سوار شدن هواپیما در انگلیسی | جملات کامل در مورد هواپیما

سوار شدن هواپیما در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 12ام شهریور , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی سوار شدن هواپیما در انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد سوار شدن هواپیما در انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


Air travel, an airport & its different sections: Generalities

مسافرت با هواپیما در انگلیسی، فرودگاه و قسمت‌های مختلف آن: کلیات

I’m flying to Tokyo/ I’m going to Tokyo by plane tomorrow.

فردا با هواپیما به توکیو می‌روم.

Have you made a reservation?

جا رزرو کرده‌ای؟

Yes, my reservation/ seat was confirmed yesterday.

بله بلیتم دیروز تأیید شد.

Which airline are you taking/ traveling (by) ?

با کدام خط هوایی مسافرت می‌کنی / می‌روی؟

My flight is non-stop.

پروازم یکسره / بدون توقف است.

 We have a stop-over/layover in Singapore. We’ll change planes there.

در سنگاپور توقف داریم. آنجا هواپیما عوض می‌کنیم.

Is your ticket one-way or round-trip?

بلیتت یکسره است یا رفت‌وبرگشت (دوسره)؟

It’s round trip but my return trip date/ ticket is open.

دوسره است ولی تاریخ برگشتم / بلیت برگشتم اپن است.

?Are you flying first class / business class  

با درجه‌یک می‌روی؟

I’m traveling coach/ in economy class.

منظور آن بخش از هواپیما و خدمات آن است که از درجه‌یک ارزان‌تر است.

What time’s your flight?

پروازت چه ساعتی است؟

What time does the plane take off/ leave?

هواپیما چه ساعتی بلند می‌شود؟

What time does the plane get to/ arrive in/ land in Tokyo?

هواپیما چه ساعتی به توکیو می‌رسد/ در توکیو فرود می‌آید؟

مسافرت با هواپیما در انگلیسی

What’s your flight number?

شماره پروازت چیست؟

Have you packed your suitcases?

چمدان‌هایت را بسته‌ای؟

?Have you handed in your passport

گذرنامه‌ات را تحویل داده‌ای؟

What time should you/ do you have to be at the airport?

چه ساعتی باید در فرودگاه باشی؟

I should/ have to be at the airport 3 hours before the flight.

باید سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باشم.

Checking the baggage & boarding the plane

چک کردن بار و سوارشدن به هواپیما

They’re beginning to check in a/ one minute.

تا یک دقیقه دیگر شروع به چک کردن بارها می‌کنند.

First we must have/ get our baggage checked in that section.

اول باید بدهیم در آن قسمت بارمان را چک کنند.

Do I check in here for Air France flight 605 to Tokyo?

برای پرواز ۶۰۵ ایرفرانس به توکیو باید اینجا بارم را چک کنم؟

Yes, can you put your baggage up here, please?

بله، لطفا بارتان را بگذارید اینجا.

Each passenger is allowed to have 20 kilos of baggage./ Free baggage allowance is 20 kilos (per person).

هر مسافر مجاز است ۲۰ کیلو بار داشته باشد.

I had 10 kilos (of) excess weight, so I had to pay some extra money.

امن ۱۰ کیلو اضافه‌بار داشتم و به‌ناچار مبلغی اضافه پرداختم.

Can I carry/ have this bag/ briefcase with me on the plane?

می‌توانم این کیف دستی را با خود درون هواپیما داشته باشم؟

I’m afraid not. It’s the wrong size.

متأسفانه خیر. بزرگ‌تر از اندازه مجاز است.

We have too much excess weight. We have to freight the rest.

خیلی اضافه‌بار داریم. ناچاریم بقیه بارمان را فریت کنیم.

.Stick this sticker on your suitcase

این برچسب را روی چمدانت بچسبان.

You can choose your seat at gate 3.

در خروجی شماره ۳ می‌توانید صندلی‌تان را انتخاب کنید.

I’d like a window seat/ an aisle seat.

یک صندلی کنار پنجره / وسط می‌خواهم.

سوار شدن هواپیما در انگلیسی

Smoking or non-smoking?

منظور دوقسمتی است که سیگارکشیدن در آنها مجاز و غیرمجاز است.

Here’s your boarding pass. Enjoy your flight.

بفرمایید این هم کارت سوارشدن به هواپیما. پرواز خوبی داشته باشید.

Now, we should go to the departure lounge.

حالا باید به سالن ترانزیت برویم.

Our flight has a 30-minute delay due to bad weather (conditions).

پروازمان به علت شرایط بد هوا نیم ساعت تأخیر دارد.

Our flight was announced over the loudspeakers at 10.30.

ساعت 10/30  پرواز ما از بلندگوها اعلام شد.

Passengers of Iran Air flight number 605 for Tokyo are requested to proceed to gate number 5 for boarding.

از مسافران پرواز شماره ۶۰۵ ایران‌ایر به مقصد توکیو خواهشمندیم برای سوارشدن به هواپیما به خروجی شماره ۵ مراجعه نمایند.

Flight number 704 for Rome is now boarding.

پرواز شماره ۷۰۴ به مقصد رم در حال سوارکردن مسافران است.

Now it’s time to get on/ board the plane.

حالا وقت سوارشدن به هواپیما است.

.The plane took off at 11 o’clock sharp

هواپیما سر ساعت ۱۱ بلند شد.

Please fasten your seat belts and extinguish your cigarettes.

لطفا کمربندهایتان را ببندید و سیگارهایتان را خاموش کنید.

Please bring your seats to their original upright position.

لطفا پشتی صندلی‌ها را به وضعیت عمودی اولیه برگردانید.

Whenever that light goes out, you can unfasten your seat belts.

هروقت آن چراغ خاموش شد می‌توانید کمربندهایتان را باز کنید.

I had enough leg room and elbow room.

فضای کافی برای پاها و آرنج‌هایم داشتم.

سوار شدن هواپیما در انگلیسی

The pilot and the co-pilot are both Iranian.

خلبان و کمک خلبان هر دو ایرانی هستند.

The flight attendants are serving lunch.

مهماندارها در حال سرو ناهار هستند.

We’re going to land in five minutes

تا پنج دقیقه دیگر فرود می‌آییم.

As soon as that light comes on, we must fasten our seat belts.

به‌محض اینکه آن چراغ روشن شود باید کمربندهایمان را ببندیم.

We landed very smoothly. I didn’t feel anything.

فرود خیلی آرام بود. هیچ چیزی حس نکردم.

Baggage Claim / Reclaim (area)

جملات تحویل بار در انگلیسی

First, we should go to the Baggage Claim / Reclaim area.

ابتدا باید به قسمت تحویل بار برویم.

We should stand beside the conveyor and wait for our suitcases.

باید در کنار نوار نقاله بایستم و منتظر چمدان‌هایمان باشیم.

Let’s pick up our suitcases and get going.

چمدان‌هایمان را برداریم و راه بیفتیم.

At the gate/ door, they check the sticker on the suitcase against the one on the ticket.

دم در، برچسب روی چمدان را با برچسب روی بلیت چک می‌کنند.

We need a (baggage) trolley.

یک چرخ‌دستی لازم داریم.

You watch the suitcases and I’ll get/ fetch a trolley.

مواظب چمدان‌ها باش تا من یک چرخ‌دستی بیاورم.

Customs & passport control

گمرک و قسمت کنترل گذرنامه در انگلیسی

There was a long line (Am.) / queue (Br.) at the customs.

در گمرک، صف طولانی بود.

I stood in line (Am.) / in a queue (Br.) until it was my turn.

در صف ایستادم تا نوبتم رسید.

There is usually a green channel and a red channel at the customs.

معمولاً در گمرک دو خط سبز و قرمز وجود دارد.

If you have something to declare, you must go through the red channel.

اگر چیزی داری که باید اعلام کنی باید از خط قرمز بروی

If you have nothing to declare, you can choose the green channel.

اگر چیزی برای اعلام کردن نداری می‌توانی خط سبز را انتخاب کنی.

The customs officer examined my suitcase, but he didn’t check my handbag.

مأمور گمرک چمدانم را بازرسی کرد ولی با کیف‌دستی‌ام کاری نداشت.

Everyone is allowed to bring some goods into the country without paying any (customs) duty.

هرکسی می‌تواند مقداری کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کند.

This amount is called “duty free allowance’.

این مقدار معین کالا را «میزان معافیت گمرکی» می‌نامند.

If you have more goods than the duty-free allowance, you’ll have to pay customs duty.

اگر بیش از میزان معافیت گمرکی کالا داشته باشی باید عوارض گمرکی پرداخت کنی.

The immigration officer asked me about the purpose of my trip to Japan.

مأمور کنترل گذرنامه راجع به هدف مسافرتم به ژاپن پرسید.

Have you come here/ Are you here on vacation (Am.) / on holiday (Br.) ?

برای تعطیلات به اینجا آمده‌اید؟

تحویل بار گمرک و کنترل گذرنامه در انگلیسی

No, I’ve come here/ I’m here on business.

خیر برای تجارت/ فعالیت‌های کاری آمده‌ام.

?How long will you be staying in Tokyo

چه مدت در توکیو می‌مانید؟

I was given 3 months’ visa to stay in Japan.

به من اجازه سه ماه اقامت در ژاپن را دادند.


خب، امیدوارم جملات سوار شدن هواپیما در انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

دوستان راسا زبان:

با جملات سوار شدن هواپیما در انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید. اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)


شاه کلید مکالمه زبان انگلیسی را در دست بگیر!

بیش از ۶۰۰ عبارت آماده که می‌توانید با هر کدام آن‌ها هزاران جمله بسازید!

همین الان کلیک کنید و دانلود کنید

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

[irp]

مکالمه زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی زبان انگلیسی (key sentences in English)

تمام درس‌های جملات پرکاربرد انگلیسی را تماشا کنید

برای دانلود شاه کلید رایگان فرم را پر کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

16 دیدگاه برای “سوار شدن هواپیما در انگلیسی | جملات کامل در مورد هواپیما

 1. F.Rahimi
  F.Rahimi گفته:

  خیلی خوب بود جملات زیادی یاد گرفتم
  کلمه freight رو بیشتر توضیح میدید؟

  • راسا زبان
   راسا زبانمدیریت گفته:

   سپاس از شما
   این کلمه هم به معنی باربری است. یعنی باری که با هواپیما و کشتی و قطار جابجا میشه.
   هم به معنی اضافه بار.
   فعلش هم هست یعنی بار رو به قسمت باربری دادن و یک وجه رو براش پرداخت کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹