آموزش‌های گرامر

صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین + ویدئو

سجاد شریفیان

دانلود ویدئو

صفت مقایسه‌ای و برترین در زبان انگلیسی

صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین + ویدئو

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 3ام اسفند , 1402


در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد صفت در انگلیسی و صفت مقایسه‌ای و برترین در انگلیسی صحبت کنیم، خب اول ویدئو بالا تماشا کنید و متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

صفت در انگلیسی  یا صفات در انگلیسی چیست؟

صفت در انگلیسی کلمه‌ای است که همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرد و آن را توصیف می‌کند. درست برعکس جایگاه صفت در فارسی!
مثل:

Red Car/ beautiful flower

توضیح کامل صفت در انگلیسی:

 
صفت‌ها یا Adjectives در زبان انگلیسی کلماتی هستند که ویژگی‌ها و وضعیت‌های مختلف اشیا یا افراد را توصیف می‌کنند. این ویژگی‌ها می‌توانند از جمله رنگ، اندازه، شکل، شرایط جوی، وضعیت جسمی، حالت روحی، سن، منشأ، تاریخی بودن و … باشند.
 
صفت‌ها می‌توانند در جمله به صورت مستقیم به موضوع اشاره کنند، یا به عنوان وصفی محسوب شوند. به عنوان مثال:
 
– **مستقیم**: The **red** car is mine. (ماشین **قرمز** مال من است.)
– **وصفی**: I have a car that is **red**. (یک ماشین قرمز دارم.)
 
صفت‌ها معمولاً قبل از اسم قرار می‌گیرند، اما ممکن است در بعضی موارد بعد از فعل “to be” قرار بگیرند. برای مثال:
 
– He is **tall**. (او **قد بلند** است.)
– The cat looks **happy**. (گربه **خوشحال** به نظر می‌رسد.)
 
صفت‌ها معمولاً برای توصیف اسم‌ها در جملات استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:
 
– A **big** house (یک خانه **بزرگ**)
– An **old** car (یک ماشین **کهنه**)
– A **beautiful** flower (یک گل **زیبا**)
 

صفت‌ها در زبان انگلیسی می‌توانند به صورت مثبت، منفی، و تفضیلی باشند. به عنوان مثال:

 
– **مثبت**: She is **tall**. (او **قد بلند** است.)
– **منفی**: He is **not** short. (او **کوتاه** نیست.)
– **تفضیلی**: This book is **better** than that one. (این کتاب از آن کتاب **بهتر** است.)
 
همچنین، صفت‌ها می‌توانند در موارد مختلفی از جمله تفضیل، ترتیب، مقایسه و اندازه استفاده شوند.

یکی دسته از صفت‌ها صفت ملکی یا صفت مالکیت است که خیلی از آن در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم و حتا شاید نمی‌دانیم که این دسته از کلمات صفت هستند! صفت ملکی در انگلیسی مالکیت یک‌چیز را می‌رساند و تمام آن‌ها به شما خواهیم گفت:

صفات ملکی در زبان انگلیسی:

این صفات ملکی که یکی از صفات در زبان انگلیسی هست، مالکیت کسی بر چیزی را نشان می‌دهد. که در قسمت پایین تمام صفات ملکی را آورده‌ایم.

My مال من

our مال ما

Your

Your مال تو و مال شما

His مال او مرد

 

Her مال او زن

Their مال آن‌ها

Its مال آن اشیا و حیوان

 

این‌ها صفت‌های ملکی هستند که مثل: My car یعنی ماشین من و کلی مثال که خودتان بیشتر می‌دانید. اما مسئله مهم در زبان انگلیسی سه دسته صفت مهم هستند که در ویدئو مفصل توضیح داده‌ شده است.

سه دسته اصلی صفت در انگلیسی

صفت تساوی، صفت مقایسه‌ای، صفت برترین یا صفت برتر در زبان انگلیسی است که به آن‌ها Equal adjective, comparative adjective, Superlative Adjective گفته می‌شود.

 

دانلود ویدئو این آموزش


 


گرامر صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین

Comparative adjective:

One syllable          I am taller than Ali

Two syllable         I’m more handsome than Ali.

نکته: صفت مقایسه برای گفتن تفاوت صفتی بین دو نفر یا دو چیز می‌باشد.

Note: if the adjective is one syllable we only add ER at the end of the adjective

      And if the adjective is two syllable we add more before the adjective.

نکته: اگر صفت یک بخشی هست ما فقط ER به اخر صفت اضافه می‌کنیم و اگر صفت دو بخشی بود ما more قبل از صفت استفاده می‌کنیم.

 superlative adjective: 
صفت برترین در انگلیسی:

One syllable          I am the tallest student in class

Two syllable         I’m the most handsome student in class

نکته: صفت برترین برای به کار بردن و گفتن صفت برتر یک چیز و یا یک نفر بین چند چیز یا چند نفر است

Note: if the adjective is one syllable we only add EST at the end of the adjective

      And if the adjective is two syllable we add most before the adjective.

نکته: اگر صفت یک بخشی هست ما فقط EST به اخر صفت اضافه می‌کنیم و اگر صفت دو بخشی بود ما most قبل از صفت استفاده می‌کنیم.

چندین مثال برای گرامر صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین

Adjectives صفت Comparative forms صفت مقایسه‌ای  Superlative forms صفت برترین
A​ A-ER A-EST
tall taller tallest
short shorter shortest
fast faster fastest
slow slower slowest
big bigger biggest
small smaller smallest
strong stronger strongest
weak weaker weakest
old older oldest
young younger youngest

جمله برای گرامر صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین

Harry is tall, but Jane is taller, and Jack is the tallest in class.

هری قد بلند است، اما جین قد بلندتر و جک قد بلندترین کلاس هست.

I am strong, but my brother is stronger, and my dad is the strongest in my family.

من قوی هستم، اما برادرم قوی‌تر است و پدرم قوی‌ترین فرد خانواده هست.

Kyo is faster than Jane, but Jane is stronger (than Kyo).

کیو سریع‌تر از جین هست اما جین قوی‌تر از کیو هست.

The biggest mistake in my life is to tell him my secret.

بزرگترین اشتباه زندگی من این است که رازم را به او بگویم.

One-syllable adjectives ending with –e

صفت مقایسه‌ای و برترین یک بخشی که با e ختم میشه

Adjectives صفت Comparative forms صفت مقایسه‌ای  Superlative forms صفت برترین
large larger largest
wide wider widest
wise wiser wisest

مثال جمله صفت مقایسه‌ای و برترین یک بخشی که با e ختم میشه

One-syllable adjectives ending with –e

Whale is the largest animal I’ve ever seen.

وال بزرگترین حیوانی هست که تا به حال دیده‌ام.

Although Henry is the youngest child in the family, he’s the wiser than his two elder (older) brothers.

گرچه هنری کوچک‌ترین فرزند خانواده هست، او باهوش تر از دو برادر بزرگش هست.

Adjectives with two or more syllables

صفت مقایسه‌ای و برترین دو بخشی

Adjectives صفت Comparative forms صفت مقایسه‌ای Superlative forms صفت برترین
modern more modern most modern
beautiful more beautiful most beautiful
expensive more expensive most expensive
interesting more interesting most interesting
delicious more delicious most delicious
important more important most important
handsome more handsome most handsome
attractive more attractive most attractive

جمله با صفت مقایسه‌ای و برترین دو بخشی

Adjectives with two or more syllables

Jenny is attractive, but Wendy is even more attractive.

جنی جذاب است اما وندی جذاب‌تر هست.

Harry Potter is the most interesting book I’ve read.

هری پاتر جالب‌ترین کتابی هست که خوانده‌ام.

Liam is the most handsome boy in my class.

لیام خوش‌قیافه‌ترین پسر کلاس هست.

Two-syllable adjectives ending with –y

صفت مقایسه‌ای و برترین در انگلیسی دو بخشی که به Y ختم می‌شود

Adjectives صفت Comparative forms صفت مقایسه‌ای Superlative forms صفت برترین
happy happier happiest
lucky luckier luckiest
friendly friendlier friendliest
sexy sexier sexiest
heavy heavier heaviest
pretty prettier prettiest
noisy noisier noisiest
messy messier messiest
early earlier earliest
busy busier busiest
angry angrier angriest

Two-syllable adjectives ending with –y

مثال جمله صفت مقایسه‌ای و برترین در انگلیسی دو بخشی که به Y ختم می‌شود

The earliest sign of pregnancy is food aversion.

اولین (زودترین) نشانه‌های حاملگی بیزاری از غذا هست (همون ویار)

People have become busier and busier recently.

مردم مشغول‌تر و مشغول‌تر شده‌اند اخیرا.

The happiest moment in my life was when she said she loved me.

شادترین لحظه زندگی من این بود که او گفت منو دوست دارد.

Two-syllable adjectives ending with –er, –ow and -le

صفت مقایسه‌ای و برترین ختم شده به er, –ow و -le

Adjectives صفت Comparative forms صفت مقایسه‌ای Superlative forms صفت برترین
clever cleverer cleverest
narrow narrower narrowest
shallow shallower shallowest
gentle gentler gentlest
simple simpler simplest

Two-syllable adjectives ending with –er, –ow and -le

مثال جمله گرامر صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین ختم شده به er, –ow و -le

The cleverest girl in my team is Nina.

باهوش‌ترین دختر در تیم من نینا هست.

The streets are narrower here than in my city.

خیابان‌ها اینجا نسبت به شهر من باریک‌تر هستند.

These fish were found in the shallowest river.

این ماهی‌ها در کم عمق‌ترین رودخانه پیدا شدند.

Exceptions

صفت مقایسه‌ای و برترین استثنا

Adjectives صفت

Comparative forms صفت مقایسه‌ای  Superlative forms صفت برترین
good better best
bad worse worst
little less least
much/ many more most
far farther/ further farthest/ furthest

 

مثال صفت مقایسه‌ای و برترین استثنا

This is the worst movie I’ve seen.

این بدترین فیلمی هست که دیده‌ام.

I am less charming than her.

من از او کمتر جذاب هستم.

John’s been better than he used to be.

جان بهتر از اون چیزی هست که بوده است.


مثال برای صفت برتر و برترین در انگلیسی:

صفت‌های برتر و برترین در انگلیسی برای نشان دادن مقایسه بین دو یا چند شیء یا شرایط مختلف استفاده می‌شوند. زمانی که می‌خواهیم بین دو شیء یا شرایط مقایسه کنیم، از صفت‌های برتر (comparative adjectives) استفاده می‌کنیم. زمانی که می‌خواهیم بیشترین درجه مقایسه را نشان دهیم، از صفت برترین (superlative adjectives) استفاده می‌شود.
 
مثال‌های زیر نشان دهنده استفاده از صفت‌های برتر و برترین است:
 
1. **Comparative Adjectives**:
   – This book is **bigger** than that one.
     (این کتاب بزرگتر از آن کتاب است.)
   – She is **more intelligent** than her brother.
     (او هوشمند‌تر از برادرش است.)
   – This city is **busier** than the one we visited last year.
     (این شهر پر جنب و جوش‌تر از آن شهری است که سال گذشته بازدید کردیم.)
 
2. **Superlative Adjectives**:
   – That mountain is the **tallest** in the range.
     (آن کوه بلندترین کوه در رشته است.)
   – She is the **smartest** student in her class.
     (او باهوش‌ترین دانش‌آموز در کلاسش است.)
   – This is the **most delicious** cake I’ve ever tasted.
     (این بهترین کیکی است که من تا به حال می‌چشیده‌ام.)
 
در این مثال‌ها، “bigger” و “more intelligent” از صفت‌های برتر و “tallest” و “smartest” از صفت‌های برترین استفاده شده است، برای نشان دادن مقایسه بین دو یا چند شیء، و “most delicious” برای نشان دادن بیشترین درجه مقایسه بین چند شیء استفاده شده است.

مثال برای صفت تساوی در انگلیسی

 

صفت‌های تساوی در انگلیسی برای نشان دادن تساوی بین دو یا چند شیء یا شرایط مختلف استفاده می‌شوند. این صفت‌ها معمولاً با استفاده از “as…as” یا “as + adjective + as” برای بیان تساوی به کار می‌روند. 
 
اینجا چند مثال از صفت‌های تساوی در انگلیسی آمده است:
 
1. She is **as tall as** her brother.
   (او به اندازه برادرش بلند است.)
 
2. This restaurant is **as popular as** that one.
   (این رستوران به اندازه آن یکی محبوب است.)
 
3. My car is **as fast as** yours.
   (ماشین من به اندازه ماشین شما سریع است.)
 
4. The weather here is **as cold as** in the mountains.
   (هوای اینجا به اندازه کوهستان‌ها سرد است.)
 
5. She is **as intelligent as** her classmates.
   (او به اندازه همکلاسی‌هایش باهوش است.)
 
6. He speaks French **as fluently as** his sister.
   (او به اندازه خواهرش به فرانسوی به‌روانی صحبت می‌کند.)
 
در این مثال‌ها، از صفت‌های “tall”, “popular”, “fast”, “cold”, “intelligent” و “fluent” برای نشان دادن تساوی بین دو یا چند شیء یا شرایط مختلف استفاده شده است، و “as…as” برای بیان این تساوی به کار رفته است.

گرامر صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین

 


صفت تساوی مساوی بودن یک‌چیز با یک‌چیز دیگر یا مساوی یک صفت از یک فرد با فرد دیگر را نشان می‌دهد و مثال توضیح آن در ویدئو بالا کامل قابل‌مشاهده است و اما، صفت مقایسه‌ای، مقایسه بین یک‌چیز با یک‌چیز دیگر یا یک صفت از یک فرد با فرد دیگر و صفت برترین، برتری بین یک‌چیز با چند چیز دیگر یا یک صفت از یک فرد با چند فرد دیگر را نشان می‌دهد.


 

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم گرامر صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین در انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

تمرین آموزش صفت در انگلیسی

تمرین این آموزش برای شما دوست عزیز

۱. این بدترین فیلمی هست که دیده‌ام.

۲. مردم مشغول‌تر و مشغول‌تر شده‌اند اخیرا.


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از این آموزش گرامر دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

3 دیدگاه برای “صفت در انگلیسی | صفت مقایسه‌ای و برترین + ویدئو

  1. English lover گفته:

    یعنی آموزش اینقدر تر و تمیز و کامل در مورد صفت‌ها ندیده بودم. چقدر خوبی راسا زبان. دمتون گرم واقعا مرسی که زحمت میکشید حساب شده کار میکنید

  2. رها گفته:

    بسیار عالی و مفید بود
    از راسا زبان بسیار ممنونم
    موفق باشید 🥀🌹👌😍

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹