مکالمه هنر در انگلیسی

مکالمه هنر در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 29ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه هنر در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه هنر در انگلیسی

What’s your favorite work of art?

There’s a special photograph named ‘The Napalm Girl’.

اثر هنری مورد علاقه شما چیست؟

یک عکس خاص به نام “دختر ناپالم” وجود دارد.

When did you see it?

I accidentally saw it 5 years ago, when I traveled to Vietnam.

کی دیدیش؟

من به طور تصادفی آن را 5 سال پیش، زمانی که به ویتنام سفر کردم، دیدم.

Where did you see it?

In Museum of Vietnamese History. The photo was solemnly hung in an eye-catching position in the room.

شما کجا آن را دیدید؟

در موزه تاریخ ویتنام. عکس به طور رسمی در موقعیتی چشم نواز در اتاق آویزان شده بود.

Why do you like it?

The photo captured a naked 9 –year-old girl, running away from the napalm attack, which is really touching.

چرا آن را دوست دارید؟

این عکس یک دختر 9 ساله برهنه را در حال فرار از حمله ناپالم ثبت کرد که واقعاً تکان دهنده است.

مکالمه هنر در انگلیسی

What’s special about it?

Thanks to the photo, the photographer was awarded the Pulitzer Prize for Spot News Photography.

چه چیزی در مورد آن خاص است؟

با تشکر از این عکس، این عکاس جایزه پولیتزر را برای عکاسی خبری نقطه ای دریافت کرد.

Do your friends like it, too?

Yes, they do. The photo did touch their souls, too.

آیا دوستان شما هم آن را دوست دارند؟

بله، همینطوره. این عکس روح آنها را نیز متاثر کرد.

Do you want to be an artist?

Nope, although I’m quite interested in art.

آیا می خواهید هنرمند شوید؟

نه، اگرچه من کاملاً به هنر علاقه دارم.

What qualities does a person need to be an artist?

An artist needs to be creative and sensitive to things around him, I think.

یک فرد برای هنرمند شدن به چه ویژگی هایی نیاز دارد؟

به نظر من یک هنرمند باید خلاق باشد و نسبت به چیزهای اطرافش حساس باشد.

How do children develop their talent for art?

Children’s talent for art should be recognized and nurtured as early as possible so that they can reach their full potential.

کودکان چگونه استعداد هنری خود را پرورش می دهند؟

استعداد کودکان در هنر باید هر چه زودتر شناسایی و پرورش داده شود تا آنها بتوانند به پتانسیل کامل خود برسند.


جمله انگلیسی در مورد هنر

Art is a reflection of the human experience, capturing the essence of emotions, thoughts, and perspectives.

Through the strokes of a brush or the chisel of a sculptor, art has the ability to transport us to different worlds and evoke profound sensations.

Creativity knows no bounds in the world of art, where imagination takes flight and boundaries are pushed.

Art is not merely about what is seen, but also about what is felt, stirring the depths of the soul and igniting inspiration.

Every piece of art tells a story, whether it’s a masterpiece hanging in a museum or a doodle on a napkin, each creation holds significance and meaning.

The beauty of art lies in its diversity, encompassing various forms such as painting, sculpture, music, dance, literature, and beyond.

Art has the power to challenge norms, provoke thought, and spark change, serving as a catalyst for social and cultural movements.

The process of creating art is as important as the finished product, as it allows artists to express themselves authentically and connect with others on a deeper level.

Art has the remarkable ability to bridge gaps between individuals and communities, fostering understanding, empathy, and appreciation for diverse perspectives.

In a world filled with chaos and uncertainty, art remains a beacon of hope and resilience, offering solace, inspiration, and a glimpse of beauty amidst the chaos.

ترجمه فارسی جمله انگلیسی در مورد هنر (به ترتیب)

 

هنر انعکاسی از تجربه انسانی است که جوهر عواطف، افکار و دیدگاه ها را در بر می گیرد.

هنر از طریق ضربات قلم مو یا اسکنه یک مجسمه ساز، این توانایی را دارد که ما را به دنیاهای مختلف منتقل کند و احساسات عمیقی را برانگیزد.

خلاقیت در دنیای هنر، جایی که تخیل پرواز می کند و مرزها رانده می شود، حد و مرزی نمی شناسد.

هنر صرفاً در مورد آنچه دیده می شود نیست، بلکه در مورد آن چیزی است که احساس می شود و اعماق روح را به هم می زند و الهام می بخشد.

هر اثر هنری داستانی را روایت می‌کند، چه شاهکاری باشد که در موزه آویزان شده باشد یا یک ابله روی دستمال، هر خلاقیت دارای اهمیت و معنی است.

زیبایی هنر در تنوع آن نهفته است که اشکال مختلفی مانند نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، رقص، ادبیات و فراتر از آن را در بر می گیرد.

هنر این قدرت را دارد که هنجارها را به چالش بکشد، افکار را برانگیزد و جرقه ای برای تغییر ایجاد کند و به عنوان یک کاتالیزور برای جنبش های اجتماعی و فرهنگی عمل کند.

فرآیند خلق هنر به اندازه محصول نهایی مهم است، زیرا به هنرمندان اجازه می دهد تا خود را به طور واقعی بیان کنند و در سطح عمیق تری با دیگران ارتباط برقرار کنند.

هنر توانایی قابل توجهی برای پر کردن شکاف بین افراد و جوامع، پرورش تفاهم، همدلی و قدردانی از دیدگاه های مختلف دارد.

در جهانی مملو از هرج و مرج و عدم اطمینان، هنر همچنان چراغی از امید و انعطاف است که در میان هرج و مرج، آرامش، الهام و نگاهی اجمالی به زیبایی ارائه می دهد.


اصطلاحات هنری به انگلیسی

**Magnum Opus**: A masterpiece; an artist’s greatest work.

**Avant-garde**: Innovative or experimental, especially in the arts.

**Surrealism**: An artistic movement that aims to express the subconscious mind and dreams through surreal imagery.

**Still life**: A genre of art representing inanimate objects, typically arranged on a table.

**Abstract expressionism**: A post-World War II art movement characterized by non-representational imagery and spontaneous, gestural brushwork.

**Impressionism**: An art movement that emerged in the late 19th century, characterized by small, visible brush strokes and an emphasis on capturing light and movement.

**Renaissance**: A period in European history known for its revival of art, literature, and learning, typically spanning the 14th to the 17th century.

**Chiaroscuro**: The use of strong contrasts between light and dark to create depth and drama in a work of art.

**Plein air**: A French term meaning “in the open air”; often used to describe painting outdoors, capturing natural light and scenery.

**Op art**: Short for “optical art,” a style of abstract art that uses geometric shapes and patterns to create optical illusions of movement or depth.

ترجمه فارسی اصطلاحات هنری به انگلیسی

 

**Magnum Opus**: شاهکار; بزرگترین کار یک هنرمند

**آوانگارد**: نوآورانه یا تجربی، به ویژه در هنر.

**سوررئالیسم**: حرکتی هنری که هدف آن بیان ضمیر ناخودآگاه و رویاها از طریق تصویرسازی سورئال است.

**طبیعت بی جان**: ژانری از هنر که نشان دهنده اشیای بی جان است که معمولاً روی میز چیده شده اند.

**اکسپرسیونیسم انتزاعی**: یک جنبش هنری پس از جنگ جهانی دوم که با تصویرسازی غیربازنمایی و قلم موی خودجوش و ژست مشخص می شود.

**امپرسیونیسم**: یک جنبش هنری که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، با ضربه های قلم موی کوچک و قابل مشاهده و تأکید بر جذب نور و حرکت مشخص می شود.

**رنسانس**: دوره ای در تاریخ اروپا که به خاطر احیای هنر، ادبیات و یادگیری شناخته شده است که معمولاً از قرن 14 تا 17 می باشد.

**Chiaroscuro**: استفاده از تضادهای قوی بین نور و تاریکی برای ایجاد عمق و درام در یک اثر هنری.

**Plein air **: اصطلاحی فرانسوی به معنای “در هوای آزاد”; اغلب برای توصیف نقاشی در فضای باز، گرفتن نور طبیعی و مناظر استفاده می شود.

**Op art**: مخفف «هنر نوری»، سبکی از هنر انتزاعی که از اشکال و الگوهای هندسی برای ایجاد توهمات نوری حرکت یا عمق استفاده می کند.


متن انگلیسی درباره هنر

Art is a boundless expression of human creativity, spanning across cultures, epochs, and mediums. From the earliest cave paintings to the most avant-garde installations, art serves as a mirror reflecting the essence of humanity.

At its core, art is a language, transcending verbal communication to convey emotions, ideas, and narratives. Whether it’s through the strokes of a paintbrush, the chisel on marble, the notes of a melody, or the movement of a dancer, artists communicate with their audience on a profound, often subconscious level.

Art is not confined to galleries and museums; it permeates every aspect of our lives, from the architecture of our cities to the design of everyday objects. It challenges our perceptions, stimulates our senses, and sparks dialogue about the world around us.

Moreover, art is a catalyst for social change, provoking thought, inspiring action, and fostering empathy. Throughout history, artists have addressed pressing issues such as inequality, injustice, and environmental degradation, using their platforms to amplify marginalized voices and challenge the status quo.

In a world often dominated by chaos and uncertainty, art provides solace, beauty, and meaning. It invites us to pause, contemplate, and connect with our shared humanity. As Pablo Picasso famously said, “Art washes away from the soul the dust of everyday life,” reminding us of the transformative power of creativity and imagination.

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره هنر:

 

هنر بیان بی حد و مرزی از خلاقیت انسان است که در میان فرهنگ ها، ادوار و رسانه ها گسترده شده است. از اولین نقاشی‌های غار تا آوانگاردترین اینستالیشن‌ها، هنر به عنوان آینه‌ای عمل می‌کند که جوهر انسانیت را منعکس می‌کند.

 

هنر در هسته خود یک زبان است که فراتر از ارتباطات کلامی برای انتقال احساسات، ایده ها و روایت هاست. خواه از طریق ضربه های قلم مو، اسکنه روی سنگ مرمر، نت های یک ملودی یا حرکت یک رقصنده، هنرمندان با مخاطبان خود در سطحی عمیق و اغلب ناخودآگاه ارتباط برقرار می کنند.

 

هنر به گالری ها و موزه ها محدود نمی شود. در هر جنبه ای از زندگی ما نفوذ می کند، از معماری شهرهای ما گرفته تا طراحی اشیاء روزمره. ادراکات ما را به چالش می کشد، حواس ما را تحریک می کند و جرقه گفت و گو در مورد دنیای اطرافمان می دهد.

 

علاوه بر این، هنر یک کاتالیزور برای تغییر اجتماعی، تحریک فکر، الهام بخشیدن به عمل و پرورش همدلی است. در طول تاریخ، هنرمندان به موضوعات مبرمی مانند نابرابری، بی عدالتی، و تخریب محیط زیست پرداخته اند و از پلتفرم های خود برای تقویت صداهای به حاشیه رانده شده و به چالش کشیدن وضعیت موجود استفاده کرده اند.

 

در جهانی که اغلب تحت سلطه هرج و مرج و عدم اطمینان است، هنر آرامش، زیبایی و معنا را فراهم می کند. ما را به مکث، تفکر و ارتباط با انسانیت مشترکمان دعوت می کند. همانطور که پابلو پیکاسو معروف می گوید: “هنر غبار زندگی روزمره را از روح پاک می کند” و به ما یادآور قدرت دگرگون کننده خلاقیت و تخیل می شود.


جمع‌بندی مکالمه هنر در انگلیسی

امیدوارم مکالمه هنر در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان