جملات تلفن در انگلیسی | مکالمه تلفنی

جملات تلفن در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 29ام بهمن , 1402

در این مقاله جملات تلفن در انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد جملات تلفن در انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


مکالمه تلفنی در انگلیسی

Do you usually talk on the phone?

Yes, I do. It’s a good way to keep in touch.

آیا معمولاً با تلفن صحبت می کنید؟

بله، هیمنطوره. این یک راه خوب برای حفظ ارتباط است.

What was your favorite phone conversation?

It was when I talked to my interviewer. He did give me the good news that I got the job.

مکالمه تلفنی مورد علاقه شما چه بود؟

زمانی بود که با مصاحبه کننده ام صحبت کردم. او به من مژده داد که این کار را پیدا کردم.

When did you have the conversation?

I don’t remember exactly, but It’s been 2 years so far, I guess.

چه زمانی گفتگو کردید؟

دقیقاً یادم نیست، اما حدس می‌زنم تا الان 2 سال گذشته است.

Who did you talk to?

I talked to the owner of the restaurant where I’m working as a cashier.

با کی صحبت کردی؟

با صاحب رستورانی که در آن به عنوان صندوقدار کار می کنم صحبت کردم.

What did you talk about?

He offered me the position and congratulated me.

درمورد چه چیزی صحبت کردی؟

او این سمت را به من پیشنهاد داد و به من تبریک گفت.

Why did you find the conversation interesting?

Actually, it was more exciting than interesting. I was waiting for it for so long, and finally, he did make it come true.

چرا گفتگو را جالب دیدید؟

در واقع بیشتر هیجان انگیز بود تا جالب. من خیلی منتظرش بودم و بالاخره او آن را به واقعیت تبدیل کرد.

مکالمه تلفنی در انگلیسی

Do you prefer talking directly or talking on the phone?

Personally, talking directly is much better for me since it’s more lively and authentic.

ترجیح می دهید مستقیم صحبت کنید یا تلفنی؟

شخصاً صحبت کردن مستقیم برای من بسیار بهتر است زیرا زنده تر و معتبرتر است.

Who do you usually talk to on the phone?

I talk to my mom almost every day. I will be missing the conversation every evening with Mom if one day she stops calling me.

معمولاً با چه کسی تلفنی صحبت می کنید؟

من تقریبا هر روز با مادرم صحبت می کنم. من دلم برای مکالمه هر عصر با مادرم تنگ خواهد شد اگر روزی او دیگر با من تماس نگیرد.

What are the differences between talking directly and phoning?

Well, talking directly seems more exciting since you can see facial expressions, and eye contact while talking on the phone, you can only listen to the voice.

تفاوت بین صحبت کردن مستقیم و تلفن زدن چیست؟

خوب، صحبت کردن به طور مستقیم هیجان انگیزتر به نظر می رسد زیرا می توانید حالات چهره را ببینید و تماس چشمی در حین صحبت کردن با تلفن، فقط می توانید به صدا گوش دهید.


The telephone

جملات تلفن در زبان انگلیسی

کلیات

Generalities

The telephone is ringing.

تلفن دارد زنگ می‌زند.

 I can’t answer the phone. I’m doing the dishes.

نمی‌توانم جواب تلفن را بدهم. دارم ظرف‌ها را می‌شویم.

I’ll call you call you up tomorrow (Am)

فردا به تو تلفن می‌کنم.

I’ll give you a call tomorrow. (Am.)

 فردا به تو تلفن می‌کنم.

I’ll give you a buzz tomorrow (Am)

فردا به تو زنگ می‌زنم.

I’ll telephone / phone you tomorrow (Br)

فردا به تو تلفن می‌کنم.

I’ll ring you / ring you up tomorrow (Br)

فردا به تو زنگ می‌زنم.

I’ll give you a ring tomorrow (Br)

فردا به تو زنگ می‌زنم.

I have to make a phone call.

باید تلفن کنم. / باید یک تلفن بزنم.

I’ll let you know by phone.

با تلفن به تو خبر می‌دهم.

What’s your telephone/phone number

شماره‌تلفنت چیست؟

My extension is 24.

شماره داخلی من ۲۴ است.

Do you have a telephone? (Am.) / Are you on the phone? (Br.)

تلفن داری؟

Can I/ May I use your telephone?

می‌توانم / اجازه می‌دهید از تلفنتان استفاده کنم؟

Pick up the phone/ receiver.

گوشی را بردار.

Hang up, please. / Put down the receiver/phone

لطفا گوشی را بگذار.

جمله انگلیسی درباره تلفن

The line is busy/ engaged.

خط اشغال است.

I couldn’t get through (to your number)

نمی‌توانستم شماره‌ات را بگیرم.

I kept getting the busy signal/ busy buzz (Am.) / busy tone (Br.).

تلفن مرتب بوق اشغال می‌زد.

I can’t hear what you say. We have crossed lines/wires.

نمی‌شنوم چه می‌گویی. خط روی خط افتاده است.

OK . Hang up and try again

خوب. قطع کن و دوباره بگیر.

I was talking to Jim when we were cut off/ disconnected.

داشتم با جیم حرف می‌زدم که (خط) قطع شد. (منظور حالتی است که می‌توان مجددا شماره را گرفت.)

The line went dead in the middle of our conversation.

وسط صحبتمان تلفن قطع شد. (منظور حالتی است که دیگر نمی‌توان شماره را مجددا گرفت.)

I disconnect the phone at night

شب‌ها تلفن را قطع می‌کنم.

Plug the phone back in/ Plug it back in, please.

لطفا تلفن را (مجددا) وصل کن.

I disconnect the phone at night and reconnect it in the morning.

شب‌ها تلفن را قطع و صبح‌ها آن را وصل می‌کنم.

 I’m a / an / the (switchboard) operator

من تلفنچی هستم.

The operator cut in/ The operator interrupted us and asked us to cut our conversation short.

تلفنچی حرف ما را قطع کرد و از ما خواست که صحبتمان را کوتاه کنیم.

Excuse me! How can I use this telephone?

ببخشید! چطور می‌توانم از این تلفن استفاده کنم؟

Pick up the receiver and put/ drop the coin into the slot.

گوشی را بردارید و سکه را درون شکاف بیندازید.

When you hear the dial tone, dial your number.

پس از شنیدن بوق آزاد، شماره‌تان را بگیرید.

جملات تلفن در انگلیسی

If the line is busy, hang up and your coin will be returned.

اگر شماره‌تان اشغال باشد، قطع کنید و سکه‌تان را پس بگیرید.

I’m calling from a pay phone/ phone booth/ public phone (Am.) / phone box (Br.).

دارم از تلفن عمومی زنگ می‌زنم.

When I’m not in, my (telephone) answering machine records all the messages.

وقتی نیستم منشی تلفنی‌ام تمام پیام‌ها را ضبط می‌کند.

I’ve been receiving a lot of crank(prank) calls these days.

این روزها مزاحم تلفنی دارم.

Can you pay the telephone bill

می‌توانی قبض تلفن را بپردازی؟

I looked up your number/ I looked you up in the telephone directory.

شماره‌ات را از دفتر تلفن پیدا کردم.

Telephoning

جملات رایج در مکالمات تلفنی در انگلیسی

Hello. Can I speak to David (please)

الو. می‌توانم با دیوید صحبت کنم؟

Who’s (this) speaking /calling (please)

 شما؟ / جنابعالی؟

Who’s calling, please? /Who’s this? /Who’s that?

شما؟ / جنابعالی؟

 /It’s Peter here/ It’s me, Peter.This is Peter

پیتر هستم. / منم، پیتر.

Can I /could I speak to Jane, please?

می‌توانم لطفا با جین صحبت کنم؟

 (This is Jane) Speaking.

خودم هستم

I’m afraid/ sorry you have the wrong number.

متأسفانه شماره را اشتباه گرفته‌اید.

Please hold the line. Hold the phone, please./ Hold on, please. I’ll call her.

لطفا گوشی را نگهدارید. صدایش می‌کنم.

Mary! There’s a phone call/telephone for you

مری! تلفن با توکار دارد.

Sorry, Mary isn’t in. She’s out.

متأسفم. مری نیست. رفته بیرون.

Can you take a message?

می‌توانید پیغامی به او بدهید؟

جمله سازی با تلفن

Please tell her Alice called.

 لطفا به او بگویید آلیس تلفن کرد.

 Please ask her to call me at 6093358.

لطفا از او خواهش کنید با من با شماره ۶۰۹۳۳۵۸ تماس بگیرد.

I’d like to speak to Mr Simpson

میل دارم با آقای سیمپسون صحبت کنم.

I’m afraid Mr Simpson’s busy speaking on the other line.

متأسفانه آقای سیمپسون دارند با خط دیگر صحبت می‌کنند.

Would you like to leave a message?

میل دارید پیغامی بگذارید؟

No, don’t bother. I’ll call back later.

نه زحمت نکشید. بعداً دوباره زنگ می‌زنم.

I’d like to speak to Mrs Anderson, please.

می‌خواستم با خانم اندرسون صحبت کنم.

Who’s this calling/ Who’s calling (please)?/ Who am I speaking to (please)?

سرکار؟ / جنابعالی؟ / شما؟

This is Jean Hopkins.

جین هاپکینز هستم.

Just a moment Mrs Hopkins. I’ll connect you./I’ll put you through.

یک‌لحظه خانم هاپکینز. الان وصل می‌کنم.

Do you know the area code for Detroit?

پیش‌شماره (کد) دیترویت را میدانی؟

جمله با تلفن

No, why don’t you call Directory Assistance (Am.) , and Directory Enquiries (Br.)?

نه، چرا به اطلاعات تلفن زنگ نمی‌زنی؟

Hello, operator. I’d like to make a collect call to Mr George Collins.

منظور از collect call تلفنی است که تلفن‌کننده هزینه آن را نمی‌پردازد و هزینه عهده طرف دیگر است. در انگلستان از اصطلاح reverse charge استفاده می‌شود.

Hello, operator. I’d like to call Mr John Williams collect.

الو تلفنچی میل دارم با آقای جان ویلیامز به شکل collect صحبت کنم.

Is it person to person, or station to station?

اگر بخواهیم حتماً با شخص خاصی صحبت کنیم تلفن را person to person می‌نامیم ولی اگر شخص خاصی موردنظر نباشد بلکه بخواهیم با هر کس که گوشی را برمی‌دارد صحبت کنیم تلفن را station to station می‌نامیم.


جمع‌بندی جملات تلفن در انگلیسی:

خب، امیدوارم جملات تلفن در انگلیسی  را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

دوستان راسا زبان:

با جملات تلفن در انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید. اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)مکالمات روزمره در زبان انگلیسی


مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان