مکالمه جشنواره در انگلیسی

مکالمه جشنواره در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 22ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه جشنواره در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه جشنواره در انگلیسی

How many popular festivals are there in your country?

There are many: New Year’s Day, Martin Luther King Day, Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Easter, etc.

چند جشنواره پرطرفدار در کشور شما وجود دارد؟

تعداد زیادی وجود دارد: روز سال نو، روز مارتین لوتر کینگ، روز ولنتاین، روز سنت پاتریک، عید پاک و غیره.

What is the most important festival in your country?

I believe that New Year’s Day is the most important one since it’s a chance for family reunions and parties. People gather together to welcome the new year.

مهمترین جشنواره کشور شما چیست؟

من معتقدم که روز سال نو مهمترین روز است زیرا فرصتی برای گردهمایی های خانوادگی و مهمانی هاست. مردم دور هم جمع می شوند تا به استقبال سال جدید بروند.

When does it take place?

It occurs on January 1st.

چه زمانی برگزار می شود؟

در 1 ژانویه رخ می دهد.

Where’s the festival celebrated?

New Year’s Day is celebrated all over the country. Each family has its own way to celebrate the day.

جشنواره کجا برگزار می شود؟

روز سال نو در سراسر کشور جشن گرفته می شود. هر خانواده روش خاص خود را برای جشن گرفتن این روز دارد.

What do people do to prepare for the festival?

Before New Year’s Day, people go shopping for food and drinks, repair the house or put up decor.

مردم برای آمادگی در جشنواره چه می کنند؟

قبل از روز سال نو، مردم به خرید غذا و نوشیدنی می روند، خانه را تعمیر می کنند یا دکور می کنند.

مکالمه جشنواره در انگلیسی

Who can join the festival?

It’s a day for everybody.

چه کسانی می توانند در جشنواره شرکت کنند؟

این روز برای همه است.

What do people do in the festival?

On New Year’s Eve, people have a party with traditional food and drinks. After that, they may visit friends or relatives, go to the movies or watch sports.

مردم در جشنواره چه می کنند؟

در شب سال نو، مردم با غذاها و نوشیدنی های سنتی جشن می گیرند. پس از آن، آنها ممکن است به دیدار دوستان یا اقوام بروند، به سینما بروند یا ورزش تماشا کنند.

What’s special about that festival?

It marks the end of a year and celebrates a new year. People believe that the things they do on the first day will bring good luck and prosperity to them during the whole year.

آن جشنواره چه ویژگی خاصی دارد؟

پایان یک سال را نشان می دهد و سال جدید را جشن می گیرد. مردم بر این باورند که کارهایی که در روز اول انجام می دهند در طول سال برایشان خوش شانسی و سعادت به همراه خواهد داشت.

Is the festival culturally related?

Sure, the festival is an integral part of the culture.

آیا جشنواره ارتباط فرهنگی دارد؟

مطمئناً جشنواره بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ است.

Why is a festival important?

It adds structure to our social lives and connects us with our families and backgrounds.

چرا جشنواره مهم است؟

این ساختار به زندگی اجتماعی ما می افزاید و ما را با خانواده و پیشینه مان مرتبط می کند.


فستیوال های ایران به زبان انگلیسی:

Iran is home to a rich tapestry of cultural festivals that celebrate its history, traditions, and religious diversity. One of the most significant festivals is Nowruz, which marks the Persian New Year and the arrival of spring. Nowruz is a time of joy and renewal, with families gathering to clean their homes, visit relatives, and enjoy traditional foods.

Another notable festival is Mehregan, an ancient Persian festival that celebrates friendship, love, and harmony. Mehregan is a time for feasting, music, and dancing, as people come together to express gratitude for the blessings of life.

Iran also hosts religious festivals such as Eid al-Fitr and Eid al-Adha, which mark the end of Ramadan and the Hajj pilgrimage, respectively. These festivals are characterized by prayer, feasting, and acts of charity, as Muslims come together to celebrate their faith and strengthen community bonds.

In addition to these traditional festivals, Iran also celebrates modern events such as Fajr International Film Festival, which showcases the best of Iranian and international cinema. The festival attracts filmmakers, actors, and cinephiles from around the world, creating a vibrant atmosphere of creativity and cultural exchange.

Overall, festivals in Iran offer a window into the country’s rich cultural heritage and provide an opportunity for people to come together in celebration and unity.

ترجمه فارسی فستیوال های ایران به زبان انگلیسی:

 

ایران خانه یک تنوع فرهنگی بسیار غنی از جشنواره‌هایی است که تاریخ، سنت‌ها و تنوع مذهبی آن را جشن می‌گیرد. یکی از مهمترین جشنواره‌ها جشن نوروز است که سال نوی پارسی و آغاز بهار را نشان می‌دهد. نوروز زمانی از شادی و تجدید حیات است که خانواده‌ها جمع شده و خانه‌های خود را تمیز می‌کنند، خانواده و دوستان خود را می‌بینند و از غذاهای سنتی لذت می‌برند.

 

یکی دیگر از جشنواره‌های قابل ذکر جشن مهرگان است، جشن باستانی پارسی که دوستی، عشق و هماهنگی را جشن می‌گیرد. مهرگان زمانی است برای خوردن، موسیقی و رقص، زیرا مردم با هم جمع می‌شوند تا از برکات زندگی سپاسگزاری کنند.

 

ایران همچنین میزبان جشنواره‌های مذهبی مانند عید فطر و عید قربان است که پایان ماه رمضان و زیارت حج را نشان می‌دهد. این جشنواره‌ها با نماز، خوردنی‌ها و اعمال خیریه مشخص می‌شوند، زیرا مسلمانان به هم می‌پیوندند تا ایمان خود را جشن بگیرند و ارتباطات جامعه را تقویت کنند.

 

علاوه بر این جشنواره‌های سنتی، ایران همچنین رویدادهای مدرنی مانند جشنواره بین‌المللی فجر را جشن می‌گیرد که بهترین‌های سینمای ایران و بین‌المللی را نشان می‌دهد. این جشنواره فیلم‌سازان، بازیگران و طرفداران سینما از سراسر جهان را جذب می‌کند و فضایی پرانرژی از خلاقیت و تبادل فرهنگی ایجاد می‌کند.

 

کلیا، جشنواره‌ها در ایران یک پنجره به غنی‌های ارثی فرهنگی کشور ارائه می‌دهند و فرصتی برای مردم برای گردآوری و اتحاد است.


متن انگلیسی درباره فستیوال یا متن انگلیسی درباره جشن ها:

“Festivals are vibrant celebrations that bring people together to commemorate cultural, religious, or seasonal events. These gatherings often feature a variety of activities, including music, dance, food, and art, creating a lively and festive atmosphere.

One of the most appealing aspects of festivals is their ability to showcase the unique traditions and customs of different communities. From colorful parades to traditional rituals, festivals offer a glimpse into the rich cultural heritage of a region.

In addition to being fun and entertaining, festivals also play an important role in promoting unity and fostering a sense of community. They provide an opportunity for people to come together, socialize, and forge new connections, strengthening the bonds within a community.

Furthermore, festivals contribute to the local economy by attracting tourists and supporting local businesses. Many communities rely on festivals as a source of income and an opportunity to showcase their products and services to a wider audience.

Overall, festivals are joyful occasions that celebrate diversity, promote cultural exchange, and bring people together in a spirit of unity and celebration.”

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره فستیوال یا جشن‌ها در انگلیسی:

 

“جشنواره‌ها جشن‌های پرانرژی هستند که مردم را برای گرامیداشت رویدادهای فرهنگی، مذهبی یا فصلی به هم می‌آورند. این تجمع‌ها معمولاً شامل انواع فعالیت‌ها مانند موسیقی، رقص، غذا و هنر هستند که باعث ایجاد فضای شاد و جشن‌آمیز می‌شوند.

 

یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های جشنواره‌ها، قابلیت نمایش آداب و رسوم منحصر به فرد اجتماعات مختلف است. از کاروان‌های پررنگ تا رسوم سنتی، جشنواره‌ها به ما یک نگاهی به ارث فرهنگی غنی منطقه ارائه می‌دهند.

 

علاوه بر جذابیت و سرگرم‌کنندگی، جشنواره‌ها نقش مهمی در ترویج وحدت و تقویت احساس اجتماعی دارند. آنها فرصتی برای افراد برای گردهم آیی، اجتماعی‌سازی و ایجاد ارتباطات جدید فراهم می‌کنند که باعث تقویت ارتباطات درون اجتماعی می‌شوند.

 

علاوه بر این، جشنواره‌ها به اقتصاد محلی نیز کمک می‌کنند، زیرا گردشگران را جذب کرده و کسب و کارهای محلی را حمایت می‌کنند. بسیاری از اجتماعات به جشنواره‌ها به عنوان یک منبع درآمد و فرصتی برای نمایش محصولات و خدمات خود به یک مخاطب بزرگ‌تر وابسته هستند.

 

در کل، جشنواره‌ها رویدادهای خوشحال‌کننده‌ای هستند که تنوع را گرامی می‌دارند، تبادل فرهنگی را ترویج می‌کنند و مردم را در روح همبستگی و جشن گرفتن به هم می‌آورند.”


مکالمه انگلیسی درباره جشن ها با معنی

A: Hey, have you ever been to any festivals?

B: Yeah, I’ve been to a few. They’re always so much fun! How about you?

A: I’ve been to a couple as well. I love the vibrant atmosphere and all the cultural activities.

B: Exactly! There’s always so much to see and do. I especially enjoy trying different foods from around the world.

A: Oh yeah, the food is definitely one of the highlights. I remember trying some amazing dishes at the international food stalls

B: And don’t forget about the music and performances. It’s a great way to experience different cultures.

A: Absolutely! I love watching traditional dances and listening to live music. It really adds to the festive vibe.

B: So true. Plus, festivals are a fantastic opportunity to meet new people and make friends.

A: Definitely. I’ve met some really interesting people at festivals. It’s amazing how they bring everyone together.

B: Absolutely. It’s all about celebrating diversity and enjoying life to the fullest.

A: Couldn’t agree more. Can’t wait for the next festival!

B: Me too! Let’s make plans to go together.

A: Sounds like a plan!

ترجمه فارسی مکالمه انگلیسی درباره جشن ها با معنی:

 

الف: سلام، تو تا حالا به هیچ جشنی رفتی؟

ب: آره، چند تا رفته‌ام. همیشه خیلی خوشگذروننندن! تو چطور؟

 

الف: من هم به چند تا رفته‌ام. عاشق فضای زنده و فعالیت‌های فرهنگی هستم.

ب: دقیقا! همیشه خیلی چیزی برای دیدن و انجام دادن هست. من به خصوص دوست دارم غذاهای مختلف از سراسر جهان را امتحان کنم.

 

الف: آهان، غذا قطعاً یکی از نقاط قوت است. یادم می‌آید که در غرفه‌های غذای بین‌المللی چندین غذای فوق‌العاده امتحان کرده‌ام.

ب: و موسیقی و اجراها را فراموش نکنید. این یک راه عالی برای تجربه فرهنگ‌های مختلف است.

 

الف: دقیقا! عاشق تماشای رقص‌های سنتی و گوش دادن به موسیقی زنده هستم. واقعاً جو جشنواره را بهبود می‌بخشد.

ب: به همین حرف‌ها. علاوه بر این، جشنواره‌ها فرصتی فوق‌العاده برای ملاقات با افراد جدید و برقراری دوستی هستند.

 

الف: قطعا. در جشنواره‌ها با برخی از مردم خیلی جالب آشنا شده‌ام. شگفت انگیز است که چگونه همه را به هم می‌آورند.

ب: قطعا. این همه در مورد جشن گرفتن از تنوع است و لذت بردن از زندگی به کمال.

 

الف: بدون شک. نمی‌توانم منتظر جشنواره بعدی باشم!

ب: من هم همینطور! بیایید برنامه‌هایی برای رفتن داشته باشیم.

 

الف: به نظر می‌رسد یک برنامه‌ی خوب است!


متن انگلیسی درباره جشن های خارجی:

“Foreign festivals offer a fascinating glimpse into the diverse cultures and traditions around the world. From the colorful celebrations of Carnival in Brazil to the solemn rituals of Diwali in India, each festival reflects the unique heritage and customs of its respective culture.

فستیوال آلمان:

One of the most famous foreign festivals is Oktoberfest in Germany, where millions of people gather to enjoy traditional Bavarian music, food, and, of course, beer. It’s a time of merriment and camaraderie, with visitors from all over the globe joining in the festivities.

فستیوال چین:

Another notable foreign festival is the Chinese New Year, also known as the Spring Festival, which marks the beginning of the lunar new year in China and other East Asian countries. It’s a time of family reunions, fireworks, and elaborate dragon and lion dances, symbolizing good luck and prosperity for the coming year.

فستیوال اسپانیا:

In Spain, the Running of the Bulls during the San Fermín festival in Pamplona attracts thrill-seekers from around the world. Participants run alongside a group of bulls through the streets of the city, testing their bravery and agility in a centuries-old tradition.

These are just a few examples of the countless foreign festivals celebrated worldwide. Each festival offers a unique cultural experience, providing an opportunity for travelers to immerse themselves in the traditions and customs of different countries and gain a deeper understanding of the world around them.”

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره جشن های خارجی

“جشن‌های خارجی یک نگاه جالب به فرهنگ‌ها و سنت‌های متنوع در سراسر جهان ارائه می‌دهند. از جشن‌های پررنگ و پرتعداد کارناوال در برزیل تا مراسم جدی و متبرک دیوالی در هند، هر جشن تمایلات و رسوم منحصر به فرد فرهنگ خود را منعکس می‌کند.

فستیوال آلمان:

یکی از معروف‌ترین جشن‌های خارجی اکتوبرفست در آلمان است که میلیون‌ها نفر برای لذت بردن از موسیقی سنتی بایرنی، غذا و البته، آبجو به هم می‌آیند. این زمانی است که همه به شادی و دوستی پیوسته و بازدیدکنندگان از سراسر جهان در مراسم شرکت می‌کنند.

فستیوال چین:

یکی دیگر از جشن‌های خارجی برجسته، سال نو چینی است که همچنین با نام جشن بهار معروف است و آغاز سال جدید قمری در چین و سایر کشورهای شرق آسیایی را نشان می‌دهد. این زمانی است که خانواده‌ها به هم می‌رسند، آتش‌بازی و نمایش‌های اژدها و شیر به همراه زیبا و شاداب هستند که نشان دهنده شانس و فراوانی برای سال آینده است.

فستیوال اسپانیا:

در اسپانیا، دویدن با گاوها در طول جشن سن فرمین در پامپلونا، ماجراجویان را از سراسر جهان جذب می‌کند. شرکت‌کنندگان با گاوها از خیابان‌های شهر در کنار دویدن، شجاعت و چابکی خود را در یک سنت قرن‌ها قدیمی تست می‌کنند.

 

این تنها چند نمونه از بی‌شماری از جشن‌های خارجی در سراسر جهان هستند. هر جشن تجربه فرهنگی منحصر به فردی را ارائه می‌دهد و امکان فراهم کردن برای مسافران برای فرو رفتن در سنت‌ها و رسوم کشورها و درک عمیق‌تری از جهان پیرامون خود.”


جمع‌بندی مکالمه جشنواره در انگلیسی

امیدوارم مکالمه جشنواره در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان