زمان گذشته ساده در انگلیسی

زمان گذشته ساده در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 27ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

زمان گذشته ساده در انگلیسی:

Usage:  An action what happened in past in particular and certain time.

کابرد گذشته ساده: عملی که در گذشته در زمان معین و مشخص انجام شده است

To be V.:     was were

Helping v:  did

Sign:          Adv. of time for past

Structure:    

S + past Main V + O + …

ساختار زمان گذشته ساده در انگلیسی: فاعل+ فعل اصلی حالت گذشته + مفعول+ …

Example for the main V:    

+ I broke the window.

من پنجره را شکستم.      

– I didn’t break the window

من پنجره را نشکستم

? Did I break the window?

آیا من پنجره را شکستم؟           

?- didn’t I break the window?

آیا من پنجره را نشکستم؟      

نکته: did دزده حالت فعل رو می‌دزده!

مثال جمله مثبت با گذشته ساده انگلیسی:

She studied English last year.

او سال گذشته انگلیسی خوانده است.

They finished the project two days ago.

دو روز پیش پروژه را تمام کردند.

He visited his grandparents last weekend.

او آخر هفته گذشته به دیدار پدربزرگ و مادربزرگش رفت.

We traveled to Paris in 2019.

ما در سال 2019 به پاریس سفر کردیم.

I bought a new car last month.

ماه گذشته یک ماشین جدید خریدم.

مثال جمله منفی با گذشته ساده انگلیسی:

She didn’t study English when she was in high school.

او در دوران دبیرستان انگلیسی نمی خواند.

They didn’t finish the project on time.

پروژه را به موقع تمام نکردند.

He didn’t visit his relatives last summer.

تابستان گذشته به دیدار اقوام خود نرفت.

We didn’t travel abroad last year.

ما پارسال به خارج از کشور سفر نکردیم.

I didn’t buy anything at the store yesterday.

دیروز از فروشگاه چیزی نخریدم.

مثال جمله سوالی با گذشته ساده انگلیسی:

Did she study English in college?

آیا او در کالج انگلیسی خوانده است؟

Did they finish the project before the deadline?

آیا پروژه را قبل از موعد مقرر تمام کردند؟

Where did he visit last summer?

تابستان گذشته از کجا دیدن کرد؟

Did we travel to Europe last vacation?

آیا در تعطیلات گذشته به اروپا سفر کردیم؟

What did you buy at the market yesterday?

دیروز از بازار چه خریدی؟

مثال جمله مجهول با گذشته ساده انگلیسی:

The book was read by him last night.

کتاب دیشب توسط ایشان خوانده شد.

The cake was baked by Mary for the party.

کیک توسط مریم برای مهمانی پخته شد.

The letter was written by John yesterday.

نامه دیروز توسط جان نوشته شده است.

The window was broken by someone during the night.

شیشه توسط شخصی در طول شب شکسته شد.

The mistake was made by the team during the game.

اشتباه توسط تیم در طول بازی انجام شد.

ده جمله سوال و جواب با گذشته ساده

۱۰ جمله سوال و جواب با گذشته ساده در انگلیسی:

سوال: Did you finish reading the book?

جواب: Yes, I finished reading it yesterday.

سوال: آیا خواندن کتاب را تمام کردید؟

جواب: بله، دیروز خواندن آن را تمام کردم.

سوال: Did they visit their grandparents last weekend?

جواب: No, they didn’t visit them last weekend.

سوال: آیا آنها آخر هفته گذشته به دیدار پدربزرگ و مادربزرگ خود رفتند؟

جواب: نه، آخر هفته گذشته به آنها سر نزدند.

سوال: Where did he go for his vacation?

جواب: He went to Hawaii for his vacation.

سوال: برای تعطیلاتش کجا رفته؟

جواب: او برای تعطیلات خود به هاوایی رفت.

سوال: Did we have class yesterday?

جواب: No, we didn’t have class yesterday.

سوال: دیروز کلاس داشتیم؟

جواب: نه، دیروز کلاس نداشتیم.

سوال: What did you eat for breakfast this morning?

جواب: I ate cereal and toast for breakfast this morning.

سوال: صبحونه چی خوردی؟

جواب: امروز صبح برای صبحانه غلات و نان تست خوردم.

سوال: Did she watch the movie last night?

جواب: Yes, she watched it last night.

سوال: دیشب فیلم رو دید؟

جواب: بله، دیشب آن را تماشا کرد.

سوال: When did they arrive at the party?

جواب: They arrived at the party at 8 PM.

سوال: کی به مهمانی رسیدند؟

جواب: ساعت 8 شب به مهمانی رسیدند.

سوال: Did you study for the test last night?

جواب: Yes, I studied for the test last night.

سوال: دیشب برای آزمون خوندی؟

جواب: بله، دیشب برای آزمون درس خواندم.

سوال: What did he do after work?

جواب: He went to the gym after work.

سوال: بعد از کار چه کرد؟

جواب: بعد از کار به باشگاه رفت.

سوال: Did they finish their homework before dinner?

جواب: No, they didn’t finish it before dinner.

سوال: آیا قبل از شام تکالیف خود را تمام کردند؟

جواب: نه، قبل از شام تمام نکردند.

متن انگلیسی در مورد گذشته ساده

“The simple past tense is used to describe actions that occurred and were completed at a specific point in the past. It is formed by adding ‘-ed’ to regular verbs or using the past form of irregular verbs. For example, ‘I walked to the store yesterday’ or ‘She ate breakfast at 8 AM.’ In negative sentences, ‘did not’ (didn’t) is used, such as ‘They didn’t finish their homework.’ Questions in the simple past are formed by using ‘did’ followed by the base form of the verb, like ‘Did you watch the movie?’ Overall, the simple past tense is a fundamental aspect of English grammar used to narrate past events.”

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد گذشته ساده:

“زمان گذشته ساده برای توصیف اعمالی استفاده می شود که در یک نقطه خاص در گذشته رخ داده اند و تکمیل شده اند. با افزودن “-ed” به افعال منظم یا استفاده از شکل گذشته افعال نامنظم تشکیل می شود. به عنوان مثال، “I walked”. دیروز به فروشگاه یا “او ساعت 8 صبح صبحانه خورد.” در جملات منفی از «نبود» (نکند) استفاده می شود، مانند «آنها تکالیف خود را تمام نکردند». سؤالات در گذشته ساده با استفاده از «did» به دنبال شکل پایه فعل، مانند «آیا فیلم را تماشا کردید؟» تشکیل می‌شوند. به طور کلی، زمان گذشته ساده یک جنبه اساسی از دستور زبان انگلیسی است که برای روایت رویدادهای گذشته استفاده می شود.

مکالمه انگلیسی در مورد گذشته ساده:

A: Hi Sarah, did you have a good weekend?

B: Yes, I did! I visited my parents and we went for a hike in the mountains.

A: That sounds nice. What did you do on Sunday?

B: On Sunday, we had a barbecue in the backyard and then watched a movie together.

A: Which movie did you watch?

B: We watched an old classic, “Casablanca.” Have you seen it?

A: Yes, I have. It’s a great film. Did you enjoy it?

B: Yes, it was fantastic. I hadn’t watched it in years.

A: Sounds like a fun weekend. Did you get back home late?

B: No, we didn’t. We left early on Sunday evening to beat the traffic.

A: That was smart. Well, I’m glad you had a good time with your family.

B: Thanks! How about you? What did you do over the weekend?

ترجمه فارسی مکالمه انگلیسی در مورد گذشته ساده:

الف: به نظر قشنگ میاد روز یکشنبه چه کار کردی؟

ب: یکشنبه در حیاط خانه کباب کردیم و بعد با هم فیلم تماشا کردیم.

الف: کدام فیلم را تماشا کردید؟

ب: ما یک کلاسیک قدیمی، “کازابلانکا” را تماشا کردیم. آیا آن را دیده اید؟

الف: بله دارم. این یک فیلم عالی است. آیا خوشت اومد؟

ب: بله، فوق العاده بود. سالها بود که آن را تماشا نکرده بودم.

الف: به نظر می رسد یک آخر هفته سرگرم کننده است. دیر به خانه برگشتی؟

ب: نه، نداشتیم. یکشنبه غروب زود راه افتادیم تا ترافیک را کنترل کنیم.

الف: این هوشمندانه بود. خب خوشحالم که با خانواده خوش گذشت.

ب: ممنون! در مورد شما چطور؟ آخر هفته را چطور گذراندی؟

 

دوستان عزیز اگر فعل‌های گذشته رو خوب نمی‌شناسید می‌توانید مقاله فعل‌ها را مطالعه کنید!

فعل‌ها در زبان انگلیسی

اگر می‌خواهید فعل‌های بی‌قاعده را تهیه کنید از قسمت زیر به آن صفحه هدایت شوید!

تهیه افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده با فعل to be

Structure for To Be V.:

ساختار زمان گذشته ساده با فعل to be:

S. + To Be V. + Noun/ Adj.

Example with To Be V:

I was out last night.

من دیروز بیرون بودم

– I wasn’t out last night.

من دیروز بیرون نبودم

were you at home last night?

آیا تو دیروز خونه بودی؟

?- weren’t you home last night?

آیا تو دیروز خونه نبودی؟

نکات تکمیلی زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

 

TOBE

گذشته ساده با فعل to be

OTHER VERBS

گذشته ساده با فعل اصلی

Positive

Subject + was/ were + …

(I/ he/ she/ it + was)

(They/ we/ you + were)

I was sick yesterday.

مریض بودم دیروز.

They were sick last week.

آن‌ها مریض بودند

Subject + Past simple

She went shopping last month.

او رفت خرید ماه پیش.

We got up late yesterday.

ما دیروز دیر بیدار شدیم.

Negative

Subject + was/ were + not + …

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

I wasn’t sick yesterday.

من دیروز مریض نبودم.

They weren’t sick last week.

آنها هفته پیش مریض نبودند.

Subject + did not + Bare infinitive

Did not = didn’t

She didn’t go shopping last month.

او ماه پیش خرید نرفت.

We didn’t get up late yesterday.

ما دیروز دیر از خواب پا نشدیم.

Question

Were/ was + Subject + …?

Were you sick yesterday?

مریض بودی دیروز؟

Were they sick last week?

هفته پیش مریض بودند؟

Did + Subject + Bare infinitive?

Did she go shopping last month?

آیا او ماه پیش رفت خرید؟

Did you get up late yesterday?

آیا دیروز دیر از خواب پا شدید؟

کاربرد زمان گذشته ساده در انگلیسی

to talk about actions finished in the past

صحبت کردن در مورد اقدامات انجام شده در گذشته

I met him last week.

هفته پیش با او ملاقات کردم.

to talk about a series of actions completed in the past

برای صحبت در مورد یک سری اقدامات انجام شده در گذشته

I woke up, had breakfast, and went to school.

از خواب بیدار شدم، صبحانه خوردم و به مدرسه رفتم.


بسیار عالی دوستان عزیز، امیدوارم زمان گذشته ساده در انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان گذشته ساده را رایگان دانلود کنید و زمان گذشته ساده را راحت یاد بگیرید.

دانلود pdf رایگان زمان گذشته ساده


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

دوره زمان ها در زبان انگلیسی

دوره تمام زمان‌ها در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

2 دیدگاه برای “زمان گذشته ساده در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان