زمان حال کامل در زبان انگلیسی یا ماضی نقلی | زمان perfect present

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 25ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد زمان حال کامل در زبان انگلیسی یا ماضی نقلی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

حال کامل یا همان perfect present به فارسی معمولا با ماضی نقلی در زبان انگلیسی شناخته می‌شود اما بهتر است این زمان در انگلیسی را همان حال کامل در انگلیسی بگوییم و بهتر است از زمان ماضی نقلی در زبان انگلیسی استفاده نکنیم.


زمان حال کامل در زبان انگلیسی یا زمان ماضی نقلی در انگلیسی:

Usage: An action that started in past and continued to the present time, might finish or continue to the future, and the result of that action is shown.

کاربرد زمان حال کامل در زبان انگلیسی: عملی که در گذشته شروع شده است و تا آینده ادامه دارد، امکان دارد تمام شده باشد یا تا آینده ادامه داشته باشد و نتیجه آن عمل مشخص است.

To be V:        Have been, Has been

Helping V:    Have, Has

Structure:

ساختار زمان حال کامل در زبان انگلیسی

S + Helping V + P.P + O. + …

فاعل + فعل کمکی (have /has) + قسمت سوم فعل + مفعول + …

Structure for To Be V.:

S. + To Be V. + Noun/ Adj.

فاعل + فعل to be + اسم/ صفت

 


مثال حال کامل در انگلیسی حالت مثبت خبری:

She has finished her work.

او کار خود را تمام کرده است.

They have arrived at the airport.

آن‌ها به فرودگاه رسیده‌اند.

He has called me back.

او به من بازنشسته شده است.

We have received the package.

ما بسته را دریافت کرده‌ایم.

She has made a decision.

او تصمیمی گرفته است.

مثال حال کامل در انگلیسی حالت منفی خبری:

She hasn’t finished her work yet.

او هنوز کارش را تمام نکرده است.

They haven’t arrived at the airport.

آن‌ها هنوز به فرودگاه نرسیده‌اند.

He hasn’t called me back.

او به من بازنشسته نشده است.

We haven’t received the package.

ما بسته را هنوز دریافت نکرده‌ایم.

She hasn’t made a decision yet.

او هنوز تصمیمی نگرفته است.

جملات سوالی حال کامل در انگلیسی:

Has she finished her work?

آیا او کار خود را تمام کرده است؟

Have they arrived at the airport?

آیا آن‌ها به فرودگاه رسیده‌اند؟

Has he called me back?

آیا او به من بازنشسته شده است؟

Have we received the package?

آیا ما بسته را دریافت کرده‌ایم؟

Has she made a decision?

آیا او تصمیمی گرفته است؟

جمله مجهول حال کامل در انگلیسی:

The book has been read by many people.

کتاب توسط بسیاری از افراد خوانده شده است.

The problem hasn’t been solved yet.

مشکل هنوز حل نشده است.

The email has been sent, but no response has been received.

ایمیل ارسال شده است، اما هیچ پاسخی دریافت نشده است.

The house has been cleaned thoroughly.

خانه به طور کامل تمیز شده است.

The decision hasn’t been made by the committee.

تصمیم توسط کمیته گرفته نشده است.

signs:  

نشانه‌های زمان حال کامل در زبان انگلیسی یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی:


مثال با for برای حال کامل:

For: I’ve lived in America for 4 years.

من 4 سال در آمریکا زندگی کرده‌ام.

She has been studying English for five years.

او پنج سال است که در حال مطالعه زبان انگلیسی است.

They have been living in this city for ten years.

آن‌ها ده سال است که در این شهر زندگی می‌کنند.

He has been working as a teacher for a long time.

او مدت زیادی است که به عنوان یک معلم کار می‌کند.

We have been waiting for the bus for over an hour.

ما بیش از یک ساعت است که منتظر اتوبوس هستیم.

She has been studying for her exams for the past month.

او ماه گذشته است که برای امتحاناتش مطالعه می‌کند.

مثال با since برای حال کامل:

Since: I’ve been hungry since morning.

صبح تا حالا گرسنه‌ام.

She has been learning French since she was a child.

او از کودکی دارد فرانسه یاد می‌گیرد.

They have been living in London since 2010.

آن‌ها از سال ۲۰۱۰ در لندن زندگی می‌کنند.

He has been working at the company since last year.

او از سال گذشته در این شرکت کار می‌کند.

We have been friends since childhood.

ما از کودکی دوست هستیم.

She has been studying medicine since she graduated from university.

او از زمان فارغ‌التحصیلی از دانشگاه داروسازی مطالعه می‌کند.

مثال با just برای حال کامل:

Just:  I’ve just finished my breakfast.

همین الان صبحانه تموم شد.

She has just finished her homework.

او تازه تمام تکالیفش را تمام کرده است.

They have just arrived at the airport.

آن‌ها به فرودگاه تازه رسیده‌اند.

He has just left the office.

او تازه از دفتر خارج شده است.

We have just eaten dinner.

ما تازه شام خورده‌ایم.

She has just bought a new car.

او تازه یک ماشین جدید خریده است.

مثال با already برای حال کامل:

Already:  I’ve already seen your father. (Close time)

همین چند لحظه پیش بابات رو دیده‌ام.         

She has already finished her work.

او قبلاً کارش را تمام کرده است.

They have already seen that movie.

آن‌ها قبلاً آن فیلم را دیده‌اند.

He has already eaten lunch.

او قبلاً ناهار خورده است.

We have already visited Paris.

ما قبلاً پاریس را دیده‌ایم.

She has already bought groceries for the week.

او قبلاً خرید مواد غذایی برای هفته را انجام داده است.

مثال با ever برای حال کامل:

Ever:

 Have you ever ridden a sheep? (in question)

 تا حالا گوسفند سوار شده‌ای؟

I haven’t ever gone to Tabriz. ( in the negative)                                          

تا حالا تبریز نرفته‌ام.

Have you ever visited Italy?

آیا تاکنون ایتالیا را دیده‌ای؟

Has she ever traveled to Asia?

آیا تا کنون به آسیا سفر کرده است؟

Have they ever tried sushi?

آیا تاکنون سوشی را امتحان کرده‌اند؟

Have you ever seen a shooting star?

آیا تاکنون یک ستاره‌ی طلایی دیده‌ای؟

Has he ever climbed a mountain?

آیا تا کنون کوهی سر کرده است؟

مثال با never برای حال کامل:

Never:  I’ve never eaten eggplant.

  تا حالا بادمجان نخورده‌ام.   

She has never been to Japan.

او هرگز به ژاپن نرفته است.

They have never tried sushi.

آن‌ها هیچ وقت سوشی را امتحان نکرده‌اند.

He has never visited Europe.

او هرگز به اروپا سفر نکرده است.

We have never eaten at that restaurant.

ما هرگز در آن رستوران نخوردیم.

She has never seen a live concert.

او هرگز یک کنسرت زنده ندیده است.

مثال با several times برای حال کامل:

Several times:   I’ve called you several times.

چند دفعه بهت زنگ زده‌ام.        

She has traveled to Paris several times.

او چندین بار به پاریس سفر کرده است.

They have watched that movie several times.

آن‌ها چندین بار آن فیلم را دیده‌اند.

He has tried to fix the computer several times.

او چندین بار سعی کرده است کامپیوتر را ترمیم کند.

We have visited our grandparents’ house several times.

ما چندین بار به خانه مادربزرگ و پدربزرگمان سفر کرده‌ایم.

She has cooked that recipe several times.

او چندین بار آن دستور غذا را پخته است.

مثال با yet برای حال کامل:

Yet:    Haven’t you got married yet?

هنوز ازدواج نکرده‌ای؟     

She hasn’t finished her homework yet.

او هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.

They haven’t arrived at the airport yet.

آن‌ها هنوز به فرودگاه نرسیده‌اند.

He hasn’t called me back yet.

او هنوز به من بازنشسته نکرده است.

We haven’t received the package yet.

ما هنوز بسته را دریافت نکرده‌ایم.

She hasn’t made a decision yet.

او هنوز تصمیمی نگرفته است.

 

  Up to now /So far

Where have you been Up to now/ so far?

 تا حالا کجا بودی؟

Lately/ Recently:        

Have you seen yourself in the mirror Lately/ Recently?

اخیرا خودتو توی آینه دیده‌ای؟

ده سوال و جواب با حال کامل در انگلیسی

۱۰ سوال و جواب با حال کامل در انگلیسی:

سوال: Have you finished your homework?

جواب: Yes, I have completed it.

– بله، آن را تکمیل کرده‌ام.

 

سوال: Has she ever been to Paris?

جواب: No, she has never visited Paris.

 – نه، او هیچ وقت به پاریس نرفته است.

 

سوال: How many books have you read this month?

جواب: I have read four books so far.

– تاکنون چهار کتاب خوانده‌ام.

 

سوال: Has the package arrived yet?

جواب: Yes, it has just been delivered.

– بله، به تازگی تحویل داده شده است.

 

سوال: Where have they gone for vacation?

جواب: They have traveled to Hawaii for their vacation.

– آن‌ها برای تعطیلات به هاوایی سفر کرده‌اند.

 

سوال: Have you ever eaten sushi?

جواب: No, I have never tried sushi.

– نه، هیچ وقت سوشی نخورده‌ام.

 

سوال: How long have they been married?

جواب: They have been married for ten years.

– آن‌ها ده سال است که ازدواج کرده‌اند.

 

سوال: Have you seen the latest episode of that TV show?

جواب: No, I haven’t had the chance to watch it yet.

– نه، هنوز فرصت دیدن آن را نداشته‌ام.

 

سوال: How many languages have you learned?

جواب: I have learned three languages so far.

– تاکنون سه زبان یاد گرفته‌ام.

 

سوال: Has the concert started yet?

جواب: Yes, it has already begun.

– بله، به‌طور قبلی شروع شده است.

توضیحات تکمیلی زمان ماضی نقلی در زبان انگلیسی یا زمان حال کامل در زبان انگلیسی:

Positive

Subject + has/ have + Past Participle

Has = ‘s

Have = ‘ve

She’s done her homework.

او تکالیفش را تمام کرده است.

Negative

Subject + has/ have + not + Past Participle

She has not done her homework.

او تکالیفش را تمام نکرده است.

Question

Has/ Have + Subject + Past Participle?

Has she done her homework?

آیا تکالیفش را تمام کرده است؟

کاربرد زمان حال کامل در زبان انگلیسی چیست؟

To talk about things that happened in the past, and continue to the present

برای صحبت در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، و تا زمان حال ادامه دهید

My parents have lived in England for 20 years.

پدر و مادرم 20 سال است که در انگلیس زندگی می کنند.

to talk about things that happened in the past, but not at a specific time

صحبت کردن در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، اما نه در یک زمان خاص

My mom has gone to work.

مامانم رفته سر کار

To talk about things we have done many times in the past and continue to do

در مورد کارهایی که در گذشته بارها انجام داده ایم و همچنان انجام می دهیم صحبت کنیم

She has practiced the piano since she was 6.

او از 6 سالگی پیانو تمرین کرده است.

To talk about an experience that is connected to the present

صحبت کردن در مورد تجربه ای که به زمان حال مرتبط است

This is the most beautiful flower I have ever seen.

این زیباترین گلی است که تا به حال دیده ام.


بسیار عالی دوستان عزیز، امیدوارم زمان حال کامل در زبان انگلیسی یا ماضی نقلی در انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان حال کامل در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان حال کامل را رایگان دانلود کنید و زمان ماضی نقلی در زبان انگلیسی را راحت یاد بگیرید.

دانلود pdf رایگان زمان حال کامل


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

دوره زمان ها در زبان انگلیسی

دوره تمام زمان‌ها در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

12 دیدگاه برای “زمان حال کامل در زبان انگلیسی یا ماضی نقلی | زمان perfect present

  1. مل ملیان زاده
    مل ملیان زاده گفته:

    چقدر عالی خیلی ممنون از این مقاله مفید و کاملتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان