بایگانی دسته‌ی: عبارات رایج انگلیسی

جملات سرزنش و متهم کردن در انگلیسی

جملات سرزنش و متهم کردن در انگلیسی و عبارات رایج همراه با ترجمه فارسی. این [...]

1 دیدگاه

جملات بیان شوکه شدن در انگلیسی

جملات بیان شوکه شدن در انگلیسی و عبارات رایج همراه با ترجمه فارسی. این عبارات [...]

جملات بیان ممنوعیت در انگلیسی

جملات بیان ممنوعیت در انگلیسی و عبارات رایج همراه با ترجمه فارسی. این عبارات معرفی [...]

جملات درخواست و دادن دستورالعمل در انگلیسی

جملات درخواست و دادن دستورالعمل در انگلیسی و عبارات رایج همراه با ترجمه فارسی. این [...]

جملات ابراز ناامیدی در انگلیسی

جملات ابراز ناامیدی در انگلیسی و عبارات رایج همراه با ترجمه فارسی. این عبارات معرفی [...]

جملات خبر و خوب بد دادن در انگلیسی

جملات خبر و خوب بد دادن در انگلیسی و عبارات رایج همراه با ترجمه فارسی. [...]

جملات بیان توانایی در انگلیسی

جملات بیان توانایی در انگلیسی و عبارات رایج همراه با ترجمه فارسی. این عبارات معرفی [...]

1 دیدگاه