مکالمه فرهنگ در انگلیسی

مکالمه فرهنگ در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 28ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه فرهنگ در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه فرهنگ در انگلیسی

Which culture do you belong to?

I was born and raised in America where my culture was shaped.

شما به کدام فرهنگ تعلق دارید؟

من در آمریکا متولد و بزرگ شدم، جایی که فرهنگ من شکل گرفت. (بازم میگم من ایران دنیا اومدم و بزرگ شدم ولی این یک نمونه از این مکالمه است و میتونین خودتون جواب متفاوت بدید.)

Is that a multicultural society?

Yes, it is. My culture is a diverse mix of customs and traditions of various races and ethnicities.

آیا این یک جامعه چند فرهنگی است؟

بله همینطور است. فرهنگ من ترکیبی متنوع از آداب و رسوم و سنت های نژادها و قومیت های مختلف است.

How long has your country been practicing those customs?

Well, it has a long history, around 10,000 years ago.

چه مدت است که کشور شما این آداب و رسوم را اجرا می کند؟

خوب، تاریخچه ای طولانی دارد، حدود 10000 سال پیش.

What custom do you like the most?

I like practicing dining etiquette. That’s what makes me American whenever I travel to other countries.

چه رسمی را بیشتر دوست دارید؟

من دوست دارم آداب غذا خوردن را رعایت کنم. این چیزی است که وقتی به کشورهای دیگر سفر می کنم، من را آمریکایی می کند.

مکالمه فرهنگ در انگلیسی

What are the traditional costumes of men and women in your country?

Cowboy hats and boots are American styles, but nowadays jeans and T-shirts are preferable.

لباس های سنتی مردان و زنان کشور شما چگونه است؟

کلاه و چکمه های کابوی سبک آمریکایی هستند، اما امروزه شلوار جین و تی شرت ترجیح داده می شود.

Are you comfortable with the traditions and customs of your culture?

Of course. I was born with it.

آیا با سنت ها و آداب و رسوم فرهنگ خود راحت هستید؟

البته. من با آن متولد شدم.

How do people greet each other?

Well, it depends on the situation. In informal communication, people just say ‘hi’.

مردم چگونه به یکدیگر سلام می کنند؟

خب بستگی به شرایط داره در ارتباطات غیررسمی، مردم فقط «Hi» می‌گویند.

Have you ever felt drawn to another land?

Yes, I’m interested in Indian culture. I wish I could get there someday to attend a typical Indian wedding.

آیا تا به حال احساس کرده اید که به سرزمین دیگری کشیده شده اید؟

بله، من به فرهنگ هند علاقه مند هستم. ای کاش می توانستم روزی برای شرکت در یک عروسی مرسوم هندی به آنجا بروم.


متن انگلیسی در مورد فرهنگ کشورهای مختلف

**Exploring the Rich Tapestry of Global Cultures**

Every corner of our planet is adorned with a unique tapestry of customs, traditions, and beliefs, woven together by the diverse peoples who call it home. From the bustling streets of Tokyo to the serene villages of Switzerland, each country boasts its own rich cultural heritage, shaped by centuries of history and the collective experiences of its inhabitants.

**کاوش در ملیله غنی فرهنگ های جهانی**

 

هر گوشه از سیاره ما با ملیله‌ای منحصر به فرد از آداب و رسوم، سنت‌ها و باورها که توسط مردمان گوناگونی که آن را خانه می‌نامند، بافته شده است. از خیابان های شلوغ توکیو گرفته تا روستاهای آرام سوئیس، هر کشوری میراث فرهنگی غنی خود را دارد که بر اساس قرن ها تاریخ و تجربیات جمعی ساکنان آن شکل گرفته است.

 

متن انگلیسی در مورد فرهنگ کشور ژاپن

In Japan, tradition and modernity intertwine seamlessly, as ancient rituals coexist with cutting-edge technology. The art of tea ceremonies, kabuki theater, and cherry blossom festivals are cherished customs that reflect Japan’s deep reverence for nature and harmony.

در ژاپن، سنت و مدرنیته به طور یکپارچه در هم تنیده می‌شوند، زیرا آیین‌های باستانی با فناوری‌های پیشرفته همزیستی می‌کنند. هنر مراسم چای، تئاتر کابوکی و جشنواره‌های شکوفه‌های گیلاس آداب و رسومی هستند که نشان دهنده احترام عمیق ژاپن به طبیعت و هماهنگی است.

متن انگلیسی در مورد فرهنگ کشور ایتالیا

In Italy, food is not just sustenance but a sacred ritual that brings families and friends together. From the simplicity of spaghetti al pomodoro to the decadence of tiramisu, Italian cuisine is a celebration of fresh ingredients, bold flavors, and centuries-old recipes passed down through generations.

در ایتالیا، غذا فقط رزق نیست، بلکه یک آیین مقدس است که خانواده ها و دوستان را دور هم جمع می کند. از سادگی اسپاگتی آل پومودورو تا انحطاط تیرامیسو، غذاهای ایتالیایی جشنی از مواد اولیه تازه، طعم‌های جسورانه و دستور العمل‌های چند صد ساله است که در طول نسل‌ها منتقل شده است.

متن انگلیسی در مورد فرهنگ کشور هند

Meanwhile, in India, spirituality permeates every aspect of life, from the vibrant colors of traditional clothing to the rhythmic chants of ancient mantras. With its myriad festivals, diverse cuisines, and ornate temples, India is a kaleidoscope of sights, sounds, and tastes that ignite the senses and nourish the soul.

در همین حال، در هند، معنویت در تمام جنبه های زندگی نفوذ می کند، از رنگ های پر جنب و جوش لباس های سنتی گرفته تا آوازهای موزون مانتراهای باستانی. هند با فستیوال‌های بی‌شمار، غذاهای متنوع، و معابد پرآذین، منظره‌ای از مناظر، صداها و مزه‌هایی است که حواس را شعله‌ور می‌کند و روح را تغذیه می‌کند.

متن انگلیسی در مورد فرهنگ کشورهای آفریقا

Traveling westward, we find ourselves in the heart of Africa, where the rhythms of life are set to the beat of drum circles and the melodies of tribal chants. From the vibrant textiles of West Africa to the intricate beadwork of Maasai tribes, African artistry reflects a deep connection to the land and a reverence for ancestral wisdom.

با سفر به غرب، خود را در قلب آفریقا می یابیم، جایی که ریتم های زندگی با ضربان دایره های طبل و ملودی های آوازهای قبیله ای تنظیم شده است. از منسوجات پر جنب و جوش غرب آفریقا تا مهره کاری های پیچیده قبایل ماسایی، هنر آفریقایی نشان دهنده ارتباط عمیق با سرزمین و احترام به خرد اجدادی است.

متن انگلیسی در مورد فرهنگ کشورهای اروپایی

And let’s not forget about the charm of European cultures, where each country boasts its own unique customs and traditions. Whether savoring a croissant in a Parisian café, dancing the flamenco in Spain, or exploring the medieval castles of Germany, Europe’s cultural tapestry is as diverse as it is enchanting.

و از جذابیت فرهنگ های اروپایی غافل نشویم، جایی که هر کشور آداب و رسوم و سنت های منحصر به فرد خود را دارد. چه در یک کافه پاریس یک کروسان میل کنید، چه رقص فلامنکو در اسپانیا، چه کاوش در قلعه های قرون وسطایی آلمان، ملیله فرهنگی اروپا به همان اندازه که جذاب است، متنوع است.

 

As we journey across the globe, we are reminded of the beauty and complexity of our shared human experience. While our cultures may differ in language, religion, and customs, they are united by a common thread of resilience, creativity, and the universal desire for connection and understanding.

همانطور که ما در سراسر جهان سفر می کنیم، زیبایی و پیچیدگی تجربه مشترک انسانی خود را به یاد می آوریم. در حالی که فرهنگ‌های ما ممکن است از نظر زبان، مذهب و آداب و رسوم متفاوت باشند، اما با یک رشته مشترک انعطاف‌پذیری، خلاقیت، و میل جهانی برای ارتباط و تفاهم متحد شده‌اند.

So let us celebrate the rich tapestry of global cultures, embracing the diversity that makes our world so vibrant and alive. For it is in our differences that we find our greatest strength, and in our shared humanity that we find our deepest kinship.

پس بیایید ملیله های غنی فرهنگ های جهانی را جشن بگیریم، با استقبال از تنوعی که دنیای ما را بسیار سرزنده و زنده می کند. زیرا در تفاوت‌هایمان است که بیشترین قدرت خود را می‌یابیم، و در انسانیت مشترکمان است که عمیق‌ترین خویشاوندی خود را می‌یابیم.


متن انگلیسی درباره فرهنگ ایران

**Exploring the Rich and Diverse Culture of Iran**

Iran, with its millennia-old history and rich cultural heritage, is a land of captivating beauty, diverse traditions, and profound spirituality. Situated at the crossroads of civilizations, Iran has been shaped by the influences of ancient Mesopotamian, Persian, Islamic, and modern Western cultures, resulting in a unique tapestry of customs, art, and beliefs.

**کاوش در فرهنگ غنی و متنوع ایران**

 

ایران با تاریخ هزاران ساله و میراث فرهنگی غنی خود، سرزمین زیبایی های فریبنده، سنت های متنوع و معنویت عمیق است. ایران که در تقاطع تمدن ها قرار دارد، تحت تأثیر فرهنگ های باستانی بین النهرین، ایرانی، اسلامی و مدرن غربی شکل گرفته است و در نتیجه ملیله ای منحصر به فرد از آداب و رسوم، هنر و باورها به وجود آمده است.

هنر و معماری:

**Art and Architecture:** Iranian art and architecture are renowned for their exquisite beauty and intricate designs. From the majestic mosques of Isfahan to the stunning tilework of Shiraz, Iranian architecture reflects a blend of Persian, Islamic, and pre-Islamic influences. Persian miniature painting, calligraphy, and carpet weaving are also esteemed art forms that showcase Iran’s artistic prowess and attention to detail.

**هنر و معماری:** هنر و معماری ایرانی به دلیل زیبایی نفیس و طراحی های پیچیده خود شهرت دارند. از مساجد باشکوه اصفهان تا کاشی کاری های خیره کننده شیراز، معماری ایرانی تلفیقی از تأثیرات ایرانی، اسلامی و پیش از اسلام را منعکس می کند. نقاشی مینیاتور ایرانی، خوشنویسی و قالی بافی نیز از هنرهای ارجمندی هستند که توان هنری و توجه به جزئیات ایران را به نمایش می گذارد.

ادبیات و شعر:

**Literature and Poetry:** Iran has a rich literary tradition dating back thousands of years. Persian literature, with its epic poems, lyrical verses, and philosophical treatises, has produced some of the world’s greatest literary works. The poems of Rumi, Hafez, and Saadi continue to inspire readers around the globe with their timeless wisdom and universal themes of love, spirituality, and human experience.

**ادبیات و شعر:** ایران دارای سنت ادبی غنی با قدمت هزاران سال است. ادبیات فارسی با اشعار حماسی، غزلیات و رساله های فلسفی خود، برخی از بزرگترین آثار ادبی جهان را پدید آورده است. اشعار مولانا، حافظ و سعدی با حکمت جاودانه و مضامین جهانی عشق، معنویت و تجربه انسانی خود همچنان الهام بخش خوانندگان در سراسر جهان هستند.

 

آشپزی:**

**Cuisine:** Iranian cuisine is as diverse as its culture, with each region boasting its own culinary specialties and flavors. From the aromatic stews of Gilan to the savory kebabs of Tehran, Iranian cuisine is characterized by its use of fresh herbs, spices, and local ingredients. Rice, bread, yogurt, and fresh herbs such as mint, parsley, and cilantro are staples of the Iranian diet, while saffron, rosewater, and dried fruits add depth and complexity to dishes.

**آشپزی:** غذاهای ایرانی به اندازه فرهنگ آن متنوع است و هر منطقه دارای غذاهای خاص و طعم خاص خود است. از خورش‌های معطر گیلان گرفته تا کباب‌های خوش طعم تهران، غذاهای ایرانی با استفاده از سبزی‌های تازه، ادویه‌ها و مواد محلی مشخص می‌شود. برنج، نان، ماست و گیاهان تازه مانند نعناع، جعفری و گشنیز جزء اصلی رژیم غذایی ایرانیان هستند، در حالی که زعفران، گلاب و میوه های خشک به غذاها عمق و پیچیدگی می بخشند.

 

جشن ها و جشن ها:

**Festivals and Celebrations:** Iranians celebrate a variety of festivals and holidays throughout the year, each steeped in tradition and meaning. Nowruz, the Persian New Year, is one of the most important and widely celebrated festivals in Iran, marking the arrival of spring with rituals such as the Haft-Seen table, family gatherings, and gift-giving. Other festivals, such as Mehregan, Yalda, and Chaharshanbe Suri, offer opportunities for communities to come together, celebrate, and renew their spirits.

**جشن ها و جشن ها:** ایرانیان در طول سال جشن ها و اعیاد مختلفی را جشن می گیرند که هر کدام غرق در سنت و معنی است. نوروز، سال نو ایرانی، یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین اعیاد در ایران است که فرا رسیدن فصل بهار را با آداب و رسومی چون سفره هفت‌سین، جمع‌های خانوادگی و هدیه‌ دادن، جشن می‌گیرد. جشنواره‌های دیگر مانند مهرگان، یلدا و چهارشنبه سوری فرصت‌هایی را برای اجتماعات فراهم می‌کند تا گرد هم آیند، جشن بگیرند و روحیه خود را تجدید کنند.

 

مهمان نوازی و صمیمیت:

**Hospitality and Warmth:** Iranians are renowned for their hospitality and warmth towards guests. It is customary to offer guests tea, sweets, and a warm welcome, regardless of the time of day. Iranians take great pride in making visitors feel at home and often go out of their way to ensure their comfort and enjoyment.

**مهمان نوازی و صمیمیت:** ایرانیان به مهمان نوازی و صمیمیت نسبت به میهمانان شهرت دارند. مرسوم است که صرف نظر از ساعت روز به مهمانان چای، شیرینی و پذیرایی گرم ارائه می شود. ایرانیان از اینکه بازدیدکنندگان احساس کنند در خانه خود هستند بسیار افتخار می کنند و اغلب برای اطمینان از آسایش و لذت بردن از راه خود تلاش می کنند.

معنویت و فلسفه:

**Spirituality and Philosophy:** Iran has a long tradition of spiritual and philosophical inquiry, with a rich tapestry of religious beliefs and practices. Islam is the predominant religion in Iran, but the country is also home to significant communities of Christians, Jews, Zoroastrians, and Bahá’ís, among others. Sufism, with its emphasis on love, devotion, and spiritual transformation, has deep roots in Iranian culture and has had a profound influence on Persian literature, music, and art.

**معنویت و فلسفه:** ایران دارای سنت دیرینه تحقیق معنوی و فلسفی، با تابلویی غنی از باورها و اعمال مذهبی است. اسلام دین غالب در ایران است، اما این کشور همچنین خانه جوامع قابل توجهی از مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و بهائیان و دیگران است. تصوف با تأکید بر عشق، ایثار و دگرگونی معنوی، ریشه عمیقی در فرهنگ ایرانی دارد و تأثیر عمیقی بر ادبیات، موسیقی و هنر فارسی گذاشته است.

From its breathtaking landscapes to its vibrant bazaars, Iran offers a wealth of cultural treasures waiting to be discovered. As Iranians continue to embrace their heritage and traditions, they ensure that the rich tapestry of Iranian culture remains vibrant and alive for generations to come.

از مناظر نفس گیر گرفته تا بازارهای پر جنب و جوشش، ایران گنجینه های فرهنگی فراوانی را ارائه می دهد که منتظر کشف هستند. همانطور که ایرانیان به پذیرفتن میراث و سنت های خود ادامه می دهند، تضمین می کنند که ملیله غنی فرهنگ ایرانی برای نسل های آینده پر جنب و جوش و زنده بماند.


متن انگلیسی درباره اداب و رسوم ایران

**Exploring Iranian Etiquette and Customs**

Iran, a land rich in history, culture, and tradition, is known for its hospitality, warmth, and deep-rooted customs. From the bustling bazaars of Tehran to the serene gardens of Isfahan, Iranian society is steeped in etiquette and rituals that reflect its proud heritage and values.

**کاوش در آداب و رسوم ایرانی**

 

ایران، سرزمینی غنی از تاریخ، فرهنگ و سنت، به مهمان نوازی، خونگرمی و آداب و رسوم ریشه‌دار معروف است. از بازارهای شلوغ تهران گرفته تا باغ‌های آرام اصفهان، جامعه ایرانی غرق در آداب و آیین‌هایی است که میراث و ارزش‌های پرافتخار آن را نشان می‌دهد.

 

میهمان نوازی:

**Hospitality:** Iranians take great pride in their hospitality and go to great lengths to make guests feel welcome. It is customary to offer guests tea, sweets, and a warm greeting upon arrival, regardless of the time of day.

**میهمان نوازی:** ایرانی ها به مهمان نوازی خود افتخار می کنند و تمام تلاش خود را می کنند تا از مهمانان استقبال کنند. مرسوم است که در بدو ورود بدون توجه به زمان روز به مهمانان چای، شیرینی و احوالپرسی گرم می دهند.

ادب:

**Politeness:** Politeness and respect for others are highly valued in Iranian culture. Addressing others with courtesy titles, such as “Khanoom” (Mrs.) or “Agha” (Mr.), and using polite language and gestures are considered essential.

**ادب:** ادب و احترام به دیگران در فرهنگ ایرانی ارزش بالایی دارد. خطاب به دیگران با القاب ادب مانند خانم یا آقا و استفاده از زبان و حرکات مودبانه ضروری تلقی می شود.

 

ارزش های خانوادگی:

**Family Values:** Family plays a central role in Iranian society, and strong bonds between relatives are highly cherished. Respect for elders, obedience to parents, and support for family members are deeply ingrained values.

**ارزش های خانوادگی:** خانواده نقش اساسی در جامعه ایرانی دارد و پیوندهای قوی بین اقوام بسیار گرامی است. احترام به بزرگترها، اطاعت از والدین، و حمایت از اعضای خانواده ارزش هایی عمیقا ریشه دار هستند.

آداب و رسوم اسلامی:

**Islamic Customs:** Islam is the predominant religion in Iran, and many customs and traditions are influenced by Islamic teachings. Observing modesty in dress, refraining from public displays of affection, and participating in religious ceremonies are common practices.

**آداب و رسوم اسلامی:** اسلام دین غالب در ایران است و بسیاری از آداب و سنن متاثر از آموزه های اسلامی است. رعایت حیا در پوشش، پرهیز از ابراز محبت عمومی و شرکت در مراسم مذهبی از اعمال رایج است.

تعارف:

**Tarof:** Tarof is a unique aspect of Iranian culture that involves a form of polite refusal or insistence. When offering something to others, it is customary to initially decline out of politeness, even if one desires it. The offer is often repeated, and it is customary to accept on the second or third offer.

**تعارف:** طرف جنبه منحصر به فرد فرهنگ ایرانی است که نوعی امتناع یا اصرار مؤدبانه را در بر می گیرد. وقتی چیزی را به دیگران عرضه می کنید، مرسوم است که در ابتدا از روی ادب، آن را امتناع کنید، حتی اگر کسی بخواهد. این پیشنهاد اغلب تکرار می شود و مرسوم است که در پیشنهاد دوم یا سوم پذیرفته شود.

نوروز:

**Nowruz:** Nowruz, or Persian New Year, is one of the most important celebrations in Iran. It marks the beginning of spring and is celebrated with rituals such as the Haft-Seen table, family gatherings, and gift-giving.

**نوروز:** نوروز یا سال نو ایرانی یکی از مهم ترین جشن های ایران است. آغاز بهار است و با آداب و رسومی مانند سفره هفت سین، جمع های خانوادگی و هدیه دادن جشن گرفته می شود.

چهارشنبه سوری:

**Chaharshanbe Suri:** Chaharshanbe Suri is an ancient Iranian festival celebrated on the eve of the last Wednesday before Nowruz. It involves lighting bonfires, jumping over flames, and performing rituals to ward off evil spirits and bring good luck for the new year.

**چهارشنبه سوری:** چهارشنبه سوری یک جشن ایرانی باستانی است که در آستانه آخرین چهارشنبه قبل از عید نوروز برگزار می شود. این شامل برافروختن آتش، پریدن از روی شعله های آتش و انجام مراسمی برای دفع ارواح شیطانی و به ارمغان آوردن شانس خوب برای سال جدید است.

تقیه:

**Taqiyyah:** Taqiyyah is the practice of concealing one’s true thoughts or beliefs in order to avoid conflict or harm. It is often employed in sensitive or politically charged situations.

**تقیه:** تقیه عبارت است از کتمان افکار یا عقاید واقعی به منظور اجتناب از درگیری یا آسیب. اغلب در موقعیت‌های حساس یا سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

As Iran continues to evolve and modernize, its rich tapestry of customs and traditions remains an integral part of its identity. By embracing and honoring these cultural practices, Iranians preserve their heritage and pass on their timeless wisdom to future generations.

همانطور که ایران به تکامل و مدرن شدن ادامه می دهد، ملیله های غنی از آداب و رسوم و سنت ها بخشی جدایی ناپذیر از هویت آن باقی مانده است. ایرانیان با پذیرفتن و ارج نهادن به این شیوه های فرهنگی، میراث خود را حفظ می کنند و حکمت جاودانه خود را به نسل های آینده منتقل می کنند.


جمع‌بندی مکالمه فرهنگ در انگلیسی

امیدوارم مکالمه فرهنگ در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان