جملات انگیزشی در انگلیسی: جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن شور و اشتیاق

جملات انگیزشی در انگلیسی با ترجمه فارسی، عبارات کوتاهی هستند که حامل پیام‌های قدرتمند و الهام‌بخش می‌باشند. این جملات می‌توانند جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن شور و اشتیاق در ما باشند و به ما در عبور از چالش‌ها و موانع زندگی یاری رسانند.

فواید جملات انگیزشی در انگلیسی:

 • افزایش اعتماد به نفس: جملات انگیزشی با یادآوری توانایی‌ها و نقاط قوتمان، اعتماد به نفس ما را در مسیر رسیدن به اهدافمان تقویت می‌کنند.
 • ایجاد انگیزه و اشتیاق: این جملات با به تصویر کشیدن چشم‌اندازی روشن از آینده، شور و اشتیاق ما را برای تلاش و کوشش بیشتر افزایش می‌دهند.
 • تقویت دیدگاه مثبت: جملات انگیزشی با تمرکز بر نکات مثبت زندگی، به ما در غلبه بر افکار منفی و یأس و ناامیدی کمک می‌کنند.
 • افزایش تمرکز و پویایی: این جملات با یادآوری اهدافمان، تمرکز و پویایی ما را در مسیر رسیدن به آنها افزایش می‌دهند.

نکاتی برای استفاده از جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی:

 • انتخاب جملات مناسب: جملاتی را انتخاب کنید که با شخصیت و اهداف شما همسو باشند و در شما طنین‌انداز شوند.
 • تکرار و تلقین: جملات انگیزشی را به طور مرتب تکرار کنید و به آنها ایمان داشته باشید.
 • عمل به محتوا: تنها به خواندن جملات اکتفا نکنید، بلکه آنها را به عنوان راهنمایی برای عمل در نظر بگیرید.
 • خلاقیت: جملات انگیزشی خودتان را خلق کنید و از آنها برای الهام بخشیدن به دیگران استفاده کنید.

نمونه‌هایی از جملات انگیزشی انگلیسی:

 • “تنها راه انجام کارهای بزرگ، عشق به انجام آن کار است.” – استیو جابز
 • “شکست فرصتی برای یادگیری است.” – هنری فورد
 • “محدودیت‌ها فقط در ذهن ما وجود دارند.” – جیمی هینس
 • “آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهایشان ایمان دارند.” – النور روزولت

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاهخ با ترجمه فارسی

Motive English sentences with Persian translation

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی (قسمت اول) جملات انگلیسی عاشقانه

Believe in your dreams, they were given to you for a reason.

به رویاهایت ایمان داشته باش، آن‌ها به دلیلی به تو داده شده‌اند.

You only live once.

تو فقط یک‌بار زندگی می‌کنی.

If you don’t like it change it.

اگر تو دوستش نداری تغییرش بده

Love means who that you think about it now.

عشق یعنی کسی که الان داری به او فکر می‌کنی

Nothing can bring you peace but yourself.

هیچ چیزی نمی‌تواند برای تو صلح و آرامش بیاورد جز خودت

A beautiful life begins with a beautiful mind.

یک زندگی جدید با یک ذهن زیبا شروع می‌شود

Real man stay dedicated to one girl.

یک مرد واقعی به یک دختر فداکار می‌ماند(همه چیزش را می‌دهد)

Don’t just be good to others, be good to yourself too.

فقط با دیگران خوب نباش، با خودتم خوب باش

Good times are not for sale.

لحظات خوب فروشی نیستند


If you want to be strong learn to enjoy being alone.

اگر تو می‌خواهی قوی باشی یاد بگیر که لذت ببری از تنها بودن

Every story has two sides, think intelligently.

هر داستانی دو سمت دارد، هوشمندانه فکر کن

Be loyal to your future not your past

وفادار باش به آینده‌ات نه به گذشته

Life is the art of drawing without an eraser

زندگی هنر نقاشی کشیدن بدون استفاده از پاک‌کن است

Be a warrior not a worrier

یک جنگجو باش نه یک آدم همیشه نگران

The more you trust God the more he amazes you.

هر چی بیشتر به خدا اعتماد کنی بیشتر شگفت‌زده‌ات می‌کند

The best time for a new beginning is right now

بهترین زمان برای یک شروع جدید همین الان است

Motivate me support me or get out of my way

به من انگیزه بده،حمایتم کن و یا از سر راهم برو کنار

Patience is power

بردباری قدرت محسوب می‌شود

Protect what you love

چیزی که عاشقش هستی رو محافظت کن

As days go by my feelings get stronger

هرچه که روزها می‌گذرد احساسات من قوی‌تر می‌شود

I love it when you talk about me.

عاشق وقتیم که راجع من حرف می‌زنی

motive sentences in English

جملات انگیزشی انگلیسی و عاشقانه

Overthinking kills your happiness.

بیش تفکری خوشحالی‌ات را نابود می‌کند

Don’t afraid of being different.

از متفاوت بودن نترس

Don’t let your dreams just be dreams.

نزار رؤیاهایت فقط رؤیا باقی بمانند

In a world where you can be anything, be kind.

توی دنیایی که تو می‌توانی هرچیزی باشی، مهربان باش

A man who Masters Patience Masters everything else.

کسی که در صبوری استاد بشود در همه موارد می‌تواند استاد بشود

Invest now in tomorrow’s dream.

زمان حال  در رویای آینده‌ات سرمایه‌گذاری کن

You must believe it to receive it.

تو باید باورش کنی تا به دستش بیاوری

Share the best version of yourself with the world.

بهترین حالت خودت رو با دنیا به اشتراک بگذار

Success has no age limit.

موفقیت محدودیت سنی ندارد

جملات انگیزشی زبان انگلیسی شماره ۲

Motive sentences part 2

جملات انگیزشی انگلیسی قسمت دوم

A tree with strong roots laughs at storm

درختی که ریشه‌های قوی دارد به طوفان می‌خندد

Your future self is watching you right now

آینده‌ات الان دارد نگاهت می‌کند

In order to heal properly you must walk away from what broke you

برای اینکه به خوبی درمان بشوی باید از چیزی که تو رو شکسته دوری کنی

Make others happy to be happy

برای خوشحال بودن بقیه رو خوشحال کن

Knowing is not enough we should do what we know

دانستن کافی نیست باید به دانسته خود عمل کنی

Some of the best days of your life haven’t happened yet just relax and keep going

بعضی از بهترین روزهای زندگی‌ات هنوز اتفاق نیفتاده فقط آرام باش و ادامه بده

The key to success is to start before you are ready

کلید موفقیت این‌که قبل از آماده بودن شروع کنی

Be a good person but don’t waste time to prove it

آدم خوبی باش اما وقتت را برای اثباتش تلف نکن

I hope something good happens to you today

امیدوارم امروز یک اتفاق خوب برای شما بیفتد

Beautiful things happen when you distance yourself from negativity

وقتی خودت رو از انرژی‌های منفی دور کنی اتفاق‌های زیبا توی زندگی‌ات می‌افتد

motive sentences ۲

جملات انگیزشی انگلیسی ۲ و عاشقانه

With love all the impossibilities are possible

با وجود عشق همه غیر ممکنات ممکن می‌شود

The future depends on what you do today

آینده مربوط می‌شود به کاری که امروز انجام می‌دهی

Honesty is a very expensive gift do not expect it from cheap people

صداقت هدیه گران‌بهایی‌ای آن را از افراد سبک انتظار نداشته باش

Love is wide ocean that joins two Shores

عشق اقیانوسی پهناوری که دو کرانه رو به هم وصل می‌کند

The wrong people will always teach you right lessons

افراد اشتباه همیشه درس‌های درست را بهت می‌دهند

The world is full of nice people if you can’t find one be one

دنیا پُر از آدم‌های خوبِ اگر نمی‌توانی یکی شو پیدا کنی خودت یکی از آن‌ها باش

Big things often have Small Beginnings

چیزهای بزرگ اغلب سرآغازهایی کوچک دارند

Smiling has always been easier than explaining why you’re sad

خنده همیشه آسان‌تر از توضیح غمگین بودنت است

God will never leave you alone trust him with all your might

خداوند هیچ‌وقت تنهایت نمی‌گزارد، با همه وجودت به او اعتماد کن

جملات انگیزشی شماره ۳

motive English sentences part 3

جملات انگیزشی انگلیسی قسمت ۳

Anything you can’t control is teaching you how to let go

چیزی که نمیتونی کنترلش کنی داره بهت درس میده که بیخیالش بشی

Fly above the negativity

بالاتر از حالت منفی پرواز کن

When you’re wrong admit it when you’re right be quiet

وقتی اشتباه می‌کنی قبولش کن و وقتی که حق با توست سکوت کن

 your past does not equal your future

گذشته تو با آینده‌ات مساوی نیست

I believe in me when no one else did

وقتی هیچکی منو باور نکرد خودم رو باور کردم

I win because I’m not afraid of losing

من برنده‌ام چون از باختن نمی‌ترسم

Don’t waste your energy on the thing you can’t control

انرژی‌ت رو سر چیزی که نمی‌تونی کنترلش کنی هدر نده

Don’t care about your painful past too much cause you will lose your sweet future

به گذشته دردناکت زیاد اهمیت نده چون آینده خوبت رو از دست میدی

The good thing about winter is that even your breath is visible

قشنگی زمستون به اینه که نفس‌هاتم میشه دید

The Best Is Yet To Come be patient

بهترین‌ها هنوز توی راه هستند صبور باش

Motive English Sentences 3

جملات انگیزشی انگلیسی ۳ و جملات انگلیسی عاشقانه

Better to live a day as a lion than 100 years as a sheep

بهتره یک روزت رو مثل یه شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل گوسفند

Logic will get you form A to B, imagination will take you every where

منطق تو رو از نقطه A به B میبره ولی تجسم تو رو به هر جا

One day you will laugh at the problems you have today

روزی به مشکلات امروزت خواهی خندید

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

از گذشته درس بگیر، امروز رو زندگی کن و به فردا امیدوار باش

Sometimes it’s smallest decision that can change your life forever

گاهی اوقات این کوچکترین تصمیم که زندگی تو رو برای همیشه تغییر میده

I’m coming for every thing they said i couldn’t have

برای چیزی که اونها گفتند نمیتونم داشته باشم در حرکتم

And in the end all I learned was how to be strong alone

و در آخر اونچه یاد گرفتم این بود که چطور بتنهایی قوی باشم

Successful people always have two things on their lips, silence and smile

افراد موفق همیشه دو تا چیز روی لباشونه، سکوت و لبخند

And for every dark night there’s brighter day

و برای هر شب تاریکی یه روز روشن هست

Find someone who will love your soul more than your body

کسی رو پیدا کن که روحت رو بخواد نه بدنت رو 


جملات انگیزشی انگلیسی موفقیت

Motive English sentences for success
جملات انگیزشی زبان انگلیسی موفقیت

A head full of fears has no space for dreaming

ذهنی که پُر از ترسِ، هیچ جایی برای رویاپردازی ندارد

Someday you will be as happy as you pretended to be

یک روزی جوری خوشحال می‌شوی که وانمود می‌کردی

Life is full of beauty, look carefully

دنیا پُر از زیبای است، بادقت نگاه کن

Be happy now, feel good now, that’s the only thing you have to do

همین الان خوشحال باش، حس خوب داشته باش، این تنها کاری است که باید انجام بدی

Give everyday the chance to become the most beautiful day of your life

به هر روز این شانس رو بده که زیباترین روز زندگیت باشد

Life is an adventure so don’t expect straight roads

زندگی یک ماجراجویی است، انتظار جاده‌های صاف رو نداشته باش

Live right now, there might not be a tomorrow

همین الان زندگی کن شاید فردایی نباشد

This is your world, shape it, or someone else will

این دنیای تو است، به آن شکل بده و یا یکی دیگر این‌کار را برایت می‌کند

I’m patient but you better not test it

صبرم زیاد است اما بهترِ امتحانش نکنی

My current situation is not my permanent destination

وضعیت الان من مقصد نهایی من نیست

Intelligence is the ability to adapt to change

هوش توانایی تطبیق پیدا کردن با تغییرات است

Great things take time, don’t give up

کارهای بزرگ زمان می‌برند تسلیم نشو

جملات انگیزشی انگلیسی موفقیت

Trust God’s timing, he makes all things beautiful in his time

به خدا اعتماد کن اون هر چیزی رو به قشنگترین حالت ممکن به تو میده در زمان خودش

You can’t change the world by being like the world

با شبیه این دنیا بودن نمی‌توانی آن را تغییر بدهی

Stay strong, let them wonder why you are still smiling

قوی بمون، بگزار همه متعجب باشند که چطور هنوزم لبخند رو لباته

The lion sleeps in the heart of every brave man

در قلب هر انسان شجاعی یک شیر خفته است

Sometimes the only person you can trust is you

گاهی اوقات تنها کسی که می‌تونی بهش اعتماد کنی خودت هستی

If you’re not lost, you’re not much of an explorer

اگر تا حالا هیچ‌وقت گُم نشدی، خیلی آدم جستجوگری نیستی

Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the Stars

ماه رو هدف بگیر، حتی اگر به هدف نزدی وسط ستاره‌ها فرود میای

I’m not good at painting but I can color my life

نقاشی‌ام خوب نیست ولی دنیام رو خوب رنگ می‌کنم


Motive loving English sentences
جملات انگیزشی زبان انگلیسی عاشقانه

Be with someone who is proud to have you

با کسی باش که به داشتن تو افتخار کند

Love may be blind but it can find its way around in the dark

عشق ممکن است کور باشد اما مطمئنا می‌تواند راه خود را در تاریکی پیدا کند

It comes down to one thing, how bad you want it

همه‌چیز بستگی به این دارد که چقدر آن را می‌خواهی

I’m a fan of your laughter, laugh more

بیمار خنده تو هستم، بیشتر بخند

I’m not searching for a perfect love, I’m searching for real one

من دنبال عشق بی‌عیب و نقص نیستم، دنبال عشق واقعی هستم

Love means loving a normal person in a special way

عشق یعنی دوست داشتن یک آدم معمولی به صورت خاص

Happiness is only real when it’s shared

خوشبختی تنها زمانی واقعی است که بتوانی با کسی تقسیمش کنی

Invest in people who invest in you

روی آدمهایی سرمایه‌گذاری کن که روی تو سرمایه‌گذاری می‌کنند

Spend time with people who are good for your mental health

با افرادی وقت بگذران که برای سلامت روح شما خوب هستند

It’s not about who broke your heart, it’s about who made you smile again

داستان این نیست که کسی قلبت را شکسته، موضوع این است که کسی تو را می‌خنداند

جملات انگیزشی انگلیسی عاشقانه

Some people care too much,I think it’s called love

بعضی‌ها خیلی اهمیت می‌دهند (مراقبت می‌کنند)، فکر کنم این اسمش عشقِ

Success is nothing without someone you love to share it with

موفقیت هیچ ارزشی نداره بدون اینکه اون رو با کسی که عاشقشی تقسیم کنی

A man with dreams needs a woman with vision

یک مرد با رویا نیاز به یک خانم با دید به آینده دارد

I do forgive you, but I’m not stupid enough to trust you again

البته که تو رو می‌بخشم اما اینقدر احمق نیستم که باز بهت اعتماد کنم

Don’t worry about finding the right girl, worry about becoming the right guy

نگران پیدا کردن دختر مناسب نباش، نگران این باش که خودت آدم مناسبی باشی

Smile more, happy looks good on you

بیشتر بخند ،چهره شاد بیشتر بهت میاد

Together we are unstoppable

با همدیگه غیرقابل توقف هستیم

A woman truly loves you will be angry at you for so many things but will always stick around

خانمی که واقعا تو رو دوست داره بخاطر خیلی چیزها از تو ناراحت میشه اما همیشه کنارت می‌مونه

Only those who care about you, can hear you when you’re quiet

فقط کسانی که بهت اهمیت می‌دهند می‌تونند تو رو بشنوند وقتی که ساکتی

Protect what you love

از چیزی که عاشقش هستی محافظت کن


Motive English sentences part 4
جملات انگیزشی انگلیسی قسمت ۴

The hardest prison to escape is in your mind

سخت‌ترین زندان برای فرار، زندان ذهنت توست

A mistake witch happen more than one time is not a mistake, it’s a choice

اشتباهی که بیش از یکبار تکرار شود اشتباه نیست، یک انتخاب است

The days that break you down are the days that make you

روزهایی که تو رو زمین زدند همان روزهایی هستند که تو رو ساختند

If being a billionaire was easy, everyone would be a billionaire now

اگر ملیاردر شدن آسون بود الان همه میلیاردر می‌شدند

Hang out with people who force you to level up

با افرادی بچرخ که تو رو مجبور کنند خودتو بِکشی بالا

Never give up, remember the laughs of people who are waiting for your failure

هیچ‌وقت جا نزن،خنده‌های افرادی که منتظر شکست تو هستند رو بیاد بیار

Never let the same flame burn you twice

هیچ‌وقت اجازه نده یک شعله دوبار تو رو بسوزونه

No matter how hard the past is, you can always begin again

مهم نیست که گذشته چقدر سختِ، تو می‌تونی بازهم شروع کنی

We all have the same 24 hours, remember that

همه ما بیست‌ و چهار ساعت یکسانی داریم، این‌رو یادت باشه

English motive sentences 4
جملات انگیزشی انگلیسی ۴ و جملات انگلیسی عاشقانه

People don’t care about what you say, they care about what you build

مردم به چیزی که میگی اهمیت نمی‌دهند، اون‌ها به چیزی که می‌سازی اهمیت می‌دهند

When life puts you in tough situations don’t say why me, say try me

وقتی زندگی تورو در شرایط سخت قرار می‌دهد، نگو چرا من بگو منو امتحان کن

Big or small always celebrate your success

بزرگ یا کوچیک همیشه موفقیت خودت رو جشن بگیر

If it scares you, it’s a sign you need to do it

اگر تورو می‌ترساند نشونه این است که باید انجامش بدی

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great

نباید برای شروع عالی باشی ولی برای عالی بودن باید شروع کنی

My only competitor is the person I was yesterday

تنها رقیبم،منِ دیروزم است

Don’t be easy to Define, let them wonder about you

راحت شناخته نشو، بزار اون‌ها در حیرت تو باشند

Don’t give up, the beginning is always the hardest

جا نزن،همیشه شروع سخت‌ترین قسمت کارِ

Be somebody nobody thought you could be

کسی باش که هیچ کسی فکر بودنش رو نکند

I love listening to lies when I know the truth

عاشق اینم به دروغها گوش بِدم وقتی که حقیقت رو می‌دونم

It never get easier, you just get stronger

اصلا آسان شدنی در کار نیست، تو قوی‌تر می‌شوی


English motive sentences part 5
جملات انگیزشی زبان انگلیسی قسمت ۵

It takes a dream to get started, desire to keep going and determination to finish

تنها یک رویا تا شروع فاصله داری، میلی برای ادامه دادن و تصمیمی برای پایان دادن

Autumn shows us how beautiful it is to let things go

پاییز به ما نشان می‌دهد چقدر زیباست که اجازه بِدیم رفتنی‌ها بروند

Underestimate me at your own risk

منو دست‌کم بگیر، ریسکش با خودت

I’m working on myself, for myself, by myself

من دارم روی خودم، برای خودم، توسط خودم کار می‌کنم

Life has no remote, get up and change it yourself

زندگی ریموت کنترل ندارد، بلند شو و خودت تغییرش بِده

Build an Empire, leave a legacy

امپراتوری بساز از خودت میراث به جا بگذار

Rest your mind, calm your heart, free your soul

ذهنت رو استراحت بده، قلبت رو آروم کن، روحت رو رها کن

Do not promise, just prove it

قول نده، فقط ثابتش کن

Inhale confidence, exhale doubt

اعتمادبه‌نفس را دَم و شَک رو بازدم کن

جملات انگیزشی انگلیسی قسمت ۵

Believe you deserve it, and the universe will serve it

باور کن لايقش هستی تا دنیا تقدیمت کُند

Always be loyal to yourself

همیشه به خودت وفادار باش

Magic only exists for those who believe in it

معجزه تنها برای کسانی وجود دارد که باورش دارند

Dream big and it will go beyond that

رویاهای بزرگ داشته باش و من فراتر از آن خواهم رفت

I know I changed. that was the point

می‌دونم عوض شدم. هدفم همین بوده

Giving up is not an option for me

جا زدن جزو گزینه‌هام نیست

Nobody starts at the top. we work our way up

هیچکس از قُله شروع نمی‌کنه. همه ما برای رسیدن به بالا تلاش می‌کنیم

If you quit now, you will never know how the story is supposed to end

اگر الان جا بزنی، هیچوقت نمی‌فهمی داستان قرار بود چطور تموم بشه

The harder the battle, the sweeter the victory

هرچه نبرد سخت‌تر، پیروزی شیرین‌تر

I believe in myself when no one else did

من خودم رو باور کردم وقتی هیچکس نکرد

Underestimate me, that’ll be fun

منو دست‌کم بگیر، باحال میشه


English motive sentences part 6
جملات انگیزشی زبان انگلیسی قسمت ۶

I’m motivated by my desire to be great

با اشتیاقم پُر انگیزه شدم که عالی باشم

I don’t keep secrets, I keep people out of my business

من مخفی کاری نمی‌کنم، نمی‌گذارم مردم در کارم دخالت کنند

Success is not given, it’s earned

موفقیت داده نمی‌شود، بدست آورده می‌شود

Build a team with the same dream

یک تیم با رویای یکسان بساز

I knew you’re tired, I know you’re physically and emotionally drained, but you have to keep going

می‌دونم خسته‌ای، می‌دونم فیزیکی و احساسی خسته‌ای، ولی تو باید ادامه بدی

The better you become the better you attract

هرچقدر بهتر بشی ،بهتر رو هم جذب می‌کنی

The goal is not more money, the goal is living life on my own terms

هدف پول بیشتر نیست، هدف اینِ که اونطور که می‌خواهم زندگی کنم

I’m so busy with my own game I don’t have time to criticize yours

من سرم خیلی به بازی خودم گرمِ، دیگِ وقت انتقاد از بازی تو رو ندارم

Fight for your dreams and your dreams will fight for you

برای رویاهایت بجنگ و رویاهایت برای تو خواهند جنگید

It’s not about if you can do, it’s about having the courage to fail and keep going

مساله این نیست که بتونی انجامش بدی،مساله اینِ که شجاعت اشتباه کردن و ادامه دادن رو داشته باشی

جملات انگیزشی انگلیسی قسمت ۶

Stop being afraid of what could go wrong and focus on what could go right

دست از ترسیدن از چیزی که قرار اشتباه باشِ بردار و روی چیزی که می‌تونه درست باشِ تمرکز کن

Move the crowd, crush the competition, count the money

جمعیت رو به حرکت در بیار، رقابت رو لِه کُن، پول رو بشُمار

Don’t fear the enemy who attacks you, fear the fake friend who hugs you

از دشمنی که بِهت حمله می‌کند نترس، از دوست قلابی که بغلت می‌کند بترس

Wake up with determination, go to bed with satisfaction

با عزم راسخ از خواب بیدار شو و با رضایت به رختخواب برو

Don’t just read about success stories, create your own

فقط داستان‌های موفقیت رو نخوان، داستان خودت رو خلق کن

Cowards never start, the weak never finish, winners never quit

ترسوها هرگز شروع نمی‌کنند، ضعیف‌ها هرگز تمام نمی‌کنند، برنده‌ها هرگز توقف نمی‌کنند

Don’t look back, you’re not going that way

به عقب نگاه نکن، قرار نیست اون طرفی بری

Your biggest gains come after your biggest disappointments

بزرگترین دستاوردهات بعد از بزرگترین ناامیدی‌ها بدست می‌آیند

You attract what you are, if you want better be better

تو اون چیزی که هستی رو جذب می‌کنی، اگر بهترش رو می‌خواهی بهتر باش

Just because my path is different does not mean I’m lost

فقط برای اینکه مسیر من متفاوتِ به این معنی نیست که من گمشده‌ام


English motive sentences part 7
جملات انگیزشی انگلیسی قسمت ۷

I don’t lose people, people lose me

من دیگران رو از دست نمی‌دهم، دیگران منو از دست می‌دهند

Laugh with many, but don’t trust any

با خیلی‌ها بخند ولی به کسی اعتماد نکن

Learn to say no without having to explain yourself

یاد بگیر نَه بگی بدون این‌که مجبور به توضیح خودت باشی

Inside every self-made man is a poor kid who followed his dreams

درون هر فرد خودساخته یک بچه فقیر هست که رویاهایش رو دنبال کرده

Be a game-changer the world is already full of players

برهم زننده بازی باش، جهان از پیش پُر از بازیکن است

There is no time for bullshit when you are building an empire

وقتی برای چرندیات وجود ندارد، وقتی‌که داری امپراتوری می‌سازی

It always seems impossible until it’s done

همیشه تا وقتی انجام بشود غیرممکن به نظر می‌رسد

Never stop doing your best just because someone doesn’t give you credit

هیچ‌گاه برای این‌که یک نفر بهت اعتبار نمی‌دهد دست از سخت تلاش کردن برندار

See the invisible, believe the incredible, achieve the impossible

نادیده رو ببین،غیرقابل باورها رو باور کن، غیرممکن رو به دست بیار

Work hard in silence, let your Lamborghini make a noise

در سکوت سخت کارکن، بگذار لامبورگینی سروصدا به‌پا کُند

جملات انگیزشی قسمت ۷

Be a boss, date a boss, build an Empire

رئیس باش،با یک رئیس قرار بزار، یک امپراتوری بساز

You’ve got enemies? good, that means you actually stood up for something in your life

دشمن داری؟ خوبِ، این یعنی در واقع تو برای چیزی در زندگی‌ات پافشاری کردی

If you are not excited about waking up every morning then you need to shift the direction of your life

اگر هرروز برای بیدار شدن هیجان‌زده نیستی پس نیازِ که مسیر زندگی‌ات رو تغییر بدهی

My life, my choices, my mistakes, my lessons, not your business

زندگی من، انتخاب‌های من، اشتباهات من، درس‌های من، هیچ ربطی به تو ندارد

Some of your best lessons are learned at the worst times

بعضی از بهترین درس‌های زندگی‌ات در بدترین زمان‌ها گرفته‌شده

One day, the people that didn’t believe in you, will tell everyone how they met you

یک روزی،کسانی که به تو ایمان نداشتند به دیگران می‌گویند که چطور تو رو ملاقات کردند

The people with the worst past create the best future

افراد با بدترین گذشته بهترین آینده رو می‌سازند

There’s no growth without change, no change without fear or loss, and no loss without pain

هیچ رشدی بدون تغییر وجود ندارد، هیچ تغییری بدون ترس و از دست دادن نیست، و هیچ از دست دادنی بدون درد نیست

If you want to be a shark, hang out with sharks

اگر می‌خواهید کوسه باشید پس با کوسه‌ها بچرخ

If it wasn’t hard everyone would do it, it is the hard part that makes it great

اگر سخت نبود همه انجامش می‌دادند، قسمت سختِ آن است که عالی‌اش می‌کند


English motive sentences part 8
جملات انگیزشی زبان انگلیسی قسمت ۸

I don’t keep secrets, I keep people out of my business

من راز نگه نمی‌دارم، مردم رو از مسائل مربوط به خودم دور نگه می‌دارم

Limitations live only in our minds, by using imaginations our possibilities become Limitless

محدودیت‌ها فقط در ذهنمان زندگی می‌کنند، با استفاده از تصورات احتمالاتمان بی‌حدومرز میشه

Surround yourself with those on the same mission as you

اطراف خودتُ با کسانی محاصره کن که ماموریتی مثل تو دارند

When you have no need to impress anybody, your freedom will begin

وقتی نیازی به تاثیر بر کسی نداری آزادی‌ات شروع میشه

Make today so awesome that yesterday gets jealous

امروزت رو به قدری خوب کن که دیروز بهش حسادت کُند

In a couple of years people will ask you how did you do that

طی چند سال دیگه مردم ازت می‌پرسند چطوری این کار رو کردی

Make a plan today to kill your goals tomorrow

امروز برنامه بریز که فردا حساب هدف‌هاتُ برسی

I will go anywhere as long as it’s forward

هرجایی می‌روم تا وقتی‌که راه روبه جلو باشه

Forget the past, no one becomes successful in the past

گذشته رو فراموش کن، هیچ‌کس از گذشته موفق نشده

The key to happiness is in yourself

کلید خوشحالی در وجود خودتِ

جملات انگیزشی انگلیسی شماره ۸

Set goals so big, they laugh. Crush them while they watch

هدف‌هاتُ بزرگ انتخاب کن، اون‌ها بهت می‌خندند. لهشون کن وقتی دارند تماشات می‌کنند

Work until expensive becomes cheap

کار کن تا وقتی گران تبدیل به ارزان بشه

If it doesn’t challenge you, it won’t change you

اگر این تو رو به چالش نمی‌کشد، تو رو تغییر نمی‌دهد

Only the weak give up. no one said it was going to be easy

فقط ضعیفان جا می‌زنند. هیچکس نگفتِ قرار که آسون باشِ

Maximum effort, maximum results, focus on your energy

بیشترین تلاش، بیشترین نتیجه، روی انرژی خودت تمرکز کن

Don’t give up just because of what someone said, use that as a motivation to push harder

فقط بخاطر حرف کسی جا نزن، از اون بعنوان یک انگیزه استفاده کن تا بیشتر تلاش کنی

The more you learn the more you earn

هر چی بیشتر یاد بگیری بیشتر بدست می‌آوری

Don’t wait to be rich to be happy, happiness is free

برای اینکه خوشحال باشی منتظر ثروتمند شدن نباش، خوشحالی مجانیِ

The difference between a good day and a bad day lies in your attitude

تفاوت بین یک روز خوب با یک روز بد در تکیه به رفتار اون روز تو داره

Never give up. Go over, go under, go around, or go through, but never give up

هرگز جا نزن، برو بالا، برو پایین، برو اطراف، یا برو وسط داستان، ولی هرگز جا نزن


جمله انگیزشی انگلیسی با ترحمع

English motive sentences part 9
جملات انگیزشی زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

If there is no way, create one

اگر راهی وجود ندارد، آن را خلق کنید

His smile means the world to me

لبخند او برایم یک دنیا می ارزد

This is so beautiful that you’ll never know that you are my whole life till my last breath

همین قشنگ است که تو ندانی و من تا آخرین نفس تو را جانم بدانم

You know how soulless world is without you

جهانِ بدون تو چقدر بی روح است

When l wake up, the first thing comes to my mind is you

از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی

“مولانا”

First find yourself then find your missing half

اول خودت را پیدا کن ،سپس  دنبال نیمه گمشده ات بگرد

Life is not worth living without love

زندگی ارزشِ بی عشق زندگی کردن را ندارد

Time is precious waste it wisely

زمان باارزش است، عاقلانه تلفش کنید

I forgive people by forgetting them

 من آدمها را با فراموش کردنشان می بخشم

With you everything is more beautiful

با تو همه چیز زیباتر است


جمله انگلیسی زیبا

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

A smooth sea never made a skilled sailor

دریای آرام هرگز دریانوردی ماهر نمی‌سازد

I believe in me

من به‌ خود ایمان دارم

 Be happy now, don’t the future

حالا خوشحال باش،نه در آینده

Real feelings don’t change fast

احساسات واقعی به سرعت عوض نمی شوند 

Life is too short be strong and smile

زندگی خیلی کوتاهه، قوی باش و لبخند بزن

You see light in me ,when all l saw was darkness

تو روشنایی را در من دیدی،وقتی هر چی که من دیدم تاریکی بود

Don’t let yesterday use up too much of today

به دیروز اجازه نده زیاد وقت امروزت را بگیرد

You are like breath, breathing you is vital

مثل نفس شدی برایم، نفس کشیدنت ضروریست

If l tell you my problem, that means l trust you

اگر به تو مشکلاتم را میگویم یعنی به تو اعتماد دارم

Sometimes you need to unfollow people in real life

بعضی وقتها لازم است آدمها را در دنیای واقعی دنبال نکنی


دوستان عزیز راسا زبان، امیدوارم از جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی لذت برده باشید. در نظر داشته باشید این جملات آپدیت خواهند شد. برای یادآوری آپدیت این جملات در قسمت زیر اسم و ایمیل خودتان را بنویسید تا ما به شما یادآوری کنیم. 

منبع: گروه آموزشی راسا زبان

همچنین شما می‌توانید برای جملات انگیزشی انگلیسی برای پروفایل خودتان به صفحه اینستاگرام راسا زبان بروید و از عکس‌های جملات انگیزشی استفاده کنید.


شاه کلیدهای مکالمه زبان انگلیسی را رایگان دانلود کنید!

آیا دوست داری با داشتن یک PDF بتونی حداقل هزار جمله انگلیسی بسازی!

همین الان کلیک کنید و دانلود کنید


آموزش آنلاین زبان انگلیسی

دوره ۱۳۰ ویدئو راسازبان
۶۰۰ شاه کلید مکالمه با تخفیف

تبلیغات:

61 دیدگاه برای “جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

  • راسا زبان
   راسا زبانمدیریت گفته:

   سلام. هفتگی آپدیت داریم و اما بهتر است فرم آخر مقاله را پر کنید تا زود زود به شما یادآوری کنیم!

 1. azam
  azam گفته:

  عالی بود ممنون. خیلی جملات کاربردی و تاثیرگذاری بود. ممنون از تلاش شما

 2. Mened
  Mened گفته:

  مطالب سایتتون خیلی جالب و عالیه..ممنون از جملات انگیزشی اونم به دوزبان

 3. Sana
  Sana گفته:

  بهترین گروه آموزشی هست ک تا الان دیدم
  واقعا ازتون ممنونم
  ممنون میشم بازم

 4. Mety
  Mety گفته:

  The collection of these quantitative information helped me to find lots of viable trustworthy information and helped me to use them in my day to day life ?
  For management team

 5. Maryam
  Maryam گفته:

  There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

  Wish you find the real happiness

 6. Tom
  Tom گفته:

  خیلی خوشحالم که آدم های مثل شما هستند که جملاتی زیبا رو به ما هدیه بدن اونقدر قشنگ بودن که حداقل نزدیکه بیستاشو تتو کردم مرسی ازتون

 7. آرزو
  آرزو گفته:

  جملات فوق العاده بودن یکی از یکی دلنشین ترررر .. خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

برای شرکت در مینی دوره روی تصویر کلیک کنید.