آموزش‌های گرامر

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی + ویدئو

سجاد شریفیان

دانلود ویدئو

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی + ویدئو

reported speech یا نقل قول در زبان انگلیسی

بروزرسانی شده در 20ام اسفند , 1401

 

تمرین این آموزش

در این مقاله از سری مقاله‌های راسا گرامر قرار است در مورد Reported speech یا نقل قول در انگلیسی  صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.


Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

Reported speech is used when you want to tell someone else what a person said before.

نقل قول (عبارت گزارش داده شده) وقتی استفاده می‌شود که شما بخواهید به کسی بگید که یک فرد چه گفته است.

The tense in reported speech is one tense back in time from the tense in the direct speech.

زمان در نقل قول یک زمان به عقب برمیگردد از زمانی که نقل قول مستقیم بوده است.

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
Present simple Ex:

مثال نقل قول حال ساده:

“I go shopping every Friday”, my mom said.

هر جمعه به خرید می‌روم. مادرم گفت.

Past simple Ex:

گذشته ساده:

My mom said (that) she went shopping every Friday.

مادرم گفت: او هر جمعه به خرید رفته.

Present continuous Ex:

نقول قول حال استمراری:

“We are watching TV”, they told me.

داریم تلوزیون تماشا می‌کنیم. آن‌ها گفتند.

Past continuous Ex:

گذشته استمراری:

They told me (that) they were watching TV.

آن‌ها گفتند ک آن‌ها داشتند تلوزیون تماشا می‌کردند.

Present perfect Ex:

نقل قول حال کامل:

“I have lived here for 10 years”, David said.

من اینجا زندگی کرده‌ام. دیوید گفت

Past perfect Ex:

David said (that) he had lived there for 10 years.

دیوید گفت که من اینجا زندگی کرده بودم برای ۱۰ سال.

 

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
Past simple Ex:

نقل قول گذشته ساده:

“I was at school yesterday”, my sister said.

من دیروز مدرسه بودم. خواهرم گفت.

Past perfect Ex:

گذشته کامل:

My sister said (that) she had been at school the day before.

خواهرم گفت گفت که من مدرسه بوده‌ام روز قبل.

Past continuous Ex:

گذشته استمراری:

“We were cooking when she came”, they told me.

داشتیم غذا درست می‌کردیم وقتی او آمد. آن‌ها بهم گفتند.

Past perfect continuous Ex:

گذشته کامل استمراری:

They told me (that) they had been cooking when he had come.

آن‌ها بهم گفتند که آن‌ها داشتند غذا می‌پختند وقتی که او آمده بوده.

Past perfect Ex:

گذشته کامل:

“I had had a car accident”, Marry told me.

من تصادف ماشین کرده بودم. مری گفت.

Past perfect Ex:

گذشته کامل:

Marry told me (that) she had had a car accident.

مری بهم گفت که او تصادف کرده بوده.


مثال‌های بیشتر با Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
Present perfect continuous  Ex:

حال کامل استمراری:

“I have been explaining to her for hours”, Jim said.

دارم چندین ساعته بهش توضیح می‌دهم. جیم گفت.

Past perfect continuous Ex:

گذشته کامل استمراری:

Jim said (that) he had been explaining to her for hours.

جیم گفت که من داشتم چندین ساعت بهش توضیح میدادم.

Simple future with WILL Ex:

آینده ساده با will

“I will travel to Asia next year”, my cousin told me.

من به آسیا سفر خواهم کرد سال دیگه. کازینم بهم گفت (پسر یا دختر عمه،خاله،عمو،دایی)

WOULD + bare infinitive Ex:

فعل would و فعل اصلی خالص:

My cousin told me (that) she would travel to Asia the following year.

کازینم گفت بهم که او سفر خواهد کرد به آسیا در سال‌های پیش رو.

Simple future with BE GOING TO Ex:

آینده ساده با going to:

“I am going to write a story”, Sarah said.

من قراره که یک داستان بنویسم. سارا گفت.

WAS/ WERE GOING TO + Bare infinitive Ex:

Sarah said (that) she was going to write a story.

سارا گفت که او قرار بود داستان بنویسه.

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
Future continuous  Ex:

آینده استمراری:

“I will be coming back in an hour”, Michael told me.

من در حال برگشتن خواهم بود تا یک ساعت دیگه. مایکل گفت.

WOULD BE verb-ING Ex:

Michael told me (that) he would be coming back in an hour.

مایکل گفت به من که او در حال برگشت خواهد بود تا یک ساعت دیگه.

modal verb MAY Ex:

فعل مدال may

“I may see you in the afternoon”, Jane said.

من ممکنه تو را امروز بعدازظهر ببینم. جین گفت.

MIGHT/ COULD Ex:

Jane said (that) she might see me in the afternoon.

جین گفت که او ممکن بود بعداظهر من را ببینه.

modal verb MIGHT Ex:

فعل مدال might

“Jim might visit me tomorrow”, my sister said.

جیم ممکنه فردا من را ملاقت کنه. خواهرم گفت.

MIGHT Ex:

My sister said (that) Jim might visit her the following day.

خواهرم گفت که جیم ممکنه اورو ملاقات کنه روز‌های پیش رو.

مثال نقل قول با فعل مدال:

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
modal verb MUST Ex:

فعل مدال must

“You must make your final decision by 20th May”, she said.

تو تا ۲۰ می باید تصمیم نهایی ت رو بگیری. او گفت

MUST/ HAD TO Ex:

She said (that) I had to make my final decision by 20th May.

او گفت که من باید تصمیم نهایی‌م را تا ۲۰ می بگیرم.

modal verb SHALL Ex:

مدال shall

“We shall need your help”, they told me.

ما به کمک تو نیاز پیدا خواهیم کرد(اطمینان زیاد) آن‌ها بهم گفتند.

WOULD/ SHOULD Ex:

They told me (that) they would need my help.

آن‌ها بهم گفتند که آن‌ها به کمک من نیاز خواهند داشت.

modal verb CAN Ex:

فعل مدال can

“You can wait for me in the office”, my boss said.

تو میتونی توی دفتر منتظر من باشی. رئیسم گفت.

COULD Ex:

My boss said (that) I could wait for him in the office.

رئیسم گفت که من می‌تونم منتظر او باشم توی دفتر.

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
modal verb COULD Ex:

فعل مدال could

“We could finish everything soon”, My husband told me.

ما می‌تونستیم هر چیزی رو زود تموم کنیم. شوهرم بهم گفت.

COULD Ex:

My husband told me (that) we could finish everything soon.

شوهرم بهم گفت که ما می‌تونستیم همه چی رو زود تموم کنیم.

modal verb SHOULD Ex:

فعل مدال should

“You should go to bed early”, my mom said.

او باید زود به رختخواب برود. مادرم گفت

SHOULD Ex:

My mom said (that) I should go to bed early.

مادرم گفت که من باید زود به رختخواب برم.

modal verb WOULD Ex:

فعل مدال would

“I would teach you how to make cookies”, my mom said.

بهت یاد خواهم داد که چطوری کلوچه درست کنی. مامانم گفت.

WOULD Ex:

My mom said (that) she would teach me how to make cookies.

مامانم گفت که او بهم یاد خواهد داد که چطوری کلوچه درست کنم.

I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James
modal verb NEED Ex:

فعل مدال need

“You need to drink more water a day”, my doctor told me.

تو باید آب بیشتری بنوشی در روز. دکترم بهم گفت.

NEED Ex:

My doctor told me (that) I need to drink more water a day.

دکترم بهم گفت که من باید در روز آب بیشتری بنوشم.

استفاده عبارت زمان در Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

Direct speech Reported speech
Time Today

امروز

That day

آن روز

Yesterday

دیروز

The day before

آن روز قبل

Tomorrow

فردا

The next day/ the following day

روزهای بعد

… days ago

…روز قبل

… days before

… روز قبل

Last week

هفته گذشته

The week before

هفته قبل

Next week

هفته بعد

The following week

هفته پیش رو

Now

حالا

Then

بعدش

Direct speech Reported speech
Place Here

There

Direct speech Reported speech
Demonstratives This That
These Those

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

Reported questions

There are two types of questions: WH-question and Yes/No question.

دو نوع سوال داریم: w-h و yes no.

In WH questions, the WH words (what, where, why, how, etc.) remain the same.

در w-h کلمات w-h همون باقی می‌مانند.

…ASK ME + WH-WORDS

In the Yes/ No question, the auxiliary is deleted. We use if/ whether instead.

در yes-no فعل کمکی حذف میشه. از if یا whether به‌جاش استفاده می‌کنیم.

ASK ME + IF/ WHETHER 

Direct speech Reported speech
WH-questions “Where do you go?” She asked.

کجا می‌روی؟ او پرسید.

She asked me where I went.

او پرسید از من که کجا رفتم.

“What have you done?” He asked.

چیکار کرده‌ای؟ او پرسید.

He asked me what I had done.

او پرسید که چیکار کرده بودم.

“Why are you crying?” She asked.

چرا داری گریه می‌کنی؟ او پرسید.

She asked me why I was crying.

او پرسید که چرا داشتم گریه می‌کردم.

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

Direct speech Reported speech
Yes/ No questions “Are you going shopping?” Jenny asked.

داری میری که خرید کنی؟ جنی پرسید.

Jenny asked me if/ whether I was going shopping?

جنی پرسید که اگر من داشتم میرفتم خرید کنم؟

“Have you ever been to London?” He asked.

تا حالا لندن بوده‌ای(رفته‌ای)؟ او پرسید.

He asked me if/ whether I had ever been to London.

او پرسید که اگر من لندن رفته بودم.

“Can you help me with this homework?” Tom asked.

میتونی منو با این تکالیف کمک کنی؟ تام پرسید.

Tom asked me if/ whether I could help him with that homework.

تام پرسید که اگر من می‌تونستم به او کمک کنم با اون تکالیف.

Direct speech Reported speech
“Go away.” She said.

دور شو. او گفت

She asked me to go away.

او از من خواست که دور بشم

“Don’t come any closer.” He said.

دیگه جلوتر نیا. او گفت.

He asked me not to come any closer.

او از من خواست که دیگر جلوتر نروم.

“Jack, wait for a second.” He said.

جک، یک ثانیه صبر کن. او گفت

He asked Jack to wait for a second.

او درخواست از جک که صبر کنه برای یک ثانیه.


[irp]

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم Reported speech یا نقل قول در انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

تمرین آموزش نقل قول در انگلیسی

تمرین این آموزش برای شما دوست عزیز

۱. جنی پرسید که اگر من داشتم میرفتم خرید کنم؟

۲. She asked me why I was crying.


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از این آموزش گرامر دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

8 دیدگاه برای “Reported speech یا نقل قول در انگلیسی + ویدئو

 1. English lover گفته:

  چقدر عالی و خوب توضیح دادید. کامل و بی‌نقص مرسی دمتون گرم

 2. نیلوفر معصومی گفته:

  یکی از سخت‌ترین گرامر های انگلیسی هستش ولی کامل و جامع ذکر شده، سپاس از این مقاله مفید

 3. بهنام سعیدی گفته:

  سلام واقعا عالی بود، دست مریزاد
  همیشه با این جملات نقل قول مشکل داشتم و کاملا یاد گرفتم👍👍

 4. الهه محمدی گفته:

  ممنون از توضیح کاملتون و یادآوری برخی نکات لابه لای تدریس🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹

 5. لیلا قربانی گفته:

  سلام. این گرامر عالیه و شما واقعا خیلی خوب توضیح میدین و اینکه کلمات و اصطلاحاتی رو تو استوریاتون کار می کنید که خیلیاش جدیده و خیلی مفیده. سپاس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

مینی دوره رایگان گرامر

همین الان نکات طلایی گرامر زبان انگلیسی را رایگان یاد بگیرید و از آن استفاده کنید. فرصت را از دست ندید و رایگان استفاده کنید!

۴۹۹ هزار
فعلا رایگان!