مکالمه ارتباطات در انگلیسی

مکالمه ارتباطات در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 28ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه ارتباطات در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه ارتباطات در انگلیسی

What are your favorite means of communication?

I prefer talking directly to people.

وسایل ارتباطی مورد علاقه شما چیست؟

من ترجیح می دهم مستقیم با مردم صحبت کنم.

How do you keep in touch with your friends?

I’m so busy that I don’t often hang out with friends, so I usually get in touch with them using social networks or phones.

چگونه با دوستان خود ارتباط برقرار می کنید؟

من آنقدر سرم شلوغ است که اغلب با دوستانم سر نمی زنم، بنابراین معمولاً از طریق شبکه های اجتماعی یا تلفن با آنها در تماس هستم.

Do you get in touch with your family by phone?

Yes, I do. I live away from my family, so a phone would be an ideal means of communication.

آیا از طریق تلفن با خانواده خود در تماس هستید؟

بله، من همینطوره. من دور از خانواده ام زندگی می کنم، بنابراین تلفن یک وسیله ارتباطی ایده آل خواهد بود.

Do you usually write letters or emails?

I used to write letters when the Internet hasn’t been used widely. Now I prefer emails due to their convenience.

آیا معمولا نامه می نویسید یا ایمیل؟

زمانی که از اینترنت زیاد استفاده نمی شد، نامه می نوشتم. اکنون ایمیل ها را به دلیل راحتی آنها ترجیح می دهم.

What are some advantages of using a mobile phone?

That’s the easiest means of communication, I think. Mobile phones are portable. Just dial the numbers and you can immediately get connected with anyone you want.

مزایای استفاده از تلفن همراه چیست؟

به نظر من این ساده ترین وسیله ارتباطی است. تلفن های همراه قابل حمل هستند. فقط شماره ها را شماره گیری کنید و می توانید بلافاصله با هر کسی که می خواهید ارتباط برقرار کنید.

مکالمه ارتباطات در انگلیسی

Do you like handwriting letters?

Yes, I do. I like to keep handwriting letters as keepsakes.

آیا نامه‌های دستنویس را دوست دارید؟

بله، همینطوره. من دوست دارم نامه‌های دست‌نویس را به عنوان یادگاری نگه دارم.

Do you use social networks?

Yes, the youth now can hardly live without social networks.

آیا از شبکه های اجتماعی استفاده می کنید؟

بله، جوانان اکنون به سختی می توانند بدون شبکه های اجتماعی زندگی کنند.

Do you need communication skills using social networks?

Sure. Even in social networks.

آیا با استفاده از شبکه های اجتماعی به مهارت های ارتباطی نیاز دارید؟

مطمئنا. حتی در شبکه های اجتماعی.

How have social networks changed communication?

People prefer talking online rather than directly. Because of the illusion of social networks, people tend to forget the necessary skills to communicate with others in real life.

شبکه های اجتماعی چگونه ارتباطات را تغییر داده اند؟

مردم ترجیح می دهند به صورت آنلاین صحبت کنند به جای اینکه مستقیم صحبت کردن. به دلیل توهم شبکه های اجتماعی، افراد تمایل دارند مهارت های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران را در زندگی واقعی فراموش کنند.

Do you have good communication skills in your opinion?

Maybe yes. People are quite happy talking to me.

آیا از نظر شما مهارت های ارتباطی خوبی دارید؟

شاید آره. مردم از صحبت کردن با من بسیار خوشحال هستند.


متن انگلیسی درباره communication

**Communication: The Foundation of Human Interaction**

Communication is the cornerstone of human interaction, serving as the bedrock upon which relationships, societies, and civilizations are built. It is the process by which individuals exchange information, ideas, and emotions, transcending barriers of language, culture, and distance to foster understanding and connection.

At its core, communication encompasses a wide range of modalities, including verbal, nonverbal, written, and visual forms of expression. Verbal communication involves the use of spoken language to convey thoughts, feelings, and intentions, while nonverbal communication relies on gestures, facial expressions, and body language to communicate meaning. Written communication utilizes written symbols, such as letters, emails, and texts, to convey information over time and space, while visual communication employs images, symbols, and graphics to convey complex ideas and concepts.

Effective communication is essential in all aspects of life, from personal relationships and social interactions to professional endeavors and community engagement. It serves as the foundation of healthy relationships, enabling individuals to express their needs, desires, and concerns openly and honestly while fostering empathy, trust, and mutual respect.

In the realm of business and organizations, communication plays a critical role in driving collaboration, innovation, and productivity. Clear and concise communication channels facilitate the exchange of ideas, feedback, and information among team members, enabling them to work together towards common goals and objectives. Effective communication also enhances leadership effectiveness, as leaders who communicate with clarity, authenticity, and empathy can inspire trust and motivate others to achieve their full potential.

متن انگلیسی در مورد ارتباطات

In an increasingly interconnected and globalized world, communication serves as a bridge between diverse cultures, languages, and perspectives, fostering cross-cultural understanding, tolerance, and cooperation. With advances in technology and the rise of digital communication platforms, individuals can connect with others around the world instantaneously, breaking down barriers of time and space to engage in meaningful dialogue and exchange.

However, despite its transformative power, communication is not without its challenges. Miscommunication, misunderstanding, and conflict can arise when messages are unclear, ambiguous, or misinterpreted, leading to breakdowns in relationships and organizational dysfunction. Effective communication requires active listening, empathy, and a willingness to engage in open and honest dialogue, even when opinions differ.

In conclusion, communication is the lifeblood of human interaction, serving as the foundation of relationships, societies, and civilizations. By fostering understanding, empathy, and connection, effective communication has the power to transcend boundaries, bridge divides, and unite us in our shared humanity. As we navigate the complexities of an ever-changing world, the ability to communicate effectively will remain essential in shaping a brighter future for generations to come.

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره communication:

**ارتباطات: بنیاد تعامل انسانی**

 

ارتباطات سنگ بنای تعامل انسانی است و به عنوان بستری برای ایجاد روابط، جوامع و تمدن ها عمل می کند. این فرآیندی است که طی آن افراد اطلاعات، ایده ها و احساسات را مبادله می کنند و از موانع زبان، فرهنگ و فاصله فراتر می روند تا درک و ارتباط را تقویت کنند.

 

در هسته خود، ارتباطات طیف گسترده ای از روش ها، از جمله اشکال بیان کلامی، غیرکلامی، نوشتاری و بصری را در بر می گیرد. ارتباط کلامی شامل استفاده از زبان گفتاری برای انتقال افکار، احساسات و مقاصد است، در حالی که ارتباط غیرکلامی بر ژست ها، حالات چهره و زبان بدن برای برقراری ارتباط متکی است. ارتباطات نوشتاری از نمادهای نوشتاری مانند نامه ها، ایمیل ها و متون برای انتقال اطلاعات در طول زمان و مکان استفاده می کند، در حالی که ارتباطات بصری از تصاویر، نمادها و گرافیک ها برای انتقال ایده ها و مفاهیم پیچیده استفاده می کند.

 

ارتباط موثر در تمام جنبه های زندگی ضروری است، از روابط شخصی و تعاملات اجتماعی گرفته تا تلاش های حرفه ای و مشارکت اجتماعی. این به عنوان پایه و اساس روابط سالم عمل می کند و افراد را قادر می سازد تا نیازها، خواسته ها و نگرانی های خود را آشکارا و صادقانه بیان کنند و در عین حال همدلی، اعتماد و احترام متقابل را تقویت کنند.

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره  ارتباطات

در حوزه کسب و کار و سازمان ها، ارتباطات نقش مهمی در ایجاد همکاری، نوآوری و بهره وری ایفا می کند. کانال‌های ارتباطی واضح و مختصر، تبادل ایده‌ها، بازخوردها و اطلاعات را در میان اعضای تیم تسهیل می‌کند و آنها را قادر می‌سازد تا با هم در جهت اهداف و مقاصد مشترک کار کنند. ارتباط موثر همچنین اثربخشی رهبری را افزایش می دهد، زیرا رهبرانی که با وضوح، صحت و همدلی ارتباط برقرار می کنند، می توانند اعتماد را برانگیخته و دیگران را برای دستیابی به پتانسیل کامل خود برانگیزند.

در دنیایی که به طور فزاینده ای به هم پیوسته و جهانی شده است، ارتباطات به عنوان پلی بین فرهنگ ها، زبان ها و دیدگاه های متنوع عمل می کند و درک متقابل فرهنگی، مدارا و همکاری را تقویت می کند. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور پلتفرم‌های ارتباط دیجیتال، افراد می‌توانند فوراً با دیگران در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند و موانع زمانی و مکانی را از بین ببرند تا در گفتگو و تبادل معنادار شرکت کنند.

 

با این حال، علیرغم قدرت دگرگونی آن، ارتباطات خالی از چالش نیست. سوء تفاهم، سوء تفاهم و تعارض می تواند زمانی رخ دهد که پیام ها نامشخص، مبهم یا سوء تعبیر شوند و منجر به شکست در روابط و اختلال در عملکرد سازمانی شوند. ارتباط مؤثر مستلزم گوش دادن فعال، همدلی و تمایل به درگیر شدن در گفتگوی باز و صادقانه است، حتی زمانی که نظرات متفاوت باشد.

 

در نتیجه، ارتباطات، رگ حیات تعامل انسانی است که به عنوان پایه و اساس روابط، جوامع و تمدن ها عمل می کند. با تقویت تفاهم، همدلی و ارتباط، ارتباطات مؤثر این قدرت را دارد که از مرزها عبور کند، شکاف ها را از بین ببرد و ما را در انسانیت مشترکمان متحد کند. همانطور که ما در پیچیدگی های یک جهان همیشه در حال تغییر پیمایش می کنیم، توانایی برقراری ارتباط موثر در شکل دادن به آینده ای روشن تر برای نسل های آینده ضروری خواهد بود.


جمع‌بندی مکالمه ارتباطات در انگلیسی

امیدوارم مکالمه ارتباطات در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان