دانلود ویدئو

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری | Continuous Perfect Past در انگلیسی

فهرست آموزش

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد گرامر زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی یا زمان Perfect past در انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

UsageAn action that started in the past and had been doing for a while.

کاربرد: عملی که در گذشته شروع شده است و تا مدت زمانی در گذشته در حال انجام بوده است.

To Be V.:

Helping V.: Had

Structure:

  1. + helping V. + Been + Progressive + O. +…

ساختار گذشته کامل استمراری:

فاعل + فعل کمکی (had) + been + فعل ing دار + مفعول و …

مثال برای زمان گذشته کامل استمراری:

+ I had been studying for 10 hours by this time yesterday.

من دیروز این موقع برای ده ساعت در حال مطالعه بودم.

– I hadn’t been studying for 10 hours by this time yesterday.

من دیروز این موقع برای ده ساعت در حال مطالعه نبودم.

 ? Had I been studying for 10 hours by this time yesterday?

آیا من دیروز این موقع برای ده ساعت در حال مطالعه بودم؟

-?  Hadn’t I been studying for 10 hours by this time yesterday?

آیا من دیروز این موقع برای ده ساعت در حال مطالعه نبودم؟

مثال جمله مثبت با گذشته کامل استمراری انگلیسی:

She had been studying diligently for months before she finally aced the exam.

او ماه ها قبل از اینکه بالاخره در امتحان شرکت کند، مجدانه درس می خواند.

By the time we arrived at the party, they had been preparing delicious food for hours.

تا به مهمانی رسیدیم، ساعت ها بود که غذای خوشمزه درست می کردند.

They had been living in that quaint little town for five years before they decided to move.

آنها پنج سال قبل از اینکه تصمیم به نقل مکان بگیرند، در آن شهر کوچک عجیب زندگی می کردند.

Before the storm hit, the workers had been repairing the roof tirelessly.

قبل از وقوع طوفان، کارگران به طور خستگی ناپذیر سقف را تعمیر می کردند.

He had been jogging every morning before work to improve his fitness level.

او هر روز صبح قبل از کار به دویدن می‌رفت تا سطح آمادگی جسمانی خود را بهبود بخشد.

مثال جمله منفی با گذشته کامل استمراری انگلیسی:

She hadn’t been practicing the piano regularly, so her performance was not as polished as she had hoped.

او به طور منظم پیانو تمرین نکرده بود، بنابراین اجرای او آنطور که انتظار داشت، صیقلی نبود.

The children hadn’t been paying attention in class, which is why they struggled to complete the assignment.

بچه ها در کلاس توجهی نداشتند، به همین دلیل برای تکمیل تکلیف با مشکل مواجه شدند.

He hadn’t been taking care of his health, and as a result, he felt exhausted all the time.

او مراقب سلامتی خود نبود و در نتیجه همیشه احساس خستگی می کرد.

They hadn’t been saving money for their vacation, so they had to cancel their trip.

آنها برای تعطیلات خود پول پس انداز نکرده بودند، بنابراین مجبور شدند سفر خود را لغو کنند.

Before the project deadline, the team hadn’t been collaborating effectively, leading to delays in completion.

قبل از پایان ضرب الاجل پروژه، تیم به طور موثر همکاری نمی کرد که منجر به تاخیر در تکمیل شد.

مثال جمله سوالی با گذشته کامل استمراری انگلیسی:

Had she been working on her thesis for long before submitting it?

آیا او قبل از ارائه پایان نامه خود برای مدت طولانی روی آن کار می کرد؟

How long had they been waiting for the bus before it finally arrived?

چقدر منتظر اتوبوس بودند تا بالاخره رسید؟

Had he been practicing the guitar regularly before his big performance?

آیا او قبل از اجرای بزرگ خود به طور منظم گیتار تمرین می کرد؟

What had they been doing before the power outage occurred?

قبل از قطع برق چه می کردند؟

How long had you been studying French before you felt confident enough to have a conversation?

قبل از اینکه به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید تا مکالمه داشته باشید، چه مدت در حال مطالعه زبان فرانسه بودید؟

مثال جمله مجهول با گذشته کامل استمراری انگلیسی:

 
1. The report had been being reviewed by the committee for several weeks before it was approved.
   گزارش برای چند هفته قبل از تأیید توسط کمیته بررسی می‌شد.
 
2. The project had been being worked on by the team since last year before it was completed.
   پروژه از سال گذشته توسط تیم کار می‌شد تا زمانی که کامل شد.
 
3. The cake had been being baked for hours before it was served at the party.
   کیک چندین ساعت قبل از اینکه در مهمانی ارائه شود، در حال پختن بود.
 
4. The room had been being cleaned by the maid all morning before the guests arrived.
   اتاق صبح همه روز توسط خدمتکار تمیز شده بود، قبل از آمدن مهمان‌ها.
 
5. The book had been being read by many people before it was returned to the library.
   کتاب توسط بسیاری از افراد قبل از اینکه به کتابخانه بازگردانده شود، خوانده می‌شد.

۵ سوال و جواب با گذشته کامل استمراری در انگلیسی:

 
سوال: How long had you been waiting for the bus before it finally arrived?
جواب: I had been waiting for the bus for about 30 minutes before it finally arrived.
ترجمه: تو چقدر منتظر اتوبوس بوده‌ای قبل از اینکه نهایتاً برسد؟
پاسخ: من تقریباً ۳۰ دقیقه منتظر اتوبوس بودم قبل از اینکه نهایتاً برسد.
 
سوال: Had they been working on this project for a long time before they finished it?
جواب: Yes, they had been working on this project for almost a year before they finished it.
ترجمه: آیا آن‌ها مدت زیادی روی این پروژه کار کرده‌اند قبل از اینکه آن را تمام کنند؟
پاسخ: بله، آن‌ها تقریباً یک سال روی این پروژه کار کرده بودند قبل از اینکه آن را تمام کنند.
 
سوال: How long had she been studying English before she felt confident enough to speak it fluently?
جواب: She had been studying English for several years before she felt confident enough to speak it fluently.
ترجمه: او چقدر زبان انگلیسی را مطالعه می‌کرد قبل از اینکه احساس خودآگاهی کافی برای صحبت کردن به طور روان داشته باشد؟
پاسخ: او چند سال است که زبان انگلیسی را مطالعه می‌کند قبل از اینکه احساس خودآگاهی کافی برای صحبت کردن به طور روان کند.
 
سوال: Had he been living in that house for a long time before he decided to move?
جواب: No, he hadn’t been living in that house for very long before he decided to move.
ترجمه: آیا او مدت زیادی در آن خانه زندگی کرده بود قبل از اینکه تصمیم به مهاجرت بگیرد؟
پاسخ: نه، او مدت زیادی در آن خانه زندگی نکرده بود قبل از اینکه تصمیم به مهاجرت بگیرد.
 
سوال: How long had they been working at the company before they got promoted?
جواب: They had been working at the company for five years before they got promoted.
ترجمه: چقدر طول کشید تا آن‌ها در شرکت کار کنند قبل از اینکه به سمت‌های پیشرفته‌تری منصوب شوند؟
پاسخ: آن‌ها پنج سال است که در شرکت کار می‌کنند قبل از اینکه به سمت‌های پیشرفته‌تری منصوب شوند.

مثال بیشتر برای گذشته کامل استمراری:

Positive

Subject + had been + Verb-ING

She had been cooking in the kitchen for hours when I got home.

ساعت‌ها بود که داشت توی خونه آشپزی میکرد وقتی رسیدم خونه.

Negative

Subject + had not been + Verb-ING

She had not been cooking in the kitchen for hours when I got home.

ساعت‌ها توی خونه آشپزی نکرده بود وقتی رسیدم خونه.

Question

Had + Subject + been Verb-ING?

Had she been cooking in the kitchen for hours when you got home?

آیا ساعت‌ها بود که داشت توی خونه آشپزی میکرد وقتی رسیدی خونه؟

 

 استفاده زمان گذشته کامل استمراری

The past perfect continuous is partly like the present perfect continuous, but it refers to a continuous action that was finished at some point in the past.

گذشته کامل استمراری تا حدی مانند حال کامل استمراری است، اما به عمل پیوسته ای اشاره دارد که در نقطه ای از گذشته به پایان رسیده است.

More examples:

مثال‌های بیشتر:

I recognized that I had been doing nonsense things to change her.

متوجه شدم که کارهای مزخرفی انجام داده ام تا او را تغییر دهم.

Jim and Laura had not been working at the same place for years before they saw each other last month.

جیم و لورا سال‌ها در یک مکان کار نمی‌کردند قبل از اینکه مال پیش همدیگر را دیدند.

He had been waiting for me for hours before I came.

ساعت ها قبل از آمدنم منتظرم بود.

Had you been studying Spanish for 7 years before you moved to Spain?

آیا قبل از اینکه به اسپانیا نقل مکان کنید، 7 سال زبان اسپانیایی خوانده بودید؟

 و تمرین زمان گذشته کامل استمراری:

ساعت‌ها بود که منتظر بودم وقتی که رسیدی.

۱۰ سال درس خونده بودم وقتی که ۱۰ ساله شدی.

بسیار عالی دوستان عزیز امیدوارم زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان حال گذشته کامل استمراری را رایگان دانلود کنید.


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان