بایگانی دسته‌ی: کلمات پرکاربرد انگلیسی

در این دسته آموزش کلمات پرکابرد در انگلیسی را آموزش می‌دهیم. اگر پیدا کردن کلمه برای شما سخت فقط آن کلمه را در جستجو تایپ کنید و آموزش مرتبط با آن را ببینید

معنی zone | جمله با zone

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی zone | جمله با zone [...]

معنی youth | جمله با youth

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی youth | جمله با youth [...]

معنی yourself | جمله با yourself

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی yourself | جمله با yourself [...]

معنی yours | جمله با yours

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی yours | جمله با yours [...]

معنی your | جمله با your

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی your | جمله با your [...]

معنی young | جمله با young

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی young | جمله با young [...]

معنی you | جمله با you

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی you | جمله با you [...]