مکالمه همسایه در انگلیسی

مکالمه همسایه در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 22ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه همسایه در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه همسایه در انگلیسی

Who is your neighbor?

My neighbor is a university student. He lives next to my apartment.

همسایه شما کیست؟

همسایه من دانشجوی دانشگاه است. او در کنار آپارتمان من زندگی می کند.

When did you become neighbors?

I first met him when I moved to this apartment 2 years ago.

کی همسایه شدید؟

من اولین بار با او ملاقات کردم که 2 سال پیش به این آپارتمان نقل مکان کردم.

Is he friendly?

Yes, he is. He always smiles when he sees me.

آیا او دوستانه است؟

بله، او است. همیشه با دیدن من لبخند می زند.

How often do you see him?

Every day at the gate. Sometimes I invite him to my apartment when I throw a party.

چند بار او را می بینید؟

هر روز در دروازه گاهی وقتی مهمانی می گیرم او را به آپارتمانم دعوت می کنم.

مکالمه همسایه در انگلیسی

Do you have any problems with him?

Only once when he sang karaoke too loud, which kept me awake all night. We ended up talking to each other the next day, and he never sang karaoke at midnight from then on.

آیا با او مشکلی ندارید؟

فقط یک بار که او کارائوکه را خیلی بلند خواند، که من را تمام شب بیدار نگه داشت. روز بعد با هم صحبت کردیم و از آن به بعد او هرگز در نیمه شب کارائوکه نخواند.

Does he usually help you?

Yes, he does. He usually helps me run errands.

آیا او معمولاً به شما کمک می کند؟

بله، میکند. او معمولاً به من کمک می کند تا کارهایم را انجام دهم.

Would you be sad if he moves to another area?

Yes, of course. That will upset me if he leaves.

آیا اگر او به منطقه دیگری نقل مکان کند ناراحت می شوید؟

بله حتما. اگر او برود من را ناراحت می کند.

What’s the difference between friends and neighbors?

I’m not quite sure, but I think the difference may lie in the relationship. A friend can be someone you share your feelings with, while a neighbor can just be someone living next door.

تفاوت بین دوستان و همسایگان چیست؟

من کاملاً مطمئن نیستم، اما فکر می کنم تفاوت ممکن است در رابطه باشد. یک دوست می تواند کسی باشد که احساسات خود را با او به اشتراک می گذارید، در حالی که یک همسایه می تواند کسی باشد که در همسایگی زندگی می کند.

What do you need to be a good neighbor?

Being respectful is the most important factor in building a good relationship.

برای اینکه یک همسایه خوب باشید به چه چیزهایی نیاز دارید؟

احترام گذاشتن مهمترین عامل در ایجاد یک رابطه خوب است.


متن انگلیسی درباره همسایه:

“Neighbors play a significant role in our lives, often becoming an extension of our families. They are the friendly faces we see every day, the ones we turn to for help in times of need, and the ones who celebrate our joys and milestones with us. Good neighbors create a sense of community, fostering bonds that make our neighborhoods feel like home. Whether it’s lending a cup of sugar, watching each other’s pets, or simply sharing a friendly chat over the fence, neighbors contribute to the fabric of our daily lives in ways both big and small. Building positive relationships with our neighbors enriches our lives and creates a supportive network that enhances our sense of belonging.”

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی درباره همسایه:

“همسایگان نقش مهمی در زندگی‌های ما ایفا می‌کنند و اغلب به توسعه خانواده‌هایمان می‌پردازند. آن‌ها چهره‌های دوستانه‌ای هستند که هر روز می‌بینیم، افرادی که در زمان‌های نیاز به آن‌ها می‌پردازیم و افرادی که با ما از رویدادها و مراحل پیشرفت‌هایمان همراهی می‌کنند. همسایگان خوب احساس اجتماعی را ایجاد می‌کنند و ارتباطاتی را فراهم می‌کنند که محله‌هایمان را به خانه تبدیل می‌کند. برخوردهای کوچک و بزرگ همسایه‌ها ما را در زندگی روزمره خود تقویت می‌کند. برقراری روابط مثبت با همسایگان زندگی‌مان را غنی‌تر می‌کند و شبکه حمایتی را ایجاد می‌کند که حس تعلق ما را تقویت می‌کند.”


متن انگلیسی در مورد neighborhood:

A neighborhood is more than just a collection of houses and streets; it’s a vibrant community where people live, work, and connect with one another. Each neighborhood has its own unique character and charm, shaped by its residents, local businesses, and cultural influences. From the bustling city streets lined with shops and cafes to the quiet suburban cul-de-sacs dotted with family homes, neighborhoods offer a diverse range of environments to suit different lifestyles and preferences. They are places where children play in the parks, neighbors chat over picket fences, and community events bring people together. Strong neighborhoods foster a sense of belonging and pride among residents, creating a supportive network that enhances the quality of life for everyone who calls it home.

 

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد neighborhood:

یک محله چیزی بیشتر از یک مجموعه از خانه‌ها و خیابان‌ها است؛ این یک جامعه پویاست که مردم در آن زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. هر محله دارای شخصیت و جذابیت منحصر به فرد خود است که توسط ساکنان، کسب و کارهای محلی و تأثیرات فرهنگی شکل می‌گیرد. از خیابان‌های پر زندگی شهری که با فروشگاه‌ها و کافه‌ها پر شده‌اند تا کوچه‌های آرام زیرزمینی حاشیه‌ای با خانه‌های خانوادگی، محله‌ها طیف گسترده‌ای از محیط‌ها را ارائه می‌دهند که با سبک‌ها و ترجیحات مختلف مطابقت دارد. اینجا جایی است که کودکان در پارک‌ها بازی می‌کنند، همسایگان در کنار نرده‌های خانه‌ها صحبت می‌کنند و رویدادهای جامعه مردم را به هم می‌آورد. محله‌های قوی احساس تعلق و افتخار را در میان ساکنان تقویت می‌کنند و شبکه‌ای حمایتی ایجاد می‌کنند که کیفیت زندگی را برای همه کسانی که آن را خانه می‌خوانند، بهبود می‌بخشد.


ویژگی های همسایه خوب به انگلیسی

 1. Respectful: A good neighbor respects your privacy and property boundaries.
 2. Friendly: They are approachable, kind, and willing to lend a helping hand.
 3. Considerate: They take into account how their actions may affect those around them and strive to be considerate of others.
 4. Reliable: A good neighbor can be counted on in times of need or emergencies.
 5. Communicative: They maintain open lines of communication and are willing to address any concerns or issues that may arise.
 6. Cooperative: They are willing to work together with neighbors to solve problems and maintain a harmonious living environment.
 7. Responsible: They take care of their property and adhere to community rules and regulations.
 8. Thoughtful: A good neighbor shows thoughtfulness by small gestures, such as bringing over baked goods or offering to help with chores.
 9. Inclusive: They make an effort to include all neighbors in community activities and gatherings.
 10. Respectful of differences: They are respectful of diversity and differences in lifestyles, cultures, and beliefs among neighbors.

 

ترجمه فارسی ویژگی های همسایه خوب به انگلیسی:

 1. احترام‌گذار: همسایه خوب به حریم خصوصی و مرزهای املاک شما احترام می‌گذارد.
 2. دوستانه: آن‌ها قابل دسترسی، مهربان و حاضر به کمک به دیگران هستند.
 3. متفکر: آن‌ها در نظر می‌گیرند که چگونه اقداماتشان ممکن است بر دیگران تأثیر بگذارد و سعی می‌کنند که نسبت به دیگران متفکر باشند.
 4. قابل اعتماد: همسایه خوب در زمان‌های نیاز یا اضطراری‌ها قابل اعتماد است.
 5. ارتباطات: آن‌ها خطوط ارتباطی را باز نگه می‌دارند و حاضر به برخورده با هر گونه مسائل یا مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید هستند.
 6. همکاری: آن‌ها حاضرند با همسایگان برای حل مشکلات و حفظ محیط زندگی هماهنگی کنند.
 7. مسئول: آن‌ها از املاک خود مراقبت می‌کنند و به قوانین و مقررات جامعه پایبند هستند.
 8. موافقت‌کننده: یک همسایه خوب با اقدامات کوچکی همچون ارائه مواد خوراکی یا پیشنهاد کمک در کارهای خانگی، موافقت نشان می‌دهد.
 9. جامعه‌محور: آن‌ها تلاش می‌کنند تا همه همسایه‌ها را در فعالیت‌ها و گردهمایی‌های جامعه شامل کنند.
 10. احترام به تفاوت‌ها: آن‌ها از تنوع و تفاوت‌ها در سبک‌های زندگی، فرهنگ‌ها و باورها بین همسایه‌ها احترام می‌گذارند.

جمله با همسایه به انگلیسی

 1. My neighbor is always willing to help out whenever I need it.
 2. We often chat with our neighbors while watering the plants in our front yards.
 3. Last night, our neighbor brought over some homemade cookies as a thoughtful gesture.
 4. The new neighbors moved in last month, and we’re planning to invite them over for dinner soon.
 5. Our neighborhood has a strong sense of community, and everyone looks out for each other.

ترجمه فارسی جمله با همسایه به انگلیسی:

 1. همسایه‌ام همیشه حاضر به کمک هست هر زمانی که نیاز دارم.
 2. ما اغلب وقتی که گل‌های جلوی خانه‌هایمان را آب می‌کنیم با همسایگانمان گپ می‌زنیم.
 3. دیشب همسایه‌مان به عنوان یک اقدام متفکرانه، بعضی کلوچه‌های خانگی را به ما ارائه داد.
 4. همسایه‌های جدید ما ماه گذشته جا افتادند و ما قصد داریم آن‌ها را به شام دعوت کنیم.
 5. محله ما حس قوی اجتماعی دارد و همه برای یکدیگر مراقبت می‌کنند.

جمع‌بندی مکالمه همسایه در انگلیسی

امیدوارم همسایه در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان