زمان گذشته استمراری | زمان Continuous Past در انگلیسی

زمان گذشته استمراری | زمان Continuous Past در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 27ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد گرامر زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

Continuous Past in English:

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی:

Usage: An action what was happening before another done action.

کاربرد زمان گذشته استمراری: عملی که در گذشته در حال انجام بوده است، قبل از انجام یک عمل انجام شده‌ی دیگه.

To Be V.:        Was being, Were being

Helping v.:  Was, Were

Note:     This tense is not perfect, so it comes with a simple past sentence and link with a conjunction. (in signs)

نکته: این زمان کامل نیست، پس با یک جمله‌ی گذشته ساده می‌آید و جمله‌ها با حرف ربط به‌هم لینک می‌شوند که در نشانه‌ها هستند.

Sign: When, As, While (so, but)

Structure:

S. + Helping V. + Progressive V. + O. … + Sign + Simple past.

ساختار زمان گذشته استمراری:

فاعل+ فعل کمکی (was/were)+ فعل ing دار + مفعول … +نشانه + گذشته ساده

Example:

مثال برای زمان گذشته استمراری:

+ I was studying English when my father came.

داشتم انگلیسی می‌خواندم که پدرم آمد.

–  I wasn’t studying English when my father came.

در حال خواندن انگلیسی نبودم که پدرم آمد.

 ? Was I studying English when my father came?

آیا داشتم انگلیسی می‌خواندم که پدرم آمد؟

-?  Wasn’t I studying English when my father came?

آیا در حال خواندن انگلیسی نبودم که پدرم آمد؟

مثال جمله مثبت با گذشته استمراری انگلیسی:

He was studying for his exams all night.

تمام شب برای امتحاناتش درس می خواند.

They were playing football when it started raining.

داشتند فوتبال بازی می کردند که باران شروع شد.

I was cooking dinner while she was setting the table.

داشتم شام درست میکردم در حالی که اون داشت میز چیده بود

We were waiting for the bus when it finally arrived.

منتظر اتوبوس بودیم که بالاخره رسید

She was reading a book while he was watching TV.

او داشت کتاب می خواند در حالی که او مشغول تماشای تلویزیون بود.

مثال جمله منفی با گذشته استمراری انگلیسی:

He wasn’t studying when I called him last night.

درس نمی خواند که دیشب به او زنگ زدم.

They weren’t playing football because it was raining heavily.

آنها فوتبال بازی نمی کردند زیرا باران شدیدی می بارید.

I wasn’t cooking dinner while she was setting the table.

وقتی او داشت میز می چید من شام درست نمی کردم.

We weren’t waiting for the bus because we decided to walk instead.

ما منتظر اتوبوس نبودیم چون تصمیم گرفتیم به جای آن پیاده روی کنیم.

She wasn’t reading a book while he was watching TV; they were both sleeping.

او در حال تماشای تلویزیون کتاب نمی خواند. هر دو خواب بودند

مثال جمله سوالی با گذشته استمراری انگلیسی:

What were you doing when I called you last night?

دیشب که بهت زنگ زدم چیکار میکردی؟

Were they playing football when the storm started?

وقتی طوفان شروع شد، آنها فوتبال بازی می کردند؟

What were you cooking while she was setting the table?

در حالی که او در حال چیدن میز بود، چه می پختید؟

Were you waiting for the bus when it started to rain?

وقتی باران شروع شد منتظر اتوبوس بودید؟

What were they reading while he was watching TV?

وقتی او تلویزیون تماشا می کرد چه می خواندند؟

مثال جمله مجهول با گذشته استمراری انگلیسی:

The assignment was being completed when the power went out.

تکلیف در حال تکمیل بود که برق قطع شد.

The house was being painted while we were on vacation.

خانه در حال رنگ آمیزی بود که ما در تعطیلات بودیم.

The cake was being baked when the oven suddenly stopped working.

کیک در حال پخت بود که ناگهان فر از کار افتاد.

The presentation was being rehearsed when the fire alarm interrupted.

ارائه در حال تمرین بود که زنگ آتش قطع شد.

The road was being repaired when the heavy rain started.

جاده در حال تعمیر بود که باران شدید شروع شد.

پنج جمله سوال و جواب با گذشته استمراری

۵ جمله سوال و جواب با گذشته استمراری در انگلیسی:

سوال: What were you doing at 9 PM last night?

جواب: I was studying for my exam at 9 PM last night.

سوال: دیشب ساعت 9 شب چیکار میکردی؟

جواب: دیشب ساعت 9 شب داشتم برای امتحانم درس می خوندم.

سوال: What were they discussing when you walked into the room?

جواب: They were discussing the upcoming project when I walked into the room.

سوال: وقتی شما وارد اتاق شدید، درباره چه چیزی بحث می کردند؟

جواب: آنها در مورد پروژه آینده بحث می کردند که من وارد اتاق شدم.

سوال: How long were you waiting for the train?

جواب: I was waiting for the train for about thirty minutes.

سوال: چقدر منتظر قطار بودید؟

جواب: حدود سی دقیقه منتظر قطار بودم.

سوال: What were you thinking about while you were driving home?

جواب: I was thinking about what to cook for dinner while I was driving home.

سوال: وقتی در حال رانندگی به خانه بودید به چه چیزی فکر می کردید؟

جواب: داشتم به این فکر می کردم که برای شام چی بپزم در حالی که در حال رانندگی به سمت خانه بودم.

سوال: How long were they practicing before the concert?

جواب: They were practicing for several hours before the concert.

سوال: چقدر قبل از کنسرت تمرین می کردند؟

جواب: چند ساعت قبل از کنسرت مشغول تمرین بودند.

مثال بیشتر برای گذشته استمراری

Positive

Subject + was/ were + Verb-ING

She was cooking when I came.

داشت آشپزی می‌کرد که من اومدم.

Negative

Subject + was/ were + not + Verb-ING

She wasn’t cooking when I came.

داشت آشپزی نمی‌کرد که من اومدم.

Question

Was/ were + Subject + Verb-ING?

Was she cooking when you came?

آیا داشت آشپزی می‌کرد وقتی که تو اومدی؟

Usages

موارد استفاده زمان گذشته استمراری

 To talk about an incomplete action at a specific in the past

صحبت کردن در مورد یک عمل ناقص در مورد خاصی در گذشته

Max was playing games yesterday afternoon.

مکس دیروز بعدازظهر مشغول بازی بود.

To talk about an incomplete action that was interrupted by another

صحبت کردن در مورد یک عمل ناقص که توسط دیگری قطع شده است

I was doing my homework when my mom called.

مشغول انجام تکالیف بودم که مامانم زنگ زد.

To talk about two actions that were happening at the same time

صحبت در مورد دو عملی که همزمان اتفاق می افتاد

My mom was cooking while my dad was reading newspaper.

مامانم مشغول آشپزی بود در حالی که بابام داشت روزنامه می خوند.

To talk about an action that happens many times and irritates the speaker

صحبت در مورد عملی که بارها اتفاق می افتد و گوینده را آزار می دهد

She was always talking in class.

او همیشه در کلاس صحبت می کرد.

۱۰ جمله با گذشته استمراری انگلیسی با ترجمه فارسی

 1. He was studying for his exams all night long.

او تمام شب برای امتحاناتش مطالعه می‌کرد.

 1. They were walking along the beach when they found a message in a bottle.

آن‌ها در حال راه رفتن در ساحل بودند وقتی پیامی را درون یک بطری پیدا کردند.

 1. She was cooking dinner while listening to her favorite music.

او در حال پخت شام بود و در عین حال به موسیقی مورد علاقه‌اش گوش می‌داد.

 1. The children were playing outside when it started to rain.

بچه‌ها بیرون بازی می‌کردند وقتی باران شروع شد.

 1. We were waiting for the bus when suddenly it broke down.

ما منتظر اتوبوس بودیم که ناگهان خراب شد.

 1. The team was losing the game until the last minute when they scored a winning goal.

تا آخرین دقیقه تیم در حال باخت بازی بود که یک گل برنده زدند.

 1. He was sleeping when his phone rang loudly.

او زمانی که تلفنش با صدای بلند زنگ زد خواب بود.

 1. She was reading a book while waiting for her appointment at the doctor’s office.

او در حال خواندن کتاب بود در حالی که منتظر وقت نوبت در مطب پزشک بود.

 1. They were dancing in the rain, laughing and singing.

آن‌ها در باران می‌رقصیدند، خندیده و آواز می‌خواندند.

 1. I was working on my project when the power went out.

من در حال کار بر روی پروژه‌ام بودم وقتی برق قطع شد.

 و تمرین زمان گذشته استمراری:

او دیروز داشت ویدئو تماشا میکرد.

داشتم دوش میگرفتم وقتی که زنگ زدی.


بسیار عالی دوستان عزیز امیدوارم زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان حال ساده را رایگان دانلود کنید و زمان حال ساده را راحت یاد بگیرید.


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

1 دیدگاه برای “زمان گذشته استمراری | زمان Continuous Past در انگلیسی

 1. English Lover
  English Lover گفته:

  چقدر آموزش زمان هاتون کار درست و عالیه. کلی هم مثال توی آموزش گذاشتید که خیلی بهمون کمک میکنه مرسی از تیم راسا زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان