مکالمات روزمره | جملات پرکاربرد

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

سجاد شریفیان

دانلود ویدئو

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

جملات تصادفات رانندگی در زبان انگلیسی

بروزرسانی شده در 15ام خرداد , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی را به شما می‌گوییم. سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به مقاله‌های ”جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی” علاقه دارند. در این مقاله قصد داریم در مورد جملات تصادف رانندگی در زبان انگلیسی صحبت کنیم. به جمله‌های پرکاربرد زیر توجه کنید و آن‌ها در یادگیری زبان انگلیسی روزمره خودتان استفاده کنید. ترجمه جمله‌های انگلیسی به فارسی آمده است.


تمرین این آموزش

مکالمه در مورد تصادف در انگلیسی

Have you ever been in any traffic accident?

Yes, three years ago.

آیا تا به حال دچار حادثه رانندگی شده اید؟

بله، سه سال پیش.

What happened?

I was hit by a car while crossing the road.

چی شد؟

در حال عبور از جاده با ماشینی برخورد کردم.

How did you feel then?

I felt really terrible because of my injuries.

آن موقع چه احساسی داشتی؟

به خاطر جراحاتم واقعا احساس وحشتناکی داشتم.

Who was involved in the accident?

The car driver, his family (inside the car), and me.

چه کسی در تصادف دخیل بود؟

راننده ماشین، خانواده اش (داخل ماشین) و من.

Did the insurance company pay for repair service?

I was walking so I did not require any car repair services.

آیا شرکت بیمه هزینه خدمات تعمیر را پرداخت کرده است؟

من پیاده روی می‌کردم (عابر بودم) بنابراین نیازی به خدمات تعمیر ماشین نداشتم.

Did you need a lawyer?

I hurt my lower back just a little, so I didn’t call a lawyer.

آیا به وکیل نیاز داشتید؟

من فقط کمی کمرم را صدمه دیدم، بنابراین با وکیل تماس نگرفتم.

Did you report the issue to the police?

No, we didn’t want to get the police involved.

مکالمه در مورد تصادف در انگلیسی

آیا موضوع را به پلیس گزارش دادید؟

نه، ما نمی‌خواستیم پلیس را درگیر کنیم.

 

Were you sent to the hospital after the accident?

No, the injury wasn’t really serious.

بعد از تصادف به بیمارستان اعزام شدید؟

نه، مصدومیت واقعا جدی نبود.

Do you have a driving license?

Yes, I do. I always keep it in my wallet.

آیا گواهینامه رانندگی دارید؟

بله، من انجام می دهم. من همیشه آن را در کیفم نگه می دارم.

Why should people obey traffic regulations?

To protect themselves and others. The best ways are to wear a helmet, wait for traffic lights and stay in the appropriate vehicle/pedestrian lanes.

چرا مردم باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند؟

برای محافظت از خود و دیگران. بهترین راه ها پوشیدن کلاه ایمنی، انتظار چراغ راهنمایی و ماندن در خطوط مناسب وسیله نقلیه/عابر پیاده است.

 


تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

 Accidents

I was driving on a busy street when suddenly a dog ran in front of my car, and hit the brakes, managed to stop in time but the car behind me didn’t stop in time. It crashed into the back of my car. Fortunately, I wasn’t hurt because I was wearing my seatbelt but both cars were badly damaged. My rear bumper was ruined and the trunk door was dented. It was completely out of shape. The other car’s front bumper came off and its headlights were shattered.

من در یک خیابان شلوغ رانندگی می‌کردم که ناگهان سگی جلوی اتومبیلم دوید. کوبیدم روی ترمز. موفق شدم به‌موقع توقف کنم ولی اتومبیل پشت سر من به‌موقع توقف نکرد و از پشت سر به اتومبیل من کوبید. خوشبختانه من صدماتی ندیدم زیرا کمربندم را بسته بودم ولی هر دو اتومبیل خسارت زیادی دیدند. سپر عقب اتومبیلم داغان شد و در صندوق عقب فرورفت. کاملاً کج شد. سپر جلوی آن‌یکی اتومبیل از جا کنده شد و چراغ‌های جلوی آن هم خرد شدند.

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

I was driving on the main street when suddenly a car came out of a side street and turned in front of me. Of course, I had the right of way but the other driver didn’t observe it. I slammed on the brake and swerved to the left. The other car missed me by a few inches but it didn’t stop. The driver stepped on it and drove away. I’m sure he was a hit-and-run driver. It really was a close call.

داشتم در خیابان اصلی رانندگی می‌کردم که ناگهان اتومبیلی از خیابان فرعی بیرون آمد و جلوی من پیچید. البته حق‌تقدم با من بود ولی راننده اتومبیل آن را رعایت نکرد. به‌شدت ترمز کردم و به سمت چپ ویراژ دادم. آن اتومبیل از چند اینچی اتومبیلم گذشت ولی توقف نکرد. راننده‌اش گاز داد و دور شد. مطمئنم که او یک راننده بزن و در رو بود. واقعاً خطر از بیخ گوشم گذشت.

I was driving on a country road late at night. It was raining and the road was slippery. I got to a sharp bend. I slowed down. As I was going around the bend, I saw another car that was coming in the opposite direction. It had its headlights on. The driver didn’t dip his lights and came straight toward me. Its lights were too bright. I was blinded for a few seconds, couldn’t see anything, braked, and swerved to the right to avoid the oncoming car but I lost control of the car. It went off the road. It hit a tree and finally ended up in a ditch.
Fortunately, I wasn’t hurt because I was wearing my seat belt. I got off the car and checked it for damage. The front fender was dented and the bodywork was scratched in several places. Luck was on my side since the car didn’t flip over. I got back into the car, started the engine, backed up onto the road, and started to drive nervously.

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

اواخر شب در یک جاده خارج از شهر رانندگی می‌کردم. باران می‌بارید و جاده لغزنده بود. به پیچ تندی رسیدم. سرعت را کم کردم. داشتم پیچ را می‌پیچیدم که اتومبیلی را دیدم که در جهت مخالف می‌آمد. نور بالایش روشن بود. راننده‌اش نور پایین نزد و مستقیم به‌طرف من راند. چراغ‌هایش خیلی پرنور بود. برای چند ثانیه چشم‌هایم جایی را ندید. نمی‌توانستم هیچ چیزی را ببینم. ترمز کردم و به سمت راست منحرف شدم تا با اتومبیل روبروئی تصادف نکنم. ولی کنترل اتومبیل را از دست دادم. اتومبیل از جاده خارج شد. با درختی تصادف کرد و بالاخره داخل گودالی از حرکت ایستاد.
خوشبختانه من صدمه‌ای ندیدم زیرا کمربندم را بسته بودم. از اتومبیل بیرون آمدم و به بررسی خسارت پرداختم. گلگیر جلو فرورفته بود و چندین جای بدنه خراشیده شده بود. شانس آوردم که اتومبیل واژگون نشد. دوباره سوار شدم، موتور را روشن کردم عقب، عقب تا جاده رفتم و با حالتی عصبی شروع به رانندگی کردم.

Car accidents, traffic signs & regulations

تصادف اتومبیل، نشان‌های راهنمایی و رانندگی در انگلیسی

Have you ever had a car accident/ an accident?

هیچ‌وقت تصادف کرده‌ای؟

Yes, I had a serious accident only last year.

بله همین پارسال یک تصادف جدی کردم.

A truck and a bus have collided near the overpass.

یک کامیون و یک اتوبوس نزدیک پل روگذر با هم تصادف کرده‌اند.

I didn’t stop in time and crashed into a tree.

به‌موقع ترمز نکردم و زدم به یک درخت.

My car hit a tree and then turned over.

اتومبیلم خورد به درخت و بعد چپ شد.

.My car rolled over a couple of times

اتومبیلم چند بار معلق زد.

My car slid and bumped into a parked station wagon.

اتومبیلم سُر خورد (لغزید) و آرام خورد به یک استیشن که پارک شده بود.

A dog ran in front of me and I had to swerve to the left.

سگی دوید جلوی اتومبیل و ناچار ویراژ دادم به چپ

I had a head-on collision/ crash with an oncoming truck.

با کامیونی که از روبرو می‌آمد شاخ‌به‌شاخ تصادف کردم.

I ran over a cat last night

 دیشب یک گربه را زیر گرفتم.

I ran across the street and a bus almost ran over me/ ran me over.

دویدم آن طرف خیابان و چیزی نمانده بود بروم زیر اتوبوس.

I slammed on the brake and a motorcycle bumped into me from behind.

کوبیدم روی ترمز و یک موتورسیکلت آهسته از عقب به من زد.

I was almost/ nearly run over by a taxi

چیزی نمانده بود بروم زیر تاکسی.

Are you familiar with all traffic signs?

با تمام تابلوهای راهنمایی آشنا هستی؟

What does that sign say/ mean?

آن چه تابلویی است؟

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

It says/ means no U-turn.

آن تابلوی دورزدن ممنوع است.

You mustn’t park here. This is a no-parking area.

نباید اینجا پارک کنی. اینجا منطقه پارک ممنوع است.

That’s not a no-parking sign. It’s a no-standing one.

آن تابلوی پارک ممنوع نیست. تابلوی ایستادن ممنوع است.

There was no sign at the intersection. I didn’t know who had the right of way.

تابلویی در تقاطع نبود. نمی‌دانستم حق‌تقدم با کیست.

The accident was your fault. I had the right of way.

تصادف تقصیر شما بود. حق‌تقدم با من بود.

Don’t park here. There are double yellow lines.

اینجا پارک نکن. خط زرد دوبله هست.

That sign says no left/ right turn.

آن تابلوی گردش‌به‌چپ / راست ممنوع است.

Don’t turn into that street. There’s a no-entry sign.

داخل آن خیابان نپیچ. تابلوی ورود ممنوع دارد.

We can’t turn around here. This is a one-way street.

نمی‌توانیم اینجا دور بزنیم. این خیابان یک‌طرفه است.

You’ e exceeding the speed limit

داری بیش از سرعت مجاز می‌رانی.

Don’t go over 60. The speed limit here is 60.

تندتر از شصت نرو. اینجا سرعت مجاز شصت است.

Parking on the sidewalk (Am.) / pavement (Br.) is against the regulations/ is prohibited.

پارک کردن در پیاده‌رو خلاف مقررات / ممنوع است.

That triangle means yield right of way.

منظور از آن مثلث رعایت حق‌تقدم است.

There’s no traffic light (Am.) / There are no traffic lights (Br.) at that intersection/ crossroad (s(

سر آن تقاطع چراغ راهنما نیست.

There’s a stop sign at that T-junction.

سر آن سه‌راه تابلوی ایست وجود دارد.

You can’t make a left/ right turn here.

اینجا نمی‌توانی گردش‌به‌چپ / راست کنی.

تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

That red light is blinking. What does it mean?

آن چراغ قرمز دارد چشمک می‌زند. معنی آن چیست؟

A blinking red light means that you have to come to a complete stop/ halt.

چراغ قرمز چشمک‌زن به معنای ایست کامل است.

Blinking yellow light means go but use caution.

چراغ زرد چشمک زدن یعنی عبور با احتیاط.

Traffic lights regulate the traffic

چراغ‌های راهنمایی ترافیک را تنظیم می‌کند.

I was in a great hurry. I went through all the red lights.

خیلی عجله داشتم. همه چراغ قرمزها را رد کردم.

I was fined because I ran a red light.

جریمه شدم چون از چراغ قرمز رد شدم.

I got a (traffic) ticket for speeding

به‌خاطر سرعت جریمه شدم.

The traffic officer fined me for doing 60 mph in a 50 mph zone.

افسر راهنمایی جریمه‌ام کرد زیرا داشتم در منطقه حداکثر سرعت ۵۰ مایل با سرعت ۶۰ مایل می‌راندم.

I wasn’t doing 60. I was only doing 50.

با سرعت ۶۰ نمی‌رفتم. داشتم ۵۰ تا می‌رفتم.

I was on a main street. A car came out of a side street and turned in front of me.

داخل خیابان اصلی بودم. اتومبیلی از خیابان فرعی بیرون آمد و پیچید جلوی من.

تمرین تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

برای تمرین شما دوست عزیز جملات زیر رو به انگلیسی کامنت کنید تا خوب یاد بگیرید!

۱. حق‌تقدم با من بود ولی راننده اتومبیل آن را رعایت نکرد.

۲. سپر عقب اتومبیلم داغان شد و در صندوق عقب فرورفت.

۳.به‌شدت ترمز کردم و به سمت چپ ویراژ دادم.


خب، امیدوارم تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی را یاد بگیرید که خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، خیلی خوشحالیم که در سایت راسا می‌توانیم این جمله‌های پرکاربرد و مهم زبان انگلیسی را به شما علاقه‌مندان آموزش دهیم.

دوستان عزیز برای اینکه از این به بعد از این جمله‌ها درست استفاده کنید بهتر است که با آن‌ها مثال بیشتری بزنید. بهترین کار این است که همین الان در قسمت نظرها نظر خود و مثال خودتان را برای ما بگذارید.

اگر این مقاله در جهت یادگیری زبان انگلیسی شما مفید بوده است، آن را با ذکر منبع در صفحه‌های مجازی خودتان به اشتراک بگذارید.

مقاله‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر، نحوه یادگیری و تفاوت جزئی اما مهم، شاه کلید مکالمه، راسا فریز … هستند را مطالعه کنید.

دوستان راسا زبان:

با جملات تصادف در زبان انگلیسی برای ما مثال بزنید و اگر هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما بپرسید. ما را در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید. اینستاگرام راسا زبان را در بالای همین صفحه سمت چپ کلیک کنید.

منبع و جمع‌آوری: گروه آموزشی راسا

کتاب منبع: جملات کلیدی پشرفته زبان انگلیسی 

شاه کلید مکالمه زبان انگلیسی را در دست بگیر!

بیش از ۶۰۰ عبارت آماده که می‌توانید با هر کدام آن‌ها هزاران جمله بسازید!

همین الان کلیک کنید و دانلود کنید
آموزش آنلاین زبان انگلیسی
[irp]
مکالمه زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

6 دیدگاه برای “تصادف به انگلیسی | جملات تصادف در زبان انگلیسی

  1. نیلوفر معصومی گفته:

    خیلی عالی بود مخصوصا قسمت تمرینات خیلی مورد پسند واقع شد

  2. English lover گفته:

    خیلی کامل و عالی بود. تمرینش رو هم روی دفترم انجام میدم حتما مرسی از راسا زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

مکالمه های ضروری در زبان انگلیسی

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

شما باید ۹۷ مکالمه ضروری انگلیسی را بلد باشید!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۶۵ هزار تومان

شاه کلید مکالمه راسا زبان

شاه کلید مکالمه انگلیسی

سخت انگلیسی رو مکالمه میکنی؟
با ۶۰۰ شاه کلید هزاران جمله بسازید و راحت مکالمه کن!
در ۵ سطح و ۳۱ قسمت ویدئویی و صوتی!

۶۹۹ هزار تومان

فقط ۳۹۹ هزار تومان