بایگانی دسته‌ی: آموزش کوتاه

معنی و تلفظ photography و photographer + ویدئو عملی

توی این ویدئو در مورد ویدئو عملی معنی و تلفظ photography و photographer صحبت خواهیم [...]

2 دیدگاه

معنی change mind در انگلیسی

توی این ویدئو در مورد ویدئو عملی معنی change mind در انگلیسی صحبت خواهیم کرد. [...]

گرامر prefer در انگلیسی

توی این ویدئو در مورد ویدئو عملی گرامر prefer در انگلیسی صحبت خواهیم کرد. این [...]

ویدئو عملی comparative

توی این ویدئو در مورد ویدئو عملی comparative در انگلیسی صحبت خواهیم کرد. این ویدئو [...]

اصطلاح و معنی dog tired در انگلیسی

توی این ویدئو در مورد اصطلاح و معنی dog tired در انگلیسی صحبت خواهیم کرد.این [...]

گرامر کمیت غیر‌قابل‌شمارش + ویدئو عملی

توی این ویدئو در مورد گرامر کمیت غیر‌قابل‌شمارش انگلیسی صحبت خواهیم کرد. این ویدئو به [...]