گرامر Reported speech یا نقل قول در انگلیسی + ویدئو

reported speech یا نقل قول در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 30ام اردیبهشت , 1403

توضیح نقل قول (Reported Speech) در انگلیسی

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی از سری آموزش‌های راسا گرامر قرار است در مورد گرامر Reported speech یا نقل قول در انگلیسی  صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

نقل قول در انگلیسی، روشی برای نقل قول گفتار شخص دیگر بدون استفاده از نقل قول مستقیم است. در این روش، ما از جملات و عبارات خودمان برای بیان آنچه شخص دیگر گفته است استفاده می‌کنیم.

کاربرد Reported speech یا نقل قول:

نقل قول غیرمستقیم: زمانی که می‌خواهیم خلاصه‌ای از گفتار شخص دیگر را ارائه دهیم.

تغییر زمان گفتار: زمانی که می‌خواهیم گفتاری را که در گذشته رخ داده است، در زمان حال یا آینده گزارش کنیم.

تغییر شخص گفتار: زمانی که می‌خواهیم گفتاری را از دیدگاه شخص دیگری نقل قول کنیم.

قواعد Reported speech یا نقل قول:

  • تغییر زمان فعل:
 • حال ساده: به گذشته ساده تبدیل می‌شود.
 • گذشته ساده: به گذشته کامل تبدیل می‌شود.
 • حال استمراری: به گذشته استمراری تبدیل می‌شود.
 • آینده ساده: به گذشته ساده یا آینده در گذشته تبدیل می‌شود.
  • تغییر ضمایر:

ضمایر شخص اول (من، ما): به ضمایر شخص سوم (او، آنها) تبدیل می‌شوند.

ضمایر شخص دوم (تو، شما): به ضمایر شخص سوم (او، آنها) تبدیل می‌شوند.

 • استفاده از کلمات ربط:

 • کلماتی مانند “گفت”، “توضیح داد”، “پرسید” و “پاسخ داد” برای معرفی گفتار شخص دیگر استفاده می‌شوند.
 • کلماتی مانند “که” و “اینکه” برای نقل قول مستقیم گفتار شخص دیگر استفاده می‌شوند.

مثال Reported speech یا نقل قول:

 • گفتار مستقیم: علی گفت: “من فردا به مسافرت می‌روم.”
 • گزارش گفتار: علی گفت که فردا به مسافرت می‌رود.

نکات Reported speech یا نقل قول:

 • در گزارش گفتار، نیازی به استفاده از نقل قول مستقیم نیست.
 • هنگام گزارش گفتار، باید به وضوح مشخص شود که چه کسی چه چیزی گفته است.
 • در گزارش گفتار، می‌توان از عبارات و جملات خودمان برای بیان آنچه شخص دیگر گفته است استفاده کرد.

شروع گرامر Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

نقل قول (عبارت گزارش داده شده) وقتی استفاده می‌شود که شما بخواهید به کسی بگید که یک فرد چه گفته است.

زمان در نقل قول یک زمان به عقب برمیگردد از زمانی که نقل قول مستقیم بوده است.

نقل قول زمان های حال در انگلیسی | گرامر reported speech برای زمان حال:

I/ you/ we/ theyHe/ she/ it/ Jack

Present simple Ex: 

مثال نقل قول حال ساده:

“I go shopping every Friday”, my mom said.

هر جمعه به خرید می‌روم. مادرم گفت.

Past simple Ex:

گذشته ساده:

My mom said (that) she went shopping every Friday.

مادرم گفت: او هر جمعه به خرید رفته.

Present continuous Ex: 

نقول قول حال استمراری:

“We are watching TV”, they told me.

داریم تلوزیون تماشا می‌کنیم. آن‌ها گفتند.

Past continuous Ex: گذشته استمراری:

گذشته استمراری:

They told me (that) they were watching TV.

آن‌ها گفتند ک آن‌ها داشتند تلوزیون تماشا می‌کردند.

Present perfect Ex:

نقل قول حال کامل:

“I have lived here for 10 years”, David said.

من اینجا زندگی کرده‌ام. دیوید گفت

Past perfect Ex:

گذشته کامل:

David said (that) he had lived there for 10 years.

دیوید گفت که من اینجا زندگی کرده بودم برای ۱۰ سال.

نقل قول زمان گذشته در انگلیسی| گرامر reported speech برای زمان گذشته:

I/ you/ we/ theyHe/ she/ it/ Jack

Past simple Ex:

نقل قول گذشته ساده:

“I was at school yesterday”, my sister said.

من دیروز مدرسه بودم. خواهرم گفت.

Past perfect Ex:

گذشته کامل:

My sister said (that) she had been at school the day before.

خواهرم گفت گفت که من مدرسه بوده‌ام روز قبل.

Past continuous Ex:

گذشته استمراری:

“We were cooking when she came”, they told me.

داشتیم غذا درست می‌کردیم وقتی او آمد. آن‌ها بهم گفتند.

Past perfect continuous Ex:

گذشته کامل استمراری:

They told me (that) they had been cooking when he had come.

آن‌ها بهم گفتند که آن‌ها داشتند غذا می‌پختند وقتی که او آمده بوده.

Past perfect Ex:

گذشته کامل:

“I had had a car accident”, Marry told me.

من تصادف ماشین کرده بودم. مری گفت.

Past perfect Ex:

گذشته کامل:

Marry told me (that) she had had a car accident.

مری بهم گفت که او تصادف کرده بوده.

I/ you/ we/ they

He/ she/ it/ James

Present perfect continuous  Ex:

حال کامل استمراری:

 “I have been explaining to her for hours”, Jim said.

دارم چندین ساعته بهش توضیح می‌دهم. جیم گفت.

Past perfect continuous Ex:

گذشته کامل استمراری:

Jim said (that) he had been explaining to her for hours.

جیم گفت که من داشتم چندین ساعت بهش توضیح میدادم.


نقل قول با زمان آینده | گرامر reported speech برای زمان آینده:

Simple future with WILL  Ex:

آینده ساده با will

 “I will travel to Asia next year”, my cousin told me.

من به آسیا سفر خواهم کرد سال دیگه. کازینم بهم گفت (پسر یا دختر عمه،خاله،عمو،دایی)

WOULD + bare infinitive Ex:

فعل would و فعل اصلی خالص:

My cousin told me (that) she would travel to Asia the following year.

کازینم گفت بهم که او سفر خواهد کرد به آسیا در سال‌های پیش رو.

Simple future with WILL Ex:

آینده ساده با will

 “I will travel to Asia next year”, my cousin told me.

من به آسیا سفر خواهم کرد سال دیگه. کازینم بهم گفت (پسر یا دختر عمه،خاله،عمو،دایی)

WOULD + bare infinitive Ex:

فعل would و فعل اصلی خالص:

My cousin told me (that) she would travel to Asia the following year.

کازینم گفت بهم که او سفر خواهد کرد به آسیا در سال‌های پیش رو.

Future continuous  Ex:

آینده استمراری:

 “I will be coming back in an hour”, Michael told me.

من در حال برگشتن خواهم بود تا یک ساعت دیگه. مایکل گفت.

WOULD BE verb-ING Ex:

 Michael told me (that) he would be coming back in an hour.

مایکل گفت به من که او در حال برگشت خواهد بود تا یک ساعت دیگه.

نقل قول با فعل مدال (modal Verb) | گرامر reported speech با فعل مدال

modal verb MAY Ex:

فعل مدال may

“I may see you in the afternoon”, Jane said.

من ممکنه تو را امروز بعدازظهر ببینم. جین گفت.

MIGHT/ COULD Ex:

Jane said (that) she might see me in the afternoon.

جین گفت که او ممکن بود بعداظهر من را ببینه.

modal verb MIGHT Ex:

فعل مدال might

“Jim might visit me tomorrow”, my sister said.

جیم ممکنه فردا من را ملاقت کنه. خواهرم گفت.

MIGHT Ex:

My sister said (that) Jim might visit her the following day.

خواهرم گفت که جیم ممکنه اورو ملاقات کنه روز‌های پیش رو.

modal verb MUST Ex:

فعل مدال must

 “You must make your final decision by 20th May”, she said.

تو تا ۲۰ می باید تصمیم نهایی ت رو بگیری. او گفت

MUST/ HAD TO Ex:

She said (that) I had to make my final decision by 20th May.

او گفت که من باید تصمیم نهایی‌م را تا ۲۰ می بگیرم.

modal verb SHALL Ex:

مدال shall

 “We shall need your help”, they told me.

ما به کمک تو نیاز پیدا خواهیم کرد(اطمینان زیاد) آن‌ها بهم گفتند.

WOULD/ SHOULD Ex:

They told me (that) they would need my help.

آن‌ها بهم گفتند که آن‌ها به کمک من نیاز خواهند داشت.

modal verb CAN Ex:

فعل مدال can

“You can wait for me in the office”, my boss said.

تو میتونی توی دفتر منتظر من باشی. رئیسم گفت.

COULD Ex:

 My boss said (that) I could wait for him in the office.

رئیسم گفت که من می‌تونم منتظر او باشم توی دفتر.

modal verb COULD Ex:

فعل مدال could

“We could finish everything soon”, My husband told me.

ما می‌تونستیم هر چیزی رو زود تموم کنیم. شوهرم بهم گفت.

COULD Ex:

My husband told me (that) we could finish everything soon.

شوهرم بهم گفت که ما می‌تونستیم همه چی رو زود تموم کنیم.

modal verb SHOULD Ex:

فعل مدال should

“You should go to bed early”, my mom said.

او باید زود به رختخواب برود. مادرم گفت

SHOULD Ex:

 My mom said (that) I should go to bed early.

مادرم گفت که من باید زود به رختخواب برم.

modal verb WOULD Ex:

فعل مدال would

“I would teach you how to make cookies”, my mom said.

بهت یاد خواهم داد که چطوری کلوچه درست کنی. مامانم گفت.

WOULD Ex:

My mom said (that) she would teach me how to make cookies.

مامانم گفت که او بهم یاد خواهد داد که چطوری کلوچه درست کنم.

modal verb NEED Ex:

فعل مدال need

“You need to drink more water a day”, my doctor told me.

تو باید آب بیشتری بنوشی در روز. دکترم بهم گفت.

NEED Ex:

My doctor told me (that) I need to drink more water a day.

دکترم بهم گفت که من باید در روز آب بیشتری بنوشم.

نقل قول یا reported speech برای زمان:

 

Direct speech

Reported speech

Time

Today

امروز

That day

آن روز

Yesterday

دیروز

The day before

آن روز قبل

Tomorrow

فردا

The next day/ the following day

روزهای بعد

… days ago

…روز قبل

… days before

… روز قبل

Last week

هفته گذشته

The week before

هفته قبل

Next week

هفته بعد

The following week

هفته پیش رو

Now

حالا

Then

بعدش

نقل قول برای مکان و حروف اشاره:

 

Direct speech

Reported speech

Place

Here

There

 

Direct speech

Reported speech

Demonstratives

This

That

 

These

Those

Reported speech یا نقل قول در انگلیسی برای سوالات یا گرامر reported questions:

Reported questions

دو نوع سوال داریم: w-h و yes no. در w-h کلمات w-h همون باقی می‌مانند.

…ASK ME + WH-WORDS

در yes-no فعل کمکی حذف میشه. از if یا whether به‌جاش استفاده می‌کنیم.

ASK ME + IF/ WHETHER 

 

Direct speech

Reported speech

WH-questions

“Where do you go?” She asked.

کجا می‌روی؟ او پرسید.

She asked me where I went.

او پرسید از من که کجا رفتم.

“What have you done?” He asked.

چیکار کرده‌ای؟ او پرسید.

He asked me what I had done.

او پرسید که چیکار کرده بودم.

“Why are you crying?” She asked.

چرا داری گریه می‌کنی؟ او پرسید.

She asked me why I was crying.

او پرسید که چرا داشتم گریه می‌کردم.

نقل قول یا reported speech با سوالات yes/no:

 

Direct speech

Reported speech

Yes/ No questions

“Are you going shopping?” Jenny asked.

داری میری که خرید کنی؟ جنی پرسید.

Jenny asked me if/ whether I was going shopping?

جنی پرسید که اگر من داشتم میرفتم خرید کنم؟

“Have you ever been to London?” He asked.

تا حالا لندن بوده‌ای(رفته‌ای)؟ او پرسید.

He asked me if/ whether I had ever been to London.

او پرسید که اگر من لندن رفته بودم.

“Can you help me with this homework?” Tom asked.

میتونی منو با این تکالیف کمک کنی؟ تام پرسید.

Tom asked me if/ whether I could help him with that homework.

تام پرسید که اگر من می‌تونستم به او کمک کنم با اون تکالیف.

نقل قول با جملات امری:

Direct speech

Reported speech

“Go away.” She said.

دور شو. او گفت

She asked me to go away.

او از من خواست که دور بشم

“Don’t come any closer.” He said.

دیگه جلوتر نیا. او گفت.

He asked me not to come any closer.

او از من خواست که دیگر جلوتر نروم.

“Jack, wait for a second.” He said.

جک، یک ثانیه صبر کن. او گفت

He asked Jack to wait for a second.

او درخواست از جک که صبر کنه برای یک ثانیه.

۲۰ مثال گرامر reported speech یا نقل قول

 20 مثال برای گرامر Reported Speech یا نقل قول در انگلیسی

 
1. اصلی: She said, “I am studying English.”
   نقل قول: She said that she was studying English.
 
2. اصلی: He said, “I will call you later.”
نقل قول: He said that he would call me later.
 
3. اصلی: They said, “We have finished the project.”
  نقل قول: They said that they had finished the project.
 
4. اصلی: Mary said, “I saw him yesterday.”
  نقل قول: Mary said that she had seen him the day before.
 
5. اصلی: Tom said, “I can swim.”
  نقل قول: Tom said that he could swim.
 
6. اصلی: Sarah said, “I like this song.”
نقل قول: Sarah said that she liked that song.
 
7. اصلی: David said, “I have been to Paris.”
   گزارش شده: David said that he had been to Paris.
 
8. اصلی: Lisa said, “I won the competition.”
نقل قول: Lisa said that she had won the competition.
 
9. اصلی: Peter said, “I’m going to travel to Japan.”
نقل قول: Peter said that he was going to travel to Japan.
 
10. اصلی: Karen said, “I had a headache yesterday.”
    نقل قول: Karen said that she had had a headache the day before.
 20 مثال برای گرامر Reported Speech یا نقل قول در انگلیسی
11. اصلی: Jack said, “I must leave now.”
  نقل قول: Jack said that he had to leave then.
 
12. اصلی: Emma said, “I’ll meet you at the café.”
  نقل قول: Emma said that she would meet me at the café.
 
13. اصلی: Robert said, “I am working on a new project.”
  نقل قول: Robert said that he was working on a new project.
 
14. اصلی: Tina said, “I have never been to Australia.”
  نقل قول: Tina said that she had never been to Australia.
 
15. اصلی: John said, “I won’t be able to come tomorrow.”
  نقل قول: John said that he wouldn’t be able to come the next day.
 
16. اصلی: Alice said, “I had a great time at the party.”
  نقل قول: Alice said that she had had a great time at the party.
 
17. اصلی: Michael said, “I am going to visit my grandparents next weekend.”
  نقل قول: Michael said that he was going to visit his grandparents the following weekend.
 
18. اصلی: Laura said, “I’ve already finished my homework.”
  نقل قول: Laura said that she had already finished her homework.
 
19. اصلی: James said, “I am not feeling well today.”
  نقل قول: James said that he wasn’t feeling well that day.
 
20. اصلی: Susan said, “I’ll buy a new car next month.”
  نقل قول: Susan said that she would buy a new car the following month.

نمونه سوال برای گرامر reported speech به انگلیسی و فارسی

1. انگلیسی: Mary said, “I am going to the park.”

فارسی: مریم گفت: “من به پارک می‌روم.”

reported: Mary said that she was going to the park.

2. انگلیسی: John asked, “What time is it?”

فارسی: جان پرسید: “ساعت چند است؟”

reported: John asked what time it was.

3. انگلیسی: My father said, “You should study harder.”

فارسی: پدرم گفت: “تو باید بیشتر درس بخوانی.”

reported: My father said that I should study harder.

4. انگلیسی: My mother said, “I am proud of you.”

فارسی: مادرم گفت: “من به تو افتخار می‌کنم.”

reported: My mother said that she was proud of me.

5. انگلیسی: The teacher asked, “Did you understand the lesson?”

فارسی: معلم پرسید: “آیا درس را فهمیدید؟”

reported: The teacher asked if they had understood the lesson.

6. انگلیسی: My friend said, “I love ice cream.”

فارسی: دوستم گفت: “من عاشق بستنی هستم.”

reported: My friend said that he/she loved ice cream.

7. انگلیسی: She said, “I went to the doctor yesterday.”

فارسی: او گفت: “من دیروز به دکتر رفتم.”

reported: She said that she had gone to the doctor the day before.

8. انگلیسی: They said, “We need your help.”

فارسی: آنها گفتند: “ما به کمک شما نیاز داریم.”

reported: They said that they needed my help.

9. انگلیسی: He said, “I will come to see you tomorrow.”

فارسی: او گفت: “من فردا به دیدن شما می‌آیم.”

reported: He said that he would come to see me the next day.

10. انگلیسی: They said, “We are very happy.”

فارسی: آنها گفتند: “ما خیلی خوشحالیم.”

reported: They said that they were very happy.

نکات:

 • در این نمونه سوالات، از زمان‌های مختلف گرامر reported speech استفاده شده است.
 • به ضمایر و کلمات ربط در جملات گزارش گفتار دقت کنید.
 • سعی کنید جملات گزارش گفتار را به صورت صحیح و کامل بنویسید.

تمرین:

جملات زیر را به صورت reported speech بنویسید.

 • “I will help you.”
 • “We are going to the park.”
 • “He has read his lesson.”
 • “They are very tired.”
 • “I have an exam tomorrow.”

پاسخ‌ها:

 • He said that he would help me.
 • They said that they were going to the park.
 • He said that he had read his lesson.
 • They said that they were very tired.
 • He said that he had an exam the next day.

تمرین آموزش: Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

۱. جنی پرسید که اگر من داشتم میرفتم خرید کنم؟

۲. She asked me why I was crying.

آموزش‌های بیشتر در اینستاگرام راسا زبان دنبال کنید!

جمع‌بندی Reported speech یا نقل قول در انگلیسی:

بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوارم گرامر Reported speech یا نقل قول در انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

تمام درس‌های گرامر انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: Reported speech یا نقل قول در انگلیسی

فرم زیر پر کنید در مینی دوره شرکت کنید و ۲ PDF دانلود کنید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مینی دوره گرامر انگیسی

همین الان فرم زیر را پر کنید و بعد به دوره رایگان هدایت می‌شوید. اطلاعات‌تان صحیح و درست وارد کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
لطفا ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹