زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 26ام بهمن , 1402


در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد گرامر زمان حال ساده در زبان انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

Simple Present in English:

زمان حال ساده در زبان انگلیسی:

Usage: to talk about Facts, Habits, Daily routine, news and ….

صحبت کردن در مورد حقایق، عادت‌ها، کارهای روزانه، خبر و ….

To be v.: Am Is Are

Helping v: Do, Does

Sign: Adv. of frequency   

نشانه زمان حال ساده در زبان انگلیسی قید تکرار و عبارت‌های every day, every week, every month, every year, on Sundays, after school, before school است.

Structure for main v.: S. + Present main v. + O. +…..

ساختار زمان حال ساده با فعل اصلی: فاعل + فعل اصلی حالت اول( حال) + مفعول و …

Example with the main v.:  

مثال زمان حال ساده با فعل اصلی:

+ I break the window

من پنجره را می‌شکنم

–  I don’t break the window

من پنجره را نمی‌شکنم

?  Do I break the window?

آیا من پنجره را می‌شکنم؟

?- Don’t I break the window?

آیا من پنجره را نمی‌شکنم؟

Structure for to be v.: S. + to be V. + noun/adj.

ساختار زمان حال ساده با فعل to be

  Example with to be v.:      

+ I am a teacher

من معلم هستم

– I’m not a teacher

من معلم نیستم

? Am I a teacher?

آیا من معلم هستم؟

?- Am not I a teacher?

آیا من معلم نیستم؟


مثال جمله مثبت با حال ساده انگلیسی:

I eat breakfast every morning.

(من هر روز صبحانه می‌خورم.)

She plays tennis on Saturdays.

(او هر روز شنبه تنیس بازی می‌کند.)

They go shopping after work.

 (آن‌ها بعد از کار خرید می‌روند.)

He reads a book before bed.

(او قبل از خواب یک کتاب می‌خواند.)

We study English at school.

 (ما در مدرسه انگلیسی می‌خوانیم.)

مثال جمله منفی با حال ساده انگلیسی:

I don’t like coffee.

 (من قهوه دوست ندارم.)

She doesn’t watch TV in the morning.

 (او صبح ها تلویزیون نمیبیند.)

They don’t eat meat.

(آن‌ها گوشت نمی‌خورند.)

He doesn’t play video games.

(او بازی‌های ویدیویی نمی‌بازد.)

We don’t go to the beach on rainy days.

 (ما در روزهای بارانی به ساحل نمی‌رویم.)

مثال جمله سوالی با حال ساده انگلیسی:

Do you like pizza?

(آیا شما پیتزا دوست دارید؟)

Does she speak French?

 (آیا او فرانسوی صحبت می‌کند؟)

Do they play soccer on Sundays?

 (آیا آن‌ها هر یکشنبه فوتبال بازی می‌کنند؟)

Does he work on weekends?

(آیا او در آخر هفته‌ها کار می‌کند؟)

Do we have a test tomorrow?

 (آیا ما فردا آزمون داریم؟)

مثال جمله مجهول با حال ساده انگلیسی:

The letter is being written by Mary.

(نامه توسط مری نوشته می‌شود.)

The cake is being baked by my mom.

(کیک توسط مادرم در حال پخته شدن است.)

The report is being prepared by the team.

(گزارش توسط تیم در حال آماده سازی است.)

The problem is being solved by the engineers.

(مشکل توسط مهندسان حل می‌شود.)

The house is being cleaned by the maid.

(خانه توسط خدمتکار تمیز می‌شود.)

۲۰ سوال و جواب با حال ساده در انگلیسی

۲۰ جمله سوال و جواب با حال ساده در انگلیسی:

سوال 1: What is your favorite color?

پاسخ: My favorite color is blue. It reminds me of the sky on a clear day.

سوال 1: رنگ مورد علاقه شما چیست؟

پاسخ: رنگ مورد علاقه من آبی است. مرا به یاد آسمان در یک روز صاف می اندازد.

سوال 2: What do you like to do in your free time?

پاسخ: In my free time, I enjoy reading books and going for walks in nature. It helps me relax and unwind.

سوال 2: دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کار کنید؟

پاسخ: در اوقات فراغت از کتاب خواندن و گردش در طبیعت لذت می برم. این به من کمک می کند تا آرام و آرام شوم.

سوال 3: What is your favorite food?

پاسخ: My favorite food is pizza. I love the combination of melted cheese, savory sauce, and various toppings.

سوال 3: غذای مورد علاقه شما چیست؟

پاسخ: غذای مورد علاقه من پیتزا است. من عاشق ترکیب پنیر آب شده، سس مرزه، و تاپینگ های مختلف هستم.

سوال 4: Where is your hometown?

پاسخ: My hometown is a small town in the countryside. It’s peaceful and scenic.

سوال 4: زادگاه شما کجاست؟

پاسخ: زادگاه من یک شهر کوچک در حومه شهر است. آرام و خوش منظره است.

سوال 5: Do you have any pets?

پاسخ: Yes, I have a cat named Whiskers. He’s playful and affectionate.

سوال 5: آیا حیوان خانگی دارید؟

پاسخ: بله، من یک گربه به نام ویسکرز دارم. او بازیگوش و مهربان است.

سوال و جواب با حال ساده زبان انگلیسی

سوال 6: What is your dream vacation destination?

پاسخ: My dream vacation destination is the Maldives. I would love to relax on the beautiful beaches and swim in the crystal-clear waters.

سوال 6: مقصد تعطیلات رویایی شما چیست؟

پاسخ: مقصد رویایی من برای تعطیلات مالدیو است. من دوست دارم در سواحل زیبا استراحت کنم و در آب های شفاف شنا کنم.

سوال 7: What is your favorite movie?

پاسخ: My favorite movie is “The Shawshank Redemption.” It’s a timeless classic with a powerful message about hope and redemption.

سوال 7: فیلم مورد علاقه شما چیست؟

پاسخ: فیلم مورد علاقه من “رستگاری در شاوشنک” است. این یک کلاسیک جاودانه با پیامی قدرتمند در مورد امید و رستگاری است.

سوال 8: What is your favorite season?

پاسخ: My favorite season is autumn. I love the crisp air, colorful leaves, and cozy sweaters.

سوال 8: فصل مورد علاقه شما چیست؟

پاسخ: فصل مورد علاقه من پاییز است. من عاشق هوای ترد، برگ های رنگارنگ و ژاکت های دنج هستم.

سوال 9: Do you have any siblings?

پاسخ: Yes, I have a younger brother named Alex. We’re very close and enjoy spending time together.

سوال 9: آیا خواهر و برادری دارید؟

پاسخ: بله، من یک برادر کوچکتر به نام الکس دارم. ما خیلی صمیمی هستیم و از گذراندن وقت با هم لذت می بریم.

سوال 10: What is your dream job?

پاسخ: My dream job is to be a travel photographer. I would love to explore different cultures and capture their beauty through my lens.

سوال 10: شغل رویایی شما چیست؟

پاسخ: شغل رویایی من عکاسی در سفر است. من دوست دارم فرهنگ های مختلف را کشف کنم و زیبایی آنها را از طریق لنز خود ثبت کنم.

۲۰ سوال و جواب حال ساده

Question 1: Do you like coffee?

Answer: Yes, I like coffee.

Persian Translation: آیا قهوه دوست داری؟ / بله، قهوه دوست دارم.

Question 2: Does she speak English?

Answer: Yes, she speaks English.

Persian Translation: آیا او انگلیسی صحبت می‌کند؟ / بله، او انگلیسی صحبت می‌کند.

Question 3: Do they play soccer?

Answer: No, they don’t play soccer.

Persian Translation: آیا آنها فوتبال بازی می‌کنند؟ / نه، آنها فوتبال نمی‌بازند.

Question 4: Does he work on weekends?

Answer: No, he doesn’t work on weekends.

Persian Translation: آیا او در آخر هفته کار می‌کند؟ / نه، او در آخر هفته کار نمی‌کند.

Question 5: Do you have a pet?

Answer: Yes, I have a cat.

Persian Translation: آیا حیوان خانگی داری؟ / بله، یک گربه دارم.

Question 6: Does she live in London?

Answer: Yes, she lives in London.

Persian Translation: آیا او در لندن زندگی می‌کند؟ / بله، او در لندن زندگی می‌کند.

Question 7: Do you enjoy reading?

Answer: Yes, I enjoy reading.

Persian Translation: آیا از خواندن لذت می‌بری؟ / بله، از خواندن لذت می‌برم.

Question 8: Does he go to the gym regularly?

Answer: Yes, he goes to the gym regularly.

Persian Translation: آیا او به طور منظم به باشگاه میرود؟ / بله، او به طور منظم به باشگاه میرود.

Question 9: Do they speak Spanish fluently?

Answer: No, they don’t speak Spanish fluently.

Persian Translation: آیا آنها اسپانیایی را به طور روان صحبت می‌کنند؟ / نه، آنها اسپانیایی را به طور روان صحبت نمی‌کنند.

Question 10: Does it rain a lot in this city?

Answer: No, it doesn’t rain a lot in this city.

Persian Translation: آیا در این شهر زیاد باران می‌بارد؟ / نه، در این شهر زیاد باران نمی‌بارد.

چه زمانی فعل s سوم شخص میگیرد؟

Note: if the subject is third person singular, the verb of the sentence gets third person S.

نکته در مورد زمان حال ساده: سوم شخص مفرد فعل ش (S) سوم شخص می‌گیرد.

Example:        

+ He breaks the window.

– He doesn’t break the window.

? Does he break the window?

?- Doesn’t he break the window?

نکته رمزی: does دزده s فعل را می‌دزده

20 جمله انگلیسی حال ساده

She reads books every night.

 (او هر شب کتاب می‌خواند.)

They play soccer on weekends.

(آن‌ها در آخر هفته‌ها فوتبال بازی می‌کنند.)

He watches TV after dinner.

 (او بعد از شام تلویزیون می‌بیند.)

The sun rises in the east.

(خورشید از شرق طلوع می‌کند.)

Cats sleep a lot during the day.

(گربه‌ها در طول روز زیاد می‌خوابند.)

We eat breakfast together every morning.

(ما هر روز صبحانه را با هم می‌خوریم.)

Dogs bark when they are excited.

 (سگ‌ها وقتی هیجان زده هستند، واو می‌کنند.)

The Earth orbits around the sun.

(زمین دور خورشید می‌چرخد.)

I go to the gym three times a week.

(من هفته‌ای سه بار به باشگاه ورزشی می‌روم.)

She swims in the pool every afternoon.

(او هر عصر در استخر شنا می‌کند.)

They visit their grandparents on Sundays.

(آن‌ها هر یکشنبه به پدربزرگ و مادربزرگشان می‌روند.)

He brushes his teeth before bed.

(او قبل از خواب دندان‌هایش را مسواک می‌کند.)

Birds sing in the morning.

(پرندگان صبح ها میخوانند.)

We drink tea after lunch.

(ما بعد از ناهار چای می‌نوشیم.)

She teaches English at the school.

 (او در مدرسه انگلیسی تدریس می‌کند.)

They take the bus to work.

 (آن‌ها با اتوبوس به محل کار می‌روند.)

He cooks dinner for his family.

(او شام را برای خانواده‌اش پخت می‌کند.)

We walk to the park on Saturdays.

(ما هر روز شنبه به پارک پیاده‌روی می‌کنیم.)

The train arrives at 9 o’clock.

(قطار ساعت ۹ وارد میشود.)

She works hard every day.

(او هر روز سخت کار می‌کند.)

10 جمله انگلیسی حال ساده با فعل to be

I am happy.

(من خوشحال هستم.)

You are tall.

(تو قد بلندی داری.)

He is a doctor.

(او یک دکتر است.)

She is my friend.

(او دوست من است.)

It is a sunny day.

(امروز روزی آفتابی است.)

We are students.

(ما دانش‌آموز هستیم.)

You are smart.

 (شما باهوش هستید.)

They are from Canada.

 (آن‌ها اهل کانادا هستند.)

The cat is black.

(گربه سیاه است.)

The sky is blue.

(آسمان آبی است.)

نکات تکمیلی حال ساده در زبان انگلیسی

 I/ you/ we/ theyHe/ she/ it/ James

Positive

مثبت

I/ you/ we/ they + bare infinitive

من/تو/ ما/آن‌ها + فعل خالص

We go to bed early.

ما زود به رختخواب می‌رویم.

He/ she/ it/ James + Verb – s/ es

سوم شخص مفرد فعلش s مگیره

She goes to bed early.

او زود به رختخواب میره.

Negative

منفی

I/ you/ we/ they + do not + bare infinitive
Do not = don’tبا don’t و فعل خالصThey don’t go to bed earlyآنها زود به رختخواب نمی‌روند.
He/ she/ it/ James + does not + bare infinitive
Does not =
doesn’tبا doesn’t و فعل خالصJames doesn’t go to bed early.جیمز زود به رختخواب نمیره.

Question

سوالی

Do + I/ you/ we/ they + bare infinitive?
Do they go to bed early?آیا آن‌ها زود به رختخواب می‌روند؟
Does + he/ she/ it/ James + bare infinitive?
Does she go to bed early?آیا او زود به رختخواب میره؟

استفاده زمان حال ساده در زبان انگلیسی:

 To describe habits, timetables, repeated actions or events

برای توصیف عادات، جدول زمانی، اقدامات یا رویدادهای مکرر

She usually wakes up at 6 o’clock.

او معمولا ساعت 6 بیدار می شود.

To talk about general truths

در مورد حقایق کلی صحبت کنیم

The Sun rises in the East

خورشید در شرق طلوع می کند

To give instructions or directions

برای دادن دستورالعمل یا دستورالعمل

Don’t open that box. Throw it away.

آن جعبه را باز نکن آن را دور بیانداز.

To talk about something that is fixed in the future

صحبت کردن در مورد چیزی که در آینده برطرف می شود

The bus leaves at 8 pm. Hurry up!

اتوبوس ساعت 8 شب حرکت می کند. عجله کن!

بسیار عالی دوستان عزیز امیدوارم زمان حال ساده در زبان انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان حال ساده در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان حال ساده را رایگان دانلود کنید و زمان حال ساده را راحت یاد بگیرید.

دانلود pdf رایگان زمان حال ساده


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

26 دیدگاه برای “زمان حال ساده در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان