بود)

ساختار کلی جملات شرطی:

If (شرط) , (نتیجه)

انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی:

جملات شرطی در زبان انگلیسی همه ما به ۳ دسته یا نوع می‌شناسیم. ولی الان می‌خواهم ۴ دسته از جملات شرطی در زبان انگلیسی را به آموزش دهم.

بریم سراغ جمله شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی:

جملات شرطی در زبان انگلیسی نوع صفر

Conditional type

نوع شرط

Usages

استفاده

Forms
  

IF CLAUSE

عبارت if

MAIN CLAUSE

عبارت اصلی (نتیجه)

Zero conditional

شرطی صفر

Used to talk about the general truths/ things that are always true

استفاده برای صحبت کردن حقیقیت‌ها و چیزهایی که همیشه درست است.

Present simple

حال ساده

Present simple

حال ساده

مثال برای جملات شرطی در زبان انگلیسی نوع صفر:

Examples:

If you heat ice, it melts.

اگر به یخ حرارت بدهید، آن آب می‌شود.

If it rains, everything gets wet.

اگر باران ببارد، همه چیز خیس می‌شود.

 Your heart beats faster if you’re worried.

قلب شما سریع‌تر می‌تپد اگر که نگران باشید.

جملات شرطی در زبان انگلیسی نوع اول | گرامر real conditional:

به جملات شرطی نوع اول در انگلیسی جملات شرطی واقعی یا real conditional می‌گویند که بریم گرامر real conditional رو یاد بگیریم

Conditional Type 1 جملات شرطی نوع اول:

برای بیان شرایط واقعی و احتمالات به کار می‌رود.

مثال شرطی اول:

 • Ifit rains, I will stay at home.
 • اگر باران ببارد، در خانه می‌مانم.

Conditional type

نوع شرط

Usages

استفاده

Forms
  IF CLAUSEMAIN CLAUSE

First conditional 

شرطی نوع اول

Used to talk about real or possible situations

استفاده برای صحبت کردن موقعیت‌های واقعی یا احتمالی

Present simple

حال ساده

WILL + Verb

(simple Future)

آینده ساده

مثال برای جملات شرطی نوع اول در انگلیسی | گرامر real conditional:

Examples:

If I win the game, I’ll get some prizes.

اگر من بازی را برنده شوم، جایزه‌ای رو خواهم برد.

She’ll get bad score if she doesn’t study hard.

او نمرات بدی را خواهد گرفت اگر سخت درس نخواند.

If the weather is nice tomorrow, we’ll go camping.

اگر هوا خوب باشد، ما اردو یا کمپینگ خواهیم رفت.

البته، الآن پنج مثال از جملات شرطی نوع اول را برایتان می‌آورم:
 
1. If it rains, I will bring an umbrella.
   اگر باران ببارد، چتری می‌آورم.
 
2. If he comes early, we will have time for breakfast.
   اگر او زود بیاید، وقت صبحانه خوردن داریم.
 
3. If she studies hard, she will pass the exam.
   اگر او سخت مطالعه کند، امتحان را قبول خواهد کرد.
 
4. If they finish their homework, they can go to the party.
   اگر آنها وظایفشان را تمام کنند، می‌توانند به مهمانی بروند.
 
5. If the weather is nice, we will go for a walk.

   اگر هوا خوب باشد، برای قدم زدن خواهیم رفت.

جملات شرطی در زبان انگلیسی نوع دوم یا غیر واقعی | جملات شرطی unreal conditional:

 • جملات شرطی نوع دو یا unreal conditional بیانگر شرایطی هستند که احتمال وقوع آنها وجود دارد، اما در حال حاضر واقعی نیستند. این نوع از جملات شرطی برای بیان آرزوها، خواسته‌ها، و مواردی که در زمان حال یا آینده ممکن نیستند، به کار می‌روند.
 • بخش شرط این جملات با استفاده از “if” آغاز می‌شود و فعل اصلی آن به صورت گذشته ساده قرار می‌گیرد، در حالی که بخش نتیجه‌ی آن با استفاده از “would” یا “could” یا “might” آغاز می‌شود و فعل اصلی آن به صورت ساده قرار می‌گیرد.

مثال برای گرامر unreal conditional:

 • – If I had more money, I would travel around the world.
 •   اگر بیشتر پول داشتم، دور دنیا می‌گشتم.
 • – If it rained tomorrow, we would stay indoors.
 •   اگر فردا باران می‌بارید، در داخل خانه می‌مانیم.
 • – If I won the lottery, I could buy a new car.
 •   اگر برنده‌ی قرعه‌کشی می‌شدم، می‌توانستم یک ماشین جدید بخرم.
 • – If she studied harder, she might pass the exam.
 •   اگر او بیشتر مطالعه می‌کرد، ممکن بود امتحان را قبول شود.
 • – If he had time, he would help us with the project.
 •   اگر وقت داشت، با پروژه به ما کمک می‌کرد.
 
در این جملات، شرایطی بیان شده است که واقعیتی در حال حاضر ندارند و احتمال وقوع آنها وجود دارد، اما در حال حاضر به آنها رسیدگی نشده است.

توضیح بیشتر برای گرامر unreal conditional یا شرطی نوع دو:

Conditional type

نوع شرط

Usages

استفاده

Forms
  IF CLAUSEMAIN CLAUSE

Second conditional 

شرطی نوع دوم

Used to talk about unreal or impossible situations at present

استفاده برای صحبت کردن موقعیت‌های غیر واقعی یا غیر محتمل برای زمان حال

Simple past

گذشته ساده

WOULD + Verb

(Future in simple past)

آینده در گذشته ساده

مثال برای جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی یا گرامر unreal conditional:

Examples:

 • If I met him yesterday, I would tell him the truth.
 • اگر او را دیروز دیده بودم، حقیقت را به او می‌گفتم.
 • I would pass the exam if I studied hard.
 • امتحان را قبول می‌شدم اگر سخت درس خوانده بودم.
 • If Sally drove more carefully, she wouldn’t have any accident.
 • اگر سالی با احتیاط‌تر رانندگی می‌کرد، هیچ تصادفی نمی‌کرد.

جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی | گرامر conditional :

معمولاً به این نوع از جملات شرطی، جملات شرطی نوع سوم گفته می‌شود. این نوع از جملات بیانگر شرایطی هستند که در گذشته واقع نشده‌اند و امکان وقوع آنها در گذشته وجود ندارد. در واقع، شرط غیرممکنی که در گذشته واقع نشده است، بیان می‌شود.
این جملات معمولاً برای اظهار تأسف یا تأمل درباره شرایط واقعیت‌نپذیر یا ناخواسته در گذشته به کار می‌روند. بخش شرط این جملات با استفاده از “if” و فعل سوم (گذشته کامل) آغاز می‌شود، و بخش نتیجه‌ی آن با استفاده از “would have” یا “could have” یا “might have” و فعل سوم (گذشته کامل) آغاز می‌شود.
 
به طور کلی، جملات شرطی نوع سوم بیانگر شرایطی هستند که در گذشته واقع نشده‌اند و احتمال واقعیت آنها نیز وجود ندارد.
 

مثال جملات شرطی نوع سوم:

 • – If I had studied harder, I would have passed the exam.
 •   اگر بیشتر مطالعه می‌کردم، امتحان را قبول می‌کردم.
 • – If she had left earlier, she wouldn’t have missed the train.
 •   اگر او زودتر رفته بود، قطار را از دست نمی‌داد.
 • – If they had listened to the weather forecast, they might not have gone on a picnic.
 •   اگر به پیش‌بینی هوا گوش داده بودند، شاید برای پیک‌نیک نمی‌رفتند.
 • – If he hadn’t missed the bus, he could have arrived on time.
 •   اگر اتوبوس را از دست نمی‌داد، ممکن بود به موقع برسید.
 • – If I had known about the meeting, I would have attended.
 •   اگر از جلسه مطلع بودم، شرکت می‌کردم.
 
در این جملات، شرایطی بیان شده است که در گذشته واقع نشده‌اند و احتمال وقوع آنها در گذشته وجود نداشته است.

توضیح بیشتر جملات شرطی نوع ۳:

Conditional type

نوع شرط

Usages

استفاده

Forms
  IF CLAUSEMAIN CLAUSE

Third conditional 

شرطی نوع سوم

Used to talk about unreal or impossible situations in the past

استفاده برای صحبت کردن موقعیت‌های غیر واقعی یا غیر محتمل برای زمان گذشته

Perfect Past

گذشته کامل

WOULD have  + P.P

(future in perfect past)

آینده در گذشته کامل

مثال برای جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی:

Examples:

 • If Jane had known the truth, she would have been very shocked.
 • اگر جین حقیقت را می‌دانست، خیلی شکه می‌شد.
 • I would have won the competition if I had tried harder.
 • مسابقه را برنده می‌شدم اگر سخت‌تر تلاش کرده بودم.
 • If I had finished homework earlier, I would have gone to the movies.
 • اگر تکالیف را زودتر تمام کرده بودم، به سینما رفته بودم.

جملات شرطی ترکیبی (Mixed Conditionals)

جملات شرطی ترکیبی در زبان انگلیسی (Mixed Conditionals) از ترکیب دو نوع مختلف جملات شرطی (معمولاً نوع دوم و سوم) ساخته می‌شوند.

کاربرد جملات شرطی ترکیبی:

 • بیان شرایط غیر واقعی در گذشته و نتیجه آن در زمان حال
 • بیان حال فرضی و نتیجه آن در گذشته
 • بیان گذشته فرضی و نتیجه آن در آینده
 • بیان آینده فرضی و نتیجه آن در حال حاضر

ساختار جملات شرطی ترکیبی در زبان انگلیسی (Mixed Conditionals) :

If + (Past Perfect Subjunctive) + , + (Would + Present Infinitive)

If + (Past Perfect Subjunctive) + , + (Would have + Past Participle)

مثال:

 • If I had studied harder, I would have gotten a better grade.
 • (اگر سخت‌تر درس می‌خواندم، نمره بهتری می‌گرفتم.)

“If I had studied harder”

جمله شرطی نوع دوم است و شرایط غیر واقعی در گذشته را بیان می‌کند.

“I would have gotten a better grade”

جمله شرطی نوع سوم است و نتیجه شرایط غیر واقعی در گذشته را در زمان حال بیان می‌کند.

نکاتی در مورد جملات شرطی ترکیبی:

 • زمان فعل در جمله شرط و جمله نتیجه باید با هم مطابقت داشته باشد.
 • گاهی اوقات می‌توان از “unless” به جای “if” استفاده کرد.

مثال (Mixed Conditionals):

 • Unless I had studied harder, I would not have gotten a good grade.
 • (مگر اینکه سخت‌تر درس می‌خواندم، نمره خوبی نمی‌گرفتم.)

تمرین جملات شرطی ترکیبی (Mixed Conditionals):

جمله‌های زیر را با استفاده از جملات شرطی ترکیبی کامل کنید:

 • If I had known you were coming, …
 • If I had had more time, …
 • If I had been more careful, …
 • If I had listened to you, …
 • If I had been born in a different country, …

جواب:

 • … I would have cooked dinner.
 • اگر می‌دانستم که می‌آیی، شام می‌پختم.
 • … I would have traveled the world.
 • اگر وقت بیشتری داشتم، دنیا را می‌گشتم.
 • … I would not have lost my phone.
 • اگر بیشتر مراقب بودم، موبایلم را گم نمی‌کردم.
 • … I would not have made that mistake.
 • اگر به تو گوش می‌دادم، آن اشتباه را نمی‌کردم.
 • … I would be speaking a different language now.
 • اگر در یک کشور دیگر متولد شده بودم، الان به یک زبان دیگر صحبت می‌کردم.

نکات تکمیلی جملات شرطی ترکیبی :

علاوه بر دو نوع جملات شرطی که در ساختار جملات شرطی ترکیبی استفاده می‌شوند، می‌توان از انواع دیگر جملات شرطی نیز استفاده کرد.

مثال زیر دقت کنید:

 • If I were you, I would have gone to the doctor by now.
 • اگر من جای تو بودم، تا الان به دکتر رفته بودم.

در این جمله:

 • “If I were you” جمله شرطی نوع دوم است.
 • “I would have gone to the doctor by now” جمله شرطی نوع سوم است.
 • این جمله بیان می‌کند که اگر من جای شخص دوم بودم، تا الان به دکتر رفته بودم.
 • همچنین، می‌توان از “should” به جای “would” در جمله نتیجه استفاده کرد.

مثال Mixed Conditionals:

If I had known you were coming, I should have cooked dinner.

اگر می‌دانستم که می‌آیی، باید شام می‌پختم.

در این جمله:

 • “If I had known you were coming”
 • جمله شرطی نوع دوم است.
 • “I should have cooked dinner”
 • جمله شرطی نوع سوم است.

این جمله بیان می‌کند که اگر من می‌دانستم که شخص دوم می‌آید، باید شام می‌پختم.

۵ مثال با هر جمله شرطی در انگلیسی با ترجمه:

1. جملات شرطی نوع اول (Conditional Type 1):

If it rains, I will stay at home.

(اگر باران ببارد، در خانه می‌مانم.)

If you study hard, you will get good grades.

(اگر سخت درس بخوانی، نمره‌های خوبی خواهی گرفت.)

If we leave early, we will arrive on time.

(اگر زودتر راه بیفتیم، به موقع می‌رسیم.)

If you have any questions, please ask me.

(اگر سوالی دارید، لطفاً از من بپرسید.)

If you see John, tell him I’m looking for him.

(اگر جان را دیدی، به او بگو که دنبالش می‌گردم.)

2. جملات شرطی نوع دوم (Conditional Type 2):

If I had a million dollars, I would buy a house.

(اگر من یک میلیون دلار داشتم، یک خانه می‌خریدم.)

If I were you, I would go to the doctor.

(اگر من جای تو بودم، به دکتر می‌رفتم.)

If I could fly, I would travel the world.

(اگر می‌توانستم پرواز کنم، دنیا را می‌گشتم.)

If I had more time, I would learn a new language.

(اگر وقت بیشتری داشتم، یک زبان جدید یاد می‌گرفتم.)

If I knew the answer, I would tell you.

(اگر جواب را می‌دانستم، به تو می‌گفتم.)

3. جملات شرطی نوع سوم (Conditional Type 3):

If I had studied harder, I would have gotten a better grade.

(اگر سخت‌تر درس می‌خواندم، نمره بهتری می‌گرفتم.)

If I had listened to you, I would not have made that mistake.

(اگر به تو گوش می‌دادم، آن اشتباه را نمی‌کردم.)

If we had left earlier, we would have arrived on time.

(اگر زودتر راه افتاده بودیم، به موقع می‌رسیدیم.)

If I had known you were coming, I would have cooked dinner.

(اگر می‌دانستم که می‌آیی، شام می‌پختم.)

If I had been more careful, I would not have lost my phone.

(اگر بیشتر مراقب بودم، موبایلم را گم نمی‌کردم.)

4. جملات شرطی ترکیبی (Mixed Conditionals):

If I had known you were coming, I would have cooked dinner.

(اگر می‌دانستم که می‌آیی، شام می‌پختم.)

If I had a million dollars, I would be buying a house.

(اگر من یک میلیون دلار داشتم، الان یک خانه می‌خریدم.)

If I were you, I would have gone to the doctor by now.

(اگر من جای تو بودم، تا الان به دکتر رفته بودم.)

If I had studied harder, I might have gotten a better grade.

(اگر سخت‌تر درس می‌خواندم، شاید نمره بهتری می‌گرفتم.)

If I had been more careful, I would not have lost my phone.

(اگر بیشتر مراقب بودم، موبایلم را گم نمی‌کردم.)

5. جملات شرطی نوع صفر (Conditional Type 0):

If you mix water and oil, they will not mix.

(اگر آب و روغن را با هم مخلوط کنید، مخلوط نمی‌شوند.)

If you heat ice, it will melt.

(اگر یخ را گرم کنید، ذوب می‌شود.)

If you drop a ball, it will fall to the ground.

(اگر توپی را رها کنید، به زمین می‌افتد.)

If you put sugar in water, it will dissolve.

(اگر شکر را در آب بریزید، حل می‌شود.)

If you press a button, it will turn on the light.

(اگر دکمه‌ای را فشار دهید، چراغ روشن می‌شود.)

نکاتی در مورد جملات شرطی:

زمان فعل در جمله شرط و جمله نتیجه باید با هم مطابقت داشته باشد.

گاهی اوقات می‌توان از “unless” به جای “if” استفاده کرد.

مثال پنجم:

Unless you study hard, you will not get a good grade.

(مگر اینکه سخت درس بخوانی، نمره خوبی نخواهی گرفت.)

تمرین جملات شرطی در انگیسی:

نوع جمله شرطی هر جمله را مشخص کنید:

 • If I were you, I would go to the doctor.
 • If I had a car, I would drive to the beach.
 • If I had known you were coming, I would have made dinner.
 • If it rains tomorrow, I will cancel the picnic.
 • If I had studied harder, I would have gotten a better grade on the test.

جواب:

 • Conditional Type 2
 • Conditional Type 2
 • Mixed Conditional
 • Conditional Type 1
 • Conditional Type 3

تمرین آموزش: جملات شرطی در زبان انگلیسی

۱. اگر هوا خوب باشد، ما اردو یا کمپینگ خواهیم رفت.

۲. اگر سالی با احتیاط‌تر رانندگی می‌کرد، هیچ تصادفی نمی‌کرد.

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: جملات شرطی در زبان انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹