علائم فونتیک زبان انگلیسی + ویدئو

علائم فونتیک زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

شبکه راسا

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 27ام دی , 1402

توجه: سه ویدئو دیگر در ادامه مطلب هست حتما تماشا کنید!


در این آموزش رایگان زبان انگلیسی در مورد علائم فونتیک زبان انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند. ببینیم چند نوع علائم فونتیک زبان انگلیسی داریم.

علائم فونتیک زبان انگلیسی

صداهای کشیده در انگلیسی همان ویل‌های کشیده هستند. خب حال باید اول بدانیم ویل چیست؟

Before we start talking about long vowels, we should know what vowels are!

قبل از این‌که شروع کنیم در مورد ویل‌های بلند صحبت کنیم اول ببینیم ویل چیست؟

At the first place we should know about the sounds in English.

اول باید در مورد صداها در انگلیسی بدانیم.

Vowels: vowel is the sound that doesn’t touch your mouth, teeth, or lips while the air is coming out. Such as (…)

ویل‌ها: صداهایی هستند که هنگام خروج هیچ برخوردی در دهان بینی یا دندان‌ها ندارند.

Consonant: consonant is the sound that touches your mouth, teeth, and lips while the air is coming out. Such as (b m p l…)

کنسون: صداهایی هستند هنگام خروج برخوردی در دهان بینی یا دندان‌ها دارند.

ویل‌ها در علائم فونتیک زبان انگلیسی

Vowels in English

So vowels in my method of teaching are in 4 groups.

5   long voice
پنح صدای کشیده
7  short voice
پنج صدای کوتاه
8    diphthong
۸ دیفثانگ

5     diphthong+ schwa

Now let’s learn the long vowels in English.

حالا بیاین ویل‌های بلند را یاد بگیریم.

The first one is /a:/ like:

Farm /fa:rm/
palm /pɑːm/

start /stɑːrt/

Note: most words in British English in which this /a:/ sound is in the middle (beginning) of a word, change to /æ/ (which you’ll learn in the next video) in American English. Like:

در انگلیسی بریتانیایی اکثر کلمه‌هایی که صدای آ میده در انگلیسی آمریکایی تبدیل به اَ میشه!

Ask /ɑːsk$æsk/ advance /ədˈvɑːns$ədˈvæns/

And many more words like them.

The next one is /i:/ like:

صدای بعدی ای هست که علامت آن /i:/ مثل:

she  /ʃiː/

tree /triː/

Be /biː/

صداهای کشیده در علائم فونتیک زبان انگلیسی

The next one is /u:/ like:

صدای بعدی اوو هست. که علامت آن /u:/

moon /muːn/

goose /guːs/

Shoot / ʃuːt/

Do /duː/

The next one is /ᴈ:/ like:

این یکی خیلی سخت و جالبه که حتما ویدئو رو تماشا کنید تا این صدای کشیده در فونتیک رو یاد بگیرید. این صدایی بین اَ و اِ هست که با تلفظ آن را خوب یاد بگیرید.

nurse     /nᴈ:rs/
work     /wɜːk$ wɜːrk/

Turn    /tɜːn$tɜːrn/

Learn /lɜːn$lɜːrn/

صداهای کشیده در علائم فونتیک زبان انگلیسی

The next one is /ɔː/ like:

آخرین صدای کشیده در فونتیک /ɔː/ هست.

morn /mᴐ:rn/
corn /kɔːn$kɔːrn/

Note: most words in British English which this /ɔː/ sound, changes to /ɑː/  in American English. Like:

در انگلیسی بریتانیایی اکثر کلماتی که صدای اُ می‌دهند در انگلیسی امریکایی تبدیل به آ می‌شوند!

Water /ˈwɔːtə$ˈwɑːtər/

Thought /θɔːt$ θɑːt/

And many more words like them.صداهای کوتاه در علائم فونتیک زبان انگلیسی

اگر می‌خوای بدونی ویل چیه باید ویدئو قبلی رو ببینی اونجا توضیح دادم. روی پست زیر بزن و یادشون بگیر.

Now let’s learn the short vowels in English.

حالا بیاین ویل‌های کوتاه رو یاد بگیریم.

The first one is /e//ɛ/ like: (short voice)

اولین صدای کوتاه /e//ɛ/

Dress /dres/ / drɛs /

Pen/pen/   /pɛn/

Hen /hen/ /hɛn/

صداهای کوتاه در فونتیک زبان انگلیسی

The next one is /ɪ/ like: (quick)

بعدی صدای /ɪ/ که شوکی هست.

Ship       /ʃɪp /

Big         /bɪɡ /

Did         /dɪd/

Typical   /ˈtɪpɪkəl/

England /ˈɪŋɡlənd/

Pay attention now:

این رو توجه کنید.

Beg vs. big

/beɡ/   /bɪɡ /

The next one is /ɒ/ like:

بعدی /ɒ/ (لب غنچه صدای آ)

Cot     /kɒt$kɑːt/

body   /ˈbɒdi$ˈbɑːdi/

Model /ˈmɒdl$ˈmɑːdl/

As you see, this /ɒ/ sound is rare in American English and turns into /ɑː/ sound!

همینطوری که می‌بینید، این صدای /ɒ/ در آمریکایی بسیار کم است و به/ɑː/ تبدیل می‌شود.

صداهای کوتاه در علائم فونتیک زبان انگلیسی

The next one is /ʌ/ like:

صدای بعدی /ʌ/ لب‌ها طبیعی هست.

cut           /kʌt/

come       /kʌm/

Love        /lʌv/

The next one is /ʊ/ like /quick/

صدای بعدی /ʊ/ شوکی و سریع هست.

push        /pʊʃ/

Look        /lʊk/

would      /wʊd/

The next one is /ə/ like:  /quick/

صدای بعدی /ə/ شوکی هست.(صدای بین اِ و اَ هست.)

teacher        /tiːtʃər/

About          /əˈbaʊt /

Support       /səˈpɔːt$-ɔːrt/

Schwa is everywhere! I will make a video about it soon!

شوآ رو یک ویدئو جدا در موردش خواهیم داشت.

صداهای کوتاه در علائم فونتیک زبان انگلیسی

The next one is /æ/ like:  /short/

صدای بعدی /æ/ کوتاه هست.

Act       /ækt/

Ask      /ɑːsk$æsk /

After   /ˈɑːftə$ ˈæftər /

As I taught you in the previous video, the sound /a:/ in British mostly turns into /æ/ sound in the American accent. You can see the examples.

در ویدئو قبل هم این موضوع را آموزش داده‌ام، که صدای /a:/ در انگلیسی بریتیانیایی معمولا در انگلیسی آمریکایی بده /æ/تغییر می‌کند.Now let’s learn the diphthong vowels in English.

حالا بیاین صدای دیفثانگ رو یاد بگیریم.

The first one is /aɪ/ like:

اولی صدای:

buy             / baɪ /

blind        /blaɪnd/

Drive       /draɪv/

Fly           /flaɪ/

So these two together sound like ai!

پس این دوصداشون شبیه آی هست

علائم فونتیک صدای دوتایی یا diphthong

The next one is /ɔɪ/ like: oy

بعدی صدای اُی هست.

Appoint    /əˈpɔɪnt/

Employ    /ɪmˈplɔɪ/

Enjoy       /ɪnˈdʒɔɪ/

Noise       /nɔɪz/

So these two together sound like oy!

پس این دوصداشون شبیه  اُی هست

The next one is /aʊ/ like: aw

بعدی صداش شبیه اَوو هست.

Around    / əˈraʊnd /

Now        / naʊ /

Foul        / faʊl /

Cow       / kaʊ /

So these two together means aw!

پس این دوصداشون شبیه   اَوو هست

علائم فونتیک صدای دوتایی یا diphthong

The next one is /əʊ $ oʊ / like:

بعدی صداش شبیه اَو و او هست.

In the British accent, we use /əʊ/, and, in the American accent, we use /oʊ/.

در بریتیش ما از /əʊ/ استفاده می‌کنیم و در امریکن از /oʊ/ استفاده می‌کنیم.

Go         / ɡəʊ$ɡoʊ /

Low     / ləʊ$loʊ/

Gold   / ɡəʊld$ɡoʊld/

Old   / əʊld$oʊld/

So these two together mean ew/ow!

The next one is /ɪə/ like:

بعدی صداش شبیه اِیَ و اِ هست.

Again the same story. In the British accent, we use / ɪə /, and, in the American accent turns into /ɪ/.

در بریتیش ما از /ɪə/استفاده می‌کنیم و در امریکن از /ɪ/ استفاده می‌کنیم.

dear        / dɪə$dɪr/ /

Here      /hɪə$hɪr/

Weird  / wɪəd$wɪrd/

Mostly it happens in the words that have R in them. Because in American R is pronounced strongly, but in the British rarely R is pronounced.

این بیشتر در کلماتی که R دارند اتفاق میوفته. چون R  در امریکن قوی تلفظ میشه ولی در بریتیش خیلی کم تلفظ میشه در آخر کلمات اصلا تلفظ نمیشه.

علائم فونتیک صدای دوتایی یا diphthong

The next one is /eə/ like:

بعدی صداش شبیه اِیَ هست.

Again the same story. In the British accent, we use /eə/, and, in the American accent, turns into /ɛ/.

در بریتیش ما از /eə/  استفاده می‌کنیم و در امریکن از /ɛ/ استفاده می‌کنیم.

Care / keə$ker /

Aware / əˈweə$əˈwer /

Again mostly it happens in the words that have R in them. Because in America R is pronounced strongly, but in the British rarely R is pronounced.

دوباره این اتفاق بیشتر در کلماتی هست که R دارند. دلیلش هم که r در انگلیسی آمریکایی قوی هست ولی در انگلیسی بریتیش خیلی کم تلفظ میشه.

The next one is /ʊə/ like:

بعدی صداش شبیه اواَ هست.

Again the same story. In the British accent, we use /ʊə/, and, in the American accent, we turn into /ʊ/.

در بریتیش ما از /ʊə/  استفاده می‌کنیم و در امریکن از /ʊ/ استفاده می‌کنیم.

Cure / kjʊə$kjʊr /

Secure / sɪˈkʊə$- sɪˈkjʊr /

Again mostly it happens in the words that have R in them. Because in America R is pronounced strongly, but in the British rarely R is pronounced.

باز هم همون داستان r که گفتم.

علائم فونتیک صدای دوتایی یا diphthong

Now let’s learn the diphthong vowels in English.

The next one is /eɪ/ like:

بعدی صداش شبیه اِی هست.

Day        / deɪ /

Same    / seɪm/

May      /meɪ/

Gain    /ɡeɪn/


Now let’s learn the diphthong + schwa vowels in English.

بریم که صدای دیفثانگ + شوآ رو یاد بگیریم.

The first one is /aɪə/ like:

اولی آیَ

Science     /ˈsaɪəns/

Iron         /ˈaɪən$ˈaɪərn/

Diet         /ˈdaɪət/

Bias        /ˈbaɪəs/

So three together sounds like aiə!

خب این سه تا صدای آیَ میده.

علائم فونتیک diphthong + Schwa

The next one is /ɔɪə/ like:

بعدی اوَ

Royal                   /ˈrɔɪəl/

Loyal                  /ˈlɔɪəl/

annoyance      / əˈnɔɪəns /

So three together sounds like oyə!

این سه تا باهم صدای اوَ میده.

The next one is /aʊə/ like:

صدای بعدی آوَ

power            /paʊə/ Brt. /paʊr/ Ame.

Hour             /aʊə$aʊr/

Allowance  /əˈlaʊəns/

Flour           /flaʊə$flaʊr/

So these three together sound like aoə!

Note: Mostly the words that contain R especially, at the end of the words in an American accent R letter is pronounced but in the British accent turns into ə.

بیشتر صدایی که شامل r هست مخصوصا آخر کلمات در انگلیسی آمریکایی r تلفظ میشه ولی توی بریتیش تبدیل به شوآ میشه.

علائم فونتیک diphthong + Schwa

The next one is /əʊə/ like:

بعدی اَوَ

rowan             / ˈrəʊən/ $/ˈroʊən/.

mower          /ˈməʊə/ $/ˈmoʊər/

Lower           /ˈləʊə/ $/ ˈloʊər/

So these three together sound like əoə in British and in American sounds like /owa/!

خب این سه تا در بریتیش صدای اَوَ میده و در امریکن صدای اووَ میده!

The next one is /eɪə/ like:

بعدی اِیَ هست.

Player             / ˈpleɪə $/pleɪər /.

layer              /ˈleɪə   $/leɪər/

Betrayal     /bɪˈtreɪəl/

So these three together sound like eiə.

پس این سه تا صدای اِیَ میده.بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم علائم فونتیک زبان انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

فرم را پر کنید و مینی دوره فونتیک شرکت کنید!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

12 دیدگاه برای “علائم فونتیک زبان انگلیسی + ویدئو

 1. English lover
  English lover گفته:

  خیلی عالی و کابردی بود. مرسی بیشتر از این صداها برامون بذارید. کلی توی انگلیسی و یادگیری تلفظ لازم میشه که بدونیم اینا رو…

   • نیلوفر معصومی
    نیلوفر معصومی گفته:

    چیزیکه هیچوقت در طول دوران تحصیل بهمون درست یاد ندادند همین مطالب بود. مرسی از این مقاله عالیتون

    • راسا زبان
     راسا زبانمدیریت گفته:

     سپاس. بله خیلی چیزها رو درست حسابی درس نداده‌اند!

 2. F.Rahimi
  F.Rahimi گفته:

  چقدر خوب بود. واقعا این آموزش‌ها رو خیلی‌ها توی پکیج‌هاشون هم نمیدن!

 3. الهه رضاپور
  الهه رضاپور گفته:

  سلام .خیلی ممنوووون .واقعا با تمام جزییات توضیح داده شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

شرکت در مینی دوره فونتیک

تمام علائم فونتیکی را رایگان یاد بگیرید!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹