جملات ماشین و اتومبیل در انگلیسی

ماشین و اتومبیل در زبان انگلیسی

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 13ام اسفند , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی در مورد ماشین و اتومبیل در زبان انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد ماشین و اتومبیل در زبان انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


جملات ماشین و اتومبیل در زبان انگلیسی:

Generalities

کلیات

Do you have a car?

اتومبیل داری؟

Yes, I have a Toyota.

بله تویوتا دارم.

What model is it?

چه مدلی است؟

It’s a 1992 (model).

مدل ۱۹۹۲ است.

Is it four-door or two-door?

چهار در است یا دو در؟

It’s a four-door Corona.

کورونای چهاردر است.

I don’t like four-cylinder cars. I have a six-cylinder Chevrolet.

من اتومبیل چهارسیلندر را دوست ندارم. خودم شورلت شش سیلندر دارم.

But big cars use too much gas (gasoline) (Am.) / petrol (Br.).

اما اتومبیل‌های بزرگ بنزین زیاد مصرف می‌کنند.

What color is your car?

اتومبیلت چه رنگی است؟

It’s metallic blue.

آبی متالیک است.

Where was this car made?

این اتومبیل ساخت کجاست؟

Is your new car left-hand drive (LHD)?

اتومبیل جدیدت فرمانش در سمت چپ است؟

No, it’s an English car. English cars are right-hand drive (RHD).

نه اتومبیلم انگلیسی است. اتومبیل‌های انگلیسی فرمانشان در سمت راست است.


انشا درباره ماشین به انگلیسی

Title: The Automobile: A Marvel of Modern Innovation
In the landscape of modern innovation, few inventions have had as profound an impact on society as the automobile. Since its inception, the car has not only revolutionized transportation but has also become an emblem of freedom, progress, and cultural identity.
The story of the automobile begins in the late 19th century, with the pioneering work of inventors like Karl Benz, Gottlieb Daimler, and Henry Ford. Their vision and ingenuity gave birth to the first gasoline-powered vehicles, laying the foundation for the automotive revolution that would follow.
From those early days of handcrafted automobiles to the mass production techniques introduced by Henry Ford, the industry has continuously evolved, driven by advancements in technology, engineering, and design. Today, cars are marvels of modern engineering, equipped with cutting-edge safety features, advanced infotainment systems, and efficient propulsion systems.
However, the significance of the automobile extends far beyond its technical capabilities. It has fundamentally transformed the way we live, work, and interact with the world around us. Cars have connected distant communities, facilitated economic growth, and shaped the urban landscape. They have given individuals the freedom to travel wherever their desires take them, opening up new horizons of exploration and adventure.
انشا درباره ماشین به انگلیسی
However, with these transformative benefits also come challenges. The widespread use of automobiles has led to issues such as traffic congestion, air pollution, and reliance on finite fossil fuels. Addressing these challenges requires a concerted effort from policymakers, industry leaders, and individuals alike to promote sustainable transportation solutions and reduce the environmental impact of car usage.
In conclusion, the automobile remains one of the most iconic symbols of human innovation and progress. Its evolution from a simple mode of transportation to a complex and integral part of modern society is a testament to the power of human ingenuity and creativity. As we continue into the future, the automobile will undoubtedly continue to shape the world in ways we can only begin to imagine.

ترجمه فارسی انشا درباره ماشین به انگلیسی:

عنوان: اتومبیل: اعجوبه نوآوری مدرن

در عرصه نوآوری های مدرن، تعداد اندکی از اختراعات به اندازه اتومبیل تأثیر عمیقی بر جامعه داشته اند. از زمان پیدایش، خودرو نه تنها حمل و نقل را متحول کرده است، بلکه به نمادی از آزادی، پیشرفت و هویت فرهنگی نیز تبدیل شده است.

داستان اتومبیل از اواخر قرن نوزدهم با کار پیشگامانه مخترعانی مانند کارل بنز، گوتلیب دایملر و هنری فورد آغاز می شود. چشم انداز و نبوغ آنها منجر به تولد اولین وسایل نقلیه بنزینی شد و پایه و اساس انقلاب خودروسازی را در آینده بنا نهاد.

از آن روزهای اولیه اتومبیل های دست ساز تا تکنیک های تولید انبوه معرفی شده توسط هنری فورد، این صنعت به طور مداوم با پیشرفت فناوری، مهندسی و طراحی تکامل یافته است. امروزه، خودروها اعجوبه های مهندسی مدرن هستند که به ویژگی های ایمنی پیشرفته، سیستم های سرگرمی و اطلاعاتی پیشرفته و سیستم های پیشرانه کارآمد مجهز شده اند.

اما اهمیت اتومبیل فراتر از قابلیت های فنی آن است. این وسیله به طور اساسی نحوه زندگی، کار و تعامل ما با دنیای اطراف را تغییر داده است. خودروها جوامع دور افتاده را به هم نزدیک کرده اند، رشد اقتصادی را تسهیل کرده اند و منظر شهری را شکل داده اند. آنها به افراد آزادی سفر به هر کجا که دلشان می خواهد را بخشیده اند و افق های جدیدی از اکتشاف و ماجراجویی را گشوده اند.

انشا درباره ماشین به انگلیسی

با این حال، همراه با این مزایای تحول آفرین، چالش هایی نیز وجود دارد. استفاده گسترده از اتومبیل منجر به مشکلاتی مانند تراکم ترافیک، آلودگی هوا و وابستگی به سوخت های فسیلی محدود شده است. مقابله با این چالش ها مستلزم تلاش مشترک سیاستگذاران، رهبران صنعت و افراد به طور یکسان برای ترویج راه حل های حمل و نقل پایدار و کاهش تأثیر زیست محیطی استفاده از خودرو است.

در نتیجه، اتومبیل همچنان یکی از نمادهای برجسته نوآوری و پیشرفت بشر باقی مانده است. تکامل آن از یک وسیله نقلیه ساده به بخشی پیچیده و جدایی ناپذیر از جامعه مدرن، گواهی بر قدرت نبوغ و خلاقیت انسان است. همانطور که به آینده ادامه می دهیم، بدون شک اتومبیل همچنان به شکل دادن به جهان به روش هایی که فقط می توانیم تصور کنیم ادامه خواهد داد.


متن انگلیسی برای ماشین با ترجمه:

Title: The Car: A Masterpiece of Modern Innovation

Introduction:

In the world of modern innovation, few inventions have had as profound an impact on society as the car. Since its inception, the car has not only revolutionized transportation, but has also become a symbol of freedom, progress, and cultural identity.

عنوان: ماشین: شاهکار نوآوری مدرن

مقدمه:

در دنیای نوآوری‌های مدرن، کمتر اختراعی به اندازه ماشین بر جامعه تاثیر عمیقی گذاشته است. از زمان ظهور، ماشین نه تنها انقلابی در حمل و نقل ایجاد کرده، ‌بلکه به نمادی از آزادی، پیشرفت و هویت فرهنگی تبدیل شده است.

History:

The story of the car begins in the late 19th century with the pioneering work of inventors like Karl Benz, Gottlieb Daimler, and Henry Ford. Their vision and ingenuity led to the birth of the first gasoline-powered cars, laying the foundation for the automotive revolution that would follow.

تاریخچه:

داستان ماشین از اواخر قرن نوزدهم با کار پیشگامانه مخترعانی مانند کارل بنز، گوتلیب دایملر و هنری فورد آغاز می‌شود. ‌بینش و خلاقیت آنها منجر به تولد اولین خودروهای بنزینی شد و پایه و اساس انقلاب خودروسازی در آینده را بنا نهاد.

Evolution:

From those early days of handcrafted cars to the mass production techniques introduced by Henry Ford, the industry has continuously evolved, driven by advancements in technology, engineering, and design. Today, cars are marvels of modern engineering, equipped with advanced safety features, state-of-the-art infotainment systems, and efficient propulsion systems.

تکامل:

از آن روزهای اولیه اتومبیل‌های دست‌ساز تا تکنیک‌های تولید انبوه معرفی شده توسط هنری فورد، این صنعت به طور مداوم با پیشرفت در فناوری، مهندسی و طراحی تکامل یافته است. امروزه، ماشین‌ها شاهکارهای مهندسی مدرن هستند که به ویژگی‌های ایمنی پیشرفته، سیستم‌های سرگرمی و اطلاعاتی نوین و سیستم‌های پیشرانه کارآمد مجهز شده‌اند.

Impacts:

But the significance of the car goes beyond its technical capabilities. It has fundamentally transformed the way we live, work, and interact with the world around us. Cars have connected distant communities, facilitated economic growth, and shaped the urban landscape. They have given individuals the freedom to travel wherever they want, opening up new horizons of exploration and adventure.

تاثیرات:

اما اهمیت ماشین فراتر از قابلیت‌های فنی آن است. این وسیله به طور اساسی نحوه زندگی، کار و تعامل ما با دنیای اطراف را تغییر داده است. ‌ماشین‌ها جوامع دوردست را به هم متصل کرده، ‌رشد اقتصادی را تسهیل کرده و ‌منظر شهری را شکل داده‌اند. ‌آنها به افراد آزادی سفر به هر کجا که می‌خواهند را داده‌اند و ‌افق‌های جدیدی از اکتشاف و ماجراجویی را گشوده‌اند.

Challenges:

However, along with these transformative benefits come challenges. The widespread use of cars has led to problems such as traffic congestion, air pollution, and reliance on finite fossil fuels. Addressing these challenges requires a concerted effort from policymakers, industry leaders, and individuals alike to promote sustainable transportation solutions and reduce the environmental impact of car usage.

چالش‌ها:

با این حال، ‌همراه با این مزایای تحول‌آفرین، چالش‌هایی نیز وجود دارد. ‌استفاده گسترده از ماشین منجر به مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا و وابستگی به سوخت‌های فسیلی محدود شده است. ‌مقابله با این چالش‌ها نیازمند تلاش مشترک سیاستگذاران، ‌رهبران صنعت و افراد برای ترویج راه‌حل‌های حمل و نقل پایدار و ‌کاهش اثرات زیست‌محیطی استفاده از ماشین است.

Conclusion:

Ultimately, the car remains one of the most iconic symbols of human innovation and progress. Its evolution from a simple mode of transportation to a complex and integral part of modern society is a testament to the power of human ingenuity and creativity. As we continue into the future, the car will undoubtedly continue to shape the world in ways we can only begin to

نتیجه:

در نهایت، ‌ماشین همچنان یکی از نمادهای برجسته نوآوری و پیشرفت بشر باقی مانده است. ‌تکامل آن از یک وسیله نقلیه ساده به بخشی پیچیده و جدایی‌ناپذیر از جامعه مدرن، گواهی بر قدرت نبوغ و خلاقیت انسان است. ‌همانطور که به آینده ادامه می‌دهیم، ‌بدون شک ماشین به شکل‌دهی به جهان به روش‌هایی که فقط می‌توانیم تصور کنیم ادامه خواهد داد.


Types of cars

انواع اتومبیل در انگلیسی:

What kind of car do you have?

چه نوع اتومبیلی داری؟

I have a compact car.

منظور اتومبیل‌های معمولی است که سایز متوسط دارند و کم‌مصرف‌اند. (تویوتا، فولکس‌واگن …)

I have a sedan. (Am.) , I have a saloon car. (Br.)

منظور هرگونه اتومبیل دو در یا چهاردر است که ظرفیت آن ۴ الی ۶ نفر باشد.

This hatch-back (car) is in good shape.

منظور اتومبیلی است که صندوق عقب آن از اتاق جدا نیست و شیشه عقب همراه با درب صندوق عقب بالا می‌رود. (مانند: رنو و …)

This luxury car has automatic transmission.

این اتومبیل تجملی گیربکس اتوماتیک دارد/ دنده اتوماتیک است.

I’m looking for a van/ a mini van.

منظور استیشن‌های بزرگی است که امروزه استفاده از آنها متداول می‌باشد.

This sports car has front-wheel drive.

این اتومبیل اسپرت دیفرانسیل جلو است.

I used to have a station wagon (Am.) / an estate car (Br.).

قبلا استیشن داشتم.

I don’t want a convertible car.

اتومبیل کروکی نمی‌خواهم.

That hardtop is really in a good shape.

منظور اتومبیلی است که سقف فلزی و ثابت دارد.

I’m looking for a four-wheel drive pick-up.

دنبال یک وانت دو دیفرانسیال می گردم.


Parts of the interior of a car

اجزاء داخل اتومبیل در زبان انگلیسی

The seats are really comfortable.

صندلی‌ها واقعا راحت‌اند.

please buckle your seat belt.

لطفا کمربند ایمنی را ببند.

The upholstery is black leather.

تودوزی چرم سیاه است.

This door handle is broken.

این دستگیره در شکسته است.

There are no window rollers (Am.) / window winders (Br.). The windows are opened and closed automatically.

این اتومبیل بالابر شیشه ندارد. پنجره‌ها به طور اتوماتیک باز و بسته می‌شوند.

Can you roll up and close the window, please?

می‌توانی لطفا پنجره را ببندی؟

Do you mind if I roll down / open the window?

اشکالی ندارد پنجره را باز کنم؟

The car key is in the ignition switch.

کلید اتومبیل روی سوئیچ (محل روشن‌کردن اتومبیل) است.

This door lock doesn’t work.

این قفل (در) کار نمی‌کند.

اجزاء داخل اتومبیل در زبان انگلیسی

Let me adjust the rearview mirror.

بگذار آینه (بالای سر راننده) را تنظیم کنم.

The side mirror (Am.) / wing mirror (Br.) is broken.

آینه‌بغل شکسته است.

The rear window is cracked.

شیشه عقب ترک دارد.

The steering wheel turns freely. The steering system is hydraulic.

فرمان به‌راحتی می‌چرخد. فرمان هیدرولیک است.

The dashboard has a large (glove) compartment.

داشبورد محفظه جاداری دارد. (dashboard به سرتاسر قسمتی از اتومبیل گفته می‌شود که مقابل سرنشینان صندلی‌های جلو قرار دارد. آن بخش را که مقابل راننده است و محل نصب آمپرها می‌باشد instrument panel و آن بخش را که از یک محفظه تشکیل شده glove compartment می‌نامند.)

The instrument panel has a beautiful design.

پانل جلوی راننده (محل نصب آمپرها) طرح زیبایی دارد.

Do all the gauges work properly?

تمام آمپرها (درجه‌ها) درست کار می‌کنند؟

The speedometer also indicates the RPM (Revolutions Per Minute).

سرعت‌سنج دور موتور را هم نشان می‌دهد.

The gas gauge (Am.) / petrol gauge (Br.) is in full.

(عقربه) درجه بنزین روی پر است.

The temperature gauge (needle) is normal.

عقربه درجه آب روی نرمال است.

Where’s the oil pressure gauge?

آمپر (فشار) روغن کجاست؟

There’s no gauge. There’s a yellow light that comes on when the level of oil goes down.

(این ماشین) آمپر روغن ندارد. یک چراغ زرد هست که هرگاه سطح روغن پایین برود روشن می‌شود.

This is the indicator switch (Br.) / turn signal lever (Am.).

این دکمه / دسته چراغ راهنماست.

And this is the horn.

و این هم بوق است.

Sound / Beep / Blow your horn.

بوق بزن.

All the drivers were honking their horns.

همه راننده‌ها بوق‌های خود را به صدا درآورده بودند. (منظور بوق زدن گوش‌خراش است.)

جملات اجزاء داخل اتومبیل در زبان انگلیسی

 This is the choke.

این گاز دستی (ساسات) است.

And this knob operates the (windshield) wipers.

و این کلید هم برف‌پاک‌کن‌ها را به کار می‌اندازد.

This switch turns on the heater (fan/ blower).

این کلید بادبزن بخاری را روشن می‌کند.

This switch turns on the headlights

این کلید چراغ‌های جلو را روشن می‌کند.

Put on your low beam(s). / Dip your high beam(s). It’s dazzling/ blinding the oncoming drivers.

بزن نور پایین. (نوربالا) چشم راننده‌های روبرو را می‌زند.

Always use low beams in the fog.

در مه همیشه از نور پایین استفاده کن.

This is the gearshift(Am.) /gear-lever(Br)

این دسته دنده است.

The handbrake/emergency brake is on the left.

ترمز دستی در سمت چپ است.

The gas pedal (Am.) / accelerator pedal (Br.) is a little loose.

پدال گاز کمی لق است.

The pad on the brake pedal is worn out.

لاستیک روی پدال ترمز کهنه است.

This car doesn’t have a clutch pedal.

این اتومبیل پدال کلاج ندارد.

Parts of the exterior of a car

اجزاء بدنه اتومبیل

The front bumper is a little bent/ crooked

سپر جلو کمی کج است.

There’s a dent on this fender (Am.) / wing (Br.).

این گلگیر فرورفتگی دارد.

The windshield (Am.) / windscreen (Br.) is cracked.

شیشه جلو ترک دارد.

The top / roof of the car is dented

سقف فرورفتگی دارد.

My new Mercedes has a nice sunroof.

منظور بخشی از سقف اتومبیل است که از شیشه ساخته شده و می‌تواند ثابت یا متحرک باشد.

This door is a little out of/off-kilter. You need to slam it to close it.

این در پایین افتاده (تنظیم نیست) باید آن را بکوبی تا بسته شود.

Can you lift the hood (Am.) / bonnet (Br.) , please?

لطفا کاپوت را بالا ببر.

Is the spare tire in the trunk (Am.) / boot (Br.)?

لاستیک یدکی توی صندوق عقب هست

Please close the trunk (lid/ door)

لطفا در صندوق عقب را ببند.

اجزا داخل و بدنه اتومبیل در انگلیسی

The roof rack /luggage rack is a little loose

باربند کمی شل است.

The trim along the sides is nice

زه دورتادور بدنه قشنگ است.

This car has a lot of accessories

این اتومبیل لوازم تزئینی فراوانی دارد.

One of the signal lights (Am.) / indicator lights (Br.) is broken.

یکی از چراغ‌های راهنما شکسته است.

You’ve left the taillights (Am.) , rear lights (Br.) on.

چراغ‌های عقب را روشن گذاشته‌ای.

One of the backup lights doesn’t come on/ turn on.

یکی از چراغ‌های دنده عقب روشن نمی‌شود.

The license plate (Am.) / number plate (Br.) is a little loose.

نمره (اتومبیل) کمی شل است.

I can’t lock the gas tank door (Am.) / petrol cap (Br.).

نمی‌توانم در باک را قفل کنم.

Where’s the antenna (Am.) / aerial Br ?

آنتن کجاست؟

These splash guards (Am.)/ mud flaps (Br.) look nice on the car.

منظور گلگیر لاستیکی است که زیر لبه گلگیر اصلی نصب می‌شود.


 موتور ماشین در زبان انگلیسی و اجزاء آن

در این قسمت آموزش در مورد موتور ماشین در انگلیسی را به شما می‌گوییم. 


The engine & its parts

 موتور ماشین در زبان انگلیسی و اجزاء آن

The engine ticks.

این موتور مثل ساعت کار می‌کند.

The engine is not tuned/ is idle.

موتور تنظیم نیست.

I think I should have/ get the engine tuned up.

فکر می‌کنم باید بدهم موتور را تنظیم کنند.

My car burns oil. The exhaust is blue.

اتومبیلم روغن‌سوزی دارد. دود اگزوز آبی‌رنگ است.

I should get the piston rings changed.

باید بدهم رینگ پیستون‌ها را عوض کنند.

The radiator is leaking. There must be a leak in it.

رادیاتور چکه می‌کند. باید سوراخ باشد.

The fan belt is too loose. It’s squeaking.

تسمه پروانه شل است. صدا می‌کند.

The generator is out of order.

دینام خراب است.

The starter has burned out.

استارت سوخته است.

This spark plug is no good.

این شمع خراب است،

I think the oil pump doesn’t work properly.

فکر می‌کنم پمپ روغن درست کار نمی‌کند.

موتور ماشین در انگلیسی

Maybe this fuse is burned out.

شاید این فیوز سوخته باشد.

There’s a hole in the exhaust pipe

لوله اگزوز سوراخ است.

The oil pan is dented

کارتر (ظرف روغن‌موتور) فرورفتگی دارد.

Pour some brake fluid in this reservoir.

کمی روغن ترمز توی این محفظه بریز.

The brake shoes are worn out.

لنت‌های ترمز تمام شده‌اند.

The brakes have overheated.

ترمز داغ‌کرده است.

The engine has overheated/has heated up

موتور داغ‌کرده است.

The radiator is boiling over.

رادیاتور جوش آورده است.


جملات لاستیک و چرخ در انگلیسی

در این قسمت آموزش لاستیک و چرخ در انگلیسی را به شما می‌گوییم.

Tires & wheels

لاستیک و چرخ در انگلیسی

What are your tires like?

لاستیک‌هایت چطورند/ در چه وضعی‌اند

I have four brand new tires.

چهار حلقه لاستیک کاملا نو دارم.

The front tires are low (on air).

لاستیک‌های جلو کم باد است.

Put some air in the rear tires.

چرخ‌های عقب را کمی باد بزن.

Let some air out of this tire.

باد این چرخ را کمی خالی کن.

The rear tire is flat.

چرخ عقب پنچر است.

Where’s the tire wrench?

آچارچرخ کجاست؟

Take the spare tire out of the trunk.

لاستیک یدکی را از صندوق عقب بیرون بیاور.

Take off/ Remove the hubcap with this screwdriver.

قالپاق را با این پیچ‌گوشتی دربیاور.

Loosen the bolts/ nuts.

پیچ / مهره‌ها را شل کن.

 .Jack up the car/ Pump up the jack. / Jack it up.

 جک را بالا ببر.

لاستیک و چرخ در انگلیسی

Now take off the bolts/ nuts

حالا پیچ‌ها / مهره‌ها را در بیاور.

Take off/ Remove the wheel.

چرخ را بیرون بیاور.

Put on the spare tire.

چرخ یدکی را جا بینداز.

Now put the jack down/ lower the jack and fasten the bolts/ nuts.

حالا جک را پایین بیاور و پیچ‌ها / مهره‌ها را سفت کن.

Don’t forget to get the flat tire patched/ repaired/ fixed.

یادت نرود بدهی پنچری را بگیرند.

You should put on your snow tires

باید یخ‌شکن‌ها را بیندازی زیر اتومبیل.

Do you have chains for your tires?

زنجیرچرخ داری؟

This tire is not good. Get it changed.

این لاستیک خوب نیست. بده آن را عوض کنند.

This tube is no good/ useless. Throw it away.

این تیوب دیگر بدرد نمی‌خورد. بیندازش دور.

I was driving at 100 kilometers when the rear/ back tire blew out.

داشتم با سرعت صد کیلومتر می‌راندم که ناگهان چرخ عقب ترکید.


جملات مراقبت از اتومبیل در انگلیسی

در این مقاله مراقبت از اتومبیل در انگلیسی را به شما می‌گوییم.

Looking after a car

مراقبت از اتومبیل در انگلیسی

The engine is not tuned/ is idle. Why don’t you have it tuned up?

موتور تنظیم نیست. چرا نمی‌دهی تنظیمش کنند؟

You’re low on oil. You’d better add some.

روغن کم است. بهتر است مقداری روغن اضافه کنی.

This motor oil is too thin for summer. You need thicker oil.

این روغن‌موتور برای تابستان زیادی رقیق است. روغن غلیظ‌تری لازم داری.

Have you put in anti-freeze?

ضد یخ ریخته‌ای؟

You’re low on water./ The water level is low. Put in some water.

آب رادیاتور کم است. کمی آب داخل آن بریز.

The fan belt is broken/ snapped.

تسمه پروانه پاره شده است.

The wheels wobble. I must get/ have the front wheels balanced.

فرمان (چرخ‌ها) می‌زند. باید بدهم چرخ‌های جلو را بالانس کنند.

There’s too much wear on the tires. You must get/ have the wheels aligned.

اتومبیل لاستیک‌سابی دارد. باید بدهی میزان فرمان کنند.

The tires are bald. You’d better have/ get them replaced.

لاستیک‌ها صاف است. بهتر است عوضشان کنی.

You can have/ get the tires retreaded/ recapped.

می‌توانی بدهی لاستیک‌ها را روکش کنند.

Your tires are worn.

لاستیک‌هایت کهنه‌اند.

The pedal pads and the floor mats are worn out.

لاستیک‌های روی پدال و لاستیک‌های کف اتومبیل کهنه‌اند.

مراقبت از اتومبیل در انگلیسی

The water pump is leaking.

واترپمپ چکه می‌کند.

Can you tighten the fan belt a little?

می‌توانی تسمه پروانه را کمی سفت کنی؟

The water in the battery has dried up. Put some distilled water in it.

باطری خشک است. کمی آب مقطر توی آن بریز.

This brake fluid is not suitable for your car.

این روغن ترمز برای اتومبیل تو مناسب نیست.

Your car needs polishing.

اتومبیلت پولیش لازم دارد.

Pull the cover over the car./ Put the cover on the car.

چادر اتومبیل را بکش.

Turn off the lights. It drains the battery.

چراغ‌ها را خاموش کن. باطری خالی می‌شود.


رانندگی و استفاده از اتومبیل در انگلیسی

در این قسمت از آموزش رانندگی و استفاده از اتومبیل در انگلیسی را به شما می‌گوییم.

Driving a car

رانندگی و استفاده از اتومبیل در انگلیسی

The car wouldn’t/ doesn’t start. I’ve flooded the engine.

اتومبیل روشن نمی‌شود. خفه کرده است.

I can’t get the car started.

نمی‌توانم اتومبیل را روشن کنم.

Shall I push the car?

می‌خواهی اتومبیل را هل بدهم؟

Don’t give it so much gas. Don’t race the engine./ Don’t race it./ Easy on the gas. The wheels are spinning.

آن‌قدر گاز نده. چرخ‌ها دارند بکسوات می‌کنند.

Put it/ the car in neutral.

اتومبیل را خلاص کن.

Now, step on/press the clutch and put it in/ shift it into first gear.

حالا کلاج را بگیر و بزن دنده یک.

Slowly let out the clutch.

کلاج را آرام رها کن.

Hold the clutch down and put the car/ it in reverse gear.

کلاج را نگهدار و بزن دنده عقب.

You need to back up a little.

باید کمی عقب بروی.

Back up the car out of the garage

با دنده عقب از گاراژ برو بیرون.

Don’t let out the clutch all of a sudden. The car will jerk forward.

کلاج را یک‌دفعه رها نکن. اتومبیل به‌طرف جلو می‌جهد.

رانندگی و استفاده از اتومبیل در انگلیسی

Don’t slam on the brake./ Don’t hit the brake. Brake gently.

نکوب روی ترمز. آرام ترمز کن.

Signal left (Am.)./ Indicate left (Br.)./ Put on your left signal/ indicator and turn left.

راهنمای چپ را بزن (روشن‌کن) و بپیچ به چپ.

Don’t shift from lane to lane. Stay on one lane.

از این خط به آن خط نرو. در یک خط بمان.

Pull over (Am.) / Pull up (Br.). We have a flat (Am.) / a puncture (Br.).

بزن کنار. پنچر شدیم.

Set/ Pull the handbrake./ Release the handbrake.

ترمز دستی را بکش / بخوابان.

 Give it a little gas (juice) /Step on it a little.

کمی گاز بده.

You didn’t brake in time.

 به‌موقع ترمز نکردی.

Don’t hold the clutch down for so long

آن‌قدر کلاج را نگه ندار.

Always keep your (safety) distance from the car ahead of you.

همیشه فاصله ایمنی‌ات را از اتومبیل جلویی حفظ کن.

Don’t pass/ overtake (that car) here. The visibility is low.

اینجا (از آن اتومبیل) سبقت نگیر. دید کم است.

You should never pass/ overtake on a hill/ while going uphill.

هیچ‌وقت نباید در سربالایی سبقت بگیری.

.Pull over . The front tire is flat.

بزن کنار. لاستیک جلو پنچر است.

Don’t speed up; the road is slippery.

سرعتت را زیاد نکن. جاده لغزنده است.

Slow down; you’re exceeding the speed limit.

سرعتت را کم کن. داری تندتر از حد مجاز می‌رانی.

Can you pass/ overtake that truck (Am.) / lorry (Br.) before we get to that sharp bend?

می‌توانی قبل از آنکه به آن پیچ تند برسیم از آن کامیون سبقت بگیری؟

رانندگی و استفاده از اتومبیل در انگلیسی

There was a traffic jam near the shopping center.

نزدیک مرکز خرید راه‌بندان بود.

The traffic was bumper-to-bumper

ترافیک سیر به سیر بود.

I was/ got stuck in a traffic jam

در راه‌بندان گیر کردم.

The traffic delayed me.

ترافیک معطلم کرد.

I was held up by the traffic.

ترافیک معطلم کرد.

My wife usually drives me to work

معمولا زنم مرا سرکار می‌رساند.

Can you give me a ride (Am.) / lift (Br.) home?

می‌توانی مرا برسانی منزل؟

I can pick you up at 7.30

می‌توانم ساعت ۷.۳۰ بیایم دنبالت

Please drop me off near the park

لطفا مرا نزدیک پارک پیاده کن.

This route is too long. Let’s take a short cut.

این مسیر خیلی طولانی است. بیا میان‌بر بزنیم.

 Let’s take that overpass / underpass

بیا از آن روگذر / زیرگذر برویم.

The main road is blocked. We’ll have to take the detour/ byroad.

جاده اصلی بسته است. باید از جاده فرعی برویم.

رانندگی و استفاده از اتومبیل در انگلیسی

We don’t have to drive through the city. We can take the belt highway (Am.) / ring road (Br.) / by-pass.

لازم نیست از داخل شهر برویم. می‌توانیم از جاده کمربندی برویم.

Did you find a good parking space/ place?

جای پارک خوبی پیدا کردی؟

Not really. I couldn’t find a parking space, so I parked right in front of a no-parking sign.

راستش نه. نتوانستم جای پارک پیدا کنم، بنابراین درست روبروی تابلوی توقف ممنوع پارک کردم.

I found a parking space, but I didn’t have a coin to drop into the parking meter.

جای پارک پیدا کردم ولی سکه‌ای نداشتم که توی پارکومتر بیندازم.

Is there a parking lot nearby?

 آیا پارکینگی در این نزدیکی‌ها هست؟

I’ve lost my parking ticket

قبض پارکینگم را گم کرده‌ام.


دوستان راسا زبان:

با ماشین و اتومبیل در زبان انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید. اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)

تمام درس‌های جملات پرکاربرد انگلیسی را تماشا کنید

برای دانلود شاه کلید رایگان فرم را پر کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

18 دیدگاه برای “ماشین و اتومبیل در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!

۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹