بایگانی برچسب: شاه کلید مکالمه

جمله با You only have to… to در انگلیسی

در این ویدئو جمله با You only have to… to در انگلیسی را یاد خواهید [...]

1 Comments

جمله با You can never… too

در این ویدئو جمله با You can never… too در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

جمله با You are not to در انگلیسی

در این ویدئو جمله با You are not to در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

جمله با Would you care for در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Would you care for در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. [...]

جمله با Why not در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Why not در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو این [...]

جمله با Whether or not در انگلیسی

در این ویدئو جمله با Whether or not در انگلیسی را یاد خواهید گرفت. ویدئو [...]

جمله با Where there is there is

در این ویدئو جمله با Where there is there is در انگلیسی را یاد خواهید [...]