زمان گذشته کامل | زمان Perfect past در انگلیسی

زمان گذشته کامل | زمان Perfect past در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 2ام فروردین , 1403

زمان گذشته کامل در انگلیسی

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد گرامر زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی یا زمان Perfect past در انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

Usage: an action that started in the past and had happened before another done action.

کاربرد زمان گذشته کامل: عملی است که در گذشته انجام می‌شده است که قبل از یک عمل انجام شده‌ی دیگر بوده است.

To be V.: had been

Helping V.: had

Note: This tense is not perfect, so it comes with a simple past sentence and link with a conjunction. (in signs)

نکته: این زمان کامل نیست، پس با یک جمله‌ی گذشته ساده می‌آید و جمله‌ها با حرف ربط به‌هم لینک می‌شوند که در نشانه‌ آن‌ها را می‌شناسیم.

Sign: when, as, before, after

Structure:

S.+ helping V.+ P.P + O. …(SIMPLE PAST)

ساختار زمان گذشته کامل:

فاعل + فعل کمکی (had) + فعل P.P + مفعول … + گذشته ساده

مثال برای زمان گذشته کامل:

+ I had played guitar before you played.

من گیتار می‌زدم قبل از اینکه تو بزنی.

–  I hadn’t played guitar before you played

من گیتار نمی‌زدم قبل از اینکه تو بزنی.

 ? Had I played guitar before you played?  

آیا من گیتار می‌زدم قبل از اینکه تو بزنی؟  

-?  Hadn’t I played guitar before you played?   

آیا من گیتار نمی‌زدم قبل از اینکه تو بزنی؟

مثال جمله مثبت با گذشته کامل انگلیسی:

 
1. She had finished her homework before dinner.
   او تکالیفش را پیش از شام تمام کرده بود.
 
2. They had already left when we arrived at the party.
   آن‌ها قبلاً رفته بودند وقتی ما به مهمانی رسیدیم.
 
3. By the time I got to the cinema, the movie had already started.
   تا زمانی که به سینما رسیدم، فیلم قبلاً شروع شده بود.
 
4. He had never traveled abroad before last summer.
   او هرگز قبل از تابستان گذشته به خارج از کشور سفر نکرده بود.
 
5. The chef had cooked a delicious meal by the time the guests arrived.
   آشپز غذای خوشمزه‌ای را پخته بود تا زمانی که میهمان‌ها رسیدند.

مثال جمله منفی با گذشته کامل انگلیسی:

 
1. She hadn’t finished her homework before dinner.
   او تکالیفش را پیش از شام تمام نکرده بود.
 
2. They hadn’t left when we arrived at the party.
   آن‌ها هنگامی که ما به مهمانی رسیدیم، رفته نبودند.
 
3. By the time I got to the cinema, the movie hadn’t started yet.
   تا زمانی که به سینما رسیدم، فیلم هنوز شروع نشده بود.
 
4. He hadn’t traveled abroad before last summer.
   او هرگز قبل از تابستان گذشته به خارج از کشور سفر نکرده بود.
 
5. The chef hadn’t cooked a delicious meal by the time the guests arrived.
   آشپز غذای خوشمزه‌ای را تا زمانی که میهمان‌ها رسیدند پخته نکرده بود.

مثال جمله سوالی با گذشته کامل انگلیسی:

 
1. Had she finished her homework before dinner?
   آیا او تکالیفش را پیش از شام تمام کرده بود؟
 
2. Had they left before we arrived at the party?
   آیا آن‌ها قبل از اینکه ما به مهمانی برسیم، رفته بودند؟
 
3. Had the movie started by the time you got to the cinema?
   آیا فیلم تا زمانی که به سینما رسیدی، شروع شده بود؟
 
4. Had he ever traveled abroad before last summer?
   آیا او هرگز قبل از تابستان گذشته به خارج از کشور سفر کرده بود؟
 
5. Had the chef cooked a delicious meal by the time the guests arrived?
   آیا آشپز تا زمانی که میهمان‌ها رسیدند، غذای خوشمزه‌ای را پخته بود؟

مثال جمله مجهول با گذشته کامل انگلیسی:

 
1. The homework had been finished before dinner.
   تکالیف پیش از شام تمام شده بود.
 
2. The party had been left by the time we arrived.
   مهمانی قبل از اینکه ما برسیم، ترک شده بود.
 
3. The cinema had been reached by the time the movie started.
   سینما تا زمانی که فیلم شروع شد، رسیده بود.
 
4. Abroad had never been traveled by him before last summer.
   هرگز قبل از تابستان گذشته به خارج از کشور سفر نشده بود.
 
5. A delicious meal had been cooked by the time the guests arrived.
   تا زمانی که میهمان‌ها رسیدند، غذای خوشمزه‌ای پخته شده بود.
ده سوال و جواب با گذشته کامل در انگلیسی

۱۰ سوال و جواب با گذشته کامل در انگلیسی:

 
1. Q: Had you ever visited Paris before last summer?
   A: No, I hadn’t. It was my first time.
 
   س: آیا قبل از تابستان گذشته هرگز پاریس را دیده بودید؟
   ج: نه، ندیده بودم. این اولین بارم بود.
 
2. Q: Had they finished their project before the deadline?
   A: Yes, they had. They submitted it a week early.
 
   س: آیا قبل از مهلت آن‌ها پروژه خود را تمام کرده بودند؟
   ج: بله، تمام کرده بودند. یک هفته زودتر آن را ارسال کردند.
 
3. Q: Had she ever ridden a horse before her trip to the countryside?
   A: No, she hadn’t. It was her first time riding.
 
   س: آیا قبل از سفر به روستا هرگز اسب سواری کرده بود؟
   ج: نه، نکرده بود. این اولین بار او بود.
 
4. Q: Had the train left the station when you arrived?
   A: Yes, it had. I missed it by just a few minutes.
 
   س: آیا قطار از ایستگاه رفته بود وقتی که شما رسیدید؟
   ج: بله، رفته بود. فقط چند دقیقه از دستم گذشته بود.
۱۰ سوال و جواب با گذشته کامل در انگلیسی:
 
5. Q: Had he already eaten dinner when you invited him out?
   A: No, he hadn’t. He was still cooking when I called.
 
   س: آیا او شام را خورده بود وقتی که او را بیرون دعوت کردید؟
   ج: نه، نخورده بود. هنوز هنگام تماس من داشت غذا می‌پزید.
 
6. Q: Had the snow melted by the time spring arrived?
   A: Yes, it had. The streets were clear when the flowers bloomed.
 
   س: آیا برف تا زمانی که بهار رسیده بود ذوب شده بود؟
   ج: بله، ذوب شده بود. خیابان‌ها خالی بودند زمانی که گل‌ها باز شدند.
 
7. Q: Had they already booked their tickets before the concert was announced?
   A: No, they hadn’t. They waited until the last minute.
 
   س: آیا آن‌ها قبل از اعلام کنسرت بلیت‌های خود را رزرو کرده بودند؟
   ج: نه، نکرده بودند. تا آخرین لحظه منتظر ماندند.
 
8. Q: Had she read the book before it became popular?
   A: Yes, she had. She recommended it to me months ago.
 
   س: آیا او کتاب را قبل از اینکه محبوب شود خوانده بود؟
   ج: بله، خوانده بود. چند ماه پیش آن را به من پیشنهاد داد.
 
9. Q: Had you ever seen such a beautiful sunset before?
   A: No, I hadn’t. It was absolutely breathtaking.
 
   س: آیا قبل از این هرگز غروبی زیبا مشاهده کرده بودید؟
   ج: نه، ندیده بودم. کاملاً مبهوت‌کننده بود.
 
10. Q: Had the children finished their homework before bedtime?
    A: No, they hadn’t. They were still working on it when I checked.
 
    س: آیا بچه‌ها تکالیفشان را قبل از خوابیدن تمام کرده بودند؟
    ج: نه، نکرده بودند. هنوز وقتی که چک کردم روی آن کار می‌کردند.

مثال بیشتر برای گذشته کامل

Positive

Subject + had + Past Participle

She had done her homework when I came.

او تکالیفش رو انجام داده بود وقتی من اومدم.

Negative

Subject + had + not + Past Participle

Had not = hadn’t

She hadn’t done her homework when I came.

او تکالیفش رو انجام نداده بود وقتی من اومدم.

Question

Had + Subject + Past Participle?

Had she done her homework when you came?

او تکالیفش رو انجام داده بود وقتی تو اومدی؟

موارد استفاده زمان گذشته کامل

The past perfect and present perfect are used in the same way. However, the past perfect refers to a time in the past, while the present perfect refers to a time in the present.

گذشته کامل و حال کامل به همین صورت استفاده می شوند. با این حال، گذشته کامل به زمانی در گذشته اشاره دارد، در حالی که حال کامل به زمانی در زمان حال اشاره دارد.

 to talk about something that started in the past and still continued to a given time in the past

 صحبت کردن در مورد چیزی که در گذشته شروع شده و هنوز تا زمان معینی در گذشته ادامه داشته است

I had learned English for 10 years.

10 سال بود که انگلیسی یاد گرفته بودم.

to talk about something that happened before another action in the past

صحبت کردن در مورد چیزی که قبل از اقدام دیگری در گذشته اتفاق افتاده است

My mom had come home before it rained.

مامانم قبل از اینکه بارون بیاد اومده بود خونه.

۱۰ جمله با گذشته کامل  انگلیسی با ترجمه فارسی

 
 
1. She had already finished her breakfast when I woke up.
   او قبلاً صبحانه خود را تمام کرده بود وقتی که من بیدار شدم.
 
2. They had lived in that house for ten years before they decided to move.
   آن‌ها ده سال در آن خانه زندگی کرده بودند قبل از اینکه تصمیم به جابجایی بگیرند.
 
3. By the time we arrived at the party, all the food had been eaten.
   تا زمانی که ما به مهمانی رسیدیم، تمام غذا خورده شده بود.
 
4. He had never seen such a beautiful sunset before.
   او هرگز غروبی به این زیبایی ندیده بود.
 
5. Had you finished your homework before going to bed last night?
   آیا تکالیفت را قبل از خوابیدن دیشب تمام کرده بودی؟
 
6. She had already left for work by the time I woke up.
   او قبلاً برای رفتن به کار خود رفته بود وقتی که من بیدار شدم.
 
7. They had been waiting for the bus for over an hour when it finally arrived.
   آن‌ها بیش از یک ساعت برای اتوبوس منتظر بودند که سرانجام رسید.
 
8. Had they finished painting the house before the rain started?
   آیا آن‌ها قبل از اینکه باران شروع شود، خانه را رنگ آمیزی کرده بودند؟
 
9. By the time I got to the cinema, the movie had already started.
   تا زمانی که به سینما رسیدم، فیلم قبلاً شروع شده بود.
 
10. Had he ever traveled to Europe before he met his wife?
    آیا او قبل از اینکه همسرش را بیابد به اروپا سفر کرده بود؟

 و تمرین زمان گذشته کامل:

غذام رو تموم کرده بودم وقتی که تو اومدی.

درس میخونده بودم وقتی که بابا اومد.

بسیار عالی دوستان عزیز امیدوارم زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان گذشته کامل را رایگان دانلود کنید.

دانلود pdf رایگان زمان گذشته کامل


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.


سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان