ضمایر در زبان انگلیسی

ضمیرها در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 27ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری مقاله‌های راسا گرامر قرار است در مورد گرامر ضمایر در زبان انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به جای اسم‌ها یا اشاره به اشخاص، مکان‌ها، چیزها، حیوانات و مفاهیم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کلمات بسته به نقشی که در جمله دارند، به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. ضمایر در زبان انگلیسی شامل ضمایر شخصی، ضمایر ملکی، ضمایر اشاره، ضمایر نکره، ضمایر موصولی و ضمایر نقلی می‌شوند.

 

1. ضمایر شخصی یا فاعلی Personal Pronouns:

   – این ضمایر برای اشاره به اشخاص در جمله استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

 I, you, he, she, it, we, they.

جدول ضمایر فاعلی در انگلیسی:

مفرد singular

جمع plural

I  من

WE(ما)

YOU  تو

YOU  شما

HE  او (مرد)

SHE  او (زن)

It آن(اشیا،حیوان)

 

THEYآنها

مثال:

 • I am a student.
 • من یک دانش‌آموز هستم.
 • You are a teacher.
 • تو یک معلم هستی.
 • He is a doctor.
 • او یک دکتر است.
 • She is a nurse.
 • او یک پرستار است.
 • It is a cat.
 • آن یک گربه است.
 • We are friends.
 • ما دوست هستیم.
 • They are happy.
 • آنها خوشحال هستند.

ضمایر فاعلی در ساختارهای مختلف جمله به کار می‌روند:

جمله‌های ساده با ضمایر فاعلی:

 • I like to read.
 • من دوست دارم مطالعه کنم.
 • You play football.
 • تو فوتبال بازی می‌کنی.

جمله‌های سوالی:

 • Do you like music?
 • آیا تو موسیقی دوست داری؟
 • Where are they from?
 • آنها از کجا هستند؟

جمله‌های منفی:

 • I don’t like coffee.
 • من قهوه دوست ندارم.
 • She can’t swim.
 • او نمی‌تواند شنا کند.

تمرین ضمایر فاعلی انگلیسی:

جملات زیر را با ضمایر فاعلی مناسب کامل کنید:

 • … am going to the park.
 • من به پارک می‌روم.
 • … are playing in the garden.
 • آنها در باغ بازی می‌کنند.
 • … is a beautiful flower.
 • آن یک گل زیبا است.
 • … like to travel.
 • ما دوست داریم سفر کنیم.
 • … can speak English.
 • تو می‌توانی انگلیسی صحبت کنی.

۲. ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

 • ضمیر مفعولی کلمه‌ای است که به جای اسم مفعول در جمله می‌آید تا از تکرار آن جلوگیری شود.
 • در زبان انگلیسی، هفت ضمیر مفعولی اصلی وجود دارد:

مفرد singular

جمع plural

 

        Me   به من،مرا

 

Us به ما مارا

 

        YOU  به تو، تو را

 

YOU به شما

Him به او(مرد)        

Her به او(زن)        

 It به آن(اشیا،حیوان)

 

Them به آنها

نکاتی در مورد ضمایر مفعولی در زبان انگیسی:

 • جایگاه ضمایر مفعولی در جمله بعد از فعل اصلی یا حرف اضافه است.
 • ضمیر مفعولی باید با مفعول جمله مطابقت داشته باشد.

مثال ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی:

 • I saw her yesterday.
 • من دیروز او را دیدم.
 • He gave me a book.
 • او به من یک کتاب داد.
 • We are going to the park with them.
 • ما با آنها به پارک می‌رویم.

ضمایر مفعولی در ساختارهای مختلف جمله به کار می‌روند:

جمله‌های ساده برای ضمایر مفعولی انگلیسی:

 • I like you.
 • من تو را دوست دارم.
 • She loves him.
 • او او را دوست دارد.

جمله‌های سوالی ضمایر مفعولی:

 • Did you see me?
 • آیا تو مرا دیدی؟
 • Who did you talk to?
 • با چه کسی صحبت کردی؟

جمله‌های منفی با ضمایر مفعولی:

 • I didn’t hear him.
 • من او را نشنیدم.
 • She didn’t tell us anything.
 • او هیچ چیز به ما نگفت.

یادگیری ضمایر مفعولی یکی از اولین قدم‌ها در یادگیری زبان انگلیسی است.

تمرین ضمایر مفعولی انگلیسی:

جملات زیر را با ضمایر مفعولی مناسب کامل کنید:

 • I saw … at the market.
 • من او را در بازار دیدم.
 • She gave … a present.
 • او به او یک هدیه داد.
 • We are going to the movies with ….
 • ما با آنها به سینما می‌رویم.
 • He didn’t call ….
 • او به من زنگ نزد.
 • They didn’t invite ….
 • آنها ما را دعوت نکردند.

نکته در مورد ضمایر مفعولی در انگلیسی:

توجه داشته باشید که ضمایر فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی شبیه به هم هستند، اما جایگاه آنها در جمله متفاوت است.

مثال:

 • I like you. I –
 • ضمیر فاعلی
 • She likes me. me –
 • ضمیر مفعولی

همچنین، ضمایر you و it در هر دو حالت فاعلی و مفعولی یکسان هستند.

مثال:

 • You are my friend.
 • You – ضمیر فاعلی
 • I saw you yesterday.
 • You ضمیر مفعولی

۳. ضمایر ملکی Possessive Pronouns:

   – این ضمایر برای نشان دادن مالکیت و اشتراک مالکیت بین اشخاص استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

 mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.

ضمایر در زبان انگلیسی: ضمیر ملکی در انگلیسی

جدول ضمایر ملکی:

مفرد singular

جمع plural

 

Mine مال من

 

Oursمال ما

 

Yours مال تو

 

Yoursمال شما

Hisمال او (مرد)

Hersمال او (زن)

Its مال آن(اشیا،حیوان)

 

Theirs مال آنها

 

جدول صفات ملکی:

مفرد singular

جمع plural

 

My   مال من

 

Ourمال ما

 

Your  مال تو

 

Yourمال شما

Hisمال او (مرد)

Herمال او (زن)

Its مال آن(اشیا،حیوان)

 

Their مال آنها

 

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

 • ضمایر ملکی در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یا تعلق به کار می‌روند.
 • دو نوع ضمیر ملکی در زبان انگلیسی وجود دارد:
 1. صفات ملکی:

 • قبل از اسم قرار می‌گیرند.
 • به اسم اضافه می‌شوند و مالکیت آن را نشان می‌دهند.

مثال:

 • My book is red.
 • کتاب من قرمز است.
 • Your car is new.
 • ماشین تو جدید است.
 • His dog is friendly.
 • سگ او مهربان است.
 • Her cat is playful.
 • گربه او بازیگوش است.
 • Its color is blue.
 • رنگ آن آبی است.
 • Our house is big.
 • خانه ما بزرگ است.
 • Their children are happy.
 • فرزندان آنها خوشحال هستند.
 1. ضمایر ملکی مستقل:

 • به جای اسم به کار می‌روند.
 • مالکیت را بدون نیاز به اسم نشان می‌دهند.

 

مثال:

 • This book is mine.
 • این کتاب مال من است.
 • That car is yours.
 • آن ماشین مال تو است.
 • This dog is his.
 • این سگ مال او است.
 • This cat is hers.
 • این گربه مال او است.
 • This color is its.
 • این رنگ مال آن است.
 • This house is ours.
 • این خانه مال ما است.
 • These children are theirs.
 • این فرزندان مال آنها است.

نکاتی در مورد ضمایر ملکی در انگلیسی:

 • ضمایر ملکی با توجه به فاعل جمله تغییر می‌کنند.
 • برای جمع بستن ضمایر ملکی، -s به آخر آنها اضافه می‌شود.

مثال:

 • My book
 • کتاب من
 • Our books
 • کتاب‌های ما

برای “it” در حالت جمع از “their” استفاده می‌شود.

مثال:

 • Its color
 • رنگ آن
 • Their colors
 • رنگ‌های آنها

تمرین ضمایر ملکی در انگلیسی:

جملات زیر را با ضمایر ملکی مناسب کامل کنید:

 • … book is on the table.
 • کتاب من روی میز است.
 • … car is parked in the garage.
 • ماشین تو در پارکینگ است.
 • … dog is barking at the cat.
 • سگ او به گربه پارس می‌کند.
 • … cat is sitting on the couch.
 • گربه او روی مبل نشسته است.
 • … color is blue.
 • رنگ آن آبی است.
 • … house is big and beautiful.
 • خانه ما بزرگ و زیبا است.
 • … children are playing in the park.
 • فرزندان آنها در پارک بازی می‌کنند.

نکته مهم ضمایر ملکی و صفت ملکی:

 • توجه داشته باشید که ضمایر ملکی شبیه به ضمایر فاعلی و مفعولی هستند، اما کاربرد آنها متفاوت است.

مثال:

 • My book
 • My – ضمیر ملکی
 • I like you.
 • I – ضمیر فاعلی
 • She likes me
 • . me – ضمیر مفعولی

همچنین، ضمایر “you” و “it” در هر سه حالت فاعلی، مفعولی و ملکی یکسان هستند.

مثال:

Your book is red.

Your – ضمیر ملکی

You are my friend.

You – ضمیر فاعلی

I saw you yesterday

. you – ضمیر مفعولی

۴. ضمایر اشاره Demonstrative Pronouns:

   – این ضمایر برای اشاره به اشیاء و افراد خاص در جمله استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

this, that, these, those.

ضمایر اشاره در انگلیسی:

 • ضمایر اشاره در زبان انگلیسی، ضمایری هستند که به اشاره به اشیاء، افراد، مکان‌ها یا موارد دیگر در جمله کمک می‌کنند. این ضمایر معمولاً برای اشاره به چیزی که در محاوره یا متن قبل از آن ذکر شده استفاده می‌شوند. ضمایر اشاره مهمترین نوع ضمایر در انگلیسی هستند و عبارتند از:

This این:

 برای اشاره به چیزها یا افرادی که نزدیک به شما هستند.

 • This is my book.
 • این کتاب من است.

That آن:

 برای اشاره به چیزها یا افرادی که دورتر از شما هستند.

 • That is my friend John.
 • آن دوست من جان است.

These اینها:

برای اشاره به چیزهای بیشتر از یکی که نزدیک به شما هستند.

 • These are my keys.
 • اینها کلیدهای من هستند.

Those آنها:

برای اشاره به چیزهای بیشتر از یکی که دورتر از شما هستند.

 • Those are my parents.
 • آنها پدر و مادر من هستند.
 • و این نکته مهم را در نظر داشته باشید ضمایر اشاره در آموزش کامل تری توضیح دادیم می‌توانید آموزش ضمایر اشاره در انگلیسی را تماشا کنید.

۵. ضمایر نکره Indefinite Pronouns:

ضمایر نکره یا “Indefinite Pronouns” در زبان انگلیسی برای اشاره به افراد یا چیزهایی به کار می‌روند که مشخص نیستند. آنها به جای اسم خاص یا اسم عام به کار می‌روند تا از تکرار اسم جلوگیری شود و جمله را روان‌تر کنند.

 • در اینجا چند نمونه از ضمایر نکره رایج آورده شده است:

 anybody, someone, nobody, anything, everything.

اشخاص (People):

 • everyone (همه), everyone (هر کسی), anybody (کسی), anybody (هر کسی), nobody (کسی نیست), someone (کسی), one (یکی), each (هر کدام), few (چند نفر), many (بسیاری), several (چند نفر)

اشیاء (Things):

 • everything (همه چیز), anything (هر چیزی), nothing (هیچ چیز), something (چیزی), one (یکی)

چند نکته مهم در مورد ضمایر نکره:

 • ضمایر نکره معمولا با فعل مفرد به کار می‌روند.

مثال:

 • Everybody loves Sally.
 • (همه، سالی را دوست دارند.)

هنگامی که به یک ضمیر نکره اشاره می‌کنیم، معمولا از ضمیر جمع استفاده می‌کنیم.

مثال:

 • Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped.
 • (همه از کنسرت لذت بردند. آنها ایستادند و کف زدند.)

۶. ضمایر موصولی Relative Pronouns:

   – این ضمایر برای ایجاد ارتباط بین دو جمله یا عبارت مستقل در جمله استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

 who, whom, whose, which, that.

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

 • خب بسیار عالی ضمایر موصولی در زبان انگلیسی، ضمایری هستند که برای اشاره به شخص یا چیزی که به آن اشاره شده است، به کار می‌روند. این ضمایر اغلب برای ایجاد ارتباط بین دو جمله یا عبارت به کار می‌روند و در جمله دوم به جای اسم یا اسم‌هایی که در جمله اول به آن اشاره شده است، قرار می‌گیرند. ضمایر موصولی معمولاً با حروف اضافه مانند “که”، “که”، “که”، “که” و “هر” همراه می‌شوند.

ضمایر موصولی رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

That:

 • برای اشاره به چیزها یا اشیای دورفرد، موضوعات، افراد و جایگاه‌های قبلی.

مثال:

 • I like the book that you recommended.
 • من کتابی را که شما پیشنهاد دادید دوست دارم.
 1. Which:

 • برای اشاره به انتخابی محدود‌شده از چیزها یا اشیا.

مثال:

 • She bought the dress, which was on sale.
 • او لباسی را که تخفیف داشت خرید.
 1. Who:

 • برای اشاره به افراد.

مثال:

 • Tom is the person who helped me yesterday.
 • تام آن شخصی است که دیروز به من کمک کرد.
 1. Whom:

 برای اشاره به افراد در جملات غیررسمی و غیرمنفعل.

   مثال:

 • He is the man whom I met at the party.
 • او مردی است که در مهمانی با او آشنا شدم.
 1. Whose:

برای اشاره به مالکیت یا ویژگی‌های اشیاء یا افراد.

   مثال:

 • She is the girl whose brother is a doctor.
 • او دختری است که برادرش دکتر است.

ضمایر موصولی به اشکال مختلفی در جملات مختلف به کار می‌روند و برای ایجاد ارتباط و روانی بیشتر در جمله بسیار مفید هستند.

۷. ضمایر انعکاسی Reflexive Pronouns:

   – این ضمایر برای اشاره به فردی استفاده می‌شوند که فاعل و مفعول یک عمل باشد.

ضمایر در زبان انگلیسی | انعکاسی:

 • ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی Reflexive Pronouns برای انعکاس فاعل به کار می‌روند. به عبارت دیگر، زمانی که فاعل و مفعول جمله یکسان باشند، از ضمایر انعکاسی استفاده می‌کنیم.
 • در زبان انگلیسی، هفت ضمیر انعکاسی اصلی وجود دارد:

مفرد singular

جمع plural

Myselfخودم

Ourselves خودمان

Yourself   خودت

Yourselves   خودتان

Himselfخودش (مرد)

Herselfخودش (زن)

Itself خودش (اشیاء)

Themselvesخودشان

نکاتی در مورد ضمایر انعکاسی در انگلیسی:

 • ضمایر انعکاسی همیشه بعد از فعل و قبل از مفعول جمله می‌آیند.
 • ضمیر انعکاسی باید با فاعل جمله مطابقت داشته باشد.

مثال ضمایر انعکاسی در انگلیسی:

 • My dad accidentally cut himself with a knife.
 • پدر من تصادفی دست خودشو برید با یک چاقو.
 • She gave herself a present for her birthday.
 • او به خودش یک هدیه داد برای تولدش!

Reflexive pronouns are used to emphasize.

ضمیر انعکاسی برای تاکید بیشتر!

 • I myself feel really sorry for what happened to him.
 • من خودمواقعا حس شرمندگی دارم برای اینکه اون اتفاق برای او افتاده است.
 • They themselves have broken the vase. I’m sure.
 • آن‌ها خودشان گلدان رو شکسته‌اند. من مطمئنم.

مثال بیشتر:

 • I hurt myself.
 • من خودم را زخمی کردم.
 • You dressed yourself.
 • تو خودت را لباس پوشاندی.
 • He taught himself how to play the guitar.
 • او به خودش یاد داد که چگونه گیتار بنوازد.
 • She cooked herself a delicious meal.
 • او برای خودش یک غذای خوشمزه پخت.
 • The cat cleaned itself.
 • گربه خودش را تمیز کرد.
 • We enjoyed ourselves at the party.
 • ما در مهمانی به خودمان خوش گذراندیم.
 • They behaved themselves in class.
 • آنها در کلاس درس خودشان را خوب رفتار کردند.

کاربردهای ضمایر انعکاسی در انگلسی:

انعکاس فاعل:
 • I cut myself while shaving.
 • من در حین اصلاح خودم را بریدم.
 • She painted herself a portrait.
 • او از خودش یک پرتره نقاشی کرد.
تأکید:
 • I myself saw the accident.
 • من خودم تصادف را دیدم.
 • They themselves admitted their mistake.
 • آنها خودشان اشتباه خود را اعتراف کردند.
افعال انعکاسی:
 • I washed myself.
 • من خودم را شستم.
 • He dressed himself.
 • او خودش را لباس پوشاند.

تمرین برای ضمایر در زبان انگیسی و ضمیر انعکاسی:

جملات زیر را با ضمایر انعکاسی مناسب کامل کنید:

 • … cut my finger while cooking.
 • من در حین آشپزی انگشتم را بریدم.
 • She looked at … in the mirror.
 • او به خودش در آینه نگاه کرد.
 • We enjoyed … at the beach.
 • ما در ساحل به خودمان خوش گذراندیم.
 • They prepared … for the test.
 • آنها خودشان را برای امتحان آماده کردند.
 • The dog scratched … .
 • سگ خودش را خاراند

نکته در ضمایر انعکاسی در زبان انگیسی:

توجه داشته باشید که ضمایر انعکاسی شبیه به ضمایر فاعلی و مفعولی هستند، اما کاربرد آنها متفاوت است.

مثال:

 • I cut myself.
 • Myself – ضمیر انعکاسی
 • I like you.
 • I – ضمیر فاعلی
 • She likes me.
 • me – ضمیر مفعولی

همچنین، ضمایر “you” و “it” در هر سه حالت فاعلی، مفعولی و انعکاسی یکسان هستند.

مثال:

 • You cut yourself.
 • Yourself – ضمیر انعکاسی
 • You are my friend.
 • You – ضمیر فاعلی
 • I saw you yesterday.
 • you – ضمیر مفعولی

تمرین آموزش: ضمایر در زبان انگلیسی

داخل متن آموزش چندین تمرین هست!

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: ضمایر در زبان انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹