زمان آینده ساده در انگلیسی آینده ساده با will و going to

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 27ام بهمن , 1402


در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد زمان آینده ساده در انگلیسی و آینده با will و going to صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

Simple Future in English:

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی:

Usage: An action what will happen in the future

عملی که در آینده رخ خواهد داد.

To be v.: Will be

Helping v: will

تمام مُدال‌هایی که معنی آینده می‌دهند در این قسمت استفاده می‌شوند!

Sign: Adv. of Time for Future ( Tomorrow, next week, next year)  

نشانه زمان آینده ساده در انگلیسی قید زمان آینده است.

Structure for main v.: S. +helping V. + main V.+ O. +…..

ساختار زمان آینده ساده در زبان انگلیسی: فاعل + فعل کمکی + فعل اصلی + مفعول و …

Example with main v.:  

+ I will break the window

من پنجره را خواهم شکست.

–  I will not (won’t)  break the window.

من پنجره را نخواهم شکست.

?   will I break the window?

آیا من پنجره را خواهم شکست؟

?- Won’t I break the window?

آیا من پنجره را نخواهم شکست؟

مثال جمله مثبت با زمان آینده ساده انگلیسی:

She will definitely succeed in her new business venture.

او قطعا در کسب و کار جدید خود موفق خواهد شد.

They will surely enjoy their vacation in Hawaii next summer.

تابستان آینده مطمئناً از تعطیلات خود در هاوایی لذت خواهند برد.

He will undoubtedly excel in his upcoming exams with proper preparation.

بدون شک با آمادگی مناسب در امتحانات آتی خود سرآمد خواهد بود.

We will certainly achieve our goals if we work hard and stay focused.

اگر سخت تلاش کنیم و متمرکز بمانیم، مطمئناً به اهداف خود خواهیم رسید.

The company will undoubtedly prosper in the coming years with its innovative strategies.

این شرکت بدون شک با استراتژی های نوآورانه خود در سال های آینده پیشرفت خواهد کرد.

مثال جمله منفی با زمان آینده ساده انگلیسی:

She will not fail the exam if she studies diligently.

اگر با پشتکار درس بخواند در امتحان مردود نمی شود.

They will not cancel the concert unless there’s a major issue.

آنها کنسرت را لغو نمی کنند مگر اینکه مشکل اساسی وجود داشته باشد.

He will not forget your birthday this time; I’ll remind him.

او این بار تولد شما را فراموش نخواهد کرد. من به او یادآوری می کنم.

We will not be late for the meeting as long as we leave on time.

تا زمانی که به موقع از جلسه خارج شده باشیم، برای جلسه دیر نخواهیم آمد.

The company will not go bankrupt if it manages its finances wisely.

اگر شرکتی عاقلانه امور مالی خود را مدیریت کند ورشکست نمی شود.

مثال جمله سوالی با زمان آینده ساده انگلیسی:

Will she attend the party tomorrow?

آیا او در مهمانی فردا شرکت خواهد کرد؟

Will they arrive on time for the flight?

آیا آنها به موقع برای پرواز می رسند؟

Will he finish the project by the deadline?

آیا او پروژه را تا مهلت مقرر به پایان می رساند؟

Will we have dinner together tonight?

امشب با هم شام میخوریم؟

Will the company launch the new product next month?

آیا شرکت محصول جدید را در ماه آینده عرضه خواهد کرد؟

مثال جمله مجهول با آینده ساده انگلیسی:

The assignment will be completed by tomorrow.

تکلیف تا فردا انجام می شود.

The decision will be made by the board next week.

تصمیم در هفته آینده توسط هیئت مدیره اتخاذ خواهد شد.

The package will be delivered by Friday.

بسته تا جمعه تحویل داده می شود.

The problem will be solved before the end of the day.

مشکل قبل از پایان روز حل خواهد شد.

The new policy will be implemented by the management soon.

سیاست جدید به زودی توسط مدیریت اجرایی خواهد شد.

۳۰ جمله و مثال آینده ساده انگلیسی

She will graduate from university next year.

They will visit their grandparents during the holidays.

He will start his new job on Monday.

I will meet you at the café tomorrow.

We will finish our project by the end of the week.

The sun will rise in the east tomorrow morning.

Sarah will buy a new car next month.

They will go to the beach this weekend.

Tom will call you later today.

The company will launch a new product next quarter.

I will cook dinner for us tonight.

He will study abroad next semester.

We will go hiking in the mountains next summer.

The children will play in the park after school.

She will attend the conference next week.

They will celebrate their anniversary next month.

I will clean my room tomorrow.

We will watch a movie tonight.

He will finish reading the book by tomorrow.

They will take a vacation to Europe next year.

Sarah will complete her assignment before the deadline.

He will learn to play the guitar next year.

We will have a party for his birthday next weekend.

The store will close at 9 p.m. tonight.

She will send you an email later.

They will move to a new house next month.

I will start exercising regularly from tomorrow.

We will visit the museum next Sunday.

He will get a promotion at work next month.

They will adopt a pet soon.

ترجمه فارسی ۳۰ جمله آینده ساده انگلیسی

 

سال آینده از دانشگاه فارغ التحصیل می شود.

آنها در تعطیلات به دیدار پدربزرگ و مادربزرگ خود خواهند رفت.

او از دوشنبه کار جدید خود را آغاز می کند.

فردا در کافه با شما ملاقات خواهم کرد.

پروژه خود را تا پایان هفته به پایان خواهیم رساند.

فردا صبح خورشید از مشرق طلوع می کند.

سارا ماه آینده یک ماشین جدید می خرد.

این آخر هفته به ساحل می روند.

تام بعداً امروز با شما تماس خواهد گرفت.

این شرکت یک محصول جدید در سه ماهه آینده عرضه خواهد کرد.

امشب برامون شام درست میکنم.

ترم بعد در خارج از کشور تحصیل خواهد کرد.

تابستان آینده به کوهپیمایی می رویم.

بچه ها بعد از مدرسه در پارک بازی می کنند.

او در کنفرانس هفته آینده شرکت خواهد کرد.

ماه آینده سالگرد خود را جشن می گیرند.

فردا اتاقم را تمیز می کنم.

امشب یک فیلم می بینیم.

او تا فردا خواندن کتاب را تمام می کند.

سال آینده برای تعطیلات به اروپا می روند.

سارا تکلیف خود را قبل از پایان مهلت تکمیل خواهد کرد.

او سال آینده نواختن گیتار را یاد می گیرد.

آخر هفته آینده برای تولدش جشن خواهیم گرفت.

فروشگاه ساعت 21 تعطیل می شود. امشب

او بعداً یک ایمیل برای شما ارسال می کند.

ماه آینده به خانه جدیدی نقل مکان می کنند.

از فردا ورزش منظم را شروع می کنم.

یکشنبه آینده از موزه دیدن خواهیم کرد.

او در ماه آینده در محل کار ترفیع می گیرد.

آنها به زودی یک حیوان خانگی را به فرزندی قبول می کنند.

جمله با going to و will

با “going to”:

 

She is going to start her own business next year.

او قرار است سال آینده کسب و کار خود را راه اندازی کند.

They are going to visit Europe for their honeymoon.

آنها برای ماه عسل خود به اروپا سفر می کنند.

I am going to learn how to play the guitar this summer.

تابستان امسال نواختن گیتار را یاد خواهم گرفت.

We are going to have a barbecue in the backyard this weekend.

آخر این هفته در حیاط خلوت باربیکیو می خوریم.

He is going to buy a new phone next month.

او قرار است ماه آینده یک گوشی جدید بخرد.

با “will”:

 

She will send you an email with the details.

او یک ایمیل با جزئیات برای شما ارسال می کند.

They will arrive at the airport by noon.

تا ظهر به فرودگاه می رسند.

I will help you with your homework after dinner.

بعد از شام به شما در انجام تکالیف کمک خواهم کرد.

We will go for a hike in the mountains next weekend.

آخر هفته آینده برای پیاده روی در کوهستان خواهیم رفت.

He will finish his project before the deadline.

او پروژه خود را قبل از موعد مقرر به پایان خواهد رساند.

Structure for to be v.: S. + to be V. + noun/adj.

ساختار آینده ساده با فعل to be

  Example with to be v.:      

I will be absent next session.

من جلسه‌ی بعد غایب خواهم بود     

–  Won’t I be absent next session.

من جلسه‌ی بعد غایب نخواهم بود.  

Will I be absent next session?

آیا جلسه بعد غایب خواهم بود؟       

?- Won’t I be absent next session?

آیا جلسه بعد غایب نخواهم بود؟  

مکالمه انگلیسی با will و going to:

A: Hi Sarah, what are your plans for the weekend?

B: Hi Mark! I’m going to visit my parents. How about you?

الف: سلام سارا، برای آخر هفته چه برنامه ای داری؟

ب: سلام مارک! من به دیدن پدر و مادرم می روم. در مورد شما چطور؟

A: I will probably stay home and catch up on some reading.

B: That sounds relaxing. Have you decided which book you’re going to read?

الف: احتمالاً در خانه خواهم ماند و کمی مطالعه کنم.

ب: آرامش بخش به نظر می رسد. آیا تصمیم گرفته اید که کدام کتاب را بخوانید؟

A: Not yet, but I’m thinking of starting a new novel I bought last week.

B: That sounds like a good idea. I’m going to bring a cake for my mom’s birthday.

الف: هنوز نه، اما در فکر شروع رمان جدیدی هستم که هفته گذشته خریدم.

ب: ایده خوبی به نظر می رسد. من برای تولد مامانم کیک بیارم.

A: That’s thoughtful of you. I will make sure to wish her a happy birthday.

B: Thanks, Mark! She will appreciate it.

الف: این به فکر شماست. من حتما تولدش را تبریک می گویم.

ب: ممنون، مارک! او از آن قدردانی خواهد کرد.

زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی

Positive

Subject + will + Bare infinitive

Will = ‘ll

My mom will go shopping tomorrow.

مادرم فردا خرید خواهد رفت.

Negative

Subject + will not + Bare infinitive

Will not = won’t

My mom won’t go shopping tomorrow.

مادرم فردا خرید نخواهد رفت

Question

Will + Subject + Bare infinitive?

Will your mom go shopping tomorrow?

آیا مادرت فردا خرید خواهد رفت؟

Simple Future Tense w​​​​ith WILL Usages

کاربرد زمان آینده ساده با will:

To talk about a prediction

برای صحبت در مورد یک پیش بینی

I am sure he’ll come late.

مطمئنم دیر میاد

To express a spontaneous decision

برای بیان یک تصمیم خودجوش

I’ll get there by bus.

با اتوبوس به آنجا خواهم رسید.

To make an offer or promise

برای دادن یک پیشنهاد یا قول

I’ll take care of your cat carefully.

من با دقت از گربه شما مراقبت خواهم کرد.


زمان آینده ساده با going to

Positive

Subject + am/is/are + going to + Bare infinitive

I am going to go to Canada next month.

ماه آینده قرار است که کانادا بروم.

Negative

Subject + am/is/are + not + going to + Bare infinitive

I am not going to go to Canada next month.

من قرار نیست به کانادا بروم ماه دیگه.

Question

Am/is/are + Subject + going to + Bare infinitive?

Are you going to go to Canada next month?

آیا قراره ماه دیگه به کانادا بروی؟

Simple Future Tense with TOBE GOING TO

کاربرد زمان آینده ساده با going to

To talk about a plan or intention

صحبت کردن در مورد یک برنامه یا قصد

My uncle is going to visit me tomorrow.

عمویم قراره فردا به دیدنم بیاید.

To talk about a prediction

برای صحبت در مورد یک پیش بینی

Look! The sky is getting darker. It’s going to rain.

نگاه کن آسمان در حال تاریک شدن است. قراره بارون بیاد.

تفاوت will با going to در زمان آینده ساده

یکی از گرامرهایی که بچه‌ها اشتباه استفاده میکنند تفاوت بین will  با going to هست جفتش برای آینده استفاده میشه ولی تفاوت زیادی دارند توی این میکرو گرامر قراره که تفاوت این دوتا رو یاد بگیریم.

اول will رو بگم که برای تصمیم‌های لحظه‌ای استفاده میشه و یا مطمئن به انجام اون کار نیستی مثال میزنیم

what’s your plan tonight?

برنامه‌ت چیه امشب؟

i’m not sure, maybe I’ll go out

مطمئن نیستم شاید بیرون خواهم رفت

I don’t know, maybe I’ll stay home and watch movie

نمیدونم شاید بمونم خونه و فیلم ببینم

می‌بینی باmaybe  I don’t know, I’m not sure اینا گفته میشه و بعد از اون حتما با will میاد حتما چون مطمئن به انجام اون نیستی

maybe I’ll go home

 

اما going to برای کارهایی هست که تصمیمش رو گرفتی و برنامه هم براش ریختی

what’s your plan tonight?

I’m going to go out

قراره که برم بیرون

I’m gonna visit my friend

قراره که دوستم رو ملاقات بکنم

gonna کوتاه شده going to هست

I’m gonna stop you/ I’m gonna see my dad/ I’m gonna destroy them

خب امیدوارم این میکرو گرامر رو یاد گرفته باشید تفاوت will با going to رو توی قسمت کامنت‌ها اینو تو بگو من قراره که برم تهران اینو کامنتش کنید


 

Note: the simple future is about an action that you want to do it and you’re not sure it’s gonna happen or not, so we should know about the Substitute of the future.

نکته: آینده ساده در مورد عملی است که در آینده می‌خواهید انجام دهید و مطمئن به انجام آن نیستید، پس ما باید در مورد جانشین آینده  بدانیم.

Substitute of Future:     

جانشین آینده ساده در زبان انگلیسی

S + Am/ Is / Are + Going to + Present main V. + …قصدی/ S + Am/ Is / Are + About to + Present main V. + …در شُرُف/ S + Am/ Is / Are + Supposed to + Present main V. + …تصوری

مثال جانشین آینده ساده در انگلیسی:

I am going to buy a car next week      

قراره که هفته‌ی دیگه ماشین بخرم.

I am about to know you  

من در شُرُف شناختن تو هستم.

I am not supposed to be here.    

تصورم نمی‌ره که اینجا باشم

 


بسیار عالی دوستان عزیز، امیدوارم زمان آینده ساده در انگلیسی و جانشین‌های آینده را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان حال آینده در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان آینده ساده را رایگان دانلود کنید و زمان حال ساده را راحت یاد بگیرید.

دانلود pdf رایگان زمان آینده ساده


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

دوره زمان ها در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

34 دیدگاه برای “زمان آینده ساده در انگلیسی آینده ساده با will و going to

 1. نرگس بیگدلی
  نرگس بیگدلی گفته:

  همیشه آینده ساده را مشکل داشتم
  چقدر خوب توضیح دادید ممنونم

 2. مصطفی
  مصطفی گفته:

  ممنون از آموزشهای کامل تون و از اون مهمتر، تعهدی که در امر آموزش و در شبکه ها و رسانه های مختلف دارید.

  • راسا زبان
   راسا زبانمدیریت گفته:

   سپاسگزارم مصطفی عزیز خوشحالم آموزش ها مفید هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان