تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

جملات تصادفات رانندگی در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 20ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد جملات تصادف رانندگی در زبان انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در یادگیری زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


تمرین این آموزش

مکالمه در مورد تصادف در انگلیسی

Have you ever been in any traffic accident?

Yes, three years ago.

آیا تا به حال دچار حادثه رانندگی شده اید؟

بله، سه سال پیش.

What happened?

I was hit by a car while crossing the road.

چی شد؟

در حال عبور از جاده با ماشینی برخورد کردم.

How did you feel then?

I felt really terrible because of my injuries.

آن موقع چه احساسی داشتی؟

به خاطر جراحاتم واقعا احساس وحشتناکی داشتم.

Who was involved in the accident?

The car driver, his family (inside the car), and me.

چه کسی در تصادف دخیل بود؟

راننده ماشین، خانواده اش (داخل ماشین) و من.

Did the insurance company pay for repair service?

I was walking so I did not require any car repair services.

آیا شرکت بیمه هزینه خدمات تعمیر را پرداخت کرده است؟

من پیاده روی می‌کردم (عابر بودم) بنابراین نیازی به خدمات تعمیر ماشین نداشتم.

Did you need a lawyer?

I hurt my lower back just a little, so I didn’t call a lawyer.

آیا به وکیل نیاز داشتید؟

من فقط کمی کمرم را صدمه دیدم، بنابراین با وکیل تماس نگرفتم.

Did you report the issue to the police?

No, we didn’t want to get the police involved.

مکالمه در مورد تصادف در انگلیسی

آیا موضوع را به پلیس گزارش دادید؟

نه، ما نمی‌خواستیم پلیس را درگیر کنیم.

 

Were you sent to the hospital after the accident?

No, the injury wasn’t really serious.

بعد از تصادف به بیمارستان اعزام شدید؟

نه، مصدومیت واقعا جدی نبود.

Do you have a driving license?

Yes, I do. I always keep it in my wallet.

آیا گواهینامه رانندگی دارید؟

بله، من انجام می دهم. من همیشه آن را در کیفم نگه می دارم.

Why should people obey traffic regulations?

To protect themselves and others. The best ways are to wear a helmet, wait for traffic lights and stay in the appropriate vehicle/pedestrian lanes.

چرا مردم باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند؟

برای محافظت از خود و دیگران. بهترین راه ها پوشیدن کلاه ایمنی، انتظار چراغ راهنمایی و ماندن در خطوط مناسب وسیله نقلیه/عابر پیاده است.

 


جملات و عبارات رایج در مورد تصادف در انگلیسی

**”I need to report an accident.”**

۱. **”باید یک حادثه را گزارش دهم.”**

   – This phrase is essential when informing the authorities about the car accident. It is crucial to report the incident promptly.

   – این عبارت زمانی حیاتی است که در حال اطلاع رساندن به مقامات در مورد حادثه رانندگی هستید. اطلاع‌رسانی سریع به مقامات امور حیاتی است.

**”Are you okay? Do you need medical assistance?”**

۲. **”خوبی؟ به کمک پزشکی نیاز دارید؟”**

   – Showing concern for the well-being of those involved is important. This expression emphasizes the priority of health and safety.

   – نشان دادن نگرانی در مورد سلامت افراد درگیر حیاتی است. این عبارت بر اهمیت سلامت و ایمنی تأکید می‌کند.

**”Let’s exchange insurance information.”**

۳. **”بیایید اطلاعات بیمه‌امان را تعویض کنیم.”**

   – When involved in a car accident, exchanging insurance details is a critical step to ensure the proper handling of claims and repairs.

   – در صورت وقوع حادثه، تبادل جزئیات بیمه برای اطمینان از رسیدگی صحیح به ادعاها و تعمیرات ضروری است.

**”I have called the police; they will be here shortly.”**

۴. **”پلیس را خبر دادم؛ به زودی اینجا خواهند بود.”**

   – Notifying the police is essential for documentation and legal purposes. Informing others involved about the police’s impending arrival is important.

   – اطلاع‌رسانی به پلیس برای مستندسازی و امور قانونی حائز اهمیت است. اطلاع‌رسانی به دیگران درگیر در مورد حضور پلیس حیاتی است.

**”I’ll need a tow truck for my car.”**

۵. **”برای ماشینم یک کامیون سرویس لازم دارم.”**

   – If the car is not drivable, requesting a tow truck is necessary. This expression is vital for arranging the transportation of the damaged vehicle.

   – اگر ماشین قابل رانندگی نباشد، درخواست یک کامیون سرویس ضروری است. این عبارت برای ترتیب حمل و نقل خودروی آسیب‌دیده حیاتی است.

**”I’ve informed my insurance company about the accident.”**

۶. **”با شرکت بیمه‌ام در مورد حادثه تماس گرفته‌ام.”**

   – Promptly notifying your insurance company about the accident is crucial for initiating the claims process and ensuring timely assistance with repairs and other related matters.

   – اطلاع‌رسانی به‌سرعت به شرکت بیمه در مورد حادثه برای شروع فرآیند ادعا و اطمینان از یارانه‌های به‌موقع برای تعمیرات و مسائل مرتبط حیاتی است.


تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

 Accidents

I was driving on a busy street when suddenly a dog ran in front of my car and hit the brakes, managed to stop in time but the car behind me didn’t stop in time. It crashed into the back of my car. Fortunately, I wasn’t hurt because I was wearing my seatbelt but both cars were badly damaged. My rear bumper was ruined and the trunk door was dented. It was completely out of shape. The other car’s front bumper came off and its headlights were shattered.

من در یک خیابان شلوغ رانندگی می‌کردم که ناگهان سگی جلوی اتومبیلم دوید. کوبیدم روی ترمز. موفق شدم به‌موقع توقف کنم ولی اتومبیل پشت سر من به‌موقع توقف نکرد و از پشت سر به اتومبیل من کوبید. خوشبختانه من صدماتی ندیدم زیرا کمربندم را بسته بودم ولی هر دو اتومبیل خسارت زیادی دیدند. سپر عقب اتومبیلم داغان شد و در صندوق عقب فرورفت. کاملاً کج شد. سپر جلوی آن‌یکی اتومبیل از جا کنده شد و چراغ‌های جلوی آن هم خرد شدند.

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

I was driving on the main street when suddenly a car came out of a side street and turned in front of me. Of course, I had the right of way but the other driver didn’t observe it. I slammed on the brake and swerved to the left. The other car missed me by a few inches but it didn’t stop. The driver stepped on it and drove away. I’m sure he was a hit-and-run driver. It really was a close call.

داشتم در خیابان اصلی رانندگی می‌کردم که ناگهان اتومبیلی از خیابان فرعی بیرون آمد و جلوی من پیچید. البته حق‌تقدم با من بود ولی راننده اتومبیل آن را رعایت نکرد. به‌شدت ترمز کردم و به سمت چپ ویراژ دادم. آن اتومبیل از چند اینچی اتومبیلم گذشت ولی توقف نکرد. راننده‌اش گاز داد و دور شد. مطمئنم که او یک راننده بزن و در رو بود. واقعاً خطر از بیخ گوشم گذشت.

I was driving on a country road late at night. It was raining and the road was slippery. I got to a sharp bend. I slowed down. As I was going around the bend, I saw another car that was coming in the opposite direction. It had its headlights on. The driver didn’t dip his lights and came straight toward me. Its lights were too bright. I was blinded for a few seconds, couldn’t see anything, braked, and swerved to the right to avoid the oncoming car but I lost control of the car. It went off the road. It hit a tree and finally ended up in a ditch.
Fortunately, I wasn’t hurt because I was wearing my seat belt. I got off the car and checked it for damage. The front fender was dented and the bodywork was scratched in several places. Luck was on my side since the car didn’t flip over. I got back into the car, started the engine, backed up onto the road, and started to drive nervously.

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

اواخر شب در یک جاده خارج از شهر رانندگی می‌کردم. باران می‌بارید و جاده لغزنده بود. به پیچ تندی رسیدم. سرعت را کم کردم. داشتم پیچ را می‌پیچیدم که اتومبیلی را دیدم که در جهت مخالف می‌آمد. نور بالایش روشن بود. راننده‌اش نور پایین نزد و مستقیم به‌طرف من راند. چراغ‌هایش خیلی پرنور بود. برای چند ثانیه چشم‌هایم جایی را ندید. نمی‌توانستم هیچ چیزی را ببینم. ترمز کردم و به سمت راست منحرف شدم تا با اتومبیل روبروئی تصادف نکنم. ولی کنترل اتومبیل را از دست دادم. اتومبیل از جاده خارج شد. با درختی تصادف کرد و بالاخره داخل گودالی از حرکت ایستاد.
خوشبختانه من صدمه‌ای ندیدم زیرا کمربندم را بسته بودم. از اتومبیل بیرون آمدم و به بررسی خسارت پرداختم. گلگیر جلو فرورفته بود و چندین جای بدنه خراشیده شده بود. شانس آوردم که اتومبیل واژگون نشد. دوباره سوار شدم، موتور را روشن کردم عقب، عقب تا جاده رفتم و با حالتی عصبی شروع به رانندگی کردم.

Car accidents, traffic signs & regulations

تصادف اتومبیل، نشان‌های راهنمایی و رانندگی در انگلیسی

Have you ever had a car accident/ an accident?

هیچ‌وقت تصادف کرده‌ای؟

Yes, I had a serious accident only last year.

بله همین پارسال یک تصادف جدی کردم.

A truck and a bus have collided near the overpass.

یک کامیون و یک اتوبوس نزدیک پل روگذر با هم تصادف کرده‌اند.

I didn’t stop in time and crashed into a tree.

به‌موقع ترمز نکردم و زدم به یک درخت.

My car hit a tree and then turned over.

اتومبیلم خورد به درخت و بعد چپ شد.

.My car rolled over a couple of times

اتومبیلم چند بار معلق زد.

My car slid and bumped into a parked station wagon.

اتومبیلم سُر خورد (لغزید) و آرام خورد به یک استیشن که پارک شده بود.

A dog ran in front of me and I had to swerve to the left.

سگی دوید جلوی اتومبیل و ناچار ویراژ دادم به چپ

I had a head-on collision/ crash with an oncoming truck.

با کامیونی که از روبرو می‌آمد شاخ‌به‌شاخ تصادف کردم.

I ran over a cat last night

 دیشب یک گربه را زیر گرفتم.

I ran across the street and a bus almost ran over me/ ran me over.

دویدم آن طرف خیابان و چیزی نمانده بود بروم زیر اتوبوس.

I slammed on the brake and a motorcycle bumped into me from behind.

کوبیدم روی ترمز و یک موتورسیکلت آهسته از عقب به من زد.

I was almost/ nearly run over by a taxi

چیزی نمانده بود بروم زیر تاکسی.

Are you familiar with all traffic signs?

با تمام تابلوهای راهنمایی آشنا هستی؟

What does that sign say/ mean?

آن چه تابلویی است؟

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

It says/ means no U-turn.

آن تابلوی دورزدن ممنوع است.

You mustn’t park here. This is a no-parking area.

نباید اینجا پارک کنی. اینجا منطقه پارک ممنوع است.

That’s not a no-parking sign. It’s a no-standing one.

آن تابلوی پارک ممنوع نیست. تابلوی ایستادن ممنوع است.

There was no sign at the intersection. I didn’t know who had the right of way.

تابلویی در تقاطع نبود. نمی‌دانستم حق‌تقدم با کیست.

The accident was your fault. I had the right of way.

تصادف تقصیر شما بود. حق‌تقدم با من بود.

Don’t park here. There are double yellow lines.

اینجا پارک نکن. خط زرد دوبله هست.

That sign says no left/ right turn.

آن تابلوی گردش‌به‌چپ / راست ممنوع است.

Don’t turn into that street. There’s a no-entry sign.

داخل آن خیابان نپیچ. تابلوی ورود ممنوع دارد.

We can’t turn around here. This is a one-way street.

نمی‌توانیم اینجا دور بزنیم. این خیابان یک‌طرفه است.

You’ e exceeding the speed limit

داری بیش از سرعت مجاز می‌رانی.

Don’t go over 60. The speed limit here is 60.

تندتر از شصت نرو. اینجا سرعت مجاز شصت است.

Parking on the sidewalk (Am.) / pavement (Br.) is against the regulations/ is prohibited.

پارک کردن در پیاده‌رو خلاف مقررات / ممنوع است.

That triangle means yield right of way.

منظور از آن مثلث رعایت حق‌تقدم است.

There’s no traffic light (Am.) / There are no traffic lights (Br.) at that intersection/ crossroad (s(

سر آن تقاطع چراغ راهنما نیست.

There’s a stop sign at that T-junction.

سر آن سه‌راه تابلوی ایست وجود دارد.

You can’t make a left/ right turn here.

اینجا نمی‌توانی گردش‌به‌چپ / راست کنی.

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

That red light is blinking. What does it mean?

آن چراغ قرمز دارد چشمک می‌زند. معنی آن چیست؟

A blinking red light means that you have to come to a complete stop/ halt.

چراغ قرمز چشمک‌زن به معنای ایست کامل است.

Blinking yellow light means go but use caution.

چراغ زرد چشمک زدن یعنی عبور با احتیاط.

Traffic lights regulate the traffic

چراغ‌های راهنمایی ترافیک را تنظیم می‌کند.

I was in a great hurry. I went through all the red lights.

خیلی عجله داشتم. همه چراغ قرمزها را رد کردم.

I was fined because I ran a red light.

جریمه شدم چون از چراغ قرمز رد شدم.

I got a (traffic) ticket for speeding

به‌خاطر سرعت جریمه شدم.

The traffic officer fined me for doing 60 mph in a 50 mph zone.

افسر راهنمایی جریمه‌ام کرد زیرا داشتم در منطقه حداکثر سرعت ۵۰ مایل با سرعت ۶۰ مایل می‌راندم.

I wasn’t doing 60. I was only doing 50.

با سرعت ۶۰ نمی‌رفتم. داشتم ۵۰ تا می‌رفتم.

I was on a main street. A car came out of a side street and turned in front of me.

داخل خیابان اصلی بودم. اتومبیلی از خیابان فرعی بیرون آمد و پیچید جلوی من.


مکالمه انگلیسی در مورد تصادف: (مکالمه دوم)

Person A: Oh no, what happened to your car? It looks pretty banged up.

Person B: Yeah, I was in a car accident yesterday. It was a bit scary.

Person A: Are you okay? Did you get hurt?

Person B: Thankfully, I’m okay. Just a few minor bruises, but nothing serious. The airbags did their job.

Person A: That’s a relief. What happened? How did the accident happen?

Person B: It was on the highway. I was driving in the middle lane when a car suddenly swerved into my lane without signaling. I tried to avoid it, but we ended up colliding.

Person A: That sounds really stressful. Did you exchange insurance information?

Person B: Yeah, we did. The other driver admitted it was their fault, so I hope the insurance process goes smoothly.

Person A: I hope so too. Did you call the police to report the accident?

Person B: Yes, we called the police, and they came to the scene. They filed a report and helped sort things out.

Person A: Good thinking. Did your car get towed?

Person B: Yeah, it had to be towed to the auto repair shop. The damage looks extensive, so I’ll have to wait for the insurance assessment.

Person A: That’s a hassle. Did you notify your insurance company already?

Person B: Yes, I called them right after the accident. They gave me some instructions on what to do next and told me to keep them updated on the repair process.

Person A: I’m glad you’re taking the necessary steps. Accidents can be such a headache.

Person B: Tell me about it. But the important thing is that everyone involved is okay. Cars can be replaced, but people can’t.

Person A: Absolutely. If you need anything or if there’s anything I can do to help, just let me know.

Person B: Thanks, I appreciate that. I’ll keep you posted on how things progress with the insurance and repairs.

ترجمه مکالمه انگلیسی در مورد تصادف: (مکالمه دوم)

فرد A: اوه، نه! به ماشینت چه اتفاقی افتاده؟ به نظر میاد خیلی ضربه خورده باشه.

فرد B: آره، دیروقت دیروقت دیروقت بود. کمی ترسناک بود.

 

فرد A: خوبی؟ مصدوم نشدی؟

فرد B: خداروشکر که خوبم. فقط چند خراش کوچیک، ولی جدی نیست. ایربگ‌ها خوب عمل کردن.

 

فرد A: خداروشکر. چطور اتفاق افتاد؟ چطور به اینجا رسید؟

فرد B: روی بزرگراه بودم. داشتم در حال رانندگی در خط وسط بودم که یه ماشین ناگهان به خط من سرازیر شد بدون اینکه نشونی بده. سعی کردم ازش دور بشم، ولی نهایتاً برخورد کردیم.

 

فرد A: به نظر میاد واقعاً استرس‌زا بوده. آیا اطلاعات بیمه رو باهم تبادل کردید؟

فرد B: آره، انجام دادیم. راننده دیگه اذعان کرد که اشتباه اون بوده، بنابراین امیدوارم فرآیند بیمه به خوبی پیش بره.

 

فرد A: همینطور امیدوارم. پلیس رو هم خبر کردید تا حادثه رو گزارش بدید؟

فرد B: بله، پلیس رو خبر دادیم و اومدن صحنه. گزارش گرفتن و کمک کردند تا مسائل رو حل کنیم.

 

فرد A: خوب که به پلیس خبر دادید. ماشینتون هل شد؟

فرد B: آره، باید به کارگاه تعمیر ماشین کوک بشه. صدمات به نظر میاد زیاده، بنابراین باید منتظر ارزیابی بیمه باشم.

 

فرد A: خیلی مزاحمه. آیا به شرکت بیمه خودتون خبر دادید؟

فرد B: بله، بلافاصله بعد از حادثه بهشون زنگ زدم. دستورالعمل‌هایی بهم دادند در مورد چه کارهایی باید انجام بدم و گفتند که باید اطلاعات جدید رو بهشون اطلاع بدم.

 

فرد A: خوبه که مراقب باشی. حوادث می‌تونن خیلی دردسرساز باشن.

فرد B: درست میگی. ولی مهمترین چیز اینه که همه‌ی افراد درگیر خوب باشن. ماشینونو می‌شه تعویض کرد، ولی افراد نه.

 

فرد A: حتماً. اگه به چیزی نیاز داشتی یا اگه من می‌تونم کمکی کنم، بهم خبر بده.

فرد B: ممنونم، سپاسگزارم. من توی تازه‌ترین اخبار در مورد بیمه و تعمیرات بهت خبر می‌دم.


تمرین تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

برای تمرین شما دوست عزیز جملات زیر رو به انگلیسی کامنت کنید تا خوب یاد بگیرید!

۱. حق‌تقدم با من بود ولی راننده اتومبیل آن را رعایت نکرد.

۲. سپر عقب اتومبیلم داغان شد و در صندوق عقب فرورفت.

۳.به‌شدت ترمز کردم و به سمت چپ ویراژ دادم.


خب، امیدوارم تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

دوستان راسا زبان:

با جملات تصادف در زبان انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما بپرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید. اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی پشرفته زبان انگلیسی 

شاه کلید مکالمه زبان انگلیسی را در دست بگیر!

بیش از ۶۰۰ عبارت آماده که می‌توانید با هر کدام آن‌ها هزاران جمله بسازید!

همین الان کلیک کنید و دانلود کنید
آموزش آنلاین زبان انگلیسی
[irp]
مکالمه زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره | جملات پرکاربرد

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یادگیری زبان انگلیسی را همین الان شروع کنید، مینی دوره گام در چهار سطح!
۳۸ درس رایگان! همین الان فرصت رو از دست نده!

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان