قید در زبان انگلیسی | قیود در انگلیسی

()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 23ام اردیبهشت , 1403

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد قید در زبان انگلیسی یا قیود در انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

آموزش قید در زبان انگلیسی

1. شناسایی قیدها:

 • برای شناسایی قید در زبان انگلیسی، به دنبال کلماتی بگردید که اطلاعات اضافی به جمله اضافه کنند، مثل زمان، مکان، میزان، و شرایط. به مثال‌های زیر توجه کنید:
   – She sings **beautifully**. (زمان)
   – They live **nearby**. (مکان)
   – He works **hard**. (مقدار)
   – They eat out **frequently**. (تکرار)

2. نوع قیدها:

 • قیدها می‌توانند از نظر معنایی، در زمینه‌های مختلفی مانند زمان، مکان، میزان، و شرایط باشند. به مثال‌های زیر توجه کنید:
   – **زمان**: often, sometimes, always
   – **مکان**: here, there, nearby
   – **مقدار**: very, too, enough
   – **شرایط**: maybe, certainly, probably
 

3. موقعیت قید در جمله:

 • قید در زبان انگلیسی معمولاً قبل یا بعد از فعل قرار می‌گیرند، اما می‌توانند در موقعیت‌های دیگری نیز قرار بگیرند. به مثال‌های زیر توجه کنید:
   – She **quickly** ran to catch the bus.
(قید پیش از فعل)
   – He eats **slowly**.
(قید بعد از فعل)
   – They **never** go to bed early.
(قید در ابتدای جمله)

4. توجه به تغییرات معنایی:

 • تغییر موقعیت قید در زبان انگلیسی می‌تواند به تغییرات معنایی مناسبی در جمله منجر شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
 
   – He **only** drank water.
(فقط آب نوشید)
   – Only he drank water.
(فقط او آب نوشید)

5. تمرین و تثبیت مفاهیم:

 • با خواندن و تمرین جملات مختلف، مفاهیم مرتبط با قیدها را تثبیت کنید و برای استفاده بهتر از آنها در مکالمات، تمرین کنید.
 • آموزش قید در زبان انگلیسی می‌تواند به شما در فهم بهتر مفاهیم زبانی و بهبود مهارت‌های مکالمه و نوشتاری کمک کند. این قسمت از گرامر زبان انگلیسی مهم است و با تمرین مداوم می‌توانید مهارت خود را در این زمینه بهبود ببخشید.

قیدها در زبان انگلیسی:

Adverbs in English

قید‌ها

Adverbs : A word which explains the verb in the sentence.

تعریف قید در انگلیسی: کلمه‌ای هست که فعل جمله را توصیف می‌کند.

قید حالت   

Adv. of manner

قید مکان

  Adv. of Place 

قید زمان

Adv. of Time 

قید قبل از صفت 

Adv. Of before adj. 

قید تکرار 

Adv. of Frequency 

قید سکانسی   

Adv. of Sequence

قید‌های تکرار در انگلیسی:

مهم‌ترین قید در زبان انگلیسی، قیدهای تکرار یا “Adverbs of Frequency” در زبان انگلیسی کلماتی هستند که اغلب برای بیان فراوانی یا تکرار عمل یا وقوع یک واقعه در زمان مشخص استفاده می‌شوند. این قیدها کمک می‌کنند تا ما از تکرار یا فراوانی یک عمل یا وقوع یک واقعه در زمان مشخص مطلع شویم. در زیر چند مثال از قیدهای تکرار در انگلیسی آمده است:
 
1. **Always**: همیشه
   – She **always** eats breakfast before going to work.
   – They **always** arrive late to the meetings.
 
2. **Usually**: معمولاً
   – I **usually** go for a walk in the evening.
   – He **usually** drinks coffee in the morning.
 
3. **Often**: اغلب
   – They **often** go to the movies on weekends.
   – She **often** visits her grandparents.
 
4. **Sometimes**: گاهی
   – We **sometimes** eat out on Fridays.
   – He **sometimes** forgets his keys.
 
5. **Rarely**: به ندرت
   – They **rarely** travel abroad.
   – She **rarely** watches TV.
 
6. **Hardly ever**: به ندرت، به ندرت
   – He **hardly ever** goes to the gym.
   – They **hardly ever** eat fast food.
 
7. **Never**: هیچ‌وقت، هرگز
   – She **never** misses her morning jog.
   – They **never** argue with each other.
 
این قیدها به ما کمک می‌کنند تا درباره فراوانی یا تکرار عمل‌ها یا وقوع واقعات در زمان مشخص اطلاعات دقیق‌تری داشته باشیم.

توضیح بیشتر قید تکرار در انگلیسی:

قید تکرار در زبان انگلیسی برای تکرار یک عملی از قید تکرار استفاده می‌کنیم و جایگاه‌اش قبل از main V.  (فعل اصلی) و  بعد از فعل to be می باشد. در جدول زیر سه قسمت قید تکرار در زبان انگلیسی می‌بینید آن‌ها را خوب یاد بگیرید.

Positive (مثبت) semi-negative (نیمه منفی) negative (منفی)

Always (P)

همیشه

Seldom (S)

بندرت

never (N)

هیچ‌وقت

Almost always (P)

تقریبا همیشه

rarely (S)

به ندرت

 

Usually (P)

معمولا

hardly ever (S)

بسیار کم

 

Often (P)

اغلب

almost never (S)

تقریبا هیچ‌وقت

 

 Gradually (P)

به تدریج

  

Sometimes (P)

گاهی‌وقت‌ها

  
 • قید تکرار معمولا قبل از فعل اصلی و بعد از فعل to be استفاده می‌شود. دفعات انجام فعل را نشان میدهد. ما سه دسته قید تکرار داریم
 • مثبت
 • نیمه منفی
 • منفیقید تکرار در زبان انگلیسیقیدهای تکرار نیمه منفی:قیدهای تکرار نیمه منفیقید تکرار منفی:قیدهای تکرار منفی

مثالی با تمام قید تکرار در انگلیسی:

I always brush my teeth twice a day, usually in the morning and at night. Sometimes I floss, but rarely. I never go to bed without brushing my teeth.

ترجمه:

من همیشه دو بار در روز مسواک می زنم، معمولاً صبح و شب. گاهی اوقات نخ دندان می کشم، اما به ندرت. من هرگز بدون مسواک زدن به رختخواب نمی روم.

در این جمله از تمام قیدهای تکرار استفاده شده است:

 • Always: همیشه
 • Usually: معمولاً
 • Sometimes: گاهی اوقات
 • Rarely: به ندرت
 • Never: هرگز

نکاتی در مورد جایگاه قیدهای تکرار:

 • قیدهای تکرار “always” و “usually” قبل از فعل اصلی می آیند.
 • قیدهای تکرار “sometimes” و “rarely” می توانند قبل یا بعد از فعل اصلی بیایند.
 • قید تکرار “never” بعد از فعل اصلی می آید.

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی برای نشان دادن دفعات انجام یک عمل یا رویداد به کار می روند.

تعریف قید حالت در انگلیسی

قید حالت در انگلیسی حالت انجام کار را در جمله نشان می‌دهد و معمولا صفت‌هایی هستند که y یا ly می‌گیرند و تبدیل به قید حالت می‌شوند. مثل Slow à slowly و کلی مثال دیگه

مثال برای قید حالت در انگلیسی:

قیدهای حالت یا “Adverbs of Manner” در زبان انگلیسی برای بیان نحوه انجام عمل یا وضعیتی که عمل انجام می‌شود، استفاده می‌شوند. در زیر چند مثال از قیدهای حالت همراه با جملات آورده شده است:
 
1. She sings **beautifully**.
   (او زیبا می‌خواند.)
 
2. He drives **carefully**.
   (او با احتیاط رانندگی می‌کند.)
 
3. They speak English **fluently**.
   (آنها به زبان انگلیسی به‌روانی صحبت می‌کنند.)
 
4. He plays the piano **expertly**.
   (او به خوبی پیانو می‌زند.)
 
5. She cooks **deliciously**.
   (او خوشمزه غذاها می‌پزد.)
 
6. They work **efficiently**.
   (آنها به بهره‌وری کار می‌کنند.)
 
7. The children laughed **happily**.
   (بچه‌ها با خوشحالی می‌خندیدند.)
 
8. The birds sang **sweetly**.
   (پرندگان با شیرینی آواز می‌خواندند.)
 
9. She danced **gracefully**.
   (او با زیبایی رقصید.)
 
10. He solved the problem **quickly**.
    (او به سرعت مشکل را حل کرد.)
 

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه قیدهای حالت به نحوه انجام یک عمل یا وضعیتی که عمل در آن انجام می‌شود، توجه می‌کنند.

قید مکان در انگلیسی:

قید مکان در انگلیسی، مکان انجام کار را در جمله نشان می‌دهد. شاید برای شما جالب باشد و هر اسمی که مکان را نشان دهد می‌تواند به در گرامر انگلیسی قید به حساب بیاید در مثالی که زدیم این مورد کامل مشخص است.

مثال برای قید مکان در انگلیسی:

البته، قیدهای مکان یا “Adverbs of Place” در انگلیسی برای بیان مکانی که یک عمل انجام می‌شود، استفاده می‌شوند. در زیر چند مثال از قیدهای مکان همراه با جملات آورده شده است:
 
1. She looked **everywhere** for her keys.
   (او همه جا برای کلیدهایش جست و جو کرد.)
 
2. The cat jumped **upstairs**.
   (گربه به طبقه بالا پرید.)
 
3. The book was **here** a moment ago.
   (کتاب لحظه‌ای پیش در اینجا بود.)
 
4. He searched for his wallet **underneath** the sofa.
   (او برای کیف پولش زیر صندلی جست و جو کرد.)
 
5. They went **outside** to enjoy the sunshine.
   (آنها بیرون رفتند تا از آفتاب لذت ببرند.)
 
6. The children played **downstairs**.
   (بچه‌ها پایین‌تر بازی می‌کردند.)
 
7. The birds flew **high above** the trees.
   (پرندگان بالایی از درختان پرواز می‌کردند.)
 
8. The cat hid **behind** the curtain.
   (گربه پشت پرده پنهان شد.)
 
9. The store is **nearby**.
   (فروشگاه نزدیک است.)
 
10. The treasure was buried **deep underground**.
    (گنج در عمق زمین دفن شده بود.)

قید زمان در انگیسی:

قید زمان در انگلیسی زمان انجام کار را در جمله نشان می‌دهد.

I study English slowly at home every day.

Slowly قید حالت Home قید مکان Everyday قید زمان

مثال برای قید زمان در انگلیسی:

البته، قیدهای زمان یا “Adverbs of Time” در انگلیسی برای بیان زمان یا فراوانی یک عمل استفاده می‌شوند. در زیر چند مثال از قیدهای زمان همراه با جملات آورده شده است:
 
1. She arrived **early** for the meeting.
   (او برای جلسه زود رسید.)
 
2. They usually go for a walk **in the evening**.
   (آنها معمولاً در شامگاه برای پیاده‌روی می‌روند.)
 
3. He wakes up **late** on Sundays.
   (او روزهای یکشنبه دیر بیدار می‌شود.)
 
4. We will meet **tomorrow**.
   (ما فردا دیدار خواهیم کرد.)
 
5. She sings **beautifully** every time.
   (او هر بار زیبا می‌خواند.)
 
6. They completed the project **last week**.
   (آنها هفته گذشته پروژه را به پایان رساندند.)
 
7. He called me **yesterday**.
   (او دیروز به من زنگ زد.)
 
8. They have been waiting **patiently** for hours.
   (آنها ساعت‌ها با صبر منتظر بوده‌اند.)
 
9. We go swimming **every weekend**.
   (ما هر هفته شنا می‌کنیم.)
 
10. She reads a book **daily**.
    (او روزانه یک کتاب می‌خواند.)
 

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه قیدهای زمان به زمانی که یک عمل انجام می‌شود یا فراوانی آن عمل توجه می‌کنند.

قید قبل از صفت در انگلیسی:

قیدهای قبل از صفت در انگلیسی، قیدهایی هستند که قبل از صفت می‌آیند و “زیاد بودن، متوسط بودن، نسبتا، خیلی کم و خیلی زیاد بودن” فعل را نشان می‌دهند.

Extremely

خیلی زیاد

Very

زیاد

Pretty

نسبتا زیاد

Really

واقعا(نسبتا)

Fairly

نسبتا کم

So

 خیلی زیاد

Too

خیلی زیاد


مثال قید قبل از صفت در انگلیسی

 
بطور کلی، قیدها می‌توانند قبل از صفت‌ها برای توصیف و تعیین ویژگی‌ها یا حالت‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. در زیر چند مثال از قیدهای قبل از صفت در انگلیسی آورده شده است:
 
1. She is **extremely** happy today.
   (او امروز بسیار خوشحال است.)
 
2. It was **incredibly** delicious.
   (این بسیار خوشمزه بود.)
 
3. He looks **very** tired.
   (او بسیار خسته به نظر می‌رسد.)
 
4. She is **quite** intelligent.
   (او به خوبی باهوش است.)
 
5. The movie was **rather** boring.
   (فیلم نسبتاً خسته‌کننده بود.)
 
6. This book is **absolutely** fascinating.
   (این کتاب کاملاً جذاب است.)
 
7. The weather is **incredibly** hot today.
   (هوا امروز بسیار گرم است.)
 
8. It’s **very** cold outside.
   (برای بیرون بسیار سرد است.)
 
9. She seems **surprisingly** calm.
   (او به طرز شگفت‌انگیزی آرام به نظر می‌رسد.)
 
10. The cake was **remarkably** delicious.
    (کیک بسیار خوشمزه بود.)
 
 
این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه قیدهایی مانند “extremely”, “incredibly”, “very”, “quite”, “rather”, “absolutely” و “surprisingly” قبل از صفت‌ها برای تاکید بیشتر بر توصیف و ویژگی‌ها استفاده می‌شوند.

قید سکانسی در زبان انگلیسی:

Adverbs of sequence: First, Next, Then, After That, Later on, Finally.

قید سکانسی در زبان انگلیسی معمولا برای مرحله عملیات یک فعالیت استفاده می شود.

First, mix the peanut butter and banana together.

Then, toast the slices of bread.

Next, spread the mixture on the toast

After that, put the sandwich in a pan with butter.

Finally, fry the sandwich until it’s brown on both sides.

مثال قید سکانسی در انگلیسی

قیدهای سکانسی یا “Adverbs of Sequence” در انگلیسی برای نشان دادن ترتیب و توالی اتفاقات یا عمل‌ها در جمله استفاده می‌شوند. در زیر چند مثال از قیدهای سکانسی همراه با جملات آورده شده است:

1. First, mix the ingredients in a bowl.

(ابتدا، مواد را در یک کاسه مخلوط کنید.)

2. Then, pour the mixture into the baking tray

(سپس، مخلوط را در قالب پخت قرار دهید.)

3. After that, preheat the oven to 180 degrees.

(بعد از آن، فر را به دمای 180 درجه پیش گرم کنید.)

4. Next, put the tray in the oven and bake for 30 minutes.

(سپس، قالب را در فر قرار داده و برای 30 دقیقه پخت کنید.)

5. Finally, let the cake cool before serving.

(در نهایت، قبل از سرو، کیک را خنک کنید.)

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه قیدهایی مانند “first”, “then”, “after that”, “next” و “finally” برای نشان دادن ترتیب و توالی اتفاقات در جمله استفاده می‌شوند.

لیست قید در انگلیسی با معنی

البته، قیدهای انگلیسی با معانی گوناگونی وجود دارند که می‌توانند مفهوم زمانی، مکانی، میزان، روش، و شرایط را بیان کنند. در زیر یک لیست از قیدهای رایج همراه با معانیشان آمده است:
 
1. **Now**: در حال حاضر
2. **Today**: امروز
3. **Tomorrow**: فردا
4. **Yesterday**: دیروز
5. **Here**: اینجا
6. **There**: آنجا
7. **Everywhere**: همه جا
8. **Somewhere**: جایی
9. **Anywhere**: هرجایی
10. **Nowhere**: هیچ جا
11. **Before**: پیش از این
12. **After**: بعد از این
13. **Soon**: به زودی
14. **Late**: دیر
15. **Early**: زود
16. **Always**: همیشه
17. **Often**: اغلب
18. **Sometimes**: گاهی
19. **Never**: هرگز
20. **Rarely**: به ندرت
21. **Usually**: معمولاً
22. **Frequently**: مکرراً
23. **Seldom**: به ندرت
24. **Generally**: به طور کلی
25. **Specifically**: به ویژه
26. **Certainly**: قطعاً
27. **Possibly**: احتمالاً
28. **Certainly**: قطعاً
29. **Probably**: احتمالاً
30. **Definitely**: قطعاً
31. **Surely**: حتماً
32. **Merely**: فقط
33. **Simply**: فقط، به سادگی
34. **Just**: فقط
35. **Only**: فقط
36. **Exactly**: دقیقاً
37. **Really**: واقعاً
38. **Truly**: واقعاً
39. **Particularly**: به ویژه
40. **Especially**: به ویژه
 
همه این قیدها می‌توانند مفهوم مکانی، زمانی، میزان، شرایط و وضعیت را در جمله مشخص کنند.

 

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

تمرین آموزش: قید در زبان انگلیسی

۱. معمولا هر روز صبحانه می‌خورم

۲. خیلی خیلی این خانه زیباست.

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: قید در زبان انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹