گرامر relative clause یا عبارت موصولی یا عبارات نسبی در انگلیسی

گرامر relative clause یا عبارت موصولی در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 31ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد گرامر relative clause عبارت موصولی صحبت کنیم، خب اول ویدئو رو تماشا کنید تا بفهمیم relative clause چیست و متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


گرامر relative clauses عبارت موصولی یا عبارات نسبی

در این آموزش که به چندین اسم شناخته می‌شوند قرار است ما گرامر relative clauses و گرامر defining relative clauses توضیح گرامر relative clauses را کامل یاد خواهیم گرفت.

relative clause چیست؟

 • relative clause به فارسی میشه عبارات موصولی یا عبارات نسبی! ولی ما همون relative clause می‌گیم. Relative clause کمک به توصیف میکنه یا اطلاعات بیشتری رو در مورد چیزها یا افرادی که داریم صحبت میکنیم میده. عبارت نسبی با relative pronoun یا ضمیر موصولی یا نسبی (who, which, that, whose, whom) یا قید نسبی relative adverbs (where, when, why) شروع میشه.

گرامر relative clause یا عبارت موصولی

جمله موصولی (Relative Clause) یا عبارت وصفی (Adjective Clause) نوعی جمله است که برای اضافه کردن اطلاعات به یک اسم یا ضمیر در جمله اصلی به کار می‌رود. این جمله با ضمیر موصولی (Relative Pronoun) به جمله اصلی وصل می‌شود.

اجزای جمله موصولی:

 • ضمیر موصولی: کلمه‌ای است که جمله موصولی را به جمله اصلی وصل می‌کند.
 • اسم یا ضمیر مرجع: اسم یا ضمیری در جمله اصلی که جمله موصولی اطلاعاتی راجع به آن می‌دهد.
 • فعل: فعلی که در جمله موصولی به کار می‌رود.
 • سایر اجزای جمله: جمله موصولی می‌تواند شامل سایر اجزای جمله مانند قید، صفت و … باشد.

انواع ضمایر موصولی:

 • Who: برای انسان‌ها
 • Whom: برای انسان‌ها در حالت مفعولی (در زبان نوشتاری)
 • Whose: برای مالکیت انسان‌ها
 • Which: برای اشیاء و حیوانات
 • That: برای انسان‌ها، اشیاء و حیوانات

مثال:

The man who is standing over there is my brother.

(مردی که آنجاست برادر من است.)

The book which I am reading is very interesting.

(کتابی که من می‌خوانم بسیار جالب است.)

The dog whose collar is red is mine.

(سگی که قلاده قرمز دارد مال من است.)

نکاتی در مورد جمله موصولی:

 • جمله موصولی همیشه بعد از اسم یا ضمیر مرجع می‌آید.
 • ضمیر موصولی باید با اسم یا ضمیر مرجع مطابقت داشته باشد.
 • گاهی اوقات می‌توان ضمایر موصولی را حذف کرد.

مثال:

The man who is standing over there is my brother.

The man standing over there is my brother.

اما، حذف ضمیر موصولی همیشه امکان‌پذیر نیست و ممکن است معنی جمله را تغییر دهد.

معنی relative clause و توضیح گرامر relative clause :

Who is standing over there?

(چه کسی آنجاست؟)

The man who is standing over there is my

brother. (مردی که آنجاست برادر من است.)

 • همچنین، ضمایر “who” و “whom” در حالت مفعولی شبیه به هم هستند، اما “whom” فقط در جمله‌های وصفی و بعد از حروف اضافه استفاده می‌شود.

مثال who و whom:

Who do you see?

(چه کسی را می‌بینی؟)

The woman whom I saw yesterday is my friend.

(زنی که دیروز دیدم دوست من است.)

لیست کلمات موصولی 

Relative pronouns/ adverbsMeanings معنی
whoRefer to people رجوع میشه افراد
which Refer to things or animalsرجوع به حیوانات و چیزها
thatRefer to people, animals, or things (can replace which or who, informal) رجوع به افراد، چیزها، حیوانات (جای who, which به کار میره و غیر رسمی هست)
whoseRefer to possessionرجوع به مالکیت
whomRefer to a people, used instead of who if who is the object. رجوع به افراد، موقعی استفاده میشه که فرد مفعول باشه
whereRefer to placesرجوع به مکان
whenRefer to timeرجوع به زمان
whyRefer to reasonsرجوع به دلیل

الگوهای relative clause یا عبارت موصولی یا عبارات نسبی

PatternRELATIVE CLAUSE
Pattern 1

RELATIVE PRONOUN/ ADVERB + SUBJECT + VERB

ضمیر یا قید نسبی + فاعل + فعل

 E X A M P L E S

 The present which he gave me was just amazing.

هدیه‌ای که به من داد فوق‌العاده بود.

That memorable moment was the time when he kissed her for the first time.

آن لحظه به یادماندنی وقتی بود که او برای اولین بار او را بوسید.

Jack sent me a job offer that I couldn’t decline.

جک پیشنهاد کاری برای من فرستاد که من نتونستم ردش کنم

الگوی دوم:

PatternRELATIVE CLAUSE
Pattern 2

RELATIVE PRONOUN AS SUBJECT + VERB

ضمیر یا قید نسبی به عنوان فاعل + فعل

 E X A M P L E S

The girl who is standing next to her is my younger sister.

دختری که کنار او  ایستاده خواهر کوچک‌تر من است.

Venus flytrap is a plant which traps insects.

ونوس فلای‌ترپ گیاهی هست که حشرات را به دام می‌اندازد.

Harry is a man who is very kind and friendly.

هری مردی هست که خیلی مهربان و دوستانه‌ست.

defining و nondefining در عبارت موصولی:

 • دو نوع relative clause یا عبارت موصولی در زبان انگلیسی داریم. تعریف کننده و غیر تعریف کننده.

There are two types of relative clause: defining and non-defining relative clause.

1. Defining relative clauses

Relative clause یا عبارات موصولی تعریف کننده یا همون گرامر defining relative clauses:

 • در گرامر defining relative clauses یا عبارات موصولی تعریف کننده جزئیات در مورد یک اسم مشخص که تعریف شده رو اضافه میکنه. آن‌ها اطلاعات ضروری و مهم در مورد افراد یا چیزها میدن. بدون عبارت نسبی تعریف کننده معنی جمله ممکنه مثل قبل نباشه!

¢Venus flytrap is a plant which traps insects.

ونوس فلای‌ترپ یک گیاهی هست که حشرات رو به دام می‌اندازد.

¢This was the evidence which greatly affected the case.

این شواهی بود که به شدت روی پرونده تاثیر گذاشت

¢I am going to show you a video which was made by the most famous American film director.

¢من قراره یک ویدئو بهت نشون بدم که توسط یک کارگردان آمریکایی معروف ساخته شده است.

Note:

نکته در مورد آموزش گرامر عبارت موصولی:

 • ¢The pronoun who, which can be replaced by that in spoken language.
 • ¢در زبان گفتار who  و which جاشون رو به that میتونن بدهند.
 • We don’t use commas in defining relative clauses.
 • ما از کاما (ویرگول) در عبارات نسبی تعریف کننده استفاده نمی‌کنیم.

¢Venus flytrap is a plant which (that) traps insects.

¢Venus flytrap is a plant, which traps insects.

¢This was the evidence which (that) greatly affected the case.

¢This was the evidence, which (that) greatly affected the case.

2. Non-defining relative clauses

Non-defining relative clauses یا عبارت موصولی غیرتعریف کننده

 • relative clause یا عبارت نسبی یا موصولی غیر تعریف کننده اطلاعات اضافی و غیر ضروری در مورد افراد یا چیزها میده و تاثیری روی معنی کلی جمله نداره. بدون عبارت موصولی یا نسبی غیر تعریف کننده معنی جمله تفاوتی نخواهد کرد.

¢Mr. Bravo, who is an inspiring teacher, won the Global teacher prize.

آقای براوو که معلمی الهام‌بخش هست، برنده جایزه جهانی معلم شد.

¢I’ve just come back from England, which is a very beautiful country.

من به تازگی از انگلیس برگشتم که کشور بسیار زیبایی است.

¢My two puppies, which were only 6 days old, are taken care of very carefully.

از دو توله من که فقط 6 روز سن داشتند با دقت مراقبت می شوند.

Note:

 • نکته در مورد عبارات موصولی غیر تعریف کننده یا non-defining relative clauses:
 • از that برای عبارات نسبی غیر تعریف کننده استفاده نمی‌کنیم
 • همیشه از کاما در عبارات نسبی غیر تعریف کننده استفاده می‌کنیم

¢Mr. David, who is an inspiring teacher, won the Global teacher prize 2018.

¢Mr. David that is an inspiring teacher, won the Global teacher prize 2018.

¢I’ve just come back from England, which is a very beautiful country.

¢I’ve just come back from England which is a very beautiful country.

استفاده کردن who  و whom در گرامر عبارات موصولی:

 • He saw the kind faces of those whom he loved.
 • او صورت مهربان کسانی که دوست داشت رو دید.
 • Jones is the man whom I went fishing with last spring.
 • جونز مردی هست که بهار قبل باهاش رفتم ماهیگیری
 • July is the girl who got the job
 • جولی دختری هست که شغل پیدا کرده (گرفته)

۲۰ مثال با جمله موصولی در گرامر relative clause یا عبارت موصولی:

1. The man who is standing over there is my brother.

(مردی که آنجاست برادر من است.)

2. The book which I am reading is very interesting.

(کتابی که من می‌خوانم بسیار جالب است.)

3. The woman whom I saw yesterday is my friend.

(زنی که دیروز دیدم دوست من است.)

4. The dog whose collar is red is mine.

(سگی که قلاده قرمز دارد مال من است.)

5. The house that I live in is big.

(خانه‌ای که من در آن زندگی می‌کنم بزرگ است.)

6. The car which I bought last year is still in good condition.

(ماشینی که سال گذشته خریدم هنوز در وضعیت خوبی است.)

7. The people who live in this neighborhood are very friendly.

(مردمی که در این محله زندگی می‌کنند بسیار مهربان هستند.)

8. The city that I was born in is very beautiful.

(شهری که من در آن متولد شدم بسیار زیبا است.)

9. The food which was served at the party was delicious.

(غذایی که در مهمانی سرو شد بسیار خوشمزه بود.)

10. The movie that we watched last night was very interesting.

(فیلمی که دیشب تماشا کردیم بسیار جالب بود.)

۲۰ مثال با جمله موصولی (Relative Clause) در گرامر relative clause یا عبارت موصولی:

11. The teacher who taught me English is very patient.

(معلمی که به من انگلیسی یاد داد بسیار صبور است.)

12. The problem that I am facing is very difficult to solve.

(مشکلی که با آن روبرو هستم حل آن بسیار دشوار است.)

13. The solution which I found was very effective.

(راه حلی که پیدا کردم بسیار مؤثر بود.)

14. The question that I asked was very important.

(سوالی که پرسیدم بسیار مهم بود.)

15. The answer that I received was very satisfying.

(جوابی که دریافت کردم بسیار رضایت‌بخش بود.)

16. The experience that I had was very unforgettable.

(تجربه‌ای که داشتم بسیار فراموش‌نشدنی بود.)

17. The gift which I received was very thoughtful.

(هدیه‌ای که دریافت کردم بسیار با فکر بود.)

18. The person who helped me was very kind.

(شخصی که به من کمک کرد بسیار مهربان بود.)

19. The place that I visited was very beautiful.

(مکانی که بازدید کردم بسیار زیبا بود.)

20. The time that I spent with you was very enjoyable.

(زمانی که با شما گذراندم بسیار لذت‌بخش بود.)

نکات پایانی گرامر relative clause یا عبارت موصولی:

 • در جملات 1 تا 5، جمله‌های موصولی محدود کننده هستند.
 • در جملات 6 تا 20، جمله‌های موصولی توصیفی هستند.
 • گاهی اوقات می‌توان ضمایر موصولی را حذف کرد.

تمرین برای relative clause گرامر:

جمله‌های زیر را با ضمایر موصولی مناسب کامل کنید:

… is standing over there is my brother.

(مردی که آنجاست برادر من است.)

The book … I am reading is very interesting.

(کتابی که من می‌خوانم بسیار جالب است.)

The woman … I saw yesterday is my friend.

(زنی که دیروز دیدم دوست من است.)

The dog … collar is red is mine.

(سگی که قلاده قرمز دارد مال من است.)

The house … I live in is big.

(خانه‌ای که من در آن زندگی می‌کنم بزرگ است.)

نکته:

توجه داشته باشید که ضمایر موصولی شبیه به ضمایر پرسشی هستند، اما کاربرد آنها متفاوت است.

تمرین آموزش: گرامر relative clause یا عبارت موصولی

۱. رئیسم پیشنهاد کاری برای من فرستاد که من نتونستم ردش کنم

۲. هدیه‌ای که به من داد فوق‌العاده بود

۳.این حیوانی است که جانداران دیگر را شکار می‌کند.

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم گرامر relative clause یا عبارت موصولی یا عبارات نسبی در انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: گرامر relative clause یا عبارت موصولی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان روی تصویر بزنید و در مینی دوره شرکت کنید