سوالات تاکیدی در انگلیسی | جملات تاکیدی یا tag question

سوالات تاکیدی در زبان انگلیسی tag questions
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 27ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد سوالات تاکیدی در زبان انگلیسی یا tag question در انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

سوالات تاکیدی در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی، سوالات تاکیدی برای تأکید بیشتر بر یک موضوع یا ایده به کار می‌روند. این نوع سوالات برای جلب توجه به یک نکته خاص و بیان اهمیت آن مورد استفاده قرار می‌گیرند و اغلب به صورت پرسش ایجاد می‌شوند، اما انتظاری برای جواب یا پاسخ ندارند. در واقع، سوالات تاکیدی بیشتر برای تأکید بر یک موضوع مهم و معمولاً اعلام نظر استفاده می‌شوند.

 

برای ساختن سوالات تاکیدی، باید از ساختار “do/does/did + فعل + فاعل” استفاده کرد. این ساختار به جملاتی که از فعل کمکی do/does/did در جمله مثبت استفاده نمی‌کنند، اضافه می‌شود تا تأکید بیشتری بر روی موضوع ایجاد شود. در واقع، با استفاده از این ساختار، اطلاعاتی که از قبل مشخص شده است، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

سوالات تاکیدی در انگلیسی یا tag questions چیست؟

برای ساختن سوالات تاکیدی، فعل کمکی (مثل “is”, “are”, “do”, “did”، و …) از جمله اصلی کپی می‌شود و به فعل اصلی در جمله اصلی اضافه می‌شود. اگر جمله اصلی مثبت باشد، سوال تاکیدی با فعل کمکی منفی و اگر جمله اصلی منفی باشد، سوال تاکیدی با فعل کمکی مثبت است.

Question tags

سوال‌های tag یا سوالات تاکیدی در انگلیسی

 • Are questions at the end of the statement

سوال‌های are در آخر جمله خبری.

 • Used in spoken language

در مکالمه یا صحبت استفاده می‌شود.

 • Used for confirming information or asking for someone’s agreement or disagreement

برای تایید کردن اطلاعات یا پرسیدن موافقت یا مخالفت یک نفر دیگر استفاده می‌شود.

فرمول سوالات تاکیدی در انگلیسی یا tag questions

Form: Question tag = Auxiliary + Subject

ساختار: سوال تگ = فعل کمکی + فاعل (این نوع فعل کمکی یعنی فعل to be فعل کمکی و فعل مُدال )

A POSITIVE STATEMENT, A NEGATIVE QUESTION TAG
جمله خبری مثبت, سوال تگ منفی

A POSITIVE STATEMENT

جمله خبری مثبت

A NEGATIVE QUESTION TAG

سوال تگ منفی

 You are (a doctor)

تو یک دکتر هستی.

 aren’t you?

نیستی؟

 She is (a doctor)

او یک دکتر است

 isn’t she?

نیست؟

 They were (doctors)

اون‌ها دکتر بودند

 weren’t they?

نبودند؟

A NEGATIVE STATEMENT, A POSITIVE QUESTION TAG?

یک جمله خبری منفی، سوال تگ مثبت؟

You haven’t (finished the homework)

تو تکالیفت رو تموم نکرده‌ای

 have you?

کرد‌ه‌ای

 She hasn’t (finished the homework)

او تکالیفش رو تموم نکرده است

 has she?

کرده است؟

 They hadn’t (finished the homework)

آن‌ها تکالیفشان را تمام نکرده بودند

 had they?

کرده بودند؟

 He can’t (swim well)

او نمیتونه خوب شنا کنه

 can he?

می‌تونه؟

She couldn’t (swim well)

او نمی‌تونست خوب شنا کنه

 could she?

می‌تونست؟

 They won’t (come early)

آن‌ها زود نمی‌آیند

 will they?

می‌آیند

 They wouldn’t (come early)

آن‌ها زود نمیامدند

 would they?

آمدند؟

 They mustn’t (come early)

آن‌ها نباید زود بیایند

 must they?

باید؟

 They shouldn’t (come early)

آن‌ها نباید زود بیایند

 should they?

باید؟

توضیح بیشتر سوالات تاکیدی با مثال:

You haven’t answered all the questions in the test, have you?

تو تمام سوال‌ای امتحان رو جواب نداده‌ای، داده‌ای؟

Kelly didn’t help you, did she?

کلی بهت کمک نکرد، کرد؟

Tom couldn’t pass the exam, could he?

تام نمی‌تونه امتحان رو قبول بشه، می‌تونه؟

Exceptions:

استثنا در جملات تاکیدی یا tag question:

Pay attention to the following question tags. They don’t follow any rules.

به این سوال‌های تگ توجه کنید. آن‌ها هیچ قانونی رو ندارند!

Statements

خبری

Question tags

سوال تگ

Examples

مثال:

I am …

من هستم (هر مثالی)

 aren’t I?

نیستم

 I am too loud, aren’t I?

خیلی صدام بلنده، نیست؟

Let’s …

بیا

shall we?

 Let’s go to the beach, shall we?

بزن بریم ساحل، نریم؟

Statements without subjects

خبری‌های بدون فاعل

Ex:

– Open the door.

– Don’t come any closer.

will you?

با will you

 – Open the door, will you?

در رو باز کن، میشه؟

– Listen, will you?

گوش بده، میشه؟

– Don’t come any closer, will you?

بیشتر جلو نیا، میشه؟

 Positive statements with negative senses

جملات خبری مثبت با حس منفی

Ex:

– She can hardly understand what I have experienced.

– Nobody remembered to turn off the light.

 Positive question tags

– She can hardly understand what I have experienced, can she?

او به ندرت می‌تونه بفهمه که چه چیزی تجربه کردم، میتونه؟

– George could hardly speak any English words, could he?

جورج به سختی می‌تونست چند کلمه انگلیسی صحبت کنه، میتونست؟

– Nobody remembered to turn off the light, did they?

هیچکس یاد نبود که خاموش چراغ‌ها رو، یادش بود؟

 

مثال برای تگ کوئسشن یا جملات تاکیدی در انگلیسی:

 

1. Statement: She sings beautifully.

   Emphatic Question: Does she sing beautifully?

2. Statement: They are coming to the party.

   Emphatic Question: Are they coming to the party?

3. Statement: He went to the concert last night.

   Emphatic Question: Did he go to the concert last night?

 • در این مثال‌ها، اطلاعاتی که قبلاً مشخص شده است (مثلاً اینکه او زیبا می‌خواند یا آنها به مهمانی می‌آیند) با ساختار سوالات تاکیدی تأکید می‌شود.
 • در عمل، این سوالات تاکیدی معمولاً برای تأکید بیشتر بر روی موضوعات در گفتگوها، مکالمات و نوشته‌ها استفاده می‌شوند. این نوع سوالات برای افزایش تأثیر و اهمیت اظهارات و نظرات کاربرد دارند و می‌توانند مفید باشند در جلب توجه مخاطبان به نکات مهم.

مثال برای سوالات تاکیدی یا tag در انگلیسی:

 

 1. She is a doctor, isn’t she?

   (او دکتر است، درست است؟)

 1. You don’t like coffee, do you?

   (شما قهوه دوست ندارید، صحیح است؟)

 1. He can speak French, can’t he?

   (او می‌تواند فرانسوی صحبت کند، نمی‌تواند؟)

 1. They were at the party, weren’t they?

   (آنها در مهمانی بودند، درست است؟)

 

 • سوالات تاکیدی معمولاً با تلفظ نواخته می‌شوند و در انتهای جمله برای تأکید بیشتر استفاده می‌شوند. این نوع سوالات معمولاً برای درخواست تأیید یا رد اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند در مکالمات روزمره و نوشتاری استفاده شوند.

 

نمونه سوالات tag question با جواب

 1. You’re coming to the party, aren’t you?

   جواب: Yes, I am.

 1. He doesn’t like pizza, does he?

   جواب: No, he doesn’t.

 1. She can swim, can’t she?

   جواب: Yes, she can.

 1. We should leave now, shouldn’t we?

   جواب: Yes, we should.

 1. They haven’t finished yet, have they?

   جواب: No, they haven’t.

ترجمه فارسی نمونه سوالات tag question با جواب:
 1. داری میای پارتی، نه؟

    جواب: بله هستم.

 1. پیتزا دوست نداره درسته؟

    جواب: نه، ندارد.

 1. میتونه شنا کنه نمیتونه؟

    جواب: بله، او می تواند.

 1. الان باید بریم، نه؟

    جواب: بله باید.

 1. هنوز تمام نشده اند؟

    جواب: نه، نکرده اند.

نمونه سوالات تگ کوئسشن:

مثال 1:

جمله: تو داری میری خونه، مگه نه؟

ترجمه: You are going home, aren’t you?

توضیح:

 • در این جمله، فعل اصلی “هستی” است.
 • برای ساختن تگ کوئسشن، از فعل کمکی “هستی” به صورت منفی استفاده می کنیم.

مثال 2 نمونه سوال تگ کوئسشن:

جمله: اون ها دیروز نیومدن، درست میگم؟

ترجمه: They didn’t come yesterday, did they?

توضیح:

 • برای ساختن تگ کوئسشن، از فعل کمکی “did” به صورت منفی استفاده می کنیم.

مثال 3:

جمله: تو هنوز این کتاب رو نخوندی، درست میگم؟

ترجمه: You haven’t read this book yet, have you?

توضیح:

 • برای ساختن تگ کوئسشن، از فعل کمکی “have” به صورت منفی استفاده می کنیم.

مثال 4 نمونه سوال تگ کوئسشن:

جمله: شاید اونا فردا بیان، مگه نه؟

ترجمه: Maybe they will come tomorrow, won’t they?

توضیح:

 • برای ساختن تگ کوئسشن، از فعل کمکی “will” به صورت منفی استفاده می کنیم

مثال 5 :

جمله: اون خیلی خوشگله، درست میگم؟

ترجمه: She is very beautiful, isn’t she?

توضیح:

 • برای ساختن تگ کوئسشن، از فعل کمکی “is” به صورت منفی استفاده می کنیم.

نکته:

 • تگ کوئسشن ها برای تأکید بر جمله یا درخواست تأیید از مخاطب استفاده می شوند.
 • لحن تگ کوئسشن ها می تواند دوستانه، رسمی یا خنثی باشد.

تمرین نمونه سوال تگ کوئسشن:

چند جمله با تگ کوئسشن بسازید. جملات زیر را با تگ کوئسشن کامل کنید:

 • اون ها هنوز نرسیدن، … ؟
 • تو دوست داری بری مسافرت، … ؟
 • این غذا خیلی خوشمزست، … ؟
 • اون ماشین خیلی گرونه، … ؟
 • شما انگلیسی صحبت می کنید، … ؟

آخرین نکات سوالات تاکیدی در انگلیسی | جملات تاکیدی یا tag question:

 1. جملات با واژه‌های تاکیدی:

   – She definitely wants to come to the party.

(او حتماً می‌خواهد به مهمانی بیاید.)

   – It’s absolutely essential that we finish the project by Friday.

 (ضروری است که ما تا جمعه پروژه را به پایان برسانیم.)

 1. جملات با استفاده از برجستگی صدا:

   – I did finish my homework last night.

 (من شب گذشته واقعاً وظایفم را انجام دادم.)

   – He is not going to the party.

(او واقعاً به مهمانی نمی‌رود.)

 1. جملات با تغییرات تلفظی:

   – I am not going to tolerate this behavior.

(من این رفتار را قطعاً تحمل نمی‌کنم.)

   – She really loves chocolate.

 (او به واقعیت عاشق شکلات است.)

 1. جملات با برجسته‌سازی در متن نوشتاری:

   – We must never forget the importance of kindness.

 (ما باید هرگز اهمیت مهربانی را فراموش نکنیم.)

   – It’s crucial that we arrive on time.

(مهم است که ما به موقع برسیم.)

 • جملات تاکیدی کمک می‌کنند تا معنی و اهمیت یک اظهارات یا نظرات به خواننده یا شنونده منتقل شود و موضوع را به طور واضح و قاطع نشان دهد.

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

تمرین آموزش: سوالات تاکیدی در انگلیسی

۱. تو که به مهمونی نمیای میای؟

۲. من که معلم نیستم هستم؟

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: سوالات تاکیدی در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹