بایگانی دسته‌ی: افعال بی‌قاعده

معنی tell | گذشته tell

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی tell | گذشته tell در [...]

معنی teach | گذشته teach

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی teach | گذشته teach در [...]

معنی swim | گذشته swim

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی swim | گذشته swim در [...]

معنی swear | گذشته swear

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی swear | گذشته swear در [...]

معنی string | گذشته string

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی string | جمله با string [...]

معنی strike | گذشته strike

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی strike | گذشته strike در [...]

معنی sting | گذشته sting

در این آموزش از کلمات پرکابرد انگلیسی در مورد معنی sting | گذشته sting در [...]