مکالمه آلودگی در انگلیسی

مکالمه آلودگی در انگلیسی
()

فهرست آموزش

بروزرسانی شده در 23ام بهمن , 1402

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی می‌خواهیم مکالمه آلودگی در انگلیسی یاد بگیریم، پس سلام به همراهان گروه آموزشی راسا و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی و مخصوصا دوستانی که به آموزش‌های”مکالمات روزمره” علاقه دارند.


مکالمه آلودگی در انگلیسی

How many kinds of pollution are there?

There are many types of pollution: land, water, noise, air, light, and thermal pollution.

چند نوع آلودگی وجود دارد؟

آلودگی انواع مختلفی دارد: زمین، آب، صدا، هوا، نور و آلودگی حرارتی.

What type of pollution is popular in your country?

The most popular one is water pollution, I guess.

چه نوع آلودگی در کشور شما رایج است؟

حدس می زنم که محبوب ترین آنها آلودگی آب است.

Have you ever littered?

Yes, I have, but when I was taught the lesson of protecting Mother Nature, I quit littering.

آیا تا به حال زباله ریخته اید؟

بله، انجام داده ام، اما وقتی درس حفاظت از مادر طبیعت به من داده شد، زباله‌ریزی را کنار گذاشتم.

What can you do to help prevent pollution?

Reducing and reusing whatever I can eliminate the amount of waste is what I can do to prevent pollution.

برای جلوگیری از آلودگی چه کاری می توانید انجام دهید؟

کاهش و استفاده مجدد از هر آنچه که می توانم مقدار ضایعات را حذف کنم ، کاری است که می توانم برای جلوگیری از آلودگی انجام دهم.

مکالمه آلودگی در انگلیسی

What does the government do to encourage people to protect the environment?

They organize some campaigns to raise the awareness of people. Everything should start with education.

دولت برای تشویق مردم به حفظ محیط زیست چه می کند؟

آنها کمپین هایی را برای افزایش آگاهی مردم سازماندهی می کنند. همه چیز باید از آموزش شروع شود.

Are people in your country aware of environmental issues?

Yes, they are. They care about what happens to the environment around them.

آیا مردم کشور شما از مسائل زیست محیطی آگاه هستند؟

بله، آنها هستند. آنها به اتفاقاتی که برای محیط اطرافشان می افتد اهمیت می دهند.

Is there any law to force people to protect the environment?

Yes. The environment law states punishments for people doing harm to the environment.

آیا قانونی وجود دارد که مردم را مجبور به حفظ محیط زیست کند؟

آره. قانون محیط زیست مجازات هایی را برای افرادی که به محیط زیست آسیب می رسانند تعیین می کند.


متن کوتاه انگلیسی در مورد آلودگی هوا

 

Air pollution is a major environmental issue that affects people worldwide. It occurs when harmful substances such as particulate matter, ozone, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide are released into the atmosphere by various sources including vehicles, industries, and wildfires. These pollutants can have serious health effects, including respiratory problems, cardiovascular diseases, and even premature death. Additionally, air pollution contributes to climate change and damages ecosystems, harming both human and animal populations. Addressing air pollution requires collective action and the implementation of effective policies to reduce emissions and improve air quality for the well-being of all living beings on Earth.

ترجمه فارسی متن کوتاه انگلیسی در مورد آلودگی هوا:

آلودگی هوا یک مسئله محیط زیستی اساسی است که بر جهانیان تأثیر می‌گذارد. این اتفاق وقوع می‌یابد زمانی که مواد مضری مانند ذرات معلق، اوزون، دی‌اکسید نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد توسط منابع مختلف از جمله خودروها، صنایع و آتش‌سوزی‌های جنگلی به جو منتشر می‌شوند. این آلاینده‌ها می‌توانند اثرات جدی بر سلامتی داشته باشند، از جمله مشکلات تنفسی، بیماری‌های قلبی عروقی و حتی مرگ زودرس. به علاوه، آلودگی هوا به تغییرات آب و هوا کمک می‌کند و اکوسیستم‌ها را تخریب می‌کند، که به آسیب دیدن جمعیت‌های انسانی و حیوانی منجر می‌شود. رفع آلودگی هوا نیازمند اقدام مشترک و اجرای سیاست‌های مؤثر برای کاهش انتشارات و بهبود کیفیت هوا برای رفاه تمام موجودات زنده روی زمین است.


متن درباره آلودگی هوا به انگلیسی

Air pollution is a significant problem that affects people’s health and the environment worldwide. It occurs when harmful substances such as particulate matter, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and ozone are released into the atmosphere by human activities, including industrial processes, transportation, and burning fossil fuels. These pollutants can have serious health effects, including respiratory diseases, heart diseases, and lung cancer. Air pollution also contributes to environmental degradation, such as acid rain, smog formation, and climate change. Addressing air pollution requires collective efforts to reduce emissions, improve air quality standards, and promote cleaner energy sources.

 

ترجمه فارسی متن درباره آلودگی هوا به انگلیسی:

آلودگی هوا یک مشکل مهم است که بر سلامتی افراد و محیط زیست در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. این وقوع می‌یابد زمانی که مواد مضری مانند ذرات معلق، کربن مونواکسید، دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و اوزون به وسیله فعالیت‌های انسانی از جمله فرایندهای صنعتی، حمل و نقل و سوختن سوخت‌های فسیلی به جو رها می‌شوند. این آلاینده‌ها می‌توانند اثرات جدی بر سلامتی افراد داشته باشند، از جمله بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی و سرطان ریه. آلودگی هوا همچنین به تخریب محیط زیست کمک می‌کند، مانند باران اسیدی، تشکیل دودهای هوایی و تغییرات اقلیمی. رفع آلودگی هوا نیازمند تلاش‌های گروهی برای کاهش انتشارات، بهبود استانداردهای کیفیت هوا و ترویج منابع انرژی پاک است.


متن کوتاه درباره حفظ محیط زیست به انگلیسی

Environmental conservation is crucial for the health of our planet and all living organisms. It involves efforts to protect, preserve, and sustainably manage natural resources such as air, water, land, and biodiversity. Conservation practices aim to minimize pollution, reduce habitat destruction, and mitigate the impacts of climate change. By conserving the environment, we ensure the well-being of current and future generations, maintain ecological balance, and safeguard the beauty and diversity of our planet.

ترجمه فارسی متن کوتاه درباره حفظ محیط زیست به انگلیسی:

حفظ محیط زیست برای سلامتی سیاره ما و تمامی ارگانیسم‌های زنده بسیار حائز اهمیت است. این شامل تلاش‌هایی برای حفاظت، نگهداری و مدیریت پایدار منابع طبیعی مانند هوا، آب، زمین و تنوع زیستی است. روش‌های حفظ هدفشان کاهش آلودگی، کاهش ویرانی محیط زیست و مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی است. با حفظ محیط زیست، ما از رفاه نسل‌های حاضر و آینده اطمینان حاصل می‌کنیم، تعادل اکولوژیک را حفظ می‌کنیم و زیبایی و تنوع سیاره‌مان را حفظ می‌کنیم.


متن انگلیسی در مورد آلودگی آب

Water pollution is a significant environmental issue that affects water bodies such as rivers, lakes, oceans, and groundwater. It occurs when harmful substances, such as chemicals, sewage, plastics, and heavy metals, are discharged or released into water sources, either intentionally or unintentionally. Water pollution can have detrimental effects on aquatic ecosystems, wildlife, and human health. Contaminated water can lead to the spread of waterborne diseases, harm aquatic organisms, and disrupt ecosystems. Addressing water pollution requires collective efforts to reduce pollutant discharges, improve wastewater treatment processes, and promote sustainable water management practices.

ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد آلودگی آب

آلودگی آب یک مسئله محیط زیستی مهم است که بر محیط‌های آبی مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، اقیانوس‌ها و آب زیرزمینی تأثیر می‌گذارد. این وقوع می‌یابد زمانی که مواد مضری مانند مواد شیمیایی، فاضلاب، پلاستیک‌ها و فلزات سنگین به منابع آبی تخلیه یا رها می‌شوند، سازماندهی یافته یا ناقص. آلودگی آب می‌تواند اثرات مخربی بر اکوسیستم‌های آبی، جانوران و سلامتی انسان داشته باشد. آب آلوده می‌تواند منجر به انتشار بیماری‌های به دنبال آب شود، به آبزیان صدمه بزند و اکوسیستم‌ها را به هم بزند. رفع آلودگی آب نیازمند تلاش‌های مشترک برای کاهش تخلیه آلاینده‌ها، بهبود فرایندهای پالایش فاضلاب و ترویج شیوه‌های مدیریت پایدار آب است.


اصطلاحات انگلیسی آلودگی هوا

 1. Air pollution – آلودگی هوا
 2. Particulate matter (PM) – ذرات معلق
 3. Ozone (O3) – اوزون
 4. Nitrogen dioxide (NO2) – دی‌اکسید نیتروژن
 5. Sulfur dioxide (SO2) – دی‌اکسید گوگرد
 6. Carbon monoxide (CO) – کربن مونواکسید
 7. Volatile organic compounds (VOCs) – ترکیبات آلی تقلبی
 8. Smog – دوده‌های هوایی
 9. Acid rain – باران اسیدی
 10. Greenhouse gases – گازهای گلخانه‌ای
 11. Emissions – انتشارات
 12. Pollutants – آلاینده‌ها
 13. Industrial emissions – انتشارات صنعتی
 14. Vehicle exhaust – دود خروجی خودروها
 15. Indoor air pollution – آلودگی هوای داخلی

جمع‌بندی مکالمه آلودگی در انگلیسی

امیدوارم مکالمه آلودگی در انگلیسی را یاد بگیرید و امیدوارم خیلی در این زمینه به شما کمک می‌کند، پس هر گونه سوال از راسا زبان دارید در قسمت کامنت یا نظرات از ما پرسید. راستی ما در صفحه‌های مجازی راسا نیز دنبال کنید.

منبع: گروه آموزشی راسا

و آموزش‌های دیگر ما که در زمینه‌های گرامر،جملات پر کاربرد ، شاه کلید مکالمه، راسا فریز و عبارات رایج در انگلیسی را مطالعه کنید.

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دانلود PDF: مکالمات روزمره

برای شرکت در مینی دوره رایگان مکالمه انگیسی در سفر فرم را پر کنید 

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
ایمیل اصلی‌تان را وارد کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خودتان را وارد کنید

اگر عضو نیستید موبایل خودتان وارد کنید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

مکالمه‌های ضروری انگلیسی

۹۷ مکالمه ضروری + ۷۵ مکالمه روزمره انگلیسی 
اگه همیشه از مکالمه کردن انگلیسی رنج میبری الان این رنج رو تمومش کن!

۱۷۹ هزار تومان

فقط ۷۹ هزار تومان