جمله با look و معنی look در انگلیسی

جمله با look و معنی look در انگلیسی
()

فهرست آموزش

راسا فریز

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 29ام دی , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی جمله با look و معنی look را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”راسا فریز” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم عبارت‌ها و فریزهای با look را به شما دوستان عزیز راسا زبان بگوییم. به عبارت‌های زیر توجه کنید و آن‌ها در زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید.


معنی Look at و جمله با Look at

to turn your eyes on something; to stare at something

معنی Look at  به فارسی چشم برگرداندن به چیزی؛ خیره شدن به چیزی است.

   The first time she wore a dress, he looked at her for at least 15 minutes.

    اولین باری که او لباسی پوشید، حداقل 15 دقیقه به او نگاه کرد.

   Everybody likes to look at beautiful things.

    همه دوست دارند به چیزهای زیبا نگاه کنند.

 I like to look at oil paintings.

  من دوست دارم به نقاشی های رنگ روغن نگاه کنم.

معنی Look for و جمله با Look for

to find someone or something; to search for something

معنی Look for  به فارسی پیدا کردن کسی یا چیزی؛ دنبال چیزی گشتن است.

   Please help me look for the car key!

    لطفا به من کمک کنید دنبال کلید ماشین بگردم!

   Remember to look for the green light when you pass the streets.

    به یاد داشته باشید که هنگام عبور از خیابان ها به دنبال چراغ سبز باشید.

 Don’t look for me after work today because I have to go home early.

  امروز بعد از کار به دنبال من نباشید زیرا باید زودتر به خانه بروم.

معنی Look up و جمله با Look up

to search for the meaning; to research; to find information by looking in a directory, dictionary, book, or list

معنی Look up به فارسی برای جستجوی معنی؛ تحقیق؛ برای یافتن اطلاعات با جستجو در فهرست، فرهنگ لغت، کتاب یا فهرست است.

 She looks up a word in the dictionary when she doesn’t understand it.

  وقتی کلمه ای را متوجه نمی شود در فرهنگ لغت جستجو می کند.

 People often look up information on Google.

  مردم اغلب اطلاعات را در گوگل جستجو می کنند.

 Please look up a nice restaurant for tomorrow’s meeting.

  لطفاً برای جلسه فردا یک رستوران خوب پیدا کنید.

معنی Lookout/to watch out (for) و جمله با Lookout/to watch out (for)

to be careful or cautious; used to warn someone to be careful, especially when they are likely to have an accident

معنی Lookout/to watch out (for) به فارسی مراقب بودن یا محتاط بودن؛ برای هشدار دادن به کسی که مراقب باشد، مخصوصاً زمانی که احتمال دارد تصادف کند، استفاده می شود

Look out! A car is coming.

مراقب باش! یه ماشین داره میاد

 Watch out for snakes when you’re in the forest.

  وقتی در جنگل هستید مراقب مارها باشید.

 Small children should always watch out for strangers offering candy.

  بچه های کوچک همیشه باید مراقب غریبه هایی باشند که آب نبات ارائه می دهند.

معنی Look over/to go over/to read over/to check over و جمله با Look over/to go over/to read over/to check over

to review something and make sure it has no errors

بررسی چیزی و مطمئن شدن از عدم وجود خطا

 Look over your exam before you turn it in.

  قبل از اینکه امتحان خود را تحویل دهید به آن نگاه کنید (که خطایی نداشته باشد).

 The teacher will go over the lessons with you tomorrow.

  معلم فردا با شما دروس را مرور می کند.

 I will go over the details of the job with you later.

  بعداً جزئیات کار را با شما خواهم گفت.

معنی Look up to و جمله با Look up to

to follow someone as your role model. If you look up to someone, especially someone older than you are, you respect and admire them.

معنی Look up to به فارسی دنبال کردن از کسی به عنوان الگوی خود. اگر کسی رو الگوی خود کنید، به خصوص به فردی بزرگتر از خود، به او احترام می گذارید و او را تحسین می کنید.

 I have always looked up to my older sister.

  من همیشه به خواهر بزرگترم نگاه کرده ام (الگوی خودم داشته‌ام).

 My younger brother looks up to me.

  برادر کوچکترم به من نگاه می کند (از من الگو میگیره).

 Teenagers nowadays always look up to their idols.

  نوجوانان امروزی همیشه بت های خود (افرادی که خیلی  دوست دارند) رو الگوی خود قرار می‌دهند.

معنی Look ahead و جمله با Look ahead

to think about what is likely to happen in the future; to predict

معنی Look ahead به فارسی فکر کردن به آنچه در آینده ممکن است اتفاق بیفتد. یا پیش بینی کردن است.

 You really need to look ahead at what might happen and have a plan to deal with it.

  شما واقعاً باید به آینده نگاه کنید (بهش فکر کنید) که ممکن است اتفاق بیفتد و برنامه ای برای مقابله با آن داشته باشید.

 She never looks ahead.

  او هرگز به آينده فکر نمیکند.

 If you had looked ahead, the terrible mistake would never have happened.

  اگر به آینده فکر می‌کردید، اشتباه وحشتناک هرگز اتفاق نمی افتاد.

معنی Look down on  و جمله با Look down on

to think that you are better or more important than someone else

معنی Look down on  به فارسی فکر کنید که بهتر یا مهمتر از دیگری هستید

 Don’t look down on him. He’s very good at technology.

  از بالا به او نگاه نکن (خودتو بالاتر از اون ندون) او در تکنولوژی بسیار خوب است.

 Do you look down on me just because I didn’t go to college?

  آیا فقط به این دلیل که من به دانشگاه نرفتم من رو تحقیر می کنید؟

 She looks down on everyone who isn’t as rich as she is.

  او به همه کسانی که به اندازه او ثروتمند نیستند، تحقیر می کند.

معنی Look forward to و جمله با Look forward to

to be excited about what is going to happen

معنی Look forward to به فارسی هیجان زده بودن در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد

 I really look forward to hearing from you.

  من واقعا مشتاقانه منتظر شنیدن شما هستم.

 My little sister was looking forward to her first field trip.

  خواهر کوچکم مشتاقانه منتظر اولین سفر میدانی اش بود.

 He isn’t really looking forward to married life.

  او واقعاً مشتاق زندگی زناشویی نیست.

معنی Look in on (someone/something) و جمله با Look in on (someone/something)

to visit someone for a short time

معنی Look in به فارسی دیدن کسی برای مدت کوتاه

I’ll look in on Helen tomorrow to see if she needs any help.

من فردا هلن را یک سر میزنم تا ببینم آیا او به کمک نیاز دارد یا خیر.

 You don’t need to look in on me every day. I’m not a baby.

  لازم نیست هر روز به من سر بزنی من بچه نیستم

 Can you look in on my puppy while we’re on holiday?

  آیا می توانید وقتی در تعطیلات هستیم به توله سگ من یک سری بزنی؟

معنی Look to و جمله با Look to

to expect to get help or advice from someone

معنی Look to به فارسی انتظار گرفتن کمک یا نصیحت از کسی است.

 They’re looking to the consultant for advice.

  آنها به دنبال مشاور برای مشاوره هستند.

 Helen isn’t good at math. She always looks to her elder brother for guidance.

  هلن در ریاضیات خوب نیست. او همیشه انتظار دارد که برادر بزرگترش راهنمایی‌ش کند.

 Don’t look to John. He will never help.

  از جان انتظار کمک نداشته باش او هرگز کمک نخواهد کرد.

معنی Look through و جمله با Look through

to read something quickly; to pretend that you do not recognize someone

به سرعت خواندن چیزی؛ وانمود کنید که کسی را نمی شناسید

 Can you look through the meeting minutes and let me know your opinion?

  آیا می توانید صورت جلسه را بررسی کنید و نظر خود را به من بگویید؟

 Sorry, I didn’t have time to read your CV carefully. I just looked through it.

  ببخشید وقت نکردم رزومه شما رو با دقت بخونم. من فقط نگاهی بهش انداختم.

 He looked through me as if I were a stranger.

  جوری به من نگاه کرد (خودشو به نشناختن زد) که انگار غریبه ام.

معنی Look upon/on someone/something as someone/something

to consider someone/something as someone/something

کسی یا چیزی به عنوان کسی یا چیزی در نظر گرفتن

 I look upon this as my home.

من این خانه را به عنوان خانه ام در نظر میگیرم.

I look upon all men as my compatriots.

من به همه مردان به چشم هموطنان خود نگاه می کنم.

 I look upon this town as my second home.

  من این شهر را به عنوان خانه دومم در نظر میگیرم.جمله با look قسمت اول

Phradal verb (look)

Look

نگاه کردن

Look, there is a big lake over there.

نگاه کن،یک دریاچه بزرگ اون‌جا است

Look at

نگاه کردن به

She turned to look at me.

او برگشت به من نگاه کند

Look for

جستجو کردن چیزی

Could you help me look for my notebook?

می‌شود به من کمک کنی دفترچه یادداشتم رو پیدا کنم

Look after sb.

مراقبت از کسی

Who looks after kids

چه کسی از بچه‌ها مراقبت می‌کند

Look after s.th.

مسئولیت پذیری در قبال چیزی

He looks after his business interests

او مسئول منافع کارش استجمله با look و معنی look قسمت دوم

Phradal verb (look)

Look ahead

آماده برنامه خاصی در آینده بودن

The company is looking ahead to next week

شرکت دارد برنامه هفته آینده رو می‌ریزد

Look back

گریز (فکر کردن) به گذشته

I look back at the events of my life

به اتفاقات زندگی‌ام فکر می‌کنم

Look down on sb/sth

چیزی یا کسی رو دست پایین گرفتن

Many looked down on immigrants

خیلی‌ها مهاجران رو دست کم گرفتند

Look forward to sth

مشتاقانه منتظر چیزی بودن

I’m really looking forward to our vacation

واقعا مشتاق تعطیلات‌مون هستمجمله با look و معنی look قسمت سوم

Phradal verb (look)

Look like

شباهت داشتن به کسی

I don’t look like my sister

من شبیه خواهرم نیستم.

Look out

اخطار دادن (مواظب باش)

Look out, you almost hit that car

مواظب باش، تقریبا زدی به اون ماشینِ.

Look up

جستجو در دیکشنری، کتاب، کامپیوتر…

If you don’t know the word, look it up in the dictionary

اگه کلمه رو بلد نیستی دنبالش توی دیکشنری بگرد.

Look over

چک کردن سریع،بررسی سریع چیزی

Can you look over this letter before I send it?

می‌تونی این نامه رو قبل اینکه بفرستم بررسی کنی؟جمله با look در انگلیسی قسمت چهارم

Phrasal verb (look)

Look before you leap

از قبل فکر عواقب چیزی رو کردن

 

Look the other way

خود رو به کوچه علی چپ زدن

 

Look sb in the eye/face

صاف صاف تو چشم کسی نگاه کردن

 

Look what you’ve done

ببین چه دسته گلی به آب دادی (وقتی کسی خراب کاری می‌کند)جمله با look در انگلیسی قسمت پنجم

Phrasal verb (look)

Look sb up and down

کسی رو سرتا پا برانداز کردن

 

Not much to look at

زیاد جذاب به نظر نرسیدن

 

Be looking for trouble

دنبال دردسر گشتن

 

Look through sth

به قصد فضولی دنبال چیزی گشتن


تمرین فریزال ورب look در انگلیسی

برای تمرین شما دوست عزیز ، جمله زیر رو به انگلیسی کامنت کنید تا خوب یاد بگیرید.

۱.  آیا می توانید صورت جلسه را بررسی کنید و نظر خود را به من بگویید؟
2.   لازم نیست هر روز به من سر بزنی من بچه نیستم


و امیدوارم جمله با look و معنی look در انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

و دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. یادتان باشد بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید و راستی اینستاگرام راسازبان را دنبال کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

مدرس: سجاد شریفیان

 

تمام فریزال ورب ها در انگلیسی

فریزال ورب ها در انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

فرم را پرکنید در گام کوچک شرکت کنید!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹